Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
1/2015
1(16)
03.02.2015
AIKA
03.02.2015 klo 17:35 - 18:27
PAIKKA
Kaupunginhallituksen huone
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
2
Pöytäkirjan tarkastus
4
3
Työjärjestyksen hyväksyminen
5
4
Käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2015
6
5
Oppilaskuljetukset 1.8.2015 - 31.7.2019
8
6
Palvelu- ja asiointiliikenne 1.8.2015 - 31.7.2019
10
7
Tiedoksi: Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen
12
koulutusavustushakemus Opetushallitukselta
8
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjan tarkastajat:
13
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
03.02.2015
1/2015
2(16)
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
MUU
POISSA
Nimi
Tehtävä
Kosonen Timo
Korkeala Mervi
Annala Antti
Asunmaa Kaija
Pohjonen Antero
Rahkonen Kyösti
Pohjola Olavi
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
Ruusila Liisa
Ruhanen Kerttu
Ahonen Eira
Väliaho Janne
Savukoski Marika
kaupunginhallituksen
edustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija
asiantuntija
Kujala Kati
Laurila Leena
Louna Timo
jäsen
kaupunginhallituksen pj
kaupunginjohtaja
Lisätiedot
§ 1-4 ja 7-8 ajan
§ 5 - 6 ajan
§ 5 - 6 ajan
§ 7 ajan
ALLEKIRJOITUKSET
Timo Kosonen
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 1 - 8
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, helmikuun
Eira Ahonen
pöytäkirjanpitäjä
. päivänä 2015
Kaija Asunmaa
Mervi Korkeala
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa
tiistaina 10.2.2015 klo 10.00 - 12.00
Eira Ahonen, toimistonhoitaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§1
03.02.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIV 03.02.2015 § 1
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
1/2015
3(16)
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§2
1/2015
4(16)
03.02.2015
Pöytäkirjan tarkastus
SIV 03.02.2015 § 2
Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat sivistyslautakunnan jäsenet
aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirjan tarkastus
on toimitettava viimeistään kokousta seuraavana maanantaina
9.2.2015 klo 15.00 mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti
nähtäville 10.2.2015 klo 10.00 - 12.00.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mervi Korkeala ja Kati
Kujala.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjantarkasjiksi valittiin Mervi Korkeala ja Kati Kujalan
poissaollessa hänen tilalleen Kaija Asunmaa.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§3
03.02.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
SIV 03.02.2015 § 3
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.
1/2015
5(16)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§4
1/2015
6(16)
03.02.2015
Käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2015
SIV 03.02.2015 § 4
Keuruun valtuusto on 15.12.2014 § 60 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015. Kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymä
talousarvion osa:
sivistyslautakunta
toimintakulut
tulot
toimintakate
18.343.770
940.190
17.403.580
Sivistyslautakunnan viisi tulosaluetta ovat:
sivistystoimen hallinto
toimintakulut
tulot
toimintakate
291.880
13.000
278.880
varhaiskasvatus
toimintakulut
tulot
toimintakate
5.406.920
513.020
4.893.900
perusopetus
toimintakulut
tulot
toimintakate
9.983.340
269.750
9.713.590
koulutus
toimintakulut
tulot
toimintakate
1.930.050
130.200
1.799.850
kirjastopalvelut
toimintakulut
tulot
toimintakate
731.580
14.220
717.360
Sivistyslautakunta jakaa tulosalueidensa määrärahat käyttösuunnitelmalla tulosyksikkö 1-tasolle.
Valmistelija: sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman liitteen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet
Liite 1
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma T1
-tasolla
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§5
1/2015
7(16)
03.02.2015
Oppilaskuljetukset 1.8.2015 - 31.7.2019
SIV 03.02.2015 § 5
Keuruun kaupunki on pyytänyt yhteiset ostoliikenteen tarjoukset
koulukuljetuksista, palvelu- ja asiointiliikenteestä sekä perusturvapalveluiden kuljetuksista. Ennakkoilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu Julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa 28.8.2014.
Sivistyslautakunnan delegointisäännön 7.5 -kohdan mukaisesti kuljetussuunnittelija Janne Väliaho on valmistellut ja laatinut esityslistan
liitteenä olevan hankintalain mukaisen Keuruun kaupungin ostoliikenteen tarjouspyyntökirjeen ohjeistuksineen.
EU -hankintailmoitus tarjouspyyntöineen on julkaistu 4.12.2014 Julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa.
Tarjousten jättöaika päättyi 14.1.2015 klo 15.00. Tarjoukset avattiin
15.1.2015. T:mi Petri Pekkalan tarjous hylättiin myöhässä
(15.1.2015) saapuneena.
Koonti tarjouksista ja tarjoajista oheisaineistona sekä esitykset
kilpailun tuloksista reiteittäin liitteenä (julkinen päätöksenteon
jälkeen).
Kuljetussuunnittelija Janne Väliaho on asiantuntijana paikalla ennen
päätöksentekoa.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta kuulee asiantuntijana kuljetussuunnittelija Janne
Väliahoa oppilaskuljetustarjouksista ja tekee päätöksen oppilaskuljetusten hankinnasta 1.8.2015 - 31.7.2019 väliselle ajalle liitteen mukaisesti, sekä päättää varata käytettäväksi tarjouspyynnön mukaisen
optiovuoden 1.8.2019 - 31.7.2020 väliselle ajalle.
Valmistelija: kuljetussuunnittelija, p. 040 535 6884
Päätös
Lautakunnan jäsen Antti Annala ilmoitti olevansa esteellinen
(intressijäävi), eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon. Hänen tilalleen tuli varajäsen Olavi Pohjola.
Merkittiin tiedoksi kuljetussuunnittelijan Annalalle lähettämä kirje
oppilaskuljetustarjouksia koskevan liitemateriaalin lähettämisestä
(liitteenä). Asiantuntijana kuultiin kuljetussuunnittelija Janne
Väliahoa.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen
mukaisesti oppilaskuljetusten hankinnasta 1.8.2015 - 31.7.2019
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§5
1/2015
8(16)
03.02.2015
väliselle ajalle ja varasi käytettäväksi optiovuoden ajalle 1.8.2019 31.7.2020 reiteittäin liitteen mukaisesti.
Liitteet
Liite 2
Liite 3
Oheisaineisto
Pöytäkirjan tarkastajat:
Esitykset kilpailun tuloksista reiteittäin / oppilaskuljetukset
2015-2019
Kuljetussuunnittelijan viesti Annalalle koskien
koulukuljetusliitemateriaalia
Koonti oppilaskuljetusten tarjoajista ja tarjouksista 2015-2019
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§7
1/2015
9(16)
03.02.2015
Palvelu- ja asiointiliikenne 1.8.2015 - 31.7.2019
SIV 03.02.2015 § 6
Keuruun kaupunki on pyytänyt yhteiset ostoliikenteen tarjoukset
koulukuljetuksista, palvelu- ja asiointiliikenteestä sekä
perusturvapalveluiden kuljetuksista. Ennakkoilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu Julkisten hankintojen
HILMA-tietokannassa 28.8.2014.
Kuljetussuunnittelija Janne Väliaho on laatinut hankintalain mukaisen Keuruun kaupungin ostoliikenteen tarjouspyyntökirjeen ohjeistuksineen.
EU -hankintailmoitus tarjouspyyntöineen on julkaistu 4.12.2014 Julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa.
Tarjousten jättöaika päättyi 14.1.2015 klo 15.00. Tarjoukset avattiin
15.1.2015. Koonti tarjouksista ja tarjoajista oheisaineistona sekä
tarjousten tulokset liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).
Kuljetussuunnittelija Janne Väliaho on asiantuntijana paikalla ennen
päätöksentekoa.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta kuulee asiantuntijana kuljetussuunnittelija Janne
Väliahoa palvelu- ja asiointiliikennetarjouksista ja tekee päätöksen
palvelu- ja asiointiliikennehankinnoista 1.8.2015 - 31.7.2019 väliselle
ajalle liitteen mukaisesti, sekä päättää varata käytettäväksi tarjouspyynnön mukaisen optiovuoden 1.8.2019 - 31.7.2020 väliselle ajalle.
Valmistelija: kuljetussuunnittelija, p. 040 535 6884
Päätös
Lautakunnan jäsen Antti Annala ilmoitti olevansa esteellinen
(intressijäävi), eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon. Hänen tilalleen tuli varajäsen Olavi Pohjola.
Asiantuntijana kuultiin kuljetussuunnittelija Janne Väliahoa.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen
mukaisesti palvelu- ja asiointiliikennehankinnasta 1.8.2015 31.7.2019 väliselle ajalle ja varasi käytettäväksi optiovuoden ajalle
1.8.2019 - 31.7.2020 reiteittäin liitteen mukaisesti.
Liitteet
Liite 4
Oheisaineisto
Koonti tarjoajista ja tarjouksista / palvelu- ja asiointiliikenne
2015-2019
Pöytäkirjan tarkastajat:
Esitykset kilpailun tuloksista / palvelu- ja asiointiliikenne
2015-2019
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§7
1/2015
10(16)
03.02.2015
Tiedoksi: Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen koulutusavustushakemus
Opetushallitukselta
SIV 03.02.2015 § 7
Opetushallitukselta on haettu 15.1.2015 mennessä
henkilöstökoulutushankkeeseen "Varhaiskasvatuksen henkilöstö
kolmiportaiseen tukeen ja tvt -maailmaan" koulutusavustusta liitteen
mukaisesti.
Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee hakemuksen tietoon saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Liitteet
Liite 5
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hakemus opetustoimen henkilöstökoulutushankkeeseen
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§8
03.02.2015
Ilmoitusasiat
SIV 03.02.2015 § 8
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi

saapunut posti ajalta 4.12.14 - 28.1.15
Päätös
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Liitteet
Liite 6
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ilmoitusasiat_ltk_030215
1/2015
11(16)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
12(16)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
4, 7 - 8
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja
valituskieltojen
perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
10.2.2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keuruun
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on anettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
13(16)
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15
Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusviranomainen
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
14(16)
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Lisätietoja
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen
oikeudenkäyntimaksun.
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen ja / tai valituksen
markkinaoikeuteen
Pykälät
5-6
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-
30.000 € tavarat –ja palvelut
100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
1. HANKINTAOIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
15(16)
Hankintayksikön yhteystiedot:
Keuruun kaupunki
Sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
2. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1. asian asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
1/2015
16(16)
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä
asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Pöytäkirjan tarkastajat: