Bostadsrättsföreningen Eken nr 9 Information till medlemmarna

Comments

Transcription

Bostadsrättsföreningen Eken nr 9 Information till medlemmarna
Bostadsrättsföreningen Eken nr 9
Bygge av lägenheter på vinden
Föreningsstämman beslutade den 18 juni i år att
vinden på föreningens hus ska förädlas till bostadslägenheter genom försäljning av råvinden till en
exploatör. Sex medlemmar röstade emot, men fem
av dem har därefter anslutit sig till stämmans beslut. En medlem håller fast vid sitt nej. Detta innebär att föreningen måste föra ärendet till Hyresnämnden för godkännande.
Styrelsen har valt en mäklare – Skeppsholmen –
som har fått i uppdrag att bistå föreningen med att
sälja råvinden. Projektledare på Skeppsholmen är
Nicklas Schechter. Anbud kommer att tas in från
ett tiotal välrenommerade vindsbyggare. Styrelsen
fortsätter att anlita Lars Sandberg, ÅF, som teknisk
konsult för att bistå styrelsen med sakkunskap
inom det tekniska området. Alla avtal och andra
juridiska dokument kommer att utarbetas av
advokatfirman Landahl, som samarbetar med
Skeppsholmen. Landahl biträder även föreningen i
Hyresnämnden.
Råvinden kommer att visas för de byggare – som
tillfrågas – under november månad. Avsikten är att
anbud skall ges in före jul och att bygget skall
kunna påbörjas före sommaren.
Information till medlemmarna
2013-11-18
befintliga distributions- och serviceavtal.
Omförhandlingen innebär att samtliga lägenheter
får 10 mbit bredband till en kostnad av 43,75 kr
per lägenhet och månad. Avgiften kommer att
läggas på lägenhetens kvartalsavgift. De medlemmar som redan har bredbandsabonnemang 10
mbit från ComHem slutar få fakturor när avtalet
träder i kraft. De medlemmar som önskar högre
hastighet än 10 mbit, kan göra ett eget tilläggsavtal
och får då en rabatt avdragen på sin privata faktura
som motsvarar ordinarie pris om 259 kr för 10 mbit
bredband. Förslaget kommer att presenteras i sin
helhet och tas upp till beslut på en extra föreningsstämma.
Stadgar
Föreningsstämman i juni beslutade anta styrelsens
förslag till nya stadgar, med vissa ändringar. Styrelsen fick också i uppdrag att utreda 35 § och 36 § i
förslaget, vilket styrelsen har gjort. För att de nya
stadgarna ska bli giltiga fordras beslut på en ytterligare stämma, som styrelsen kommer att kalla till.
Extra föreningsstämma
Styrelsen har för avsikt att kalla till extra föreningsstämma i början av nästa år. Kallelse skickas ut
senare, i enlighet med bestämmelserna i stadgarna. På stämman ska beslut fattas om ändrade
stadgar och om bredband. På stämman kommer
också information att ges om bygget av lägenheter
på vinden.
Rutiner för felanmälan
Om något är fel eller trasigt i föreningens gemensamma utrymmen, t.ex. att maskiner i tvättstugan
inte fungerar, eller att någon lampa är trasig i
trapphusen ska felanmälan i första hand göras via
föreningens e-postadress, och i brådskande ärenden genom telefonkontakt med någon i styrelsen.
Styrelsen fick i uppdrag av stämman i juni att föra
förhandlingar med Nordic House Construction AB
om eventuellt förvärv att bostadsrätten till lokalen.
Styrelsen har haft ett par möten med företrädare
för NHC, men ännu har frågan inte kunnat lösas.
Styrelsen
Bredband
Suppleanter
Birgitta Hård af Segerstad 070-947 30 49
Åsa Esseen Wiking 0700-92 83 73
Styrelsen har undersökt möjligheterna till att
gruppansluta samtliga lägenheter till bredband på
ett förmånligt sätt. ComHem erbjuder det billigaste
alternativet genom omförhandling av föreningens
Bostadsrättsföreningen Eken nr 9
Hantverkargatan 62 / Olof Gjördingsgatan 2
112 31 Stockholm
Ordinarie ledamöter
Per Björklund, ordförande, 070-666 42 02
Ulf Backarby, medlemsansvarig, 070-951 34 02
Arne de Piza Ringheim, sekreterare, 070-99 44 237
www.brfeken9.se
e-mail: [email protected]