Att vara Jordnära Att vara Jordnära

Transcription

Att vara Jordnära Att vara Jordnära
Personalen är det
viktigaste vi har!
Det är vår kompetenta personal som gör det jordnära jobbet varje dag och
möter våra klienter där de befinner sig med värme och hjärta! I rekryteringar
är vi därför noga i vårt urval. Medarbetarna är utförarna av den verksamhet
och omvårdnad vi vill och ska kunna erbjuda.
Hos Omsorgsbolagen Jordnära AB har personalutvecklare Kristina Eriksson det övergripande ansvaret för att hitta rätt man eller kvinna
till rätt plats, utveckla team och jobba med individuella kompetensutvecklingsplaner.
Vi erbjuder våra anställda så väl interna utbildningar som möjligheter att utbilda sig externt.
Att vara Jordnära
Kristina själv är en av de som fått möjlighet till utveckling inom företaget. Hon
är numera certifierad handledare i Extended disc.
Kristina Eriksson - Personalutvecklare
Direkt. 010-510 91 15 [email protected]
Extended DISC® är ett kraftfullt verktyg för att förstå och utveckla kommunikation & beteenden individuellt och i grupp.
En DISC-analys hjälper oss att förstå vår egen och andras
kommunikationsstil.
är att möta människor där de befinner sig,
ovärderat och respektfullt med:
All utveckling börjar hos oss själva. Extended DISC hjälper
oss att förstå vår omgivning, och ger oss kunskaper för att
kunna anpassa oss till den.
- Enkelhet
- Urskiljning
- Medveten
närvaro
Jag har världens bästa
jobb.....
”Med en så engagerad och kompetent medarbetargrupp så går det inte att svara annat.
Det finns inga tråkiga dagar på jobbet och de
dagliga nära mötena med våra klienter och personal är livgivande. Min uppgift är att leda och
fördela arbetet.”
Marie har tagit chansen till utveckling och hon kommer i juni påbörja sitt deltagande i en självutvecklingsgrupp för ”människor som jobbar med människor” handledd av Anne Saari leg. psykolog, handledare, leg. psykoterapeut
mm. som också är extern handledare hos Jordnära”
Som koordinator/platschef är Maries ansvar mer övergripande för att verksamheten har en god ekonomi, att svara för juridiska frågor, att vi följer riktlinjer för kvalitet samt tillse att verksamheten har en god säkerhet och att
övriga rutiner finns, bemanning m.m. Ett arbete som sker i nära samarbete
med föreståndare.
OMSORGSBOLAGEN
AB
OMSORGSBOLAGEN
tel 010 - 510 91 00
www.jordnaraomsorg.se
AB
OMSORG
Avdelning Björkvik 26 - 6 platser
På Björkvik 26 välkomnas pojkar och unga män
från 15 t.o.m.18 år med missbruks- och beroende problem, utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende. Beteendena orsakar också
problem att klara skola eller arbete. Pojkarna/de
unga männen kan ha sekundära problem såsom
ADHD eller beteenden med autistiska drag.
J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lvvillan
A
VÄXA
Flickor / unga kvinnor i behov av förändring
Avdelning Mejeriet 12 - 4 platser
Verksamheten tar emot 4 pojkar / unga män
från 15 t.o.m. 18 år med missbruks- och beroendeproblem. Pojkarna / de unga männen kan ha
sekundära problem som behöver utredas t.ex. beteenden som kan härledas till neuropsykiatriska
problem.
På Mejeriet finns maximalt plats för 4 ungdomar och närheten till personal är högre och miljön skapar goda förutsättningar för ungdomen ska kunna bli mött i sina
behov. Vi är kunniga om droger och har läkare knuten till verksamheten.
- med 12 stegsinspirerad behandling-
Målgrupp: Flickor från 15 t.o.m. 18 år.
De yngre flickorna kan ha föräldrar som brister/eller har brustit i omsorg eller kan ha föräldrar med
ett dysfunktionellt beteende. Respektive flicka har
hamnat i konflikt med familjen och föräldrarna har
svårt att sätta gränser för flickan eller har förlorat
kontrollen över flickan och hennes situation. Flickan har börjat vagabondera och har hög frånvaro
från skolan.
ORDNÄRAMODELLEN
Vi är lösningsfokuserade, respektfulla och enkla i vårt bemötande
Vi är urskiljande, kognitivt grundande och salutogena.
Vi värdesätter utbildning och sysselsättning
Vi är aktiva och uppmuntrar hälsa och fritid
Vi är kunniga om droger och har läkare knuten till verksamheten
Personalen är engagerad , har regelbunden handledning och är väl
förtrogna med BBIC
Vi intresserar oss för den enskilda individen och dess livsomständigheter på ett medvetet närvarande sätt
Vi har tydlig struktur och dygnsrytm
Vi stödjer kontakt med familj och andra sociala sammanhang
Vi strävar efter att tillsammans med våra ungdomar, deras nätverk
och samhälleliga kontakter skapa gemensamma och nåbara mål
Vi håller god kontakt med uppdragsgivare och lämnar professionell
rapportering regelbundet
Vi är nära natur och djur och fokuserar på det jordnära i livet
Behandling beroendesjukdom
män, kvinnor samt par
OMSORG
Verksamheten vänder sig också till unga kvinnor där socialtjänsten har en oro
för att den unga kvinnan vagabonderar, drar sig till kretsar där det finns alkohol
eller droger och kan ha provat själv. Hon har svårt att sätta gränser mot kamrater
och riskerar att bli utnyttjad och hon klarar inte att upprätthålla studier eller arbete
eller ett eget boende. Hon kan, efter att ha vuxit upp i familjer där föräldrarna har
brustit i omsorg, ha svårt att tillgodose sina egna behov
härliga miljö stöttar personal till känsla av
sammanhang och meningsfullhet. Tillsammans med ungdomarna skapas gemensamma mål för;
Hos Jordnära Växa...
är det möjligt att ta med eget djur i mån av plats.
BEHANDLINGSPROGRAMMET ÄR UPPBYGGT I TRE STEG
Alvvillans
Jordnära VÄXA AB ligger i natursköna Östergötland med en genuin gårdsmiljö med
natur och husdjur. På gården finns ett stall
med möjlighet till så väl arbetsträning som
utbildning i att rida, köra och handha hästar.
Djuren på gården används i terapeutiskt
syfte men kan också vara en stor tillgång i
framtida sysselsättning. Vi möter våra klienter med en helhetssyn och erbjuder tolvstegsinspirerad behandling med miljöterapeutiska inslag med mycket fokus på hållbarhet och meningsfull sysselsättning. Vi har gränsvärdena enkelhet, urskiljning och medveten närvaro och möter
våra klienter med respekt och värme.
• Självkänsla och hälsa
• Utbildning
• Fritid
• Sociala sunda sammanhang
• Stabilitet och trygghet
Grundbehandling
Utredning: ASI/
ADDIS/MAPS/
DU-DIT/AUDIT
MI-samtal
Gruppsamtal
Föreläsningar
Individuellt arbete 12-steg
Behandlingsuppg./
ÅP/Kriminalitet/
Mentalisering/
Natur, djur och trädgårdsterapi
Stressreducerande metoder
•
•
•
•
•
•
•
Fördjupad behandling
Uppföljning av genomförandeplan
Enskilda samtal
Individuellt arbete med 12-steg
Gruppsamtal
Föreläsningar
Anhörigprogram/
relationsprogram/
Kriminalitetsprogram
Arbetspraktik/
sysselsättning
Träning utanför boendet
•
•
•
•
•
•
•
•
Utsluss eftervård
Uppföljning av genomförandeplan
Individuellt arbete 12-steg
Arbetsträning/
sysselsättning/
praktik
Växelvis boende i utslusslägenhet/
egen lägenhet
Anhöriguppföljning
Återvändardagar
Eftervårdsgrupp
•
•
•
•
•
•
•
På Mejeriet jobbar man med motivation och vardagens struktur blir tydlig.
Björkvik 26: 010 - 510 91 07
Mejeriet 12: 010 - 510 91 13
Fax: 010 - 510 91 09
Fax: 010 - 510 91 09
Verksamhetstelefon: 010 - 510 91 30
Fax: 010 - 510 91 09
Verksamhetstelefon: 010 - 510 91 70
Fax: 010 - 510 91 09
Maria Ericson Andersson
Niclas Andersson
Maria Ericson Andersson
Niclas Andersson
Marie Runnman
Direkt: 010 - 510 91 01
[email protected]
Direkt: 010 - 510 91 05
[email protected]
Direkt: 010 - 510 91 01
[email protected]
Direkt: 010 - 510 91 05
[email protected]
Direkt: 010 - 510 91 02
[email protected]
Föreståndare
Platschef / koordinator
www.jordnaraomsorg.se
Tf. Föreståndare
Platschef / koordinator
www.jordnaraomsorg.se
Platschef / Koordinator
www.jordnaravaxa.se