Adherensprofylax inom gynekologisk och obstetrisk kirurgi, ob

Transcription

Adherensprofylax inom gynekologisk och obstetrisk kirurgi, ob
Adherensprofylax inom
gynekologisk och
obstetrisk kirurgi
Berörda enheter
Kvinnosjukvården Norrbotten.
Bakgrund och syfte
Adherenser efter kirurgi i buken är ett problem både för kirurgen och
patienten genom risk för infertilitet och ökad komplikationsrisk vid ny
kirurgi (se referenslista nedan). Detta är speciellt viktigt vid kirurgi på
endometriospatienter som kan ha adherenser redan vid det första kirurgiska
ingreppet. Det är dokumenterat att preparat innehållande hyaluronsyra
(Hyalobarrier), jämfört med andra preparat avsedda för adherensprofylax,
påtagligt minskar risken för nybildning av adherenser samt minskar
återbildningen av adherenser efter adherenslösning (Adhesion prevention
agents. RCOG, May 2013).
Indikationer och användningsområden
Används, eller åtminstone bör starkt övervägas, vid följande operationer när
patienten har önskemål om bevarad fertilitet.
-
Borttagning av endometrios i peritoneum eller ovarium
(rekommendationer från SFOG samt Endometrioscentrum Uppsala).
Myomektomi
Tubotomi vid extrauteringraviditet.
Operationer med utbredd adherenslösning.
Hysteroskopiska resektioner vid infertilitet och uterusanomali.
Används EJ vid infektioner.
Produktinformation och användning
Förpackningar:
-
Hyalobarrier Gel till laparotomi och hysteroskopi – artikelnummer
81 69 96.
Hyalobarrier Gel Endo till laparoskopi – artikelnummer 81 69 89.
Förvaring:
Hyalobarrier förvaras i kylskåp 2-8 °C. Hållbarhetstiden för
Hyalobarrier är 3 år under förutsättning att transport och
förvaringsrutiner i detta dokument följs.
- Produktens stabilitet påverkas inte av nedan beskrivna förhållanden:
o Om produkten förvaras i 25 °C under högst 7 dagar
o Om produkten förvaras i 40 °C under högst 3 dagar
- Hyalobarrier kan även plockas fram ur kylskåpet inför operation –
förvaras i rumstemperatur under 4 timmar – och därefter åter sättas
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4337
2015-05-20
1.0
in i kylskåp. Denna procedur kan upprepas 10 gånger utan att
stabiliteten äventyras.
Referenser
PM Kvinnokliniken Eksjö
Ahmad G, Duffy JMN, Farquhar C, Vail A, Vanderkerchove P,
Watson A, Wiseman D. Barrier agents for adhesion prevention after
gynaecological surgery.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2.
De Wilde and Trew. Postoperative abdominal adhesions and their
prevention in gynaecological surgery. Expert consensus position.
Part I and part II. Gynecol Surg. 2007; 4:161–168 and 4:243–253.
Pellicano M et al. Effectiveness of autocrosslinked hyaluronic acid
gel after laparoscopic myomectomy in infertile patients: a
prospective, randomized, controlled study. Fertility and Sterility
2003;80:441-444.
Pellicano M et al. Reproductive outcome after autocrosslinked
hyaluronic acid gel application in infertile patients who underwent
laparoscopic myomectomy. Fertil Steril 2005 Feb; 83[2]: 498-500.
Acunzo G et al. Effectiveness of auto-cross-linked hyaluronic acid
gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic
adhesiolysis: a prospective, randomized, controlled study. Hum
Reprod 2003;18[9]:1918-1921.
Guida M et al. Effectiveness of auto-crosslinked hyaluronic acid gel
in the prevention of intruterine adhesions after hysteroscopic
adhesiolysis: a prospective, randomized, controlled study. Hum
Reprod 2004;19[6]: 1461-1464.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The use of
adhesion prevention agents in Obstetrics and Gynaecology.
Scientific Impact paper no. 39. May 2013.
Diagnoser och åtgärdskoder
Bukadherenser
Bäckenadherenser hos kvinna
Bäckenadherenser, postinfektiösa
Bäckenadherenser, postoperativa
Intrauterina adh. (Ashermans syndrom)
Adherenslösning via laparotomi
Adherenslösning via laparoskopi
Hysteroskopi med adherenslösning
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
K66.0
N73.6
N75.6 (vid infertilitet N97.1)
N99.4 (vid infertilitet N97.1)
N85.6 (vid infertilitet N97.2)
JAP00
JAP01
LCG02
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4337
2015-05-20
1.0