Järnålder - om en öländsk storhetstid

Comments

Transcription

Järnålder - om en öländsk storhetstid
Järnålder - om en öländsk storhetstid
Järnålder - om en öländsk storhetstid
Vi ska göra en resa tillbaka i tiden till början av den yngre
järnåldern, en period som pågick ungefär mellan år 0 och 800. Den
yngre järnåldern kan delas in i tre perioder – romersk järnålder,
folkvandringstiden och vendeltiden. Vi befinner oss på Öland
runt tiden för Kristi födelse. Nere på kontinenten finns Rom, vars
handelsvägar gick hela vägen upp till norden. Öland hade blivit rikt
på handel, men också på krig och plundring. Öns befolkning växte,
och byggtakten var hög. Tack vare framsteg inom arkeologin vet vi
ganska mycket om hur det var att leva på järnålderns Öland. Men
hur människorna där kände och tänkte kan vi bara fantisera om.
Speltid: 20 min.
Från: 10 år
Ämne: Historia
Produktionsland:
©
Sverige 2011
Svensk version:
©
Filmo, 2015
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell
Filmnr: 7310
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
Så bodde man
Vi vet att ölänningarna under järnåldern hade ett strukturerat system
för bebyggelse. Fortfarande syns rester av de boningshus, gårdar
och borgar som en gång rymt järnåldersmänniskornas liv. Borgarna
fungerade som försvar mot inkräktare. Vid de välbevarade resterna av
Ismantorps borg kan man se ett mönster som sedan går igen vid alla
de öländska borgarna. Runt borgarna finns inga spår av att jorden har
blivit brukad, och det finns inte heller några gravplaster. Det tyder på att
borgarna endast användes i försvarssyfte, och att det inte var något som
faktiskt bodde där.
Så trodde man
Förmodligen var det asagudar man trodde på vid den här tiden. Man
har funnit många offerplatser runtom på Öland. Våtmarker och mossar
ansågs vara ett slags gränsland mellan vår värld och en annan, och
därför offrade man genom att sänka ner värdefulla saker i vattnet för
att blidka gudarna. Oftast var det djur eller vapen man offrade, men
om det var någon stor tjänst man bad gudarna om kunde det hända att
man behövde offra något ännu värdefullare. Ibland offrades till och med
människor. I t.ex Skedemosse har man funnit guldsmycken, rester av
vapen och djur som offrats till gudarna.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Järnålder - om en öländsk storhetstid
Så levde man
I Skäftekärr har man funnit en järnåldersby som kan
lära oss mycket om järnåldersmänniskornas vardagsliv.
Där fanns åtminstone 15 gårdar, och flera mindre hus.
Det man odlade mest av var korn, som användes både
till bröd, gröt och öl. Utöver det åt man mycket kött,
som man fick från de betesdjur som tillhörde gårdarna.
Tack vare nya metoder för arkeologin vet vi ganska
mycket om hur människor levde vid den här tiden
och på den här platsen. Vi vet också hur en typiskt
järnåldersby var strukturerad, med gårdar, åkrar och
gravfält.
Plundringens tid
Över järnålderns människor hängde alltid ett hot om
krig. Man levde ständigt i rädsla för att plundrare
skulle komma och ta med sig människor som slavar
och värdefulla ägodelar. De rikaste kunde skydda sig
med borgar. Gråborg är ett exempel på en sådan borg.
Den hade en ringmur som var 180 meter i diameter
och nästan 10 meter tjock. Den skyddade Ölands
maktcentrum, men de som levde utanför murarna fick
skydda sig själva. Det var en våldsam tid, och många
människor levde under hårda förhållanden.
Nyckelord
Järnålder, romersk järnålder, Öland, asatro, offer,
borgar, plundring, arkeologi.
Frågor efter visning
1. Ungefär vilken tidsperiod är det vi brukar kalla
järnålder?
2. Vad vet vi om järnåldersmänniskornas vardagsliv?
3. Vad vet vi om deras religion?
4. Vad tror ni att det var som man bad gudarna om
när man offrade?
5. Hur tror ni att det var att vara barn vid den här
tiden?
6. Ge exempel på hur arkeologiska fynd kan hjälpa
oss att förstå järnåldersmänniskornas liv och
tankar!
7. Uppgift: Föreställ dig att du var barn under
järnåldern. Beskriv en dag i ditt liv, t. ex genom att
skriva dagbok.
Internetkällor
http://historiska.se/upptack-historien-start/ Historiska museet - upptäck historien. Här kan du hitta
olika fakta om järnåldern
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/
forntiden-och-antiken/jarnaldern-i-norden# - SOrummet om järnåldern och orsaken till att det var en så
konfliktfylld tid.
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/72270?programid=407 - Radioprogram från
Sveriges Radio om hur man offrade i mossar.
http://www.sau.se/jarnalder_s170.html - Info om
arkeologi och järnåldern från Societas Archaeologica
Upsaliensis.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/agrart-pompejipa-norra-oland/ - Tidskriften Populär historia om
järnåldern på Öland.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Järnålder - om en öländsk storhetstid
Kapitelindelning
Du kan välja att visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt.
För starttider till respektive kapitel, se nedan.
Nr
Kapitel
Starttid:
1
Inledning
00:00
2
Så bodde man
03:29
3
Så trodde man
04:54
4
Så levde man
11:40
5
Plundringens tid
13:38
Sluttid:
20:00
Filmen om järnåldern på Öland passar bra för historieundervisningen enligt det centrala innehållet i
Lgr11:
I årskurs 4-6, Historia, sid 174-175, Lgr11
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500:
”Norden befolkas. De utmärkande dragen för sten åldern, bronsåldern och järnåldern”,
”Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till
exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem” samt
”Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om
kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se