Beställning av fiberinstallation privat/företag

Transcription

Beställning av fiberinstallation privat/företag
Beställning av fiberinstallation privat/företag
............................................................. Kundnr.hos Växjö Energi AB ………..............
Namn 1: ............................................... ….Person-/orgnummer .....................................................
Namn 2: ...................................................... ….Personnummer .....................................................
Adress: ............................................................ Postadress: …….................................................
Telefon dagtid: ........................................................ Telefon kvällstid: ....................................................
Telefon mobil: .........................................................................................................................................
Adress för installation: ………………....................................................................................................................
Fastighetsbeteckning: ………………....................................................................................................................
Kampanjområde: Kalvsviks Fibernät
Pris: Arbetskostnad 4374 kr inkl moms. Priset avser arbetskostnaden för fiberinstallationen på angiven fastighet.
Övriga delar regleras via föreningen.
ROT-avdrag* innebär att du, som uppfyller villkoren för detta avdrag, får 2 187 kr avdraget direkt på fakturan från
oss.
*under förutsättning att ROT-avdrag finns kvar även under installationsåret.
ROT-avdrag:
Jag önskar att på det här uppdraget så ska fakturamodellen för ROT-arbeten tillämpas. Följande gäller: om
Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning har uppdragsgivaren Växjö Energi rätt att i efterhand kräva
beställaren på motsvarande belopp. Beloppet som vi direkt drar av på fakturan om du är berättigad Rotavdrag är
2187 kr.
Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten innebär bl a att:





beställaren av fiberinstallationen måste vara ägare till huset,
småhuset ska vara äldre än 5 år,
ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
sökanden ska vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång
går inte att kombinera med andra statliga bidrag eller stöd
För mer info se www.skatteverket.se
Leveranstid: Installationer sker i samråd med Kalvsviks Fiber Ekonomisk förening, till vilka vi kan hänvisa för
vidare uppgifter om tidplaner etc.
Avtalstid: Från och med att vi bekräftar inkopplingen övergår beställningen i ett avtal. Avtalstiden löper
tillsvidare. Uppsägning sker skriftligt och senast 3 månader före det du önskar att avtalet upphör. Avtalet gäller
mellan beställaren och Växjö Energi AB (Wexnet), org nr. 556187-5203, enligt ”allmänna villkor”, www.wexnet.se
Ort och datum: ..............................................
Beställarens underskrift: ............................................................................................
VÄND →
Telefon kundcenter 0470-70 33 33
Beställning av fiberinstallation privat/företag
Ange nedan de personer i hushållet som önskar tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.
Namn: .......................................................................................
Personnummer: ................................................. Andel av preliminär skattereduktion: .........
Ort och datum: ................................ Beställarens underskrift: .............................................
Namn: .......................................................................................
Personnummer: ................................................. Andel av preliminär skattereduktion: .........
Ort och datum: ................................ Beställarens underskrift: .............................................
Telefon kundcenter 0470-70 33 33