Protokoll Hudiksvalls

Comments

Transcription

Protokoll Hudiksvalls
Protokoll
Hudiksvalls
sammonträdesdatum
kommun
2015-05-04
Cesam
Plats och tid:
Rådsrummet, Guldsmeden, I-Iudiksvall, kl. 13.15-15.15
För arbetsgivarparten:
För arbetstagarparten:
Maria Larsson, personaichef
Björn Brolund, Lärarnas
Staffan Lindvall, ekonomichef Riksförbund, LR
Lena Kring, Lärarförbundet
Sanna Barrljung, Lärarförbundet
Eva Wannberg, Vision
Eric Vahiberg, Kommunal Mitt
Hudiksvall
Mia Larsson, Kommunal Mitt
Hudiksvall
Övriga deltagare:
Utredare Anita Olsson, It-strateg Ronny Lundberg ~ 16-17,
utredare Annika Forslin § 19 , PA-konsult Anna Tjärnberg § 19,
kvalitetsstrateg Annika Lindfors § 22 och lokalstrateg Thomas
Eriksson § 21
utses att justera:
Mia Larsson
Underskrifter:
Paragrafer:
Sekreterare:
Anita Olsson
Ordförande:
Maria Larsson
Justerande:
a Larsson
Utdragsbestyrkande:
fl.
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkonde:
Delges:
Protokoll
~ Hudiksvalls
t.a kommun
3
(12)
Scmmor~trädesciotum
2015-0504
Cesam
§ 16 Uppharidling av verksamhetsstöd
Sammanfattning
It-strateg Ronny Lundberg informerar om det pagaende arbetet med verksamhetsstöd.
Kravspecifikation ligger nu ute inför upphandling. En presentation sker vecka 23, av
de fyra bästa anbudsläggarna. Medarbetare deltar vid presentationerna och
representanter fran Cesam inbjuds att delta. Riskbedömning ska göras tillsammans
med skyddsombud innan beslut tas.
Vision och kommunal Mitt patalar att huvudskyddsombuden ska vara med i hela
processen, även initialt för att bedöma medverkan framåt. Huvudskyddsombuden bör
bjudas in till nästa träff i arbetsgruppen.
Extra Cesam där synpunkter kan lämnas, den 12 juni 2015, kl. 14.00-15.00 i
Rådsrummet, Guldsmeden
Justercincies
sign:
Uldrogsbeslyrkande:
Delges:
m
~
Hudiksvalls
r1~ kommun
Protokoll
4(12)
sammantråciesdotum
2015-05-04
Cesam
§ 17 Kommunens IT-arbete
Sammanfattning
It-strateg Ronny Lundberg informerar om det nu pågående upphandlingsarbetet kring
nytt elevadministrativt system. Samverkan sker i lärandenämnden.
Plattformsbytet rullar pa och de flesta har nu gått över till det nya.
Maria Larsson och Ronny Lundberg tar med sig en fråga om mailadresser.
Ronny Lundberg tar med sig en fraga om elevdatorer i lägre åldrar, återkopplar vid
nästa Cesam.
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
Hudiksvalls
kommun
sommontrödesdatum
2015-05-04
Cesom
§
18 Föregående protokoll
Sammanfattning
Föregaende protokoll, 2015-03-23, lades utan atgärd till handlingarna.
Jusferandes
sign:
Ufdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
~ Hudiksvalls
t.~a kommun
6 (12)
sammonträdesdalum
2015-0504
Cesam
§ 19 Drift av Kulturhuset i Hudiksvall
Sammanfattning
Utredare Annika Forslin och PA-konsult Anna Tjärnberg informerar om
upphandlingen av entreprenör för Kulturhuset i Hudiksvall.
Utgångspunkten ska vara att verksamheten i huset ska innehalla kultur, konferens och
nöje samt att kominunfullmäktige även fortsättningsvis ska beredas möjlighet att ha
sina sammanträden där.
Tidsplanen har varit och är:
19-23/3
27/4
—
—
Intresseanmälan
30/4
—
Träff med intresserade
7/5
—
MBL
7/5
—
Kommunstyrelsen
1/6
—
1’illträde av ny entreprenör
Efter kommunstyrelsen, 7/5, hålls möte ang. övergangar och inrangeringar. Mia
Larsson Kommunal Mitt och Mikael Damberg Vision deltar. Eventuellt deltar ocksa
Eva Wannberg, Vision.
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
m
Protokoll
t.a kommun
Sommontröciesciotum
2015-05-04
rriJ Hudiksvalls
8 (12)
Cesam
§ 21 Lokalpolicy för Hudiksvalls kommun
Sammanfattning
Lokaistrateg Thomas Eriksson informerar vid Cesams sammanträde.
Kommunstyrelsen gav en styrgrupp i uppdrag att arbeta fram ett förslag till lokalpolicy
för Hudiksvalls kommun. Gruppens målsättning har varit att ta fram ett förslag pa
lokalpolicy i vilken kommunfullmäktige tydligt fastställer de viktigaste och
grundläggande lokaistrategiska riktlinjerna som gäller inom omradet. Ansvaret för
tillämpningen av lokalpolicyn och tillhörande uppföljning blir som en följd av detta en
fråga som ligger inom kommunstyrelsens ägar- och samordningsansvar för den totala
Iokalförsörjningen.
Förslaget har skickats som internremiss till samtliga partigrupper. Inga synpunkter pa
förslaget kom in efter remisstidens utgång.
Vid Cesams sammanträde 1 juni 2015, samverkas inför beslut.
Thomas Eriksson fick med sig uppdraget, att informerar om läget vad gäller
arbetsmiljön i lokalerna i Guldsmeden 1 och 8 vid nästa Cesam, 1 juni 2015.
Justerandes
sign:
Utdrogsbestyrkonde:
Delges:
LAJ
Hudiksvalls
~ kommun
sommonträciesciatum
2015-05 04
Cescim
§22 Fiberstaden AB samarbete kring växel och telefoni
-
Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors informerar vid dagens Cesam.
Hudiksvalls kommun, handhar i dag, växel-och telefoni för Hudiksvall, Nordanstigs
och Ljusdals kommuner. En överflyttning av den verksamheten ska ske till
Fiberstaden AB, som samägs av Hudiksvalls kommun, 80 0 0 och Nordanstigs
kommun 20 00.
Bollnäs kommun köper 5° o av Hudiksvalls kommuns aktier och har sin växeltelefoni
via Fiberstaden AB.
Ljusdals kommun gar inte med i ett delägarskap 1 bolaget utan önskar fortsätta köpa
växel- och telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
Förvakningschef vid tekniska förvaltningen har informerat på sin nivå. Arbetsledare
för växeltelefonin kommer att informera medarbetare den 7 maj 2015.
Kommunal Mitt och Vision har påtalat till tekniska förvaltningen att facken ska
involveras och informeras. De kräver en förhandling.
Juslerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
r1y,.i Hudiksvalls
sommonlröclesciotum
~ kommun
2015-0504
10 (12)
Cescim
§23 Samverkan om åtaganden med budget 2016, plan
för 2017-2019, samt skattesats för år 2016
Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om den tidsplan som ligger inför behandling
av ärendet, åtaganden med budget 2016, plan för 2017-2019, samt skattesats 2016.
19maj
4juni
—
—
15 juni
Ksau
Ks
—
Kf
Håller tidsplanen för beslut, kan ärendet samverkas vid ordinarie Cesam, 1 juni 2015.
Om nya uppgifter kommer vid Ks den 4 maj, finns reservdatum för samverkan, den 5
alternativt 12 juni.
Justerondes
sign:
Litdrogsbestyrkonde:
Delges:
Protokoll
Hudiksvalls
kommun
sommonträciesciotum
20150504
Cesom
§ 24 Kommuristyrelsen 7 maj 2015
Sammanfattning
Kommunstyrelsens dagordning gicks igenom och lades till handlingarna
Justerondes
sign:
Utdrogsbestyrkonde:
Delges:
m
~J
Hudiksvalls
r1p kommun
Protokoll
12 (12)
sammcintrådesdalum
2015-05-04
Cesam
§ 25 Aktuell information
Kvartalspragnos
Ekonomichef Staffan Lindvall presenterar kvartaisrapport 1, för ar 2015.
Rapporten visar på ett underskott i budget om 28,6 miljoner kronor. Detta underskott
är störst inom social- och omsorgsnämnden, 19,5 Mkr, (varav individ- och
familjeomsorg står för ett underskott pa 12,3 Mkr och äldreomsorgen 9,0 Mkr) och
lärandenämnden som har ett underskott pa 5,0 Mkr.
Årets resultat visar pa ett underskott på 31,2 Mkr
En genomlysning kommer att göras av individ- och familjeomsorgens verksamhet och
ekonomi, samt rekryteringsenheten.
Justerondes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:

Similar documents