Informationsblankett Swedbank

Transcription

Informationsblankett Swedbank
Obligatorisk information för kunder via Swedbank Försäkring AB (”Swedbank”)
Namn
Personnummer
Postadress
Telefon dagtid
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-mail
Önskar månadsbrev per e-mail
Denna blankett avser information om köp av Cicero Fonder AB:s fonder inom Swedbank. Observera att denna
informationsblankett inte är en köpehandling utan köp av fondandelar sker via Swedbanks ordinarie fondbytesblankett. Din
försäkringsförmedlare är skyldig enligt lag att tillhandahålla aktuella faktablad som riktar sig till investerare, dessa finns även
tillgängliga på http://www.cicerofonder.se/blanketter.html.
Försäkringsnummer: _______________
Försäkringsnummer: _______________
Försäkringsnummer: _______________
Försäkringsnummer: _______________
Försäkringsnummer: _______________
Försäkringsnummer: _______________
Underskrift
Härmed godkänner undertecknad att Cicero Fonder AB har rätt att på ovan angivna försäkringar inhämta värden, andelar och
historik för undertecknads räkning samt att Cicero Fonder AB får vidarebefordra denna information till undertecknads vid var
tid befullmäktigad försäkringsförmedlare/rådgivare.
Undertecknad godkänner att Cicero Fonder AB registrerar personuppgifter i sitt kund-/dataregister. De personuppgifter som
bolaget inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS
1998:204) bestämmelser. Undertecknad medger att personuppgifterna får användas för bland annat marknads- och
kundanalyser samt affärsutveckling.
Enligt 26§ PUL (1998:204) har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss,
få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 §
PUL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vid godkännande för omyndigs räkning krävs
vårdnadshavares eller förmyndares underskrift.
Ort och datum
Förmedlarkod
Underskrift
Namn förmedlare
Namnförtydligande
Förmedlande bolag
Vårdnadshavare/förmyndare (ifylles endast för omyndigs räkning)
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Blanketten skickas via e-post till [email protected] eller faxas till Cicero Fonder +46 8 440 13 88.
Cicero Fonder AB
Box 7188, 103 88 Stockholm
Tel 08 - 440 13 80, www.cicerofonder.se
Org.nr 556588-8731
Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn