SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 21 Viltpassage

Transcription

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 21 Viltpassage
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Väg 21 Viltpassage
på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne län
Samrådsunderlag 2015-02-18
Projektnummer: 138598
Dokumenttitel: Väg 21, viltpassage på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne län
Skapat av: Kristina Hermansson
Dokumentdatum: 2015-02-18
Dokumenttyp: Rapport
DokumentID:
Ärendenummer: TRV2014/35123
Projektnummer: 138598
Version: 1.0
Publiceringsdatum: 2015-02-18
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Eva Kühl
Uppdragsansvarig: Caroline Christensson
Tryck: Fotograf: Marcus Elfström, EnviroPlanning AB
Distributör: Trafikverket, Nordenskiöldsgatan 4, Malmö telefon: 0771-921 921
2
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................................ 4
Planläggningsbeskrivning .................................................................................................. 4
Samrådskrets ..................................................................................................................... 4
Samråd ............................................................................................................................... 4
Samråd med berörd länsstyrelse........................................................................ 4
Samråd med berörda kommuner ....................................................................... 5
Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda ...................................... 6
3
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.
Sammanfattning
Samråd har skett med allmänheten, (berörda enskilda), kommuner, länsstyrelse och
organsationer och föreningar som antas berörda. Den övervägande delen är positiv till
projektet.
Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att
vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och
genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa
intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra
vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att
förvänta.
Planläggningsbeskrivningen för det här projektet uppdaterades senast den 16 december
2014.
Samrådskrets
Samrådskretsen har definierats utifrån allmänheten (de fastighetsägare inom och i
anslutning till planområdet), berörda kommuner, länsstyrelse samt myndigheter och
organisationer som kan antas berörda.
Samråd
Samråd med berörd länsstyrelse
Under det inledande arbetet har flera samråd skett med Länsstyrelsen: fältpersonal
inom viltförvaltningen samt vilthandläggare och koordinator för åtgärdsprogram för
hotade arter. Detta har skett under oktober och november 2014.
2014-10-23 hölls samråd via telefon med Nils Carlsson på Länsstyrelsen i Skåne,
Malmö. Marcus Elfström (EnviroPlanning) redovisar projektmål och generella
kompensationsåtgärder såsom faunastängsel och ekodukt längs med väg 21. Nils
Carlsson konstaterar att Länsstyrelsen inte har lokalkunskap avseende förekomsten av
vilt. Marcus Elfström och Nils Carlsson är eniga i att lodjur och varg sannolikt korsar
vägsträckan med hänsyn till att de kvalitetssäkrats både norr och söder om länsväg 21.
Nils Carlsson uppger att det finns önskemål att förse hela vägsträckan med viltstängsel
utan möjlighet till passager, för att förhindra kronhjort nordost om länsväg 21 att
överlappa med den ursprungliga populationen i sydskåne som utgör sk. nominatrasen.
4
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Nils Carlsson konstaterar dock att denna åtgärd vore kontroversiell med hänsyn till
barriärpåverkan på övrig fauna. Marcus Elfström anser att även om kronhjorten anses
vara mycket skygg och sannolikt kräver större öppenhet etc. för att nyttja passager, så är
det i praktiken näst intill omöjligt att kunna anpassa viltpassager som diskriminerar
kronhjorten. Marcus Elfström konstaterar att en stängsling med vilt/faunastängsel längs
med hela väg 21 utan möjlighet till passager, för att separera introducerad kronhjort
från nominatrasen, är oförenligt med projektmålet. Marcus Elfström menar att förutom
den stora barriärpåverkan och fragmenteringen för all fauna i landskapet, så kan även
förväntas att klövvilt väljer att försöka forcera ett sådant viltstängsel när andra passager
saknas.
2014-11-05 hålls samråd via telefon med Anders Hallengren, koordinator för
åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Skåne. Marcus Elfström förklarar
projektmål och generella kompensationsåtgärder såsom faunastängsel och ekoduktalternativ. Anders Hallengren konstaterar att utter har en regelbunden förekomst i
samtliga vattensystem förbundna med Rönne å och Helge å med biflöden. Anders
Hallengren konstaterar att vägbroar över vattendrag bör anpassas med hänsyn till utter
och att en sådan anpassning finns vid Vinnö vid tpl Lommarp. Marcus Elfström
upplyser att sandödla har registrerats i artportalen, vid bergtäkten vid Vedhygge. Anders
Hallengren är tveksam om denna redovisning är korrekt. Anders Hallengren har inga
övriga synpunkter avseende förekomst av hotade arter längs med väg 21, sträckan
Hässleholm-Kristianstad.
Samråd med berörda kommuner
Under december 2014 har kontakt hållits med representanter från Kristianstads och
Hässleholms kommun.
Hässleholms kommun har (i mail 2014-12-05) yttrat sej att de helst ej ser någon åtgärd
utförd vid deras detaljplanerade områden Dryport Skåne och Kärråkradepån (dessa
ligger utanför utredningsområdet) eller vid de inre vattenskyddsområdena (fyra
utpekade områden) mellan Ignaberga och Vinslöv. När placering och utformning är
bestämd kan de har fler synpunkter. Hässleholms kommun framförde (vid telefonsamtal
2014-12-09) att Sydvästlänken, som ägs av Svenska kraftnät, ligger norr om väg 21 och
korsar väg 21 vid trafikplats Ignaberga (en ledningsrätt).
Kristianstads kommun har (vid telefonsamtal 2014-12-10) inga synpunkter på förslaget
med viltpassage på väg 21.
Båda kommunerna inbjöds till samrådsmötet för projektet den 3 februari 2015.
Samrådet annonserades i Kristianstadsbladet, Norra Skåne och Post- och Inrikes
Tidningar 2015-01-27. Inför samrådet fanns följande material om projektet tillgängligt
på Trafikverkets hemsida: projektets planläggningsbeskrivning och viltstyrningsplanen.
5
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Övriga myndigheter och organisationer inbjöds till samrådmöte om projektet 2015-0203. Samrådet annonserades i Kristianstadsbladet, Norra Skåne och Post- och Inrikes
Tidningar 2015-01-27.
Inför samrådet fanns följande material om projektet tillgängligt på Trafikverkets
hemsida: projektets planläggningsbeskrivning och viltstyrningsplanen.
Vid samrådsmötet närvarade inga representanter från övriga berörda myndigheter eller
organisationer. Inga vidare synpunkter har inkommit från dessa parter.
Eftersökningsjägarna, Polisen Skånes samt Länsstyrelsen i Skånes
viltförvaltningsdelegation
Samråd i form av fältbesök 2014-10- 22, med Carl Ericsson och Tommy Hedman
(utsedda eftersöksjägare för aktuell vägsträcka), tillsammans med Bernt-Olof Nilsson
(Polisen Skånes representant för viltolyckor vid Länsstyrelsen Skånes viltförvaltningsdelegation), samt Krister Henriksson (Länsstyrelsens fältpersonal inom viltförvaltningen och som är verksam i nordöstra Skåne).
Vid samrådet framkommer av Carl Ericsson, Tommy Hedman och Krister Henriksson
att kronhjorten är sällsynt i landskapet och inte utgör något problem avseende
viltolyckor på aktuell vägsträcka. Bernt-Olof Nilsson framhåller att det vore till fördel för
bevarandet av nominatrasen av kronhjort att förse hela vägsträckan mellan Hässleholm
och Kristianstad med viltstängsel utan viltanpassade passager, samt att denna åtgärd
skulle förhindra varg från att kunna passera söderut. Marcus Elfström (EnviroPlanning)
konstaterar att det inte vore förenligt med projektmålet om en minskad barriärpåverkan
på faunan samt en reducering i antalet viltolyckor om inte viltanpassade passager
säkerställs.
Diskussion om den kända viltolycksstatistiken på medhavda kartor. Samtliga aktörer
konstaterar att belastningen av viltolyckor med älg, dovhjort, vildsvin och framför allt
med rådjur är generellt hög längs med vägsträckan. Därefter färdas gruppen längs med
vägsträckan Hässleholm och Önnestad och gör flertalet besök vid platser som
eftersöksjägarna anser vara intressanta avseende viltstråk och viltolyckor. Marcus
Elfström för kontinuerligt anteckningar på kartor över identifierade viltstråk och platser
med förhöjd belastning av viltolyckor.
Vid samråd mellan Marcus Elfström och Carl Ericsson, 2014-11-18, redovisar Marcus
Elfström kartor med noteringar av viltstråk enligt samrådet 2014-10- 22, samt resultat
från GIS-analyser av viltolyckor. Carl Ericsson anser att Marcus Elfström korrekt har
identifierat viltstråken i kartorna under första mötet. Carl Ericsson anser dessutom att
eftersöksjägarnas utpekade viltstråk överensstämmer mycket väl med de hotspots som
Marcus Elfström identifierat utifrån GIS-analyser av viltolycksdatat (figur 1).
6
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Figur 1. Kartan med utpekade viltstråk enligt samråd med eftersöksjägarna (2014-10- 22).
Samråd med allmänheten
Allmänheten inbjöds till samrådmöte om projektet 2015-02-03. Samrådet
annonserades i Kristianstadsbladet, Norra Skåne och Post- och Inrikes Tidningar 201501-27.
Inför samrådet fanns följande material om projektet tillgängligt på Trafikverkets
hemsida: projektets planläggningsbeskrivning och viltstyrningsplanen.
Allmänheten lyfte följande frågor:
Fråga:
Svar:
Väg 23 är stängslad på sina ställen och då blir resultatet sämre.
Stängsel kommer sättas upp på långa sträckor, men viltet kommer behöva
lära sig nya vägar.
Fråga:
Många klagar ju på att det är vildsvin och rådjur i samhället, skulle det gå
att stängsla in samhället?
Trafikverkets ansvar finns längs vägen, och har inte befogenhet att stängsla
runt samhället eller ta samhällsansvar.
Svar:
Fråga:
Svar:
Frågar om projektet kommer att klara kostnaderna?
Tror att det kommer att gå att lösa.
Fråga:
Svar:
Funkar verkligen sådana här passager?
Det tar lång tid att se om det verkligen funkar, nya rörelsemönster och
kanske nya generationer djur behövs.
7
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Fråga:
Svar:
Vad är en passage? Hur ser de ut?
Det är en bro med växtlighet på såsom buskar och eventuellt träd, naturen
leds över vägen. Bron är 20 meter bred.
Fråga:
Svar:
Hur väljer djuren att passera vägen i förhållande till fordonsmängd?
Trafikverket visar på förhållandet mellan trafikmängd och barriäreffekt.
Flödet på väg 21 innebär en totalbarriär och en passage krävs.
Fråga:
Svar:
Kan man ha kreatur och stängsel av mark i närheten av faunapassagen?
Vi tar med oss den frågan.
Fråga:
Var ska stängslet placeras, mellan väg 21 och lokalvägen eller mellan
lokalvägen och åkermarken?
Det är svårt att svara på idag, det kommer fortsatt planering att visa.
Svar:
Ett tredje förslag på lokalisering av faunapassage framförs, mellan de två förslagen som
presenterades på mötet, vid Järseke. Skogen löper längre norrut här och det är skog
närmre vägen också. Bra kontakt mot Åraslövsmossen. Vid förslaget vid Ekeberg har det
byggts en ny lokalväg till väg 21 och det är flera vägdiken som djuren ska passera över,
känns inte som ett realistiskt alternativ.
Eva Kühl
projektledare
Underlag
Protokoll från samrådsmöte 2015-02-03, TRV2014/35123
8
TDOK 2013:0074 Samrådsredogörelse v.2.0
Trafikverket, Nordenskiöldsgatan 4, Box 366, 211 19 Malmö
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se