Behandling av diabetes type 2 hos eldre

Transcription

Behandling av diabetes type 2 hos eldre
Disposisjon
•
•
•
•
•
•
Diabetes hos de eldste
Sigurd Evensen
Avdeling for geriatri
1
Litt om sekundærprofylakse
Behandlingsintensitet ved diabetes hos de eldste og skrøpeligste
Ulike perorale antidiabetika og gamle pasienter
Blodtrykk
Lipider
Blodfortynnende
2
«Røde flagg» hos gamle
Generelt om sekundærprofylakse
•
•
•
•
•
•
Også gamle pasienter bør ha optimal sekundærprofylakse så sant de
tåler medikamentregimet
•
Eks: ASA, Statin og betablokker etter hjerteinfarkt, ACE-hemmer ved
postinfarktsvikt
•
Eks: ASA, Persantin, statin, god blodtrykkskontroll etter lakunært
hjerneslag.
Kognitiv svikt
Falltendens
Bevegelsesvansker
Vekttap / undervekt
Stort hjelpebehov
Hos skrøpelige pasienter og ved bivirkninger må regimet tilpasses.
3
4
Behandlingsmål – hva vet vi?
•
•
UKPDS – aggressiv glykemisk kontroll gir færre makrovaskulære
komplikasjoner, men effekten er først synlig etter 5 år…
ACCORD
– 10.000 pasienter, snittalder 62 år, randomisert til aggressiv eller standard
behandling
– Etter 1 år HbA1c 6,4 vs 7,5
– Flere hypoglykemier
– 22 % høyere dødelighet i intensiv-armen (studien stoppet)
5
6
1
Hvem får hypoglykemi?
•
•
•
•
•
Ergo
•
•
De gamle
De med langvarig diabetes
Pasienter med lav BMI
Pasienter med kognitiv svikt
Pasienter som bruker flere antidiabetika
Effekten av intensiv behandling kommer først etter flere år
Aggressiv behandling gir flere hypoglykemier
Ingen gode grunner til å
praktisere streng glykemisk
kontroll hos skrøpelige gamle
De gamle og skrøpelige
7
8
Antidiabetika
• Mitt armatur
– Metformin
– Sulfonylureapreparater (Amaryl)
– Ulike typer Insulin
9
10
Nye antidiabetika og eldre pasienter
Blodtrykk
•
HYVET-studien
dokumenterer rask effekt på
sykelighet og dødelighet også
hos de eldste.
•
•
SGLT-2-hemmere (Forxiga, Jardiance). Gir glukosuri. Obs
ketoacidose.
GLP-1-agonister (Byetta, Victoza) må injiseres. Obs vektnedgang
DPP4-hemmere (Januvia, Onglyz) og glitazoner (Actos)– uavklart ang
risiko for hjertesvikt og økt totalmortalitet
Behandlingsindikasjon systolisk
Blodtrykk > 160
Generelt beskjeden effekt på HbA1c, ikke dokumentert effekt på harde
endepunkter.
Alle > 80, snitt 83,6 år.
11
12
2
Blodtrykk
Lipider / statiner
• Også de eldste bør tilbys blodtrykksbehandling så
fremt de tåler behandlingen
• «Start low, go slow»
• Observer nøye med tanke på bivirkninger
•
•
Ingen studier som ser spesifikt på eldre
Mange antakelser om bivirkninger, lite eksakt kunnskap
•
•
•
Kontroller lipidverdier jevnlig hos skrøpelige gamle som bruker statiner
Spør etter bivirkninger (muskelverk o.l)
Veie indikasjon mot kontraindikasjoner
13
14
Platehemmere og gamle
•
Antikoagulasjon ved atrieflimmer?
ASA
JA!!!
– gir relativt hyppig mageplager og er ulcerogent.
– frarådes nå som primærprofylakse hos diabetikere.
•
Persantin Retard
– Brukes kun som sekundærprofylakse i slagmedisinen i tillegg til ASA
– «1%-medisin»
– Gir hyppig svimmelhet og hodepine
•
Plavix
– Generelt lite bivirkninger (helt til pasienten blør…)
15
Det er selvsagt ikke så enkelt…
16
Oppsummering
•
•
•
Unngå overbehandling av diabetes hos gamle, husk at målsetningen
som oftest er symptomfrihet.
«Nye» antidiabetika har ingen åpenbare fordeler hos de eldste.
God blodtrykkskontroll ser ut til å ha positive helseeffekter også hos
de eldste.
17
3

Similar documents