Ystads kommun – Nedraby vattenverk

Comments

Transcription

Ystads kommun – Nedraby vattenverk
BESLUT
2015-09-23 Dnr 360/2015
1 (2)
Ystads kommun
Nya Rådhuset
Österportstorg 2
271 80 Ystad
Ystads kommun – Nedraby vattenverk
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket skriver av ärendet.
Beslutet innebär inte att Konkurrensverket har tagit ställning till om Ystads
kommuns agerande är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen.
Ärendet
Genom vår omvärldsbevakning har vi blivit uppmärksammade på att kostnaden
för ombyggnation av Nedraby vattenverk blivit betydligt högre än förväntat. Vi
bad er därför att redogöra för bakgrunden till kostnadsökningen och hur
eventuella tillkommande arbeten kopplade till ombyggnationen har upphandlats.
Ni har uppgett att kostnaderna för ombyggnationen blivit betydligt högre till följd
av brister i bygghandlingarna samt att ni valt nybyggnation istället för
ombyggnation av byggnad för distribution och reservkraft. Nybyggnationen har
upphandlats separat.
Ni har även uppgett att kostnaden stigit på grund av ändrade förutsättningar för
markarbeten och yttre ledningsdragningar, omläggning av vissa befintliga
ledningar samt myndighetskrav som medfört ändrade förutsättningar avseende
körytor och placering och inhägnad av gasol- och koldioxidtankar.
KKV1044, v1.1, 2015-06-25
Skäl för beslutet
Vi bedömer att det inte är motiverat att fortsätta utreda ärendet. Bedömningen
grundar sig på hur allvarligt problemet är och våra förutsättningar att utreda en
överträdelse.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
BESLUT
2015-09-23 Dnr 360/2015
Vårt underlag i utredningen består av er redogörelse för ombyggnationen och
varför den blev dyrare än förväntat samt hur projekteringen och utförandeentreprenaden upphandlats, förfrågningsunderlag, anbud, ramavtal för
teknikkonsult, entreprenadkontrakt, en utredning av projektet som EY gjort på
uppdrag av kommunstyrelsen samt revisorernas redogörelse för 2014. Det
framkommer inte något i dessa handlingar som tyder på att en regelöverträdelse
har skett.
Ärendet ska därför skrivas av.
_____________________________
Detta beslut har fattats av tf. enhetschef Ann Fryksdahl. Föredragande har varit
Axel Asp.
Ann Fryksdahl
Axel Asp
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats
Våra bedömningsgrunder
Vi bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. Detta sker med
utgångspunkt i vår prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger vi in hur
allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande
avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att
agera i frågan. I bedömningen väger vi även in våra förutsättningar att utreda
en överträdelse.
Läs mer i vår prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten. Den hittar du på vår
webbplats www.kkv.se.
2 (2)

Similar documents