Motesnoteringar_Intressegruppenmote_05

Transcription

Motesnoteringar_Intressegruppenmote_05
S
1 (4)
Anteckningar
Skapat av
Jacobsson Håkan, Splt
Ev. ärendenummer
Dokumentdatum
2014-02-05
Ev. projektnummer
TRV 2014/2602
[Projektnummer]
Version
0.1
Swedish Lapland Tourism
kontor i Luleå
Dokumenttitel
Möte intressegruppen nattåg 2013-2018 (Marknadsgruppen) 5 februari
Sammankallat av: Erica Mattson, Swedish Lapland, ordförande
Mötesdeltagare:
Andreas Lind, Norrbottens Handelskammare
Anita Boström, STF Turism
Eva Furmark, Region Nord, Trafikverket
Håkan Jacobsson, Dan Lundholm, Bosse Andersson, och Johan Holmér, Trafikutredningar
och avtal Trafikverket
Björn Nilsson, Tomas Kjellgren, Norrlandståg AB
Roland Sand, Lapland Resort
Eva Ohlsson, Visit Gellivare Lapland
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
Till sekreterare vid detta möte väljs Håkan Jacobsson. (Justering sker av ordförande)
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.
4. Genomgång av föregående möte
Erica Mattsson läste igenom föregående mötesprotokoll.
5. Information från Trafikverket
Johan Holmér chef för enheten Trafikutredningar och avtal.
Johan informerade om Trafikverket och uppdraget för enheten, att bland annat upphandla
nattågstrafiken. Förutom detta avtal förvaltar enheten ca 30 avtal. Avtalen avser samtliga
trafikslag: tåg, flyg, buss och färja. Anbudsprocesserna styrs av EG-förordningar. Men det är
svår att få utländska operatörer intresserade av trafik, främst i norra Sverige.
Johan betonade Intressegruppens betydelse för Nattågstrafiken och gruppens möjlighet att
påverka trafikens marknadsförutsättningar under avtalstiden. Johan tog även upp det arbete
som görs inom enheten med att kartlägga tillgänglighetsbrister i hela Sverige och att redan
under detta år kommer en förstudie göras där en framtida nattågstrafik efter detta avtal skall
utredas.
TDOK 2010:19_Mall Dagordning v. 1.0
2 (4)
Anteckningar
Skapat av (Efternamn, Förnamn,
org)
Jacobsson Håkan, Splt
Dokumentdatum
Version
2014-02-05
0.1
6. Hastighetssänkningar på banan
Dan Lundholm, Trafikverket
Dan redogjorde för orsakerna till den nyligen genomförda hastighetssänkningen på sträckan
Bastuträsk – Boden. Hastighetssänkningar som kan medföra försenade tåg till
fjällanläggningarna. Men redan om 14 dagar kommer lättnader av hastighetssänkningarna att
ske genom vissa tekniska insatser. Då kommer godstågen med axeltryck under 10 ton att
kunna höja hastigheten från 70 till 90. Regionen planerar nu att tidigarelägga ombyggnaden
av denna sträcka till 2014, 2015 och 2016. Beslutet ligger hos GD att prioritera denna sträcka
med material och resurser. Resurser i form av specialfordon för rälsbyte är begränsade. Om
beslut tas kan det bli aktuellt med banarbete under veckorna 30 -35, troligt kommer stopp att
förekomma.
Björn Nilsson SJ berättade att de haft ett möte med Jonas Westlund,(som ansvarar för
tågplaneringen vid bl. a. banarabeten). Björn menar att SJ vill ha en genomarbetad
kommunikationsplan. Viktigt att vi gemensamt går ut med bra information i rätt kanaler.
Enligt Björn, löser SJ problemen idag med ett av de dagliga tågen (93:an). Men det är kritiskt
att tågen går i tid från Boden och att det måste gå att ”komma ikapp” senast i Sundsvall för att
nå Stockholm i tid och Göteborg i tid. De marginaler som tidigare fanns i tidtabellen är nu
borta.
Andreas Lind, Handelskammaren, betonade betydelsen av att infrastrukturen fungerar, det
arbete som Handelskammaren lagt ned på att få företag att styra stora godsvolymer till
Kiruna, som ett nav för nord Norge, kan misslyckas.
7. SJ organisationsförändringar
Björn Nilsson, Norrlandståg SJ
SJ har nu full konkurrens på spåret och måste organisatoriskt och praktiskt möta den. Detta
sker genom att man både bromsar och gasar. SJ satsar på att renovera hela X 2000
vagnparken, De kommer i huvudsak att gå mellan Göteborg och Stockholm. SJ får troligen
också färre tåglägen (avgångar) i framtiden detta kommer att medföra att SJs tåg blir längre.
SJ kommer att dra ner kostnaderna med en miljard kronor. Ett stort antal försäljningsställen
försvinner och en telefoncentral läggs ner. Resenärerna köper redan i mycket stor utsträckning
biljetter via internet. Butiksförsäljningen svarar bara för 4-8 % av försäljningen.
Biljettautomaterna kan komma att försvinna eftersom de flesta har mobiltelefon och
mobilbiljett. De kan bli så att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tar över vissa
biljettförsäljningsställen
8.
Handlingsplan/Informationsflöde vid inställda tåg/ersättningstrafik
Gemensam diskussion
Erica Mattsson: Idag är detta ett problem. Ingen äger hela frågan, tåginformation,
stationslokaler, väntsalar mm.
Swedish Lapland är beredda att sätt sig ner i en arbetsgrupp och gå igenom vilka problem och
brister som finns t.ex. utrop, väntsalar, kvalitén i väntsalar mm.
Kommun, social och Polis måste agera för att får bort missbrukare från väntsalen.
TDOK 2010:19_Mall Dagordning v. 1.0
3 (4)
Anteckningar
Skapat av (Efternamn, Förnamn,
org)
Jacobsson Håkan, Splt
Dokumentdatum
Version
2014-02-05
0.1
Dessutom är det bristfälligt skyltat i t.ex. Kiruna när det gäller hänvisning till extra bussar.
Denna fråga och övrig kommer att tas upp vid ett möte om dessa frågor i Kiruna bland annat
Kiruna Lappland och Kiruna kommun deltar. Erica har kontakt med Kiruna Lappland för
återkoppling.
Erica bildar arbetsgrupp med SJ, SL, TRV och RKTM om dessa frågor. Det är viktigt att se
helheten.
Björn Nilsson: Det är viktigt att alla vet vilka kanaler som är de aktuella, t.ex. SJs app kan
många gånger ge svar på trafikstörningar, avgångstider osv.
På frågan om när ett tåg får ställas in på grund av kyla svarade Björn att SJ:s trafikledning,
med stöd i avtalet beslutar. När det är 35 grader eller kallare går de inte att köra.
9.
Information från arbetsgruppen
Erica Mattson, Swedish Lapland
Erika visade bilder om Partnerskap – Marknadsaktiviteter, dessa finns som bilaga till
mötesnoteringarna.
Gruppens mål är att öka det årliga antalet resor med nattåget med 30 000 nattågsresor och en
ökning med 105 000 gästnätter.
Sammankallande för gruppen är Per Hallkvist, VD på Piteå Presenterar som är en del i det
regiongemensamma projekt som alla destinationer, inkl. Swedish Lapland Tourism, är
organiserade i under 2014.
Modell för samfinansiering av marknadsaktiviteterna finns, och nivåerna beslutas på nästa
arbetsgruppsmöte.
10. Information
om besöksnäringens åtgärdsvalsstudie i Kiruna
Erica Mattsson, Swedish Lapland
Kort information om Kiruna som är en av 5 orter som Tillväxtverket utsett som besöksorter
värda att utveckla med fokus fördubblad omsättning till år 2020 och utveckling av hållbara
turistdestinationer. Tio miljoner kronor har tillförts, förutsatt att lika stor summa
medfinansierar från offentligt och privat håll, för att jobba med frågor/projekt som kan stärka
destinationen inom infrastruktur, finansiering, produktutveckling mm. Ett aktuellt delprojekt
är en åtgärdsvalsstudie som syftar till att genom förbättrad kommunikation till/från och inom
Kiruna in Swedish Lapland öka destinationens tillgänglighet. Satsningar på ökad
tillgänglighet och servicenivå i ett hållbart transportsystem är av största betydelse för att
Kiruna ska kunna ta del av den internationellt växande turismen. Trafikverket är medfinansiär
och beställare av åtgärdsvalsstudien tillsammans med Kiruna Lappland.
Deltagare från marknadsgruppen har varit involverade i åtgärdsvalsstudien, via workshop
och/eller intervjuer. Marknadsgruppen för nattåg kommer att få ta del av studien när den är
klar. Swedish Lapland Tourism sitter i hela projektets styrgrupp.
11. Information från SJ om säsongen, nuläget etc.
Thomas Kjellgren, Norrlandståg
TDOK 2010:19_Mall Dagordning v. 1.0
4 (4)
Anteckningar
Skapat av (Efternamn, Förnamn,
org)
Jacobsson Håkan, Splt
Dokumentdatum
Version
2014-02-05
0.1
Bannerkampanj som Thomas presenterade vid ett tidigare möte gav bra resultat.
Den nya dragningen över Botniabanan har genererat en helt ny produkt. Umeå har börjat åka
tåg. Både Norrtåg och Nattåg utvecklas.
12. Information om säsong, nuläge etc.
- Roland Sand, Lapland Resorts,
Antalet resande med tåg och antalet övernattande ökar i de båda anläggningar, Riksgränsen
och Björkliden. Under 2013 ökade Riksgränsen med 10 % Björkliden 20 %.
Trenden är att framgången för tågpaketen beror på tid på tåg, tid på orten. Roland ser med oro
på problemen med infrastruktur. Björkliden startar 10 dec i fjol, vilket är 2 månader tidigare
än vanligt. Björkliden siktar på att ha helårsöppet 2015!
Roland har en känsla av att flygresenärerna ökar i och med att Norwegian flyger till Kiruna.
När det gäller tåget önskar Riksgränsen en egen station med väntsal och värme.
Bokningsläget tyder på att det är 10 % fler boende i år jämfört med ifjol.
- Anita Boström, STF,
Abisko har redan åretsrunt öppet. Anläggningen har haft fin utveckling och har nu lika många
besökare vinter som sommar. Till Abisko kommer 30 % av gästerna med Tåg.
För Kiruna som har 700 bäddar/dygn är tåget en viktig faktor.
STF har organiserat om under 2013 samt rekryterat ny platschef till Abisko Turiststation som
är Helena Runeberg och Kebnekaise Fjällstation Lisa Lindblom. Bokningar feb, mars och
april ser bra ut. Att påsken ligger sent på året är bra för näringen, efter påsk är säsongen slut.
STF hyr en lokal i Gällivare där man informerar om Saltoluokta och andra orter. STF mycket
stora i Norrbotten. 1 april, flyttar Visit Gällivare Lapland in i resecenter i Gällivare
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutades.
TDOK 2010:19_Mall Dagordning v. 1.0

Similar documents