Verksamhetsblad Klinisk fysiologi

Transcription

Verksamhetsblad Klinisk fysiologi
FYSIOLOGISKA KLINIKEN
PATIENTBUNDEN FUNKTIONSDIAGNOSTIK AV
ORGANSYSTEM
Bakgrund
Fysiologiska klinikens mål är att leverera en högkvalitativ
och effektiv diagnostik till Capio S:t Görans Sjukhus och
öppenvården i Stockholm. Kliniken startade 1974, och har
sedan dess varit en viktig och nödvändig del av sjukhusets
verksamhet. Vi har en modern utrustning och välutbildad
personal, vilket medger ett brett undersökningspanorama,
från de relativt enkla som t.ex. arbetsprov till högspecialiserade undersökningar som farmakologiska stress-ekokardiografier och noggranna mätningar av lungvolymer. Vi
upprätthåller ett stort antal metoder vilket ställer stora krav
på bred fysiologisk kunskap inom de flesta organsystem.
Vi ackrediterades av SWEDAC 1996 och har sedan dess
årliga revisioner av vår verksamhet.
Medicinsk verksamhet
Kliniken är uppdelad i ett antal metodgrupper där varje
metodgrupp leds av en metodansvarig läkare som tillsammans med en metodansvarig biomedicinsk analytiker är
ansvarig för metoden. Metodgrupperna motsvaras ungefär av organsystemen som t.ex. lungfunktion och hjärta.
Faciliteter
Verksamheten bedrivs i delvis nyrenoverade och ändamålsenliga, men något gamla lokaler. Kliniken utnyttjar sex
ultraljudsmaskiner, en spirometer med helkroppspletysmograf för mätning av lungvolymer, samt ett antal andra
mätutrustningar. Vi har en välfungerande och ökande
sömnapnéverksamhet med till stor del ny analysutrustning
och god tillgänglighet.
145
Personal och produktion 2014
Antalet anställda
36
Verksamhetschef
1
Vårdenhetschef
1
Biomedicinska analytiker
23
Läkare
8
Administrativ personal
3
Undersökningsgrupp
Öppenvård
Sjukhusets
patienter
Totalt
Långtids-EKG
209
220
429
Ultraljud av kärl
563
2471
3034
Arbets-EKG
486
584
1070
Blodgas
48
51
99
Ortostatprov
69
102
171
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
EKG
374
37
411
Hjärtultraljud
1184
6309
7493
Organisation
Sentinel node
500
500
Kliniken är sedan 1996 ackrediterad, numera enligt den
Europeiska standarden IEC/ISO 17025:2005. Från 2007
har vi s.k. flexibel ackreditering. Detta innebär att vi mellan Swedacs inspektioner har förtroendet att själva införa
nya mätprinciper eller göra förändringar i metoderna, som
annars inte skulle vara tillåtna i en ackrediterad verksamhet utan att ändringen kontrollerades av Swedac. Våra
metoder kontrolleras regelbundet för att vi skall känna till
och minimera variationen i mätresultaten som kan uppkomma, såväl mellan medarbetare som i den maskinella
utrustningen.
EEG
141
265
406
Compartment-tryck
109
8
117
Perifer cirkulation
194
140
334
Njurfunktion
187
6
193
Spirometri (lungfunktion)
121
151
272
Sömnapné diagnostik och
behandling
1559
555
2114
5244
10899
16143
13,0 %
62,1 %
46,2
Totalsumma
Andel akuta undersökningar
15-03-18-13:44
Vi har även ett omfattande utbildningsprogram för samtliga personalgrupper i form av såväl internutbildning som
deltagande i internationella kurser och medicinska konferenser.
Våra externa utbildningsuppdrag:
Vi har under året haft studenter från BMA-utbildningen i
Lissabon, Portugal, genom Erasmus programmet. Vi har
alltid minst en ”randande” läkare från medicinkliniken som
tjänstgör hos oss för att lära sig hjärteko och arbetsprov.
Vid några tillfällen auskultationer av distriktsläkare som varit
intresserade av vår verksamhet. Under året har vi sammanlagt haft 50 veckor med verksamhetsförlagd utbildning av BMA studenter samt en del naprapatstudenter.
Genomfört kvalitetsarbete 2014
Vi deltar sedan flera år i EQUALIS, ett samarbete för att ge
läkare inom ultraljud en möjlighet att mäta sina kunskaper
mot komplicerade fall som produceras av experter inom
EQUALIS och distribueras till kliniker över hela landet. Svaren bedöms sedan av en expertgrupp och läkarna får reda
på hur de klarat sig jämfört med andra. Under året har vi
genomfört en elektronisk remisshantering mot sjukhuset
journalsystem.
Svarstiderna för långtids-EKG är nu klart förbättrade
genom en bättre läkarplanering .
Vi har genomfört ett samarbete med hjärtmottagningen
för att få ett bättre och flöde avseende de elektiva undersökningarna där det tidigare ofta blev missuppfattningar
om när undersökningen skulle göras. Förbättringarna gäller både remisskrivningen som ibland var otydlig och vår
planering som nu är mer harmoniserad med patienternas
behov av undersökning innan återbesök hos kardiolog.
Ett arbete med hanteringen av Sömnpatienter har genomförts med en extern konsult. Genomförandet av de planerade förändringarna kommer att ske under 2015
Planerade kvalitetsförbättringar 2015
Våra rum på plan fem i 30-huset är nu äntligen färdigställda
och vi planerar att få igång verksamheten där under april.
Syftet är att komma närmare vårdavdelningarna och korta
patienternas väntetider och transporter. Som en bieffekt
får vi lättare att diskutera komplicerade frågeställningar
med läkarna på vårdavdelningarna vilket erfarenhetsmässigt leder till bättre förståelse och därmed bättre vård.
Vi har i början av 2015 startat en neurofysiologisk verksamhet som till att börja med kommer serva sjukhusets
patienter. Möjligen utvidgar vi denna till en öppenvårdsmottagning senare. Vi avser också att senare under året
göra en satsning på elektiva hjärteko där vi i dagsläget har
något långa väntetider.
Internt pågår, som alltid, olika arbeten för att förbättra våra
patientflöden och interna processer.
146
Kontaktpersoner
Niklas Storck, verksamhetschef
Epost: [email protected]
Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se

Similar documents