Förfrågan om avtal med SOS Alarm Sverige AB

Comments

Transcription

Förfrågan om avtal med SOS Alarm Sverige AB
BESLUT
2015-12-02 Dnr 55/2015
1 (2)
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm
Förfrågan om avtal med SOS Alarm Sverige AB
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket skriver av ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare
utredningsåtgärder.
Beslutet innebär inte att Konkurrensverket har tagit ställning till om Stockholms
läns landstings agerande varit tillåtet.
Ärendet
Ärendet inleddes efter att Konkurrensverket fått ett tips om att Stockholms läns
landsting (landstinget) ingått ett avtal med SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm)
avseende hyra av lokaler samt viss maskinvara. Enligt tipset skulle avtalet ha
ingåtts utan föregående annonsering.
I ärendet har landstinget bland annat anfört att det inte har ingåtts något avtal om
hyra av lokaler eller maskinvara med SOS Alarm. Däremot är landstingets
möjlighet att hyra lokaler och/eller teknisk plattform från SOS Alarm föremål för
diskussion i en pågående utredning om hur prioritering och dirigeringstjänst ska
hanteras i framtiden.
Landstinget har utöver detta angett att de har ett befintligt avtal med SOS Alarm
avseende alarmerings- och prioriteringstjänster som inte har föregåtts av någon
annonsering. Enligt uppgift från landstinget har de kunnat använda sig av
undantag i LOU och därför inte behövt annonsera.
KKV1025, v1.8, 2015-01-09
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare.
Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Grunderna för
bedömningen är bland andra hur allvarligt problemet eller företeelsen är eller om
någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I
bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att effektivt utreda
och ingripa mot problemet.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
BESLUT
2015-12-02 Dnr 55/2015
2 (2)
Konkurrensverkets utredning påbörjades utifrån uppgifter som gjorde gällande
att landstinget utan föregående annonsering hade ingått ett avtal med SOS Alarm
avseende hyra av lokaler samt viss maskinvara. Av utredningen har det senare
framkommit att landstinget inte har ingått något avtal. För Konkurrensverket
finns det då inget avtal att granska. Utöver att landstinget kan ändra inriktning på
förhandlingarna har leverantörer, som anser sig lida skada eller anser sig kunna
komma att lida skada, möjlighet att i förvaltningsrätten ansöka om överprövning
av ett eventuellt avtal. Konkurrensverket bedömer därför att den inte i nuläget är
bäst lämpad att agera i frågan.
När det gäller det befintliga avtalet om alarmerings- och prioriteringstjänster
bedömer Konkurrensverket att det inte är motiverat att fortsätta utredningen.
Bedömningen grundar sig på den omfattande utredning som skulle krävas sett i
förhållande till hur allvarligt problemet är.
Ärendet ska därför skrivas av.
_____________________________
Detta beslut har fattats av biträdande enhetschef Mattias Berger. Föredragande
har varit Joel Lack.
Mattias Berger
Joel Lack
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
Beslutet kommer också att skickas till tipsaren i ärendet.

Similar documents