151027-Skallerud Fiber - Skålleruds Fiberförening ekonomisk

Transcription

151027-Skallerud Fiber - Skålleruds Fiberförening ekonomisk
Skålleruds Fiberförening
Styrelsemöte 2015-10-27
Närvarande. Carina Stefansson, Thomas Johansson, Bo Thorsenius,
Stig-Åke Almqvist, Bror Lundberg och Christer Johansson
 Protokoll från styrelsemötet 22/9-15
Förra mötets protokoll redovisades.
 Förprojektering
Bror redovisade sina kontakter med flera firmor som arbetar med förprojektering/förstudier. En
förstudie kan enligt firmorna klaras av på en månad och kostnaden verkar rimlig för föreningen.
Inför en förstudie behöver föreningen har fått så många medlemmar som möjligt och markerat ut, på
ett kartunderlag, vilka fastigheter som är medlemmar.
Empower
Vid styrelsemötet medverkade Lars Melert som arbetar på Empower, ett företag som byggt många
fibernät inom regionen. Företaget arbetar med både förprojekteringar och totalentreprenad.
Föreningen fick en bra information för hur processen fram till ansökan ska ske.
Under vecka 45 bokar Bo och Christer möte med ytterligare en projektör.
Målsättningen är att föreningen ska komma igång med förprojektering under slutet av året.
 Geografiska området
Det geografiska område som föreningen kommer att låta göra en förprojektering för är:
o Boende utefter väg 166 Östevatten/Lindstorp fram till Örs- och Erikstads fiberföreningar
o Dalskog/Högsbyn/Liane fram till Örs fiberförening
o Det ursprungliga område som definierats på föreningens hemsida.
 Nya Ambassadörer för Dalskog och Östevatten
Lars Melert och Malin Sköld har utsetts av Dalskogs byalag som ambassadörer för Dalskog, i
Skålleruds fiberförening.
Anders Bengtsson har åtagits sig att vara ambassadör för området utefter väg 166 vid Östevatten

Åsensbruk och SSL
SSL energi och infrastruktur kommer att bygga ett fibernät i Åsensbruk, eftersom det är en tätort.
Troligen kan det också innebära att boende inom Håverud och Bränna kan erbjudas att få tillgång till
det nätet. Anslutningsavgiften kommer att ligga mellan 18 000 – 16000.
Föreningens medlemmar inom området kan begära att få tillbaka kapitlainsatsen på 100 kronor, om
medlemmen skickar ett mail till Bror Lundberg mail [email protected] och anger:
o namn,
o fastighetsbeteckning
o bank clearing nummer och kontonummer
Bo informerar medlemmarna i Åsensbruk om de förändrade förutsättningarna.
 Rapport från möte med kommunalrådet och fiberlotsen
Thomas och Christer träffade dessa kommunrepresentanter och diskuterades föreningens område
och om föreningen ska ta emot de områden i kommunen som inte idag tillhör någon fiberföreningen.
Det var ett positivt möte.
 Rapport från mötet med kommunens fiberföreningar.
Thomas och Bo medverkande mötet med fiberföreningarna. En representant för Coompanion
redovisade förutsättningarna för att starta fiberföreningar.
Nästa möte med Melleruds fiberföreningar är 7/12 19.00.
 Medlemsbrev
Christer ansvarar för att skicka ett brev till alla medlemmar och informera om att:
o Föreningens medlemstal växer fort
o Föreningen arbetar för att få klart en förprojektering under året
o Vikten av att alla medlemmar hjälper till att värva nya medlemmar för att få ett bra underlag
för ansökan om statligt bidrag.
o De medlemmar som har flera fastigheter uppmanas att anmäla alla sina fastigheter till
föreningen, då det är antalet fastigheter som utgör underlag för statsbidrag.
 Kassa rapport till och med 26/10-15
Bror presenterade kassarapporten. Föreningens kassa räcker idag för att starta förprojekteringen.

Informationsskyltar
Thomas har beställt informationsskyltar om Skålleruds fiberförening. Förhoppningsvis är de på gång
under november.
Sammanfattat av Christer
Bo Thorsenius ordförande
Christer Johansson sekreterare