01 0 Upphandling av vuxenutbildning, lägesrapport

Transcription

01 0 Upphandling av vuxenutbildning, lägesrapport
RAPPORT
1 (2)
2015-01-29
Kompetensnämnden
Dnr Kon 2015/14
Upphandling av vuxenutbildningen Järfälla
Bakgrund
Stockholm stad tog under våren 2014 beslut om att upphandla vuxenutbildning och
sfi för den kommande perioden på egen hand. Det beslutet fattades i Stockholm efter
att tidplanen som presentarats i december 2013 ansågs för knapp för att kunna genomföra en gemensam upphandling. Stockholms beslut innebar också att Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) bedömde att det inte fanns förutsättningar att leda
och genomföra en gemensam upphandling som var planerad.
Som en följd av Stockholms ställningstagande har Järfälla kommun identifierat och
utvärderat andra samarbetspartners för att tillsammans med dem bilda ett delregionalt
samarbets- och upphandlingskluster. Syftet är att säkra att Järfälla kommun har rätt
samarbetspartners och att samarbetet ges bästa möjliga förutsättningar så att Järfällaborna kan erbjudas en högkvalitativ och effektiv vuxenutbildning.
Nuvarande avtal med de utbildningsanordnare som Järfälla kommun har idag löper ut
2015-06-30. I tjänsteskrivelse Upphandling av kommunal vuxenutbildning, Dnr Ubn
2014/64, 2014-03-31 redovisades tre möjliga alternativ för vilken modell för upphandling som skulle vara mest lämplig för medborgarna i Järfälla.
Hur har vi resonerat? Analys av de möjliga upphandlingsalternativen
De tre alternativen var:
a) Samarbete mellan ett antal ”lika” kommuner
De senaste två åren har vi samarbetat med åtta kommuner (Vux 8). Tillsammans med
Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Värmdö, Salem, Nykvarn och Lidingö har vi funnit
samarbetsformer som varit gynnsamma både för den regionala och kommunala
vuxenutbildningen. Vux 8 har stegvis synkats med ytterligare tio kommuner (Vux10)
för att arbeta fram ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, gemensam
prissättning samt en ökad valfrihet för kommunmedborgarna.
b) Hängavtal med Stockholm
I ett tidigt stadium fanns alternativet att utreda möjligheten att teckna ett s.k.
hängavtal med Stockholm. Det har visat sig att det inte är ett alternativ eftersom det
inte finns något som benämns som hängavtal i upphandlingsjuridiken.
c) Egen upphandling
Innan Järfälla gick in Vux 8 och Vux18 gjorde Järfälla vår egen upphandling, där vi
kunde styra förfrågningsunderlaget helt själva. En nackdel är att proceduren kring
upphandlingen blir mer krävande och att en lokal upphandling kan innebära en
inskränkning av medborgarens fria val av anordnare samt att utbudet för vissa
utbildningsområden uteblir.
01 0 Upphandling av vuxenutbildning, lägesrapport
Kompetensförvaltningen
Järfälla Vägledningscentrum
Carin Dahlin, Verksamhetschef/rektor
Telefon: 08-580 283 71 (direkt) 070-002 72 46 (mobil)
Fax: 08-580 121 39
Besöksadress: Järfällavägen 102-104
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-01-29
2 (2)
Slutsatser
Under året har vi bytt ut vårt IT-stöd och inlett ett samarbete med de kommuner som
använder sig av samma system. Förutom Järfälla består samarbetsgruppen av Solna,
Sollentuna, Upplands-Väsby och KCNO (Täby, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd och
Österåker). Vi har t ex en gemensam webbkatalogtjänst, gemensamma användarträffar och erfarenhetsutbyte. Dessa kommuner har också en geografisk närhet till
varandra. Det har då varit en logisk utveckling att även börja diskutera fördelar med
att genomföra en samordnad upphandling inför 2015.
Beslutet att fortsätta samarbetet regionalt, d.v.s. alternativ a, är det mest naturliga
alternativet. Det finns många vinster med att samarbeta, dels att arbeta fram ett bra
förfrågningsunderlag dels att förbättra vårt IT-stöd. Tidsapsekten var också en
vägande faktor, vi har kort om tid om tidsplanen ska hålla.
Vi har en stor enighet i samarbetsgruppen som idag benämns Vux9. Vi har liknande
synsätt på frågor som lokalisering av utbildningar, d.v.s. att det inte får vara geografiskt omöjligt att ta sig till sin utbildning. Vi har också kommit fram till att en
begränsning av utbildnings-utbudet är ett måste för att matcha utbudet med efterfrågan. Vi ser också över en prismodell som är acceptabel för oss alla. De utbildningsområden som är aktuella för denna upphandling är grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Vi arbetar för att kunna fullfölja tidplanen, tilldelningsbeslut
ska fattas i februari och avtal med utbildningsleverantörer skrivs därefter.
Förvaltningen arbetar nu vidare utifrån alternativ a) dvs. samarbete mellan ett antal
”lika” kommuner vilket ger medborgarna möjlighet till ett mångsidigt och brett utbud. I skrivande stund är vi så gott som klara med att läsa och utvärdera anbuden.
Kompetensförvaltningen arbetar nu i enlighet med AU:s beslut i den 22 april 2014
efter följande tidplan.
TIDPLAN
Aktivitet
Klart
Identifiera, utvärdera och fatta
beslut om samarbetskommu- April 2014
ner
Förfrågningsunderlag klart
1 oktober 2014
Fatta tilldelningsbeslut
20 februari 2015
Skriva på avtalen
Februari-mars 2015
Avtalen börjar gälla
1 juli 2015
För kompetensförvaltningen
Carin Dahlin
Verksamhetschef/rektor