Intravenøs administration som infusion

Transcription

Intravenøs administration som infusion
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 158604/14
Titel
Intravenøs administration som infusion
Afdeling
Sygeplejen jvf. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter
Sundhedsloven
Sikre korrekt håndtering af intravenøs administration som infusion for at forebygge
komplikationer hos patienten
Der skal foreligge klare aftaler for ansvarsfordeling, se retningslinje: ”Administration
af intravenøs væske, medicin og ernæring”.
Formål
Indhold/fremgan
gsmåde
Før første infusion:




Patienten spørges ind til CAVE som noteres i Avaleo
Patientens tilstand observeres og dokumenteres. Vigtigt at vi kender
udgangspunkt for løbende at kunne vurdere virkning / bivirkning
Patienten informeres om hvordan denne kan komme i kontakt med akutteam
Det er den ordinerende læge der vurderer om der skal foreligge blodprøver før
opstart med behandling
Generelt ved enhver IV infusion:





Inden medicinen gives spørges patienten om der tidligere har været tegn på
allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af det pågældende
lægemiddel. Hvis dette er tilfældet bør der rådføres med ordinerende læge
inden lægemidlet gives
Ved indgift af intravenøst medicin skal sygeplejersken blive hos patienten 10
min. efter endt indgift for at observere for en evt. allergisk reaktion
Der skal altid være adrenalin til rådighed (se retningslinje: ”akut allergisk
shock”)
Ved behandling med antibiotika måles fast temperatur x 2 dagligt med mindre
andet er ordineret
Hvis den sygeplejerske der opstarter og afslutter infusionen ikke er i hjemmet
under hele infusionen, skal der påsættes en label på infusionsposen hvorpå der
står dato og klokkeslæt for opstart samt initialer. Hvis der er tilsat lægemiddel
og hætteglasset ikke sidder fast på infusionsposen skal der også en label på
infusionsposen påskrevet hvad der er tilført posen.
Fremgangsmåde:



Hånddesinfektion, handsker anvendes som personligt værnemiddel
Arbejdsbord afsprittes med desinfektionsserviet
Medicinen trækkes op / blandes efter medsendt blandingsvejledning (skal
fremgå at medicinlisten)
Side 1 af 3
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 158604/14
Blanding:






Infusionsblandingen efterses for eventuelle uklarheder, lækage og holdbarhed
Ved hætteglas fjernes beskyttelseshætten og gummimembranen sprittes af
Ved ampuller sprittes halsen af før den knækkes
Så vidt muligt anvendes overføringskanyle / andet lukket system
Evt. gummimembran på infusionsposen afsprittes inden tilsætning
Infusionsblandingen er klar til brug når medicinen er helt opløst
Tilkobling:












Plastichætten fjernes fra infusionsvæskens membran og membranen afsprittes
(dette kan variere alt efter type infusionsvæske)
Infusionsvæsker der ligger i en intakt yderpose er steril og skal ikke desinficeres
Klemskruen på infusionssættet lukkes
Beskyttelseshætten fjernes fra studsen ved dråbekammeret og denne føres op
gennem membranen. Undgå berøring af infusionssættets sterile dele
Dråbekammeret fyldes halvt
Klemskruen åbnes og slangen fyldes
Kontroller for luft. Evt. luftbobler fjernes, få små luftbobler har ingen betydning
Injektionsmembranen på IV kateteret afsprittes og der skylles med NaCl for at
sikre korrekt beliggenhed (mængde NaCl afhænger af type IV kateter)
Injektionsmembranen afsprittes igen og infusionssættet tilkobles
Slangen fikseres med forbinding og plaster
Klemskruen åbnes og korrekt indløbshastighed tjekkes
20 dråber = 1 ml
Frakobling:



Klemskruen lukkes
Infusionssættet skrues af
Der afsprittes og skylles med NaCl
Observationer:






Korrekt indløbshastighed
Infektionstegn ved indstikssted
Tilbageløb af blod i slangen
Korrekt placering af IV kateter
Evt. temperatur
Evt. væskeskema
Manglende indløb:



Undersøg om der er knæk på infusionsslangen og sikre at klemskruen er åben
Hvis kateteret er placeret lednært, bed da patienten om at skifte stilling med
hånden således at der undgås knæk på kateteret inde i venen
Hæv dropstativet
Side 2 af 3
RETNINGSLINJE
Sygeplejen, Varde Kommune
Dok. nr. 158604/14

Skyl på kateteret
Dropsæt følger infusionsvæsken, må max anvendes i 24 timer
Væske uden tilsætning er holdbart i 24 timer
Holdbarhed for væske tilsat medicin er afhængig af det enkelte præparat, se evt. IVkort
Dokumentation:


I handleplan i Avaleo
Tidspunkt for opsætning af IV væske dokumenteres i journalen under
medicinnotat
Se endvidere retningslinje for hhv. picc-line, venflon og port a cath
Kvalitetsovervåg
ning og
kvalitetsforbedri
ng
Udarbejdet af
Godkendelse
Dato for næste
revision
Referencer
Karina Obling Rasmussen
Rigmor Jensen, leder af Sygeplejen. Dato 24.2.2015
Januar 2017



Sydvestjysk Sygehus 2014: ”Centralt intravaskulært kateter (CVK)” Instruks nr.
124910
Sydvestjysk Sygehus 2013: ”Anlæggelse af perifert venekateter” Instruks nr.
17622
Statens serum institut 2014: ”Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer” 2.
udg. Høringsversion. Http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20intravaskul%C3%A
6re_H%C3%B8ringsversion%202014.ashx
Side 3 af 3