Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § samt 19 kap 22

Comments

Transcription

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § samt 19 kap 22
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
(2005:551)
Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet 18 kap. 4 § och 19 kap 22 §
aktiebolagslagen.
Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen och det föreslagna
bemyndigandet för styrelsen att återköpa egna aktier av serie B är förenliga med
bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar.
Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är
förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av den
senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som
tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Tillgångar och skulder har
värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).
Av bolagets egna kapital beror 11,2 procent på att sådan värdering har tillämpats. Om
värderingen inte hade skett till verkligt värde hade eget kapital varit 729 756 099 kronor
högre.
Det framgår av styrelsens reviderade förslag till vinstdisposition, som har intagits i kallelsen
till årsstämman samt i styrelsens fullständiga förslag till årsstämman, att av den ansamlade
vinsten om 6 324 897 407 kronor lämnas utdelning enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen med 200 000 000 kronor till befintliga preferensaktieägare och med
ytterligare högst 100 000 000 kronor om fler preferensaktier emitteras fram till nästa
årsstämma och i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma skall
utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som
avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 10 juli 2015, den 9 oktober
2015, den 8 januari 2016 samt den 8 april 2016.
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas till
stamaktieägarna.
Den ovan beskrivna sammanlagda föreslagna utdelningen utgör 4,6 procent av bolagets egna
kapital och 2,1 procent av koncernens egna kapital.
Styrelsen har vidare föreslagit att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst så
många B-aktier i bolaget att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 (tio) procent av det
totala antalet aktier i bolaget.
Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagets soliditet uppgår till 33,5 procent och
koncernens soliditet till 35,5 procent. Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad
som är förekommande inom i branschen. Vidare kommer en eventuell nyemission av
preferensaktier att förstärka bolagets och koncernens soliditet och likviditet utöver vad som
framgår av årsredovisningen för 2014. Den föreslagna utdelningen och det förslagna
bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie B äventyrar inte fullföljandet av de
investeringar som bedömts erforderliga. Styrelsen bedömer vidare att bolagets och
koncernens likviditet kan upprätthållas på en betryggande nivå.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra
sina förpliktelser på kort och lång sikt.
Utdelnings- och återköpsförslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska
ställning medför att utdelningen och bemyndigandet är försvarliga enligt 17 kap. 3 § 2
och 3 st. aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Göteborg i april 2015
Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen
Christina Rogestam
Erik Selin
Sten Dunér
Anders Wennergren
Fredrik Svensson

Similar documents