Dokumentsammanställning över aktuella dokument för

Transcription

Dokumentsammanställning över aktuella dokument för
Dokumentsammanställning över aktuella dokument för Godkännandeprocessen
Gällande från 2015-09-25
Dokumentnamn
Dokumentnummer
Trafikverkets interna
TDOK 2014:0072
hantering av
Version 1
Transportstyrelsens
(ersatte BVR
godkännandeprocess
1509)
Anläggningsgodkännande för TDOK 2014:0071
järnväg
Version 2
(ver 1 ersatte
BVC 1509)
Beslut godkännande
TMall0015
behöver inte sökas
version 1 ersätter
TDOK 2013:0035
Begäran om undantag TSD
TMall0019
version 2
(ver 1ersatte
TDOK 2013:0036)
Ansökan om godkännande
TDOK 2013:0037
G3/G8
Version 1
Trafikverkets
ställningstagande för
Transportstyrelsens
godkännandeprocess
TMall0016
version 3
(ver 1 ersatte
TDOK 2013:0038)
Dokumenttyp
Rutin
Typ av godkännande
Nationellt
Harmoniserat
Styrdokument
Checklista
Beslut:
Följebrev vid inskick till TS när projektet enbart är
anmälningspliktigt.
Beslut:
Beslut om att projektet inte ska omfattas av TSD. Skickas till TS för
beslut av TS eller EU-kommissionen beroende på TEN-klassning
Blankett:
Blankett G3/G8 förteckning över samtliga dokument som skickas till
TS. Uppdateras vid varje inskick. Ger en tydlig överblick var i
processen projektet befinner sig.
Blankett:
Dokument som beskriver projektet och visar vilken
godkännandeprocess som TrV anser att projektet omfattas av.
Ställningstagandet granskas och fastställs av Godkännandestödet
innan det skickas till TS. Eventuella kompletteringar till eller
ändringar av fastställt ställningstagande ska diskuteras med
Godkännandestödet innan de skickas till TS
Styrdokument
Gäller anmälningspliktig
anläggning som ej kräver
godkännande
X
X
X
G8
X
G3
X
X
Komplettering av ansökan
om godkännande
TDOK 2013:0040
Version 1
Brev:
Följebrev som beskriver att ansökan om godkännande kompletteras,
TS förväntas inte leverera något beslut vid kompletteringar. TS får
information och beslutsunderlag och kan på så sätt följa projektets
fortskridande.
X
X
Ansökan om godkännande
av järnvägsinfrastruktur
TDOK 2013:0041
Version 1
X
X
Begäran om godkännande av
järnvägsinfrastruktur
TDOK 2013:0042
Version 1
X
X
Brev för överlämnande av
handlingar till förvaltning
TMALL0429
version 1
(ver 1 eratte
TDOK 2013:0043)
X
X
Verifieringsintyg för bro i
järnvägsinfrastruktur
TDOK 2013:0044
Version 1
Ansökan TSJ accept system
och anläggnings Assessor
TDOK 2013:0045
Version 1
EG-kontrollförklaring
TDOK 2013:0046
Version 1
Brev:
Följebrev som skickas när projektet faktiskt påbörjar ansökan genom
att leverera de första ansökningshandlingarna (minimum
Ställningstagande och riskanalys).
Brev:
Följebrev som skickas till TS i två omgångar när projektet förväntar
sig beslut från TS:
- Beslut om tidsbegränsat godkännande inför ibruktagning
- Beslut om att godkänna anläggningen efter ibruktagning
Brev:
Följebrev som samlar samtlig information från
godkännandeprocessen som Leverans/Trafik behöver för att förvalta
järnvägen. Är en del av projektets överlämnandedokumentation till
Trafik.
Brev:
Bro kräver alltid minst nationellt godkännande. Trafikverkets
brotekniker är en lämplig oberoende sakkunnig resurs för att fylla i
detta intyg som sedan skickas till TS.
Brev:
Ska alltid skickas till TS vid godkännande av signal. TS ska leverera ett
accept om att assessorn är godkänd av TS.
Brev:
Skickat till TS när Anmält Organ har levererat sitt intyg om
överensstämmelse med TSD-kraven.
X
X
X
Förteckning över
kravställning GAP-lista
TMaLL0430
Version 1
(ver 1 ersatte
TDOK 2013:0048)
Blankett:
Används som ett internkontrollverktyg i projektet för att kontroller
att projektet uppfyller TSD- krav. Skickas inte in någonstans.
Används inom projektet.
Anmält organ för
Trafikverkets projekt
TDOK 2013:0049
Version 1
X
Sanningsförsäkran
TDOK 2013:0051
Version 1
Intyg överensstämmelse
Fördraget
TMALL 0227
version 1
(ver 1 ersätter
TDOK 2013:0052)
TDOK 2013:0054
Version 1
TDOK 2013:0053
Version 1
Brev:
Skickas till TS, som information om vem TrV avropat som AO i
projektet.
Brev:
Skickas till AO, är en försäkran att projektet inte avropat något annat
AO.
Brev:
Skickas till AO, är ett intyg om att TrV följer EU:s bestämmelser.
Ingår sedan i AO:s tekniska underlag som följer med intyget om
överensstämmelse.
Brev: Skickas till TS, kopia till AO, och ingår sedan i AO:s tekniska
underlag som följer med intyget om överensstämmelse.
Brev: Skickas till TS, kopia till AO, och ingår sedan i AO:s tekniska
underlag som följer med intyget om överensstämmelse.
Brev:
Skickas till TS, kopia till AO, ingår sedan i AO:s tekniska underlag som
följer med intyget om överensstämmelse.
X
Skickas till AO
Drift underhållsregler TSD
PRM
Drift och underhållsregler
inkl yrkeskvalifikationer TSD
Infra
Infrastrukturregister
Förteckning kravställning
GAP-lista jämf ny gammal
TSD
TMall0017
version 1
ersätter TDOK
2013:0055
TMALL0428
Version 1
Blankett:
Används som ett hjälpmedel i projektet för att jämföra nya och
gamla TSD- krav. Skickas inte in någonstans. Används inom
projektet.
X
Skickas ej
någonstans
X
X
X
X
X
Skickas ej
någonstans

Similar documents