ÄLDREOMSORGEN

Transcription

ÄLDREOMSORGEN
INFORMATION OM
ÄLDREOMSORGEN
FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE
SOCIALFÖRVALTNINGEN
INNEHÅLL
Sida
Våra lokala värdighetsgarantier.................................2
Anhörigstöd ............................................................3-4
Uppsökande verksamhet...........................................5
Demenssjuksköterska ...............................................6
Mötesplatser för äldre................................................7
Våra mötesplatser .....................................................8
Trygghetslarm ......................................................9-10
Micke-Mek ...............................................................11
Syninstruktör för synskadade ..................................12
Hjälp i Hemmet - Hemtjänst ...............................13-14
Biståndshandläggare och hemtjänstområden .........15
Rehabenheten/Hjälpmedel.................................16-17
Ledstjärna................................................................18
VÅRA LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER
Delaktighet och inflytande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna
samtal med din kontaktman och att ni tillsammans upprättar en
individuell genomförandeplan, utifrån det skriftliga beslut som
ligger till grund för insatserna. Samtalen och den individuella
genomförandeplanen underlättar för dig att framföra synpunkter och att vara delaktig i hur dina beviljade insatser genomförs.
Insatserna utformas efter dina resurser och förmågor. Om du
har behov av tätare samtal skall detta tillgodoses. Planen skall
vara upprättad inom tre veckor från att insatserna påbörjats.
Delaktighet självbestämmande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar att personalen bemöter dig med respekt, hänsyn och artighet så att du lätt kan
framföra dina önskemål och synpunkter.
Aktiv och meningsfull tillvaro
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig att du varje
månad får ett månadsblad där våra aktiviteter, alltifrån kulturella
som fysiska aktiviteter presenteras. Detta blad delas ut av kontaktmannen.
Äldreomsorgschef
Carina Pihlwret
Tel: 0435-283 13
E-post:
[email protected]
2
ANHÖRIGSTÖD
Vem är anhörig?
Anhörig kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne eller annan närstående.
Anhörigkonsulent
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Stödgrupper/samtalsgrupper
Enskilda samtal/stödsamtal
Hembesök
Information om vilket stöd kommunen kan erbjuda Demenssjuksköterska
Ÿ Föreläsningar och individuella samtal med demenssjuksköterskan
Ÿ Demenssjuksköterskan gör hembesök, ger råd, stöd och information
Micke-Mek
Ÿ Fixartjänst Micke-Mek - kostnadsfri, praktisk hjälp för anhö-
riga
Rollatorcafé
Ÿ Rollatorcafé - 2 gånger om året. Du kan komma och få din
rollator servad
Stöd till dig som anhörig
Ÿ Avlastning för anhöriga i form av dagverksamhet för demen-
ta, växelomsorg, tillfällig avlastning på korttiden eller 8 kostnadsfria timmars avlastning i hemmet. Kontakta våra biståndshandläggare
Ÿ Direkt insats till anhöriga i form av serviceinsats (tvätt och
städ). Kontakta våra biståndshandläggare
3
ANHÖRIGSTÖD, forts
Äldrepedagog
Ÿ Anhöriga kan vända sig till äldrepedagogen med frågor om
äldreomsorgen.
Ÿ Anhörigcafé i samarbete med frivilliga organisationer/
föreningar
KONTAKT
Anhörigkonsulent Maria Berglund
E-post [email protected]
Tel: 0435-285 82
Demenssjuksköterska Annette Thoresson
E-post [email protected]
Tel: 0734-398 795
Micke-Mek
Tel: 0435-282 96
Äldrepedagog Carina Rasmusson
E-post [email protected]
Tel: 0435-282 82
4
UPPSÖKANDE VERKSAMHET
Den uppsökande verksamheten erbjuder råd, stöd och information till dig som ännu inte haft behov av hjälp från äldreomsorgen och är över 80 år. Vi kontaktar dig med ett erbjudande
om ett kostnadsfritt hembesök. Du är också välkommen att höra
av dig.
Målet med den uppsökande verksamheten är att vi tillsammans
ska se på dina behov för att du ska kunna må bra och ha en bra
miljö för att kunna bo kvar hemma.
KONTAKT
Leg. Distriktssköterska Ingrid Hovén
Tel: 0435-285 48
E-post: [email protected]
5
DEMENSSJUKSKÖTERSKA
Alla kan vi vara lite glömska ibland men ju äldre man blir desto
större risk att drabbas av en demenssjukdom. Det är viktigt att
lära sig allt om sjukdomen tidigt vilket gör att man står bättre
rustad och kan hantera den. I första hand bör man söka hjälp
hos sin läkare på vårdcentralen som gör en utredning. Om du
behöver råd, information eller stöd kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska.
Har du frågor är du välkommen att ringa
KONTAKT
Demenssjuksköterska Annette Thoresson
Tel: 0734-398 795
E-post: [email protected]
6
MÖTESPLATSER FÖR ÄLDRE
I Klippan finns det flera mötesplatser dit du som äldre kan få
social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis nya vänner.
Du är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, ta en fika och
få en stunds sällskap. Det kostnadsfritt att besöka våra mötesplatser.
Mötesplatserna bygger till stor del på frivilliga insatser från besökarna, därför är din insats betydelsefull. Vi tar tacksamt emot
nya förslag och idéer.
På kommunens hemsida finns våra aktiviteter inlagda. Du hittar
dessa på www.klippan.se/Omsorg & hjälp/Äldre/Mötesplatser och aktiviteter.
Där kan du även beställa månadsbladet så det kommer i din epost varje månad. Eller ring till Lena Svensson 0435-285 02
och gör en beställning. Bladet finns även att hämta på mötesplatserna.
7
VÅRA MÖTESPLATSER
Mötesplats Kristallen
Kristallen ligger i centrala Klippan, Torget 1A, Klippan
Aktiviteter:
Tisdagar kl. 13.30: Café
Torsdagar kl. 13.30 Husfika
Fredagar kl. 10.00: Balansgympa
Kontakt: Carina Rasmusson, 0435-282 82
Mötesplats Ljungbyhed - Stora salen
Stora salen finns på Ljungbygården, Ljungbygatan 21,
Ljungbyhed
Aktiviteter:
Måndagar kl. 10.00: Balansgympa
Kontakt: Inga-Lill Lind 0734-39 87 33
Mötesplats Senioren
V. Nygatan 1, Klippan
Restaurang Senioren har lunchöppet dagligen 11.30-13.00.
Även anhöriga välkomna vardag som helg.
Aktiviteter:
Torsdagar kl. 13.30 Mötesplats
Kontakt: Bernard Ingelsson, 0435-280 00 växel
Mötesplats Östra Ljungby
Ljungåsen, Byvägen 2, Östra Ljungby
Aktiviteter:
Tisdagar kl. 10.00: Balansgympa
Kontakt: Ingela Nilsson 0435-285 47
Fika serveras till självkostnadspris.
8
TRYGGHETSLARM
Trygghetslarmet idag är ett GSM-larm där du själv inte behöver ha något telefonabonnemang. Genom en tryckning
på larmklockan kommer man i kontakt med trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralen kontaktar sedan hemtjänstpersonalen på tillhörande område eller nattpersonalen om det är nattetid. Hemtjänstpersonalen kommer att
göra hembesök hos dig. Larmklockan bör bäras på hela
tiden, den är vattentät och kan vara med vid dusch och
diskning. Vi garanterar fullständig täckning inne i din bostad.
När du använder larmet
Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt. Larmet kan användas vid
olika sjukdomstillstånd, vid fallbenägenhet, toalettbesök, oro
m.m. För att får kontakt med Klippans kommuns sjuksköterska
måste du ha hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem. Har du inte
hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem kommer hemtjänstpersonalen att hjälpa dig att få kontakt med sjuksköterska på vårdcentralen, sjukhuset, sjukvårdsupplysningen eller kan dom tillkalla ambulans om du har behov av den eller så önskar.
Nycklar till din bostad
Vid installationstillfället är det ett krav att du skall lämna nycklar
till dina lås på ytterdörren och till porten om sådan finns. Bor du i
Ljungbyhed, Östra Ljungby, Hemtjänst Centrum eller Hemtjänst
Väst området lämnar du två nycklar i övriga områden lämnar du
en nyckel.
Provlarm
Larmet är programmerat med automatiskt provlarm en gång per
dygn, detta för att öka säkerheten. Man får givetvis även lov att
provlarma själv.
9
TRYGGHETSLARM, forts
Strömavbrott
Vid längre strömavbrott har du möjlighet att larma upp till 60
timmar eftersom larmet är utrustat med ett reservbatteri.
Ansvar
Ni bär ansvaret för trygghetslarmet ni fått och vid förlust av ex
larmklocka eller mekanisk påverkan kan man bli ersättningsskyldig.
Kostnad
GSM trygghetslarm kostar 300 kr per månad.
KOM IHÅG
ATT KONTAKTA LARMSAMORDNARE OM DU:
l
l
l
l
l
Har bytt lås
Om du flyttar
Byter telefonnummer
Har frågor om ditt trygghetslarm
Vill lämna tillbaka trygghetslarmet
LARMSAMORDNARE
Gunnel Jansson och Linda Danielsson
Tel: 0435-283 02
e-post: [email protected] och
[email protected]
10
MICKE-MEK
Micke-Mek vänder sig till dig som är över 70 år, bosatt och
skriven i Klippans kommun. Har du fått beviljad insats inom
äldreomsorgen eller har något funktionshinder, kan du också få
hjälp av Micke-Mek.
Micke Mek hjälper dig med små praktiska ting i ditt hem, t.ex.
sätta upp tavlor, byta proppar, fästa sladdar, halksäkra mattor
m.m.
Tjänsten är kostnadsfri och du står själv för eventuellt material.
Välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp
KONTAKT
Micke-Mek Mikael Pålsson
Tel: 0435-282 96
e-post: [email protected]
11
SYNINSTRUKTÖR FÖR SYNSKADADE
I syninstruktörens arbete ingår bland annat att:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Hjälpa synskadade till ett mera aktivt liv i hemmiljö.
Träna den dagliga livsföringen.
Träna förflyttning inom- och utomhus.
Informera om vad kommunen kan hjälpa till med.
Upplysa och hjälpa till med synhjälpmedel.
Motivera till rehabilitering.
Informera om kurser och föreningar för synskadade.
Hjälpa till att ta kontakt med optiker och ögonläkare.
Träningen är kostnadsfri och skall ses som en punktinsats. Syninstruktören skall tillsammans med den synskadade och eventuellt anhörig göra en överenskommelse om vad som skall tränas.
Efter bedömning av ögonläkare kan man bli berättigad till remiss för att få kostnadsfria hjälpmedel via Syncentralen. För
övriga finns möjlighet att köpa synhjälpmedel, där är syninstruktör behjälplig.
KONTAKT
Syninstruktör Gunnel Jansson
Tel: 0435-283 02
e-post: [email protected]
12
HJÄLP I HEMMET - HEMTJÄNST
HEMTJÄNSTEN
För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En
trygghet i det invanda och hemtama - mitt hem. För att du ska
kunna bo kvar hemma kan du få hjälp hemma med sådant som
du själv har svårt att göra eller inte klarar av. Det kan till exempel
vara städ, tvätt, ledsagning, matinköp eller personlig omvårdnad. Behöver du hjälp kvällar och nätter så kan du få det.
Du kan även få trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla
hjälp vid akuta situationer.
Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.
I Klippan är hemtjänsten uppdelad i två delar: service- och hemtjänstinsatser.
13
HJÄLP I HEMMET - HEMTJÄNST, forts
Serviceinsatser - Detta kan du få hjälp med: städ, tvätt och
inköp. Du kan välja serviceinsatser från kommunen eller extern
utförare.
Hemtjänstinsatser. Detta kan du få hjälp med:
Apoteksärende
Bäddning
Disk /sophantering
Dusch
Egenvård
Ledsagning till och från aktiviteter, matinrättning och vårdinrättning
Ÿ Måltider
Ÿ Personlig omvårdnad
Ÿ Post & bankärende
Ÿ Telefonservice
Ÿ Tidning/post
Ÿ Tillsyn
Ÿ Utevistelse
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
14
BISTÅNDSHANDLÄGGARE OCH HEMTJÄNSTOMRÅDEN
KONTAKT
Om du är i behov av hemtjänst ring någon av våra
biståndshandläggare via
Kundtjänst
Tel: 0435-280 00
Hemtjänst Centrum
Petra Österlin
Tel: 0435-283 06
Hemtjänst Väst
Enhetschef Raida Johansson
Tel: 0435-285 57
Hemtjänst Öst och Nattpatrullen
Enhetschef Gun Bylund
Tel: 0435-285 09
Hemtjänst Ljungbyhed
Enhetschef Agneta Wennerberg
Tel: 0435-282 75
Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska via
Kundtjänst
Tel: 0435-280 00
15
REHABENHETEN/HJÄLPMEDEL
Rehabenheten i Klippans kommun består av legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi arbetar gentemot invånare i hela kommunen som är 20 år eller äldre både i ordinärt
och i särskilt boende. Våra lokaler samt hjälpmedelsförråd finns
på Åbyhem i Klippan.
Rehabilitering handlar om träning, råd, stöd och tekniska hjälpmedel för att få en fungerande vardag.
Habilitering handlar om stöd, handledning, träning och tekniska hjälpmedel för att utveckla och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga.
Arbetsterapeut
Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Du
kanske behöver en rollator, griptång eller duschstol. En del
hjälpmedel kan du låna genom att kontakta oss på Rehabenheten. Andra går att köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.
16
REHABENHETEN/HJÄLPMEDEL, forts
När bostaden inte är tillgänglig p.g.a. varaktig funktionsnedsättning kan arbetsterapeuten bedöma behovet av bostadsanpassning och skriva intyg.
Sjukgymnast
Sjukgymnasten kan hjälpa dig till med träning och gånghjälpmedel för att bibehålla, återfå eller kompensera kroppsliga funktionsnedsättningar. Träning i hemmet ges till dig som inte kan ta
dig till annan vårdinrättning.
Hjälpmedel
En arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer ditt behov av
hjälpmedel och provar sedan ut de hjälpmedel som du behöver.
Om ditt behov förändras ska arbetsterapeut eller sjukgymnast
kontaktas. När behovet av hjälpmedlet inte längre finns, ska det
återlämnas till Hjälpmedelsförrådet på Åbyhem.
KONTAKT
Välkommen att kontakta oss
Arbetsterapeut och sjukgymnast
Tel: 0435-280 00 Kundtjänst
17
LEDSTJÄRNA
Vi finns här för dig och tillsammans kan vi!
Med delaktighet och självbestämmande skapar vi en
meningsfull tillvaro i dagens och morgondagens omsorg
Gott bemötande
I vårt bemötande:
Ÿ Är alla viktiga och ska behandlas med värdighet.
Ÿ Är vi lyhörda och närvarande.
Ÿ Skapas förtroende, tillit och trygghet.
Vårt ansvar
I vårt ansvar:
Ÿ Är vi ansvarsfulla och håller vad vi lovar.
Ÿ Är vi flexibla, ser till behovet och följer upp.
Ÿ Är vi öppna, ärliga och tydliga i kommunikationen.
Gott samarbete
I vårt samarbete:
Ÿ Ser vi till helheten och hjälps åt.
Ÿ Tar vi tillvara på varandras olikheter och resurser.
Ÿ Lyssnar vi och lär oss av varandra.
Vårt engagemang
I vårt engagemang:
Ÿ Har vi modet att förändra och förbättra.
Ÿ Skapar vi delaktighet och inflytande.
Ÿ Är vi lojala, har yrkesstolthet och visar arbetsglädje.
18
KLIPPANS
KOMMUN
©Klippans kommun 2015-02. Tryck: Klippans kommun. Layout J Hertzman.