CVA 6805_NO

Transcription

CVA 6805_NO
Bruks- og monteringsanvisning
Innbyggings-kaffemaskin
Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.
no – NO
M.-Nr. 10 214 970
Transportemballasje og kassering
Kassering av transportembal‐
lasjen
Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Emballasjematerialene
er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvin‐
nes.
Tilbakeføringen av emballasjen til mate‐
rialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til
mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis
emballasjen i retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske appa‐
rater inneholder ofte verdifulle materi‐
aler. De inneholder imidlertid også ska‐
delige stoffer, som har vært nødvendige
for apparatets funksjon og sikkerhet. I
restavfallet eller ved feil behandling, kan
disse stoffene være helseskadelige og
skade miljøet. Kast derfor aldri appara‐
tet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhand‐
lere av samme type produkter eller til en
kommunal gjenbruksstasjon. For mer
informasjon, se www.miele.no
Sørg for at apparatet oppbevares bar‐
nesikkert til det kjøres bort.
2
Innhold
Transportemballasje og kassering ...................................................................... 2
Sikkerhetsregler ..................................................................................................... 6
Beskrivelse av maskinen..................................................................................... 17
Kaffemaskinen utvendig ........................................................................................ 17
Tilbehør ................................................................................................................. 19
Betjeningsprinsipp ............................................................................................... 20
Touch-display......................................................................................................... 20
Betjeningshandlinger ............................................................................................. 21
Symboler i displayet............................................................................................... 24
Første igangsetting .............................................................................................. 25
Før første gangs bruk............................................................................................. 25
Første gangs innkobling av kaffemaskinen............................................................ 25
Vannhardhet ........................................................................................................... 26
Fylling av vanntanken .......................................................................................... 28
Påfylling av kaffebønner ...................................................................................... 29
Inn- og utkobling av kaffemaskinen................................................................... 30
Justering av kaffedysen ...................................................................................... 31
Tilberedning av drikker........................................................................................ 32
Tilberedning av en kaffedrikk ................................................................................. 32
To porsjoner ........................................................................................................... 33
Avbryte tilberedningen ........................................................................................... 33
Kaffekanne: Tilberedning av flere kaffekopper rett etter hverandre....................... 33
Kaffedrikker med espressomalt kaffe .................................................................... 34
Drikker med melk ................................................................................................... 35
Tilberedning av varmt vann.................................................................................... 37
Tilberede drikker fra en profil ................................................................................. 37
Etter drikketilberedningen ...................................................................................... 38
Kaffe etter dine ønsker ........................................................................................ 39
Malegrad ................................................................................................................ 39
Endre parameter for en drikk ................................................................................. 40
Malemengde .......................................................................................................... 40
Bryggetemperatur .................................................................................................. 40
Forbrygging av malt kaffe ...................................................................................... 41
Mengde for drikk.................................................................................................. 42
3
Innhold
Tilbakestille drikker.............................................................................................. 43
Profiler................................................................................................................... 44
Hente frem profiler ................................................................................................. 44
Opprette profil ........................................................................................................ 44
Velge profil ............................................................................................................. 44
Endre navn ............................................................................................................. 44
Slette profil ............................................................................................................. 44
Skifte profil ............................................................................................................. 45
Profiler: Opprette og bearbeide egne drikker ................................................... 46
Opprette drikk ........................................................................................................ 46
Endre drikk: Endre drikkemengde, drikkeparameter og navn................................ 46
Slette drikk ............................................................................................................. 46
My Miele................................................................................................................ 47
Innstillinger ........................................................................................................... 48
Hente frem menyen "Innstillinger" ......................................................................... 48
Endring og lagring av innstillinger .......................................................................... 48
Oversikt over mulige innstillinger ........................................................................... 49
Språk...................................................................................................................... 51
Klokkeslett ............................................................................................................. 51
Dato........................................................................................................................ 51
Timer ...................................................................................................................... 52
Ecomodus .............................................................................................................. 54
Belysning ............................................................................................................... 54
Startskjerm............................................................................................................. 55
Info (visning av informasjon) .................................................................................. 55
Sperre kaffemaskinen (Elektronisk barnesikring )............................................... 55
Vannhardhet ........................................................................................................... 56
Display-lysstyrke.................................................................................................... 56
Lydstyrke................................................................................................................ 56
Aktivering og deaktivering av fast vanntilkobling................................................... 56
Tallerkenvarmer...................................................................................................... 56
Justering av kaffedysen ......................................................................................... 56
Fabrikkinnstilling .................................................................................................... 56
............................................................................................................................... 57
Messeinnstilling (forhandler) .................................................................................. 57
Rengjøring og stell............................................................................................... 58
Oversikt over rengjøringsintervallene..................................................................... 58
Rengjøring for hånd eller i oppvaskmaskinen........................................................ 59
Dryppskål ............................................................................................................... 61
4
Innhold
Drypplate................................................................................................................ 62
Vanntank ................................................................................................................ 62
Grutbeholder .......................................................................................................... 63
Kaffedyse ............................................................................................................... 63
Sensordeksel ......................................................................................................... 66
Vedlikehold av melkeventilen ................................................................................. 66
Melkebeholder med lokk........................................................................................ 67
Bønnebeholder ...................................................................................................... 68
Innerrom og maskindør.......................................................................................... 69
Kaffedyseforbindelse ............................................................................................. 69
Bryggeenheten....................................................................................................... 70
Uttaking av bryggeenheten og rengjøring for hånd .......................................... 70
Vedlikeholdsprogrammer ....................................................................................... 71
Åpne menyen "Vedlikehold" ............................................................................. 71
Skylling av kaffemaskinen...................................................................................... 72
Skylling av melkerør ............................................................................................... 72
Rengjøring av melkerør .......................................................................................... 73
Avfetting av bryggeenheten ................................................................................... 74
Avkalke kaffemaskinen........................................................................................ 76
Hvis feil oppstår ................................................................................................... 79
Meldinger i displayet ............................................................................................. 79
Uventede forhold ved kaffemaskinen ................................................................... 82
Ikke tilfredsstillende resultat .................................................................................. 87
Problemer ved tilberedning av melk ...................................................................... 88
Utskiftning av vinkelstykket. .................................................................................. 90
Service og garanti ................................................................................................ 92
Energisparing ....................................................................................................... 93
Fast vanntilkobling ............................................................................................... 94
Elektrotilkobling ................................................................................................... 96
Innbygging ............................................................................................................ 97
Innbyggings- og kombinasjonsmuligheter ............................................................ 97
Ventilasjon.............................................................................................................. 98
Innbygging av kaffemaskinen ................................................................................ 99
Innstilling av dørhengslene ................................................................................. 100
Opphavsretter og lisenser................................................................................. 101
5
Sikkerhetsregler
Denne kaffemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyn‐
dig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander.
Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kaffemaskin‐
en. Den inneholder viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet,
bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unn‐
går skader på kaffemaskinen.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikker‐
hetsreglene ikke er fulgt.
Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell sene‐
re eier!
6
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
 Denne kaffemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og hus‐
holdningsliknende steder, som f.eks.:
– butikker, kontorer og andre arbeidsplasser,
– gårdsbruk,
– en kaffemaskin som brukes av kunder i hoteller, moteller, bed and
breakfast og andre typer bofellesskap.
 Denne kaffemaskinen er ikke bestemt for utendørs bruk.
 Kaffemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig i en husholdning, til tilberedning av drikker som espresso,
cappuccino, latte macchiato o.l. Annen bruk er ikke tillatt.
 Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene
kaffemaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn.
De får kun bruke kaffemaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er
forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se
og forstå mulige farer ved feil betjening.
7
Sikkerhetsregler
Barn i husholdningen
 Fare for forbrenning og skålding på dysene!
Barns hud reagerer mye mer ømfintlig på høye temperaturer enn
voksnes.
Pass på at barn ikke berører varme deler av kaffemaskinen eller
holder kroppsdeler under dysene.
 Plasser kaffemaskinen utenfor barns rekkevidde.
 Barn under åtte år må holdes vekk fra kaffemaskinen, med mindre
de er under konstant tilsyn.
 Barn over åtte år får bare bruke kaffemaskinen uten tilsyn, dersom
betjeningen er forklart slik at de kan bruke den på en sikker måte.
Barn over åtte år må kunne se og forstå mulige farer ved feil betje‐
ning.
 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av kaffemaskin‐
en. Ikke la barn leke med kaffemaskinen.
 Barn får ikke rengjøre eller vedlikeholde kaffemaskinen uten tilsyn.
 Tenk over at espresso og kaffe ikke er drikker for barn.
 Fare for kvelning!
Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i
f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpaknings‐
materialene vekk fra barn.
8
Sikkerhetsregler
Teknisk sikkerhet
 Installasjonsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk
som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte installasjonsarbeider eller
reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren.
 Skader på kaffemaskinen kan sette brukerens sikkerhet i fare.
Kontroller at kaffemaskinen ikke har synlige skader før oppstilling.
En skadet kaffemaskin må ikke tas i bruk.
 Kontroller før kaffemaskinen tilkobles, at tilkoblingsdataene (spen‐
ning og frekvens) på typeskiltet stemmer med dataene for el-nettet i
huset.
Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skade
på kaffemaskinen. Be om råd hos en elektroinstallatør hvis du er i
tvil.
 Sikkerheten for kaffemaskinens elektriske anlegg garanteres kun
hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det
er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforanstaltningen
finnes. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen.
 Pålitelig og sikker drift av kaffemaskinen er kun sikret, når kaffe‐
maskinen er koblet til det offentlige strømnettet.
 Kaffemaskinen må ikke kobles til strømnettet via skjøtekabel eller
flerveis stikkontakt. De gir ikke nødvendig sikkerhet for maskinen
(brannfare).
 Kaffemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings‐
steder (f.eks. skip).
 Kaffemaskinen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker
funksjon er sikret.
 Hvis kaffemaskinen monteres sammen med et annet apparat, er
det meget viktig at maskinen er avgrenset nedover med en lukket
hylle (bortsett fra ved kombinasjon med en tallerkenvarmer/varme‐
skuff).
9
Sikkerhetsregler
 Den andre tilkoblingsboksen på baksiden av kaffemaskinen skal
kun brukes for tilkobling av en Miele tallerkenvarmer/varmeskuff av
typen EGW 4000-14, -29, EGW 5000-14 og ESW 6x14, ESW 6x29.
 Kaffemaskinen skal kun brukes ved omgivelsestemperaturer mel‐
lom +10 °C og +38 °C.
 Ikke dekk til ventilasjonsarealene.
Da er ikke tilstrekkelig ventilasjon sikret. Kondensvann kan skade
kaffemaskinen eller innbyggingsskapet.
 Pass på at kaffemaskinen har tilstrekkelig ventilasjon. Ellers kan
det dannes kondensvann, og kaffemaskinen og/eller innbyggings‐
skapet kan bli skadet.
Ventilasjonsåpningene i innbyggingsskapet og plassen under taket
må være minst 200 cm2.
 Hvis kaffemaskinen er bygget inn bak en lukket møbelfront, må
den kun brukes når møbeldøren er åpen. Det samler seg varme og
fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan kaffemaskinen og/
eller innbyggingsskapet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren når kaffe‐
maskinen er i drift. Ikke lukk møbeldøren før kaffemaskinen er full‐
stendig avkjølt.
 Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for
brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert
av Miele.
 Ved reparasjoner må kaffemaskinen kobles fra el-nettet.
Kaffemaskinen er koblet fra el-nettet bare når
– sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut.
– skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut.
– tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet.
Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke støpselet
ut av stikkontakten.
 Dersom kaffemaskinen ikke repareres av servicefolk som er auto‐
risert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
10
Sikkerhetsregler
 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra
Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhets‐
kravene som stilles til maskinene, blir oppfylt.
 Du må aldri åpne kaffemaskinens kabinett. Berøring av strømfør‐
ende deler og endring i den elektriske og mekaniske konstruksjonen,
er farlig for brukeren og kan muligens føre til funksjonsfeil på kaffe‐
maskinen.
 Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres,
tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
11
Sikkerhetsregler
Fast vanntilkobling
 Ikke koble kaffemaskinen til varmtvann.
 Stoppekranen må være tilgjengelig også når kaffemaskinen er
bygget inn.
 Beskyttelseshylsteret til vanninntaksslangen må ikke ødelegges
eller knekkes.
 Det innebygde vannsikringssystemet gir pålitelig beskyttelse mot
vannskader under følgende forutsetninger:
– Kaffemaskinen er installert forskriftsmessig (elektro- og vanntil‐
kobling).
– Omgående reparasjon av kaffemaskinen ved tydelige skader.
– Stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie).
12
Sikkerhetsregler
Bruk
 Fare for forbrenning og skålding på utløpsdysene!
Væskene og dampen som kommer ut er svært varme.
 Vær oppmerksom på dette:
– Hold aldri kroppsdeler under kaffedysen eller varmtvannsdysen
når det kommer ut varm væske eller damp.
– Ikke berør varme deler.
– Det kan sprute varm væske eller varm damp ut av dysene. Pass
derfor på at kaffedysen er ren og montert korrekt.
– Vannet i dryppskålen kan også være svært varmt. Tøm dryppskål‐
en forsiktig.
 Du må aldri se direkte eller med optiske instrumenter (lupe e.l.)
inn i belysningen.
 Vær oppmerksom på følgende angående vannet som brukes:
– Ved vanntanksdrift: Fyll bare kaldt og friskt drikkevann i vanntank‐
en. Varmt eller kokende vann eller andre væsker kan skade kaffe‐
maskinen.
– Skift vann daglig, for å forhindre bakteriedannelse.
Ved fast vanntilkobling: Tøm vanntanken en gang per dag.
– Ikke bruk mineralvann. Mineralvann fører til så sterk kalkdannelse
i kaffemaskinen, at den kan bli skadet.
– Ikke bruk vann fra omvendte osmoseanlegg. Kaffemaskinen kan
bli skadet.
 Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderen. Ikke fyll kaffebøn‐
ner med tilsetningsstoffer eller malt kaffe i bønnebeholderen.
Ikke fyll væske i bønnebeholderen.
13
Sikkerhetsregler
 Ikke bruk råkaffe (grønne kaffebønner som ikke er brent) eller kaf‐
feblandinger som inneholder råkaffe. Råkaffebønner er svært harde
og inneholder litt fuktighet. Kvernen i kaffemaskinen kan bli ødelagt
allerede ved første maling av slike bønner.
 Kaffebønner som er behandlet med karamell, sukker eller lign‐
ende, må ikke fylles i kaffemaskinen, heller ikke sukkerholdige
drikker. Sukker ødelegger kaffemaskinen!
 I sjakten for espressomalt kaffe, må du aldri fylle annet enn es‐
pressomalt kaffe hhv. rengjøringstabletten for bryggeenheten.
 Ikke bruk karamellisert espressomalt kaffe. Sukkeret i denne kaf‐
fen kleber seg og tetter bryggeenheten i kaffemaskinen. Rengjø‐
ringstabletten for avfetting av bryggeenheten løser ikke opp dette.
 Bruk kun melk uten tilsetninger. De fleste sukkerholdige tilsetning‐
er tetter melkerørene.
 Hvis du bruker animalsk melk, bruk kun pasteurisert melk.
 Hold aldri en kopp med brennende alkohol-kaffeblanding under
utløpsdysene på kaffemaskinen. Kunststoffdeler i kaffemaskinen kan
ta fyr og smelte.
 Ikke heng på døren eller belast døren med gjenstander når den er
åpen. Kaffemaskinen kan bli ødelagt.
 Kappen på kaffedyseforbindelsen er smurt med silikonfett. Pass
på klærne dine, når du tar ut eller setter inn beholdere eller andre de‐
ler.
 Ikke rengjør gjenstander ved hjelp av kaffemaskinen.
14
Sikkerhetsregler
Rengjøring og stell
 Slå av kaffemaskinen før rengjøring.
 Rengjør kaffemaskinen og melkebeholderen grundig før første
gangs bruk (se "Rengjøring og stell").
 Rengjør kaffemaskinen og melkebeholderen daglig (se "Rengjø‐
ring og stell").
Pass på å rengjøre de melkeførende delene grundig og regelmessig.
Melken inneholder fra naturens side bakterier, som kan spre seg
kraftig ved utilstrekkelig rengjøring.
 Bruk aldri damprenser til rengjøring av kaffemaskinen. Dampen
kan trenge inn til strømførende deler og forårsake kortslutning.
 Avhengig av kalkholdigheten i vannet, skal kaffemaskinen av‐
kalkes regelmessig. I områder med svært høy hardhetsgrad på van‐
net, skal avkalkingen foretas oftere. Miele er ikke ansvarlig for skader
som oppstår på grunn av manglende avkalking, feil avkalkingsmid‐
del eller uegnede konsentrasjoner.
 Avfett bryggeenheten regelmessig med rengjøringstablettene. Av‐
hengig av fettinnholdet i kaffesortene som brukes, kan bryggeenhet‐
en tette seg raskere.
 Kast espresso-/kaffegruten som våtorganisk avfall eller i kompos‐
ten, ikke i vasken. Kaffegrut kan tette avløpet.
15
Sikkerhetsregler
For kaffemaskiner med flater i rustfritt stål:
 Ikke fest post-it lapper, transparent tape, maskeringstape eller
andre klistrelapper på flatene i rustfritt stål. Belegget blir skadet og
mister sin beskyttende virkning mot smuss.
 Belegget på stålflatene er ømfintlig for riper. Selv magneter kan
forårsake riper.
16
Beskrivelse av maskinen
Kaffemaskinen utvendig
a På/av-tast 
b Touch-display
c Sensortast "Tilbake" 
d Dørhåndtak
e Varmtvannsdyse
f Drypplate
g Kaffedyse med belysning og automatisk høyderegulering
h Melkebeholder med lokk
17
Beskrivelse av maskinen
Kaffemaskinen innvendig
i Deksel til sjakt for espressomalt kaffe
j Bryggeenheten
k Sjakt for espressomalt kaffe
l Spak for malegrad
m Bønnebeholder
n Vanntank
o Dryppskål med rist
p Grutbeholder
q Drypp-oppsamlingsskål
r Kaffedyseforbindelse
s Serviceluken
18
Tilbehør
Disse produktene og annet tilbehør kan
kjøpes i Mieles nettbutikk eller i Mieles
deleavdeling.
– Vinkelstykke for melkerør
Reservedel
Ekstrautstyr
Miele har en rekke nyttig tilbehør og
rengjørings- og pleiemidler for kaffema‐
skinen.
Medfølgende tilbehør
– Kaffeskje
For dosering av espressomalt kaffe
– Melkebeholder med lokk
For oppbevaring og tilberedning av
melk
– Kompaktlokk
Lokk for melkebeholder når den skal
oppbevares i kjøleskap
– Rengjøringsmiddel for melkerør
For rengjøring av melkesystemet
(startsett)
– 2 vedlikeholdsbeholdere (stor, liten)
For rengjøring og vedlikehold
– Avkalkingstabletter
For avkalking av vannledningene
(startsett)
– Universal mikrofiberklut
Fjerner fingeravtrykk og lette til‐
smussinger
– Melkebeholder med lokk
For oppbevaring og tilberedning av
melk
– Rengjøringsmiddel for melkerør
For rengjøring av melkesystemet
– Avkalkingstabletter
For avkalking av vannledningene
– Rengjøringstabletter
For avfetting av bryggeenheten
– Silikonfett
For å smøre kappen på kaffedysefor‐
bindelsen
– Rengjøringstabletter
For avfetting av bryggeenheten
(startsett)
– Teststrimmel
For å måle vannhardheten
– Silikonfett
For å smøre kappen på kaffedysefor‐
bindelsen
– Rengjøringsbørste
For rengjøring av melkerørene
– Kappe på kaffedyseforbindelse
Reservedel
19
Betjeningsprinsipp
Touch-display
Touch-displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker,
blyanter etc.
Touch-displayet skal kun berøres med fingertuppene.
Gjennom berøring med fingeren avgis små elektriske ladninger og dermed utløses
en elektrisk impuls, som gjenkjennes av touch-displayets overflate. Touch-display‐
et reagerer ikke hvis du berører det med gjenstander.
Hvis fingeren er kald, er det ikke sikkert at touchdisplayet reagerer.
Displayet er delt inn i tre områder.
Hovedmeny


Espresso
Bearbeide
Drikker


Kaffe


Lang kaffe


Latte mac


Cappuccino
Profiler
På den øverste linjen kan du se på hvilket sted i menyen du befinner deg. Ved å
berøre ønsket menynavn, kan du hente frem den enkelte menyen. Klokkeslettet vi‐
ses på høyre side.
På midten finner du aktuell meny med menypunkter. Ved å stryke fingeren over
displayet, blar du sidelengs mot høyre eller venstre.
Nederst finner du piltastene  og . Disse kan du også bla med.
Antall små firkanter mellom pilene viser antall tilgjengelige sider og deres posisjon
i den aktuelle menyen.
20
Betjeningsprinsipp
Betjeningshandlinger
Hver berøring av et mulig valg farger det tilhørende feltet oransje.
Foreta et valg eller hente frem en meny
 Berør ønsket felt i displayet med fingeren.
Bla
Du kan bla mot venstre eller høyre. Ved noen menypunkter kan du også bla oppo‐
ver eller nedover.
 Stryk fingeren over skjermbildet, dvs. legg fingeren på touchdisplayet og stryk
fingeren i ønsket retning.
Eller:
 Berør piltastene  og , for å bla mot venstre eller høyre.
Gå ut av menyområdet (sensortast "Tilbake" )
 Berør  for å komme tilbake til forrige skjermbilde.
Alt du har lagt inn, som ikke er bekreftet med OK, blir ikke lagret.
Hvis du berører  tre ganger etter hverandre, kommer du til menyen for drikker.
I menyen Profiler kommer du skritt for skritt tilbake til utgangspunktet med .
Innlegging av tall
Du kan legge inn tall ved å stryke fingeren over tallhjulet og trykke, eller med tallta‐
staturet.
Vent til tallhjulet har blitt grått igjen. Først da blir den endrede innstillingen lagret.
 Berør .
21
Betjeningsprinsipp
Talltastaturet åpner seg.
 Berør ønsket tall.
Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, farges feltet OK grønt.
 Berør OK.
Innlegging av bokstaver
Profilnavn eller betegnelse på egne drikker legges inn via tastaturet. Velg korte og
konsise navn.
 Berør ønsket bokstav eller tegn.
 Berør Lagre.
22
Betjeningsprinsipp
Hjelp
Ved utvalgte vedlikeholdsprogrammer finnes det en konteksthjelp. På den nedre
linjen vises Hjelp.
For å vise henvisninger med bilder og tekst,
 berør Hjelp.
For å komme tilbake til vedlikeholdsprogrammet,
 berør Lukk.
23
Betjeningsprinsipp
Symboler i displayet
I tillegg til teksten og drikkesymbolene, kan følgende symboler vises:
Symbol
Forklaring

24
Noen innstillinger, f.eks. lysstyrken i displayet eller lydstyr‐
ken på tonene, innstilles ved hjelp av en strek med segmen‐
ter.

Kjennetegner informasjon og henvisninger om betjening.
Bekreft meldingen med OK.

Den elektroniske barnesikringen er aktivert (se "Innstillinger
– Sperre kaffemaskinen (Elektronisk barnesikring ): Betje‐
ningen er sperret.

Timer Innkobling kl. er aktivert (se "Innstillinger – Timer").
Symbolet vises 23:59 timer på forhånd i displayet pluss
ønsket innkoblingstid, dersom På eller Nattutkobling er valgt
for klokkeslettvisningen.

Vises under vedlikeholdsprogrammet Rengjøre melkerørene.
(Symbolet befinner seg også på vanntanken: Fyll på vann
opp til denne markeringen.)

Vises under avkalkingen.
(Symbolet befinner seg også på vanntanken: Fyll på vann
opp til denne markeringen.)
Første igangsetting
Les bruksanvisningen nøye før du tar
kaffemaskinen i bruk, og gjør deg
fortrolig med kaffemaskinen og be‐
tjeningen.
Før første gangs bruk
 Still opp kaffemaskinen og koble den
til (se "Elektrotilkobling" og "Innbyg‐
ging").
 Fjern eventuelle beskyttelsesfolier.
Rengjør kaffemaskinen grundig (se
"Rengjøring og stell") før du fyller på
vann og kaffebønner.
Innstilling av språk
 Velg språk og berør deretter OK.
 Velg land og berør deretter OK.
Innstillingen blir lagret.
Innstilling av dato
 Legg inn aktuell dato og berør OK.
Innstillingen blir lagret.
Innstilling av klokkeslett
 Legg inn aktuelt klokkeslett og be‐
rør OK.
Innstillingen blir lagret.
Første gangs innkobling av
kaffemaskinen
Visning
Når du slår på kaffemaskinen for første
gang, blir du bedt om å foreta følgende
innstillinger etter at velkomstmeldingen
er vist:
–
På:
–
Av:
–
Nattutkobling:
– Språk og land
– Dato
– Klokkeslett
– Visning (klokkeslettvisning)
 Berør på/av-tasten .
I displayet vises meldingen Miele - Willkommen en kort stund.
Du kan velge mellom følgende:
Dato og klokkeslett vises hele ti‐
den når kaffemaskinen er slått av.
Displayet er mørkt når kaffema‐
skinen blir slått av.
Dato og klokkeslett vi‐
ses fra kl. 5:00 til kl. 23:00.
 Berør ønsket klokkeslettvisning og
deretter OK.
Avhengig av hvilken mulighet du har
valgt, kan kaffemaskinen bruke mer
energi. I displayet vises en tilsvarende
melding.
Velg vannforsyning (Fast vanntilkob‐
ling)
Kaffemaskinen er beregnet for drift med
fast vanntilkobling. Du har følgende mu‐
ligheter for vannforsyning:
–
På:
Vanntanken fylles automatisk
med drikkevann via vanntilkoblingen.
25
Første igangsetting
–
Av: Du må fylle vanntanken manuelt. I
displayet vises en tilsvarende meld‐
ing.
 Velg vannforsyning og berør OK.
Innstillingen blir lagret.
Nå er første igangsetting riktig gjen‐
nomført.
 Fyll friskt, kaldt drikkevann i vann‐
tanken, når det vises en tilsvarende
melding i displayet.
Tips: Følg de videre skrittene i bruksan‐
visningen, for å innstille kaffemaskinen
individuelt og for å gjøre deg kjent med
den.
Vannhardhet
Vannets hardhet angir hvor mye kalk
som er oppløst i vannet. Jo mer kalk
som er oppløst i vannet, jo hardere er
vannet. Og jo hardere vannet er, desto
oftere må maskinen avkalkes.
Kaffemaskinen registrerer den brukte
vann- og dampmengden. Antall drikker
som kan tilberedes frem til avkalking, er
avhengig av hvilken vannhardhet som
er innstilt.
Innstill kaffemaskinen på den lokale
vannhardheten, slik at kaffemaskinen
virker problemfritt og ikke blir skadet.
Da vil oppfordringen om å starte av‐
kalkingsprosessen vises til riktig tids‐
punkt i displayet.
Fire forskjellige hardhetstrinn kan inn‐
stilles på maskinen:
26
Vannhardhet
Hardhets‐ Innstilling
område
(hardhetsgrad)
for vann‐
verket
0 - 8,4 °dH
(0 - 1,5 mmol/l)
bløtt
bløtt 1
8,4 - 14 °dH
(1,5 - 2,5 mmol/l)
middels
middels 2
14 - 21 °dH
(2,5 - 3,7 mmol/l)
hardt
hardt 3
> 21 °dH
(> 3,7 mmol/l)
hardt
svært hardt 4
Første igangsetting
Måle vannhardheten
Du kan fastslå vannhardheten med den
medfølgende teststrimmelen. Alternativt
kan det ansvarlige vannverket gi opp‐
lysninger om den lokale vannhardheten.
 Dypp teststrimmelen i vann i ca. 1 se‐
kund og rist av overflødig vann fra
strimmelen. Etter ca. 1 minutt kan du
lese av resultatet.
Innstilling av vannhardhet
 Berør  Innstillinger.
 Stryk fingeren over displayet til Vannhardhet vises og berør denne.
 Velg ønsket hardhetgrad og berør
deretter OK.
Innstillingen blir lagret.
27
Fylling av vanntanken
 Skift vann daglig for å unngå at
det dannes bakterier.
Når kaffemaskinen har fast vanntilkob‐
ling, fylles vanntanken automatisk når
kaffemaskinen slås på.
Innløpet på lokket til vanntanken sørger
for at vannet renner stille inn.
Hvis du ikke har tilberedt noen
drikker på en stund, blir det vann
igjen i tilførselsslangen.
Det kan påvirke smaken på kaffe‐
drikkene.
Hell ut vannet fra første oppfylling av
vanntanken.
 Åpne døren.
Du kan naturligvis også fylle vanntank‐
en manuelt, dersom du bruker kaffema‐
skinen med vanntankdrift uten fast
vanntilkobling (se "Innstillinger – Fast
vanntilkobling").
Når du bruker kaffemaskinen med
vanntankdrift:
Fyll kun friskt, kaldt drikkevann i
vanntanken.
Kokende eller varmt vann eller andre
væsker kan skade kaffemaskinen.
Fyll ikke mineralvann i vanntanken.
Mineralvann fører til sterk kalkdan‐
nelse og kaffemaskinen blir skadet.
28
 Ta vanntanken ut fremover.
 Ta av lokket og fyll kaldt, friskt drikke‐
vann i vanntanken til "max."-merket.
 Skyv vanntanken inn i kaffemaskinen,
til du hører at den knepper på plass.
Hvis vanntanken står litt frem eller sit‐
ter litt for høyt, undersøk om flaten der
vanntanken står er skitten. Avløpsven‐
tilen kan bli lekk. Rengjør ev. flaten der
vanntanken står.
Påfylling av kaffebønner
Du kan tilberede kaffe eller espresso av
hele, brente kaffebønner, som kaffema‐
skinen maler ferske for hver porsjon.
Kaffebønnene fylles i bønnebeholderen.
Alternativt kan du tilberede kaffedrikker
av malt kaffe (se "Tilberedning av kaffe‐
drikker med espressomalt kaffe").
OBS! Kvernen kan bli skadet!
Fyll kun brente kaffebønner for es‐
presso eller kaffe i bønnebeholderen.
Ikke fyll espressomalt kaffe i bønne‐
beholderen.
Ikke fyll væske i bønnebeholderen.
OBS! Sukker kan ødelegge kaffema‐
skinen!
Ikke fyll bønner som er behandlet
med sukker, karamell o.l. i bønnebe‐
holderen, heller ikke sukkerholdige
væsker.
Ikke bruk råkaffe (grønne kaffebøn‐
ner som ikke er brent) eller kaffeblan‐
dinger som inneholder råkaffe. Rå‐
kaffebønner er svært harde og inne‐
holder litt fuktighet. Kvernen i kaffe‐
maskinen kan bli ødelagt allerede
ved første maling av slike bønner.
 Trekk ut bønnebeholderen.
 Skyv lokket bakover og fyll kaffebøn‐
ner i beholderen.
 Skyv lokket helt forover igjen.
 Skyv bønnebeholderen helt inn i kaf‐
femaskinen. Lukk døren.
Tips: Råkaffe kan males med en kvern
for nøtter eller korn. Slike kverner har
som regel en roterende stålkniv. Den
malte råkaffen fyller du deretter por‐
sjonsvis i sjakten for espressomalt kaf‐
fe og tilbereder ønsket kaffedrikk (se
"Tilberedning av kaffedrikker med es‐
pressomalt kaffe").
29
Inn- og utkobling av kaffemaskinen
Innkobling
Utkobling
Når du slår på kaffemaskinen, varmes
kaffemaskinen opp og rørene skylles.
Da blir rørene rengjort og varmet opp
for kaffetilberedning.
 Berør på/av-tasten .
Hvis kaffemaskinen fortsatt har en
høyere driftstemperatur enn 60 °C,
starter ikke skyllingen.
 Berør på/av-tasten .
Etter oppvarmingen skylles rørene. Det
renner varmt vann ut av kaffedysen.
Dersom en kaffedrikk er blitt tilberedt,
skylles rørene før maskinen slår seg av.
Ved lengre fravær
Hvis du ikke skal bruke kaffemaskinen
på en stund:
 Tøm dryppskålen, grutbeholderen og
vanntanken.
Nå kan du tilberede drikker.
Tips: Dersom skyllevannet ikke skal
renne ned i dryppskålen, sett en behol‐
der under kaffedysen før første tilbered‐
ning av drikk.
 Rengjør alle delene grundig, også
bryggeenheten, kaffedyseforbindel‐
sen og drypp-oppsamlingsskålen i
døren.
 Slå av kaffemaskinen.
For å spare energi, skal du trekke ut
støpselet eller koble ut sikringen i
husinstallasjonen, dersom døren skal
stå lenge åpen.
30
Justering av kaffedysen
Kaffedysen kan ikke justeres manuelt.
Kaffemaskinen registrerer automatisk
høyden på koppen eller glasset. Når du
ber om en drikk, kjøres kaffedysen til
optimal høyde før tilberedningen starter.
Pass på at det ikke er en skje eller
lignende i koppen.
Da registreres ikke riktig høyde på
koppen.
Du kan koble ut høydejusteringen. Da
blir kaffedysen stående i øverste posi‐
sjon så lenge kaffemaskinen er slått på.
Når du gjennomfører vedlikeholdspro‐
grammer, kjøres kaffedysen til høyden
på vedlikeholdsbeholderne eller i en
vedlikeholdsposisjon.
Inn- eller utkobling av høyde‐
justeringen
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmenyeller .
 Berør  Innstillinger.
 Stryk fingeren over displayet og velg
Justering av dysen.
 Velg ønsket innstilling for å koble
høydejusteringen inn eller ut.
 Berør OK.
Innstillingen blir lagret.
Hvis kaffemaskinen er slått av, befinner
kaffedysen seg i midterste posisjon.
31
Tilberedning av drikker
 Fare for forbrenning og skålding
Tilberedning av en kaffedrikk
på utløpsdysene!
Væskene og dampen som kommer
ut er svært varme.
Hold aldri kroppsdeler under kaffe‐
dysen eller varmtvannsdysen når det
kommer ut varm væske eller damp.
Ikke berør varme deler.
Du kan velge mellom følgende kaffe‐
spesialiteter:
– Espresso  er en sterk, aromatisk
kaffe med et tykt, hasselnøttbrunt
skumlag – crema – på toppen.
Bruk kaffebønner som er brent for
espresso for tilberedning av espres‐
so.
– Kaffe  skiller seg fra espresso ved
en spesiell brenning av kaffebønnene
og en høyere vannmengde.
– Lang kaffe  er en kaffe med bety‐
delig mer vann.
32
 Sett en kopp under kaffedysen.
 Velg en kaffedrikk.
Tilberedningen starter og ønsket kaffe‐
drikk renner ut av kaffedysen og ned i
koppen.
Hell ut de to første kaffekoppene ved
første tilberedning, slik at alle kaffe‐
rester fra fabrikkontrollen blir fjernet
fra bryggesystemet.
Tilberedning av drikker
To porsjoner
Du kan også tilberede to porsjoner es‐
presso eller kaffe på en gang, og fylle
disse i én kopp eller i to kopper samti‐
dig.
For å fylle to kopper samtidig:
Kaffekanne: Tilberedning av
flere kaffekopper rett etter
hverandre
Med funksjonen  Kaffekanne kan du
tilberede flere kaffekopper automatisk
etter hverandre (maks. 1 l), slik at du
f.eks. kan fylle en kaffekanne. Inntil 8
kopper kan tilberedes samtidig.
Menyen Drikker vises.
 Sett en tilstrekkelig stor beholder un‐
der kaffedysen.
 Velg  Kaffekanne.
 Velg ønsket antall kopper (3 til 8).
 Følg henvisningene i displayet.
 Sett en kopp under hver av kaffedy‐
sene.
Hver porsjon kaffe blir malt, brygget og
tappet enkeltvis. Displayet viser for‐
løpet.
 Berør det dobbelte symbolet for øns‐
ket drikk.
Du kan avbryte tilberedningen til en‐
hver tid.
To porsjoner av ønsket kaffedrikk ren‐
ner ut av kaffedysen.
 Berør Avbryte eller Stopp.
Avbryte tilberedningen
 Berør Stopp eller Avbryte
Du kan bruke funksjonen  Kaffekanne
to ganger etter hverandre. Deretter må
kaffemaskinen avkjøles i en time, slik
at kaffemaskinen ikke skal bli skadet.
33
Tilberedning av drikker
Kaffedrikker med espresso‐
malt kaffe
 Åpne døren.
For kaffedrikker av espressomalt kaffe,
fyll den espressomalte kaffen porsjons‐
vis i sjakten.
Da kan du f.eks. tilberede koffeinfri kaf‐
fe, selv om det er koffeinholdige bønner
i bønnebeholderen.
Kaffemaskinen gjenkjenner automatisk
at det er kaffepulver i sjakten.
Du kan alltid kun tilberede én porsjon
kaffe eller espresso av espressomalt
kaffe.
Påfylling av espressomalt kaffe
Ikke fyll mer enn én strøken skje i
sjakten. Hvis du fyller for mye kaffe i
sjakten, kan ikke bryggeenheten
presse kaffen.
Kaffemaskinen bruker hele mengden du
har fylt på for neste tilberedning.
Bruk den vedlagte kaffeskjeen, slik at
du får riktig mengde.
34
 Trekk dekselet til sjakten for espres‐
somalt kaffe helt ut. Åpne lokket til
sjakten.
 Fyll én strøken skje espressomalt kaf‐
fe i sjakten.
 Lukk sjakten og skyv dekselet til
sjakten inn i kaffemaskinen. Lukk
døren.
I displayet vises Tilberede med espresso-
malt kaffe?.
Tilberedning av drikker
Tilberedning av kaffedrikker med es‐
pressomalt kaffe
Dersom du vil tilberede en kaffedrikk av
espressomalt kaffe:
 Berør Ja.
Nå kan du velge hvilken kaffedrikk du
vil tilberede av espressomalt kaffe.
 Sett en kopp under kaffedysen.
 Velg drikk.
Kaffedrikken blir tilberedt.
Hvis du ikke vil tilberede en drikk av es‐
pressomalt kaffe:
 Berør Nei.
Kaffepulveret tømmes i grutbeholderen.
Hvis du ikke berører noen drikketaster
i løpet av ca. 15 sekunder, tømmes
kaffepulveret i grutbeholderen.
Drikker med melk
 Fare for forbrenning og skålding
på kaffedysen!
Væskene og dampen som kommer
ut er svært varme.
Bruk kun melk uten tilsetninger. De
fleste sukkerholdige tilsetninger tet‐
ter de melkeførende delene. Kaffe‐
maskinen blir skadet.
Hvis du bruker animalsk melk, bruk
kun pasteurisert melk.
Du kan velge mellom følgende kaffe‐
spesialiteter med melk:
– Cappuccino  består av to tredje‐
deler melkeskum og en tredjedel es‐
presso.
– Latte macchiato  består av en
tredjedel hver av varm melk, melke‐
skum og espresso.
– Caffè latte  tilberedes av varm
melk og espresso.
Dessuten kan du tilberede varm melk
og melkeskum.
35
Tilberedning av drikker
Henvisninger om melkebeholder
Melken holdes ikke kald i melkebehol‐
deren. Sett den derfor i kjøleskapet,
dersom du ikke skal bruke melk på en
stund. Kun med kald melk (< 10 °C)
kan du tilberede godt melkeskum.
 Skyv melkebeholderen forfra inn i
kaffemaskinen.
Tilberedning av drikker med melk
Menyen Drikker vises.
a Lokk
b Sensorstav
c Oppsugingsrør for melk
d Glassbeholder
 Fyll melkebeholderen med melk til
maks. 2 cm under kanten. Sett på
lokket.
Pass på at åpningen og flaskehalsen
forblir rene (både ved påfylling og
når du løfter beholderen). Smuss kan
føre til feilfunksjoner.
36
 Sett en egnet kopp/glass under kaf‐
fedysen.
 Velg ønsket drikk.
Ønsket drikk blir tilberedt.
Tilberedning av drikker
Tilberedning av varmt vann
Fare for forbrenning og skålding på
varmtvannsdysen! Vannet som kom‐
mer ut er svært varmt.
Menyen Drikker vises.
Vær oppmerksom på at vannet ikke
blir varmt nok for tilberedning av te.
Tilberede drikker fra en profil
Hvis du allerede har opprettet en egen
profil (se "Profiler"), kan du først velge
profilen, før du tilbereder en drikk.
 Berør Profiler og velg ønsket profil.
Navnet på profilen og drikkene som er
opprettet vises i displayet.
Nå kan du tilberede ønsket drikk.
 Sett en egnet kopp/glass under
varmtvannsdysen.
 Velg Varmtvann.
Varmtvannet renner ned i koppen.
For å avbryte tilberedningen,
 Berør Stopp eller Avbryte.
37
Tilberedning av drikker
Etter drikketilberedningen
Når du har tilberedt en drikk med melk,
vises Start skylleprosessen i displayet et‐
ter en stund.
 Berør OK.
Melkerørene skylles.
Selv om du ikke bekrefter meldingen
med "OK", skyller kaffemaskinen mel‐
kerørene automatisk etter en stund.
Tips: Ta ut melkebeholderen, skyll lokk‐
et under rennende vann og lukk melke‐
beholderen med kompaktlokket. La
melken stå kjølig til du skal bruke den
igjen.
Det kan kun tilberedes godt melkeskum
med kald melk (< 10 °C).
38
Kaffe etter dine ønsker
For å tilpasse kaffemaskinen optimalt til
den kaffesorten du bruker, kan du
– variere malegraden,
– endre malemengden,
– innstille bryggetemperaturen eller
– forbrygge den malte kaffen.
Malegrad
Vær oppmerksom på følgende, slik
at kvernen ikke blir skadet:
Reguler alltid malegraden kun med
et trinn.
La kaffebønnene males på nytt før
du regulerer malegraden til neste
trinn.
 Åpne døren.
Når kaffen har riktig malegrad, renner
kaffen eller espressoen jevnt ned i kop‐
pen og det dannes en fin crema.
Den ideelle cremaen har en hasselnøtt‐
brun farge.
Den malegraden du har innstilt, gjelder
for alle kaffespesialitetene.
Følgende kjennetegn angir om du må
endre malegraden.
Malegraden er for grov, når
– espressoen eller kaffen renner for
raskt ned i koppen,
– cremaen er svært lys og ujevn.
Reduser malegraden, slik at bønnene
blir malt finere.
Malegraden er for fin, når
– espressoen hhv. kaffen bare drypper
ned i koppen,
– cremaen er mørk brun.
 Skyv spaken for malegrad maksimalt
et trinn mot venstre (fin maling) eller
mot høyre (grov maling).
 Lukk døren.
 Tilbered en kaffedrikk.
Deretter kan du justere malegraden på
nytt.
Den endrede malegraden kan først
merkes tydelig etter den andre kaffetil‐
beredningen.
Øk malegraden, slik at bønnene blir
malt grovere.
39
Kaffe etter dine ønsker
Endre parameter for en drikk
Malemengde
Malemengden, forbryggingen og bryg‐
getemperaturen for hver kaffedrikk kan
innstilles individuelt.
Kaffemaskinen kan male og brygge
6-14 g kaffebønner per kopp. Jo mer
kaffepulver som brygges, desto
kraftigere blir kaffedrikken.
Menyen Drikker vises.
 Berør Bearbeide eller velg Bearbeide
drikker.
 Berør
Endre drikk.
 Velg en drikk.
 Berør Parameter for drikk.
For denne kaffedrikken kan du nå
– endre malemengden,
– innstille bryggetemperaturen og
– koble inn "Forbrygging".
Følgende kjennetegn angir om du må
endre malemengden:
Malemengden er for liten, når
– espressoen eller kaffen renner for
raskt ned i koppen,
– cremaen er svært lys og ujevn.
– espressoen eller kaffen har en tynn
smak.
Øk malemengden, for å brygge mer
kaffe.
Malemengden er for høy, når
– espressoen hhv. kaffen bare drypper
ned i koppen,
– cremaen er mørk brun.
– espressoen eller kaffen smaker bit‐
tert.
Reduser malemengden for å brygge
mindre kaffe.
 Berør Malemengde.
 Velg ønsket malemengde ved hjelp
av streken med segmenter og berør
deretter OK.
Innstillingen blir lagret.
Tips: Hvis du synes at kaffedrikken
smaker for sterkt eller for bittert, kan du
prøve en annen bønnesort.
Bryggetemperatur
Ideell bryggetemperatur er avhengig av
40
Kaffe etter dine ønsker
– den kaffesorten du bruker,
Forbrygging av malt kaffe
– om det er espresso eller kaffe som
tilberedes, og
Etter malingen blir kaffen først fuktet
med litt varmt vann. Resten av vannet
presses etter kort tid gjennom den fuk‐
tige kaffen. Da løser aromastoffene i
kaffen seg bedre opp.
– det regionale lufttrykket.
Hvis kaffemaskinen plasseres på et
høytliggende sted, f.eks. over 2000
m.o.h., må bryggetemperaturen innstil‐
les lavere, fordi vannet koker allerede
ved lave temperaturer når lufttrykket er
lavt.
Tips: Ikke all kaffe tåler høye tempera‐
turer. Noen sorter reagerer ømfintlig,
slik at cremadannelsen og smaken blir
påvirket.
Det finnes fem bryggetemperaturer.
Du kan innstille en kort eller lang for‐
brygging eller koble funksjonen "For‐
brygging" helt ut.
Ved levering er "Forbrygging" utkoblet.
 Stryk fingeren over displayet i feltet
Forbrygging, til ønsket innstilling vises.
 Berør OK.
Innstillingen blir lagret.
 Stryk fingeren over displayet i feltet
Bryggetemperatur, til ønsket innstilling
vises.
 Berør OK.
Innstillingen blir lagret.
41
Mengde for drikk
I tillegg til kaffesorten, er smaken på
kaffedrikken svært avhengig av vann‐
mengden.
Du kan tilpasse vannmengden for alle
kaffedrikkene og varmtvann til størrel‐
sen på koppene og den kaffesorten du
bruker.
Også for kaffespesialiteter med melk,
kan du i tillegg til espresso- eller kaffe‐
mengden, innstille andelen melk og
melkeskum etter eget ønske. Du kan
også endre porsjonsstørrelsene for
varm melk og melkeskum.
For hver drikk er det en maksimal
mengde som kan programmeres. Når
denne mengden er nådd, stanser tilbe‐
redningen. Da lagres maksimal mengde
for denne drikken.
Den endrede drikkemengden lagres
alltid i den aktuelle profilen. Navnet på
den aktuelle profilen vises øverst til
venstre i displayet.
Hvis vanntanken skulle bli tom under
tilberedningen, avbryter kaffemaskin‐
en mengdeprogrammeringen. Meng‐
den blir ikke lagret.
42
Menyen Drikker vises.
 Sett ønsket kopp under kaffedysen
 Berør Bearbeide og deretter Endre
drikk.
 Velg drikk.
 Berør Endre mengde for drikk.
Ønsket drikk blir tilberedt og i displayet
vises Lagre.
 Berør Lagre når koppen er fylt med
ønsket mengde.
Hvis du vil endre drikkemengde for
kaffespesialiteter med melk, lagres in‐
grediensene i drikken etter hverandre
under tilberedningen.
 Når ønsket mengde av den enkelte
ingrediensen er nådd, berør Lagre.
Fra nå av blir den programmerte sam‐
mensetningen og drikkemengden tilbe‐
redt for denne drikken.
Tilbakestille drikker
Du kan tilbakestille mengdene og para‐
metrene for alle drikkene til leveringstil‐
stand.
Menyen Drikker vises.
 Berør Bearbeide og deretter Tilbakestille
drikker.
I displayet vises Tilbakestille alle drikker til
fabrikkinnstillinger?.
 Berør Ja.
43
Profiler
Hvis det er flere som bruker kaffemaski‐
nen, og dere har ulik smak når det gjel‐
der kaffe, kan du, i tillegg til Miele-profi‐
len, legge inn individuelle profiler.
Opprette profil
For hver profil kan du innstille drikke‐
mengden individuelt (drikkemengde,
malemengde, bryggetemperatur og for‐
brygging).
 Legg inn ønsket navn og berør deret‐
ter OK.
Navnet på den aktuelle profilen vises
øverst til venstre i displayet.
Hente frem profiler
 Berør Opprette profil.
Editoren åpnes i displayet.
Velge profil
 Velg ønsket profil.
Navnet på den aktuelle profilen vises
øverst til venstre i displayet.
 Berør Profiler i Hovedmeny eller i meny‐
en Drikker.
Endre navn
Nå kan du opprette en profil.
 Velg ønsket profil og berør deretter
OK.
Hvis du allerede har registrert en profil i
tillegg til Miele-profilen, har du også
disse mulighetene:
 Velg Bearbeide og deretter Endre navn.
 Legg inn ønsket navn og berør OK.
– Velge profil fra de profilene som alle‐
rede er registrert i kaffemaskinen.
Slette profil
– Endre navn, dersom navnet på en
profil skal endres.
 Velg ønsket profil og berør OK.
– Slette profil, dersom en profil skal
slettes.
– Skifte profil, for å innstille om kaffe‐
maskinen alltid automatisk skal gå til‐
bake til Miele-standardprofilen, eller
skal beholde den sist valgte profilen.
44
 Velg Bearbeide og deretter Slette profil.
Profiler
Skifte profil
Du kan innstille kaffemaskinen slik, at
den etter hver tilberedning alltid auto‐
matisk går tilbake til Miele-standardpro‐
filen eller beholder den profilen som sist
var innstilt.
 Velg Bearbeide og deretter Bytte profil.
Du har nå følgende muligheter:
– Manuell: Den valgte profilen er aktiv
helt til du velger en annen profil.
– Etter uttak: Etter hver tilberedning
går kaffemaskinen automatisk tilbake
til Miele-profilen.
– Med innkobling: Hver gang kaffema‐
skinen slås på, velger den automatisk
Miele-profilen, uavhengig av hvilken
profil som var valgt før maskinen ble
slått av sist.
 Velg ønsket opsjon og berør OK.
45
Profiler: Opprette og bearbeide egne drikker
For hver profil kan du opprette en egen
drikk og tilpasse drikkeparametrene,
f.eks. malemengde eller temperatur in‐
dividuelt.
Dessuten kan du endre navnet på drik‐
ken og slette uønskede drikker fra profi‐
len din. Maksimalt ni drikker er mulig
per profil.
Berør først ønsket profil.
 Velg  Profiler i Hovedmeny eller berør
Profiler i menyen Drikker.
Endre drikk: Endre drikke‐
mengde, drikkeparameter og
navn
 Berør Bearbeide.
 Velg Endre drikk.
 Velg en drikk.
Nå kan du, som beskrevet, enten endre
mengde for drikk, parameter eller navn.
Slette drikk
 Velg profil.
 Berør Bearbeide.
Navnet på den aktuelle profilen vises
øverst til venstre i displayet.
 Velg Slette drikk.
Opprette drikk
På basis av de eksisterende drikkene
kan du opprette nye drikker. Maksimalt
ni drikker er mulig per profil.
 Berør Bearbeide.
 Berør Opprett drikk.
Velg fra standarddrikkene:
 Velg en drikk.
 Endre drikkeparametrene og meng‐
den som du ønsker for denne drikken
(se "Kaffe etter dine ønsker" og "En‐
dre mengde for drikk").
Tilberedningen starter og du kan lagre
mengden for de enkelte ingrediensene
som ønsket.
 Legg inn navnet på den nye drikken
(maksimalt 8 tegn) og berør Lagre.
Den nyopprettede drikken vises i profi‐
len.
46
 Velg ønsket drikk og berør OK.
My Miele
Drikker du tilbereder ofte, drikker fra
profilen og vedlikeholdsprogrammer du
foretrekker kan vises på My Miele-skjer‐
men.
Slette registrering
My Miele-skjermen kan brukes som
startskjerm (se "Innstillinger – Start‐
skjerm"). Da vises denne skjermen når
kaffemaskinen slås på.
 Velg registreringen og berør deret‐
ter OK.
Velge My Miele 
 Berør MyMiele  i Hovedmeny.
Nå kan du oprette My Miele.
Hvis du allerede har lagt til registrerin‐
ger, kan du velge Bearbeide, og:
– Sortere registreringer
– Slette registreringer
 Berør Bearbeide.
 Velg Slett registrering.
Registreringen blir slettet.
Sortere registrering
Dersom du har lagt til flere enn fire regi‐
streringer, kan du sortere dem.
 Berør Bearbeide.
 Velg Sorter registrering.
 Velg nå registreringer enkeltvis og
plasser dem på ønsket sted.
 Bekreft hver ny plassering med OK.
Legge til registrering
 Berør Legg til registrering.
Du kan legge til registreringer fra:
– Drikker 
– Profiler 
– Vedlikehold 
 Velg registreringen og berør deret‐
ter OK.
På skjermen vises et felt med ønsket
registrering og menyen den kommer fra.
47
Innstillinger
I menyen "Innstillinger" kan du tilpasse
kaffemaskinen individuelt til dine ønsker
og behov.
Endring og lagring av innstil‐
linger
Hente frem menyen "Innstil‐
linger"
 Velg  Innstillinger.
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Innstillinger.
Nå kan du kontrollere innstillingene eller
endre dem.
Valgte innstillinger kjennetegnes ved
den fargede rammen.
Ved berøring av  kommer du til for‐
rige menyområde.
48
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg det menypunktet du vil endre.
 Endre innstillingen og berør OK.
Innstillingen blir lagret.
Innstillinger
Oversikt over mulige innstillinger
Fabrikkinnstillingen for det enkelte menypunktet er merket med *.
Menypunkt
Mulige innstillinger
Språkvalg 
deutsch,
flere språk
Land
Klokkeslett
Visning
–
Av*
/ På / Nattutkobling
Visningtype
–
Analog
/ Digital*
Tidsformat
–
12 t (am/pm)
/ 24 t*
Innstille
Dato
Innstille
Timer
Timer 1
–
–
–
Innstille
kl.
: Innkobling kl. / Utkobling etter (00:30)* / Utkobling
Innstilling av ukedag: Mandag
dag
/ Tirsdag / Onsdag / Tors/ Fredag / Lørdag / Søndag
Aktivere
: Innkobling kl. (Ja / Nei*) / Utkobling kl. (Ja / Nei*)
Timer 2
–
Innstille
–
Innstilling av ukedag: Mandag
–
Aktivere
dag
: Innkobling kl. / Utkobling kl.
/ Tirsdag / Onsdag / Tors/ Fredag / Lørdag / Søndag
Ecomodus
På*
Belysning
Lysstyrke
: Innkobling kl. (Ja / Nei*) / Utkobling kl. (Ja / Nei*)
/ Av
Utkobling etter
49
Innstillinger
Menypunkt
Mulige innstillinger
Startskjerm
Hovedmeny
Drikker
Profiler
MyMiele
Info
Antall drikker
–
/ Espresso / Kaffe / Lang kaffe / Cappuc/ Latte macchiato / Caffè latte / Melkeskum / Varm
melk / Varmtvann
Kaffedrikker totalt
cino
Antall uttak til
Avkalke apparatet / Avfette brygge- enheten
Elektronisk barnesikring
På

Vannhardhet
/ Av*
Bløtt 1
Middels 2
Hardt 3*
Svært hardt 4
Lydstyrke
Signaltoner
Tastetone
Justering av dyse
På
/ Av*
Fast vanntilkobling
På
/ Av*
Forhandler
Messeinnstilling
Fabrikkinnstillinger
Innstillinger
MyMiele
50
( På / Av*)
Innstillinger
Språk
Visningstype
Du kan velge språk og land for alle tek‐
stene i displayet.
Klokkeslettet kan vises
Tips: Hvis du utilsiktet har innstilt feil
språk, finner du igjen "Språk" ved hjelp
av symbolet .
Klokkeslett
Du kan innstille visningstype, visning av
klokkeslett, tidsformat og klokkeslett.
analogt eller
Visning (klokkeslettvisning)
Du kan velge mellom følgende:
Klokkeslett og dato vises hele ti‐
den når kaffemaskinen er slått av.
–
På:
–
Av: Klokkeslett og dato vises ikke når
kaffemaskinen er slått av.
Tidsformat
Nattutkobling:
– 24-timers-visning ( 24 t)
–
Klokkeslett og dato vi‐
ses fra kl. 5:00 til 23:00.
Avhengig av hvilken mulighet du har
valgt, bruker kaffemaskinen mer ener‐
gi. I displayet vises en tilsvarende
melding.
digitalt.
Du kan velge mellom:
– 12-timers-visning ( 12 t (am/pm))
Innstille
Du innstiller timene og minuttene.
Dato
Du innstiller år, måned og dag.
51
Innstillinger
Timer
Det finnes to timere med følgende
timerfunksjoner:
Kaffemaskinen
– slår seg på til en bestemt tid, f.eks. til
frokost om morgenen ( Innkobling kl.),
– slår seg av til en bestemt tid ( Utkobling kl.),
– slår seg av etter en bestemt tid, der‐
som det ikke blir trykket noen tast el‐
ler tilberedt noen drikk ( Utkobling etter; kun ved timer 1).
Dessuten kan du tilordne enkelte uke‐
dager til timerfunksjonene.
For Innkobling kl. og Utkobling kl. må ti‐
meren være aktivert og minst en uke‐
dag må være tildelt.
Valg av timer
Du kan velge mellom:
– Timer 1: Innkobling kl., Utkobling kl., Utkobling etter
– Timer 2: Innkobling kl., Utkobling kl.
52
Innkobling kl.
Hvis den elektroniske barnesikringen
er aktivert, kobles ikke kaffemaskinen
inn til innstilt tid.
Timerinnstillingen blir deaktivert.
Når kaffemaskinen har koblet seg inn
tre ganger med timerfunksjonen Innkobling kl., og det ikke har blitt tilberedt
noen drikk, vil ikke maskinen bli koblet
inn igjen automatisk. Hensikten med
dette, er at maskinen ikke skal koble
seg inn daglig, dersom du har glemt å
slette innkoblingstiden ved lengre fra‐
vær (f.eks. ferie).
De programmerte tidene blir imidlertid
lagret, og aktiveres igjen neste gang
kaffemaskinen blir slått på manuelt.
Utkobling kl.
Ved lengre fravær blir de programmerte
tidene lagret, og aktiveres igjen neste
gang kaffemaskinen blir slått på manu‐
elt (se "Innkobling kl.").
Innstillinger
Utkobling etter
Timerfunksjonen Utkobling etter kan
kun brukes med timer 1.
Hvis du verken berører noen taster eller
tilbereder noen drikker, slår kaffemaski‐
nen seg av etter 30 minutter, for å spare
energi.
Du kan endre denne forhåndsinnstillin‐
gen og velge en tid mellom 15 minutter
og 9 timer.
Valg av ukedager (innstilling av uke‐
dager)
Aktivere og deaktivere timeren
Du har valgt På eller Nattutkobling for
klokkeslettvisningen:
Når timeren for Innkobling kl. er aktivert,
vises symbolet  og ønsket innkob‐
lingstid 23:59 timer på forhånd.
Hvis den elektroniske barnesikringen
er aktivert, kan ikke timerfunksjonen
Innkobling kl. velges.
Velg ønsket timerfunksjon. Den valgte
timerfunksjonen markeres med .
 Berør OK.
Velg ønsket ukedag. Den valgte ukeda‐
gen blir markert med .
Når alle ønskede ukedager er markert,
 berør OK.
53
Innstillinger
Ecomodus
Belysning
Ecomodus er en energisparemodus.
Dampsystemet varmes først opp når du
har bedt om en kaffedrikk eller damp
for varm melk og melkeskum.
Du har følgende muligheter:
Når Ecomodus er koblet ut, kan du til‐
berede melkeskum og varm melk samt
kaffe og espresso rett etter hverandre.
Dampsystemet forblir oppvarmet og det
brukes betydelig mer energi.
I displayet vises en melding om det
endrede energiforbruket.
– Innstille belysningens lysstyrke mens
kaffemaskinen er slått på.
– Innstille belysningens lysstyrke mens
kaffemaskinen er slått av.
– Bestemme når belysningen skal slås
av (Belysning: Utkobling etter).
Innstille lysstyrke
Først velger du:
– Apparatet er slått på
– Apparatet er slått av
Innstille utkoblingstid for belysningen
(Utkobling etter)
Du kan innstille hvor lenge kaffemaskin‐
en skal ha lys etter at den er slått av.
Når kaffemaskinen er slått på, har den
lys i 10 minutter etter at siste handling
er foretatt. Denne tiden kan du ikke en‐
dre.
54
Innstillinger
Startskjerm
Du kan velge hvilken skjerm som skal
vises når kaffemaskinen slås på.
–
Hovedmeny
–
Drikker
–
Profiler
–
MyMiele
Info (visning av informasjon)
Med menypunktet Info kan du se hvor
mange porsjoner som er tilberedt av de
forskjellige drikkene.
Du kan også se om det fortsatt er mulig
å tilberede mer enn 50 porsjoner frem til
neste avkalking eller avfetting av bryg‐
geenheten (Antall uttak til).
For å komme tilbake til forrige display‐
visning:
 Berør OK.
Sperre kaffemaskinen (Elektro‐
nisk barnesikring )
For at uvedkommende, f.eks. barn, ikke
skal kunne bruke kaffemaskinen, kan
du sperre den.
Aktivere og deaktivere den elektro‐
niske barnesikringen 
Hvis den elektroniske barnesikringen
er aktivert, er timerinnstillingen for Innkobling kl. deaktivert. Kaffemaskinen
kobles ikke inn til innstilt tid.
Midlertidig deaktivering av den
elektroniske barnesikringen 
Så lenge Trykk i sek. for å låse opp apparavises,
tet
 berør "låsen" .
Så snart kaffemaskinen blir slått av, er
den sperret igjen.
55
Innstillinger
Vannhardhet
Tallerkenvarmer
Informasjon om vannhardhet finner du i
kapitlet "Første igangsetting".
Tallerkenvarmeren kan kobles direkte til
kaffemaskinen med en tilkoblingskabel.
Forhør deg med forhandleren eller Miele
kundeservice om hvilke tallerkenvarme‐
re/varmeskuffer som er egnet.
Display-lysstyrke
Du kan innstille displayets lysstyrke ved
hjelp av streken med segmenter.
Lydstyrke
Du kan innstille lydstyrke for signal- og
tastetonene ved hjelp av streken med
segmenter.
Aktivering og deaktivering av
fast vanntilkobling
Den nødvendige tilkoblingskabelen kan
kjøpes hos Miele kundeservice.
Etter tilkobling må du aktivere tallerken‐
varmeren under Innstillinger.
Du kan velge mellom følgende:
–
Tallerkenvarmeren kobler
seg inn eller ut sammen med kaffe‐
maskinen.
Automatisk:
Hvis du for kaffemaskinen har pro‐
grammert timeren Innkobling kl., kobler
tallerkenvarmeren seg inn ca. 30 mi‐
nutter før kaffemaskinen kobles inn.
Dermed er koppene allerede forvar‐
met.
Kaffemaskinen er beregnet for drift med
fast vanntilkobling. Når fast vanntilkob‐
ling er koblet inn, blir vanntanken auto‐
matisk fylt med drikkevann. Når fast
vanntilkobling er koblet ut, må du fylle
vanntanken manuelt.
Du kan til enhver tid koble taller‐
kenvarmeren inn eller ut manuelt,
uavhengig av kaffemaskinen.
–
På:
–
Av:
Tallerkenvarmeren kan ikke
kobles inn. (Forutsatt at den er koblet
til kaffemaskinen med tilkoblings‐
kabelen.)
Ved levering av kaffemaskinen er tal‐
lerkenvarmer innstilt med Av.
Justering av kaffedysen
All informasjon om høydejustering fin‐
ner du i kapitlet "Høydejustering".
Fabrikkinnstilling
Du kan tilbakestille innstillingene til le‐
veringstilstanden (fabrikkinnstillingen).
56
Innstillinger
Innstillingene for språk og klokkeslett
blir ikke slettet. Antall drikkeuttak og
maskinstatus (uttak til avkalking / avfet‐
ting av bryggeenheten) blir heller ikke
tilbakestilt.
Innstillingene for leveringstilstand finner
du i "Oversikt over mulige innstillinger".
Følgende innstillinger kan tilbakestilles
separat:
– MyMiele
– Profiler og drikkene til disse: se "Pro‐
filer" og "Profiler: Opprette og bear‐
beide egne drikker"
– Drikkemengde- og parameter for
Miele-profilen (standard): se "Tilbake‐
stille drikker"
Messeinnstilling (forhandler)
Denne funksjonen er ikke nødvendig
for privat bruk.
Med funksjonen Forhandler kan kaffema‐
skinen presenteres i handelen eller på
utstillinger. Kaffemaskinen får lys, men
det kan ikke tilberedes noen drikker el‐
ler utføres noen handlinger.
Når messeinnstillingen er aktivert, kan
ikke kaffemaskinen slås av med
på/av-tasten .
57
Rengjøring og stell
 Rengjør kaffemaskinen regelmessig, for å unngå bakteriedannelse.
Oversikt over rengjøringsintervallene
Anbefalt rengjøringsintervall
Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde?
Daglig
(på slutten av dagen)
Melkebeholder og lokk
Vanntank
Grutbeholder
Dryppskål og drypplate
1 x ukentlig
(oftere hvis de er veldig skitne)
Kaffedyse
Sensordeksel
Vedlikeholde melkeventilen med rengjøringsbørste
Innerrommet
Drypp-oppsamlingsskålen på innsiden av døren
Bryggeenheten
Fronten (spesielt viktig rett etter avkalking)
1 x månedlig
Smøre kappen på kaffedyseforbindelsen
Bønnebeholder
Ved oppfordring
Melkerør (med rengjøringsmiddel for melkerørene)
Avfette bryggeenheten (med rengjøringstablettene)
Avkalke kaffemaskinen
58
Rengjøring og stell
Rengjøring for hånd eller i
oppvaskmaskinen
Følgende deler skal kun vaskes for
hånd:
– Dekselet til kaffedysen
– Bryggeenheten
– Bønnebeholderen og lokket til bøn‐
nebeholderen
– Serviceluken
Noen av delene i kaffemaskinen kan
vaskes i oppvaskmaskinen. Dersom
disse delene vaskes ofte i oppvask‐
maskinen, kan de bli misfarget av
matrester, f.eks. tomatrester, eller
belegget kan bli skadet.
Følgende deler kan vaskes i oppvask‐
maskinen:
 Fare for forbrenning på varme
komponenter eller varme væsker!
La kaffemaskinen avkjøles før ren‐
gjøring.
Vær oppmerksom på at vannet i
dryppskålen kan være svært varmt.
Bruk aldri damprenser til rengjøring
av kaffemaskinen. Dampen kan for‐
årsake kortslutning.
Det er meget viktig å rengjøre maskinen
regelmessig, da kafferester fort kan
mugne. Melkerester kan bli sure og tet‐
te melkerørene.
Kappen på kaffedyseforbindelsen er
smurt med silikonfett.
Pass på klærne dine, når du tar ut el‐
ler setter inn beholdere eller andre
deler.
– Dryppskål og rist
– Drypplate
– Vanntank
– Grutbeholder
– Kaffedysen (uten deksel)
– Sensordeksel
– Melkebeholder med lokk
– Drypp-oppsamlingsskål
59
Rengjøring og stell
Alle overflatene er ømfintlige for ri‐
per. Ved glassflater kan riper føre til
at glasset går i stykker. Alle overfla‐
tene kan bli misfarget hvis de kom‐
mer i kontakt med uegnede rengjø‐
ringsmidler. Pass på at eventuelle
flekker ved avkalkingen blir tørket av
med en gang!
For å unngå skader på overflatene,
ikke bruk
– rengjøringsmidler som inneholder so‐
da, ammoniakk, syre eller klorid,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– rengjøringsmidler for rustfritt stål,
– maskinoppvaskmiddel,
– glassrens,
– stekeovnsrens,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks.
skurepulver, skuremelk, universal‐
stein,
– harde skrubbende svamper og børs‐
ter, f.eks. grytesvamper, brukte
svamper, som inneholder rester av
skuremidler,
– skarpe metallskraper.
60
Rengjøring og stell
Dryppskål
 Fare for forbrenning!
Hvis kaffemaskinen akkurat har vært
skylt, må du vente litt før du tar ut
dryppskålen. Det vil fremdeles renne
ut vann.
Rengjør dryppskålen daglig, for å
unngå lukt- og bakteriedannelse.
Kaffemaskinen gir beskjed i displayet
om når dryppskålen er full og må tøm‐
mes. Senest da må dryppskålen tøm‐
mes.
 Rengjør kontaktene (metallplatene)
og mellomrommet grundig. Tørk alt
godt.
Det er kun når disse kontaktene er re‐
ne og tørre, at kaffemaskinen kan regi‐
strere at dryppskålen er full.
Kontroller ev. dette området en gang i
uken.
 Rengjør rommet under dryppskålen.
 Skyv dryppskålen inn i kaffemaskin‐
en.
 Åpne døren. Ta dryppskålen forsiktig
ut av kaffemaskinen.
Pass på at dryppskålen er skjøvet
helt inn.
Risten i dryppskålen tjener som "bøl‐
gebryter", dvs. at når dryppskålen er
full, sørger risten for at vannet ikke
skvulper over når dryppskålen flyttes.
 Rengjør dryppskålen og risten i opp‐
vaskmaskinen eller for hånd med
varmt vann og litt oppvaskmiddel.
Tørk delene.
61
Rengjøring og stell
Drypplate
Vanntank
 Ta ut drypplaten.
Skift vann daglig, for å forebygge bak‐
teriedannelse.
 Rengjør drypplaten i oppvaskmaskin‐
en eller for hånd med varmt vann og
litt oppvaskmiddel.
 Tørk drypplaten.
Pass på at ventilen, den nedre flaten
i vanntanken og plasseringsflaten for
vanntanken er rene. Ellers kan ikke
vanntanken settes riktig inn.
 Vask vanntanken i oppvaskmaskinen
eller for hånd med varmt vann tilsatt
litt oppvaskmiddel. Tørk vanntanken.
 Sett drypplaten inn i dryppskålen
igjen. Pass på at drypplaten er i flukt
foran.
 Flaten der vanntanken plasseres skal
rengjøres og tørkes grundig, fremfor
alt fordypningene.
62
Rengjøring og stell
Grutbeholder
Kaffedyse
Etter en viss tid gir kaffemaskinen be‐
skjed om at grutbeholderen må tøm‐
mes. Senest da må grutbeholderen ren‐
gjøres.
Kafferester kan mugne. Rengjør grutbe‐
holderen daglig.
Rengjør alle deler av kaffedysen, bort‐
sett fra dekselet i rustfritt stål, minst en
gang i uken i oppvaskmaskinen. Da
fjernes kafferester effektivt.
I grutbeholderen er det som regel litt
vann, som er restvann fra skyllepro‐
sessen.
 Vask grutbeholderen i oppvaskma‐
skinen eller for hånd med varmt vann
og litt oppvaskmiddel, og tørk den.
 Rommet der grutbeholderen plasse‐
res skal også rengjøres grundig.
Kaffedysens deksel i rustfritt stål skal
kun rengjøres for hånd med varmt vann
og litt oppvaskmiddel.
For rengjøringen må kaffedysen kjøres i
vedlikeholdsposisjon. Først da kan du
ta ut delene.
Hvis det står en kopp e.l. under kaf‐
fedysen må du fjerne denne. Ellers
kjøres ikke kaffedysen i vedlike‐
holdsposisjon.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Vedlikehold og deretter Rengjøre kaffedysen.
 Følg henvisningene i displayet.
Kaffedysen kjøres i vedlikeholdsposi‐
sjon .
 Ta dekselet av fremover .
63
Rengjøring og stell
 Trykk festehaken litt oppover , ta
tak i håndtaket på utløpsenheten og
ta den av forover .
 Vri på det øvre tilkoblingsstykket 
og trekk det oppover. Trekk også det
nedre tilkoblingsstykket  oppover.
 Trekk av utløpsdysene .
Y-stykket skal ikke tas av.
 Rengjør alle delene grundig.
 Løsne utløpet, ved å ta tak på siden
og trekke det forover.
64
Rengjøring og stell
Tips: Plasser utløpet loddrett i over‐
kurven i oppvaskmaskinen. Tilkoblings‐
stykkene og utløpsdysene legger du i
bestikkurven.
 Nå setter du utløpsenheten sammen
igjen i omvendt rekkefølge: Pass på
at det øvre tilkoblingsstykket  fester
seg med et klikk. Trykk kraftig, for å
sette utløpsdysene  fast på utløps‐
enheten.
Pass på at alle delene er godt festet
til hverandre.
 Sett utløpsenheten på kaffedysen
igjen og berør OK.
 Sett dekselet på igjen og berør OK.
Kaffedysen skylles.
 Rengjør flaten på kaffedysen med en
fuktig svampklut.
65
Rengjøring og stell
Sensordeksel
Vedlikehold av melkeventilen
Nede på kaffedysen er det et sensor‐
deksel for "koppbeskyttelsesutkoblin‐
gen". Hvis sensorene for automatisk
høydejustering ikke registrerer noen
kopp, stanser "koppbeskyttelsesutkob‐
lingen" kaffedysens bevegelse.
Melkeventilen bør rengjøres en gang i
uken, slik at du alltid får god kvalitet på
melkeskummet og melken ikke spruter.
Rengjør sensordekselet en gang i uken i
oppvaskmaskinen eller for hånd med
varmt vann og litt oppvaskmiddel.
 Velg  Vedlikehold og deretter Rengjøre kaffedysen.
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
Kaffedysen og melkeventilen kjøres i
vedlikeholdsposisjon.
Viktig! Før du bekrefter meldingen i
displayet med OK, må rengjørings‐
børsten fjernes. Ellers blir kaffema‐
skinen skadet.
 For å ta det av, trykk på sensordekse‐
let  mellom dysene og hold det
trykket. Deretter trykker du fra utsi‐
den på sidene bak på kaffedysen .
Sensordekselet løsner.
Innsetting:
 Sett begge hakene inn bak og trykk
sensordekselet oppover.
 Stikk børsten inn i melkeventilen. Be‐
veg børsten frem og tilbake.
 Berør OK.
Melkeventilen kjøres i grunnposisjon og
melkerørene skylles.
66
Rengjøring og stell
Melkebeholder med lokk
Tilsmussinger kan føre til at kaffema‐
skinen ikke virker som den skal.
Pass på at flaskehalsen og -kanten
holdes rene (både ved påfylling og
ved transport av beholderen).
Ta lokket til melkebeholderen fra
hverandre og rengjør det med ren‐
gjøringsbørsten
Melkefett kan avsettes i lokket til mel‐
kebeholderen. Da vil melken sprute ved
tilberedning av melkeskum.
 Rengjør området for plassering av
melkebeholderen på kaffemaskinen
med en fuktig svampklut.
 Rengjør melkebeholderen (glass) i
oppvaskmaskinen eller for hånd, med
varmt vann og litt oppvaskmiddel.
Tørk melkebeholderen.
Før du legger lokket til melkebeholde‐
ren i oppvaskmaskinen:
 Ta innsugningsrøret for melk  ut av
lokket til melkebeholderen. Pass på
at du også tar ut pakningen .
 Rengjør begge deler under rennende,
varmt vann.
Stikk den vedlagte rengjøringsbør‐
sten inn i stålrøret og beveg den frem
og tilbake, til alle melkerestene er
fjernet.
 Skyll melkerøret i lokket med rennen‐
de vann.
Når det ikke renner mer vann ut av mel‐
kerøret ,
 ta lokket til melkebeholderen fra hver‐
andre og rengjør det med den ved‐
lagte rengjøringsbørsten.
67
Rengjøring og stell
Bønnebeholder
 Trekk bønnebeholderen helt ut av
kaffemaskinen og ta av dekselet ved
å skyve det bakover.
 Rengjør bønnebeholderen og deksel‐
et for hånd med varmt vann og litt
oppvaskmiddel. Tørk begge deler.
 Sett lokket på igjen og skyv bønne‐
beholderen inn i kaffemaskinen igjen.
 Rengjør også melkerøret i lokket med
rengjøringsbørsten, både fra oversi‐
den og undersiden.
For å sette lokket sammen igjen:
 Sett først pakningen inn i lokket.
Pass på at du ikke setter den skrå
enden av stålrøret inn i pakningen.
Da blir pakningen skadet.
 Deretter stikker du innsugningsrøret
for melk inn i pakningen.
68
Rengjøring og stell
Innerrom og maskindør
Kaffedyseforbindelse
 Rengjør innerrommet og maskindør‐
en med varmt, mildt oppvaskvann,
når alle delene du kan ta ut er fjernet
fra innerrommet.
På innsiden av maskinfronten er det et
forbindelsesstykke mellom bryggeen‐
heten og kaffedysen.
Tips: Tørre rester av malt kaffe kan fjer‐
nes med en støvsuger.
I det nedre området på innsiden av ma‐
skindøren er det en drypp-oppsam‐
lingsskål.
 Rengjør dette forbindelsesstykket re‐
gelmessig med en fuktig klut, uten å
tørke vekk fettet fra kappen.
 Smør kappen regelmessig en gang i
måneden med det vedlagte silikon‐
fettet.
 Ta ut skålen og rengjør den i opp‐
vaskmaskinen eller for hånd med
varmt vann og litt oppvaskmiddel.
Ikke glem å sette drypp-oppsam‐
lingsskålen inn igjen.
69
Rengjøring og stell
Bryggeenheten
Uttaking av bryggeenheten og ren‐
gjøring for hånd
Rengjør bryggeenheten kun for hånd
med varmt vann uten rengjørings‐
middel. De bevegelige delene er
smurt inn med fett. Rengjøringsmid‐
del skader bryggeenheten.
Når bryggeenheten er tatt ut, må du
ikke endre posisjonen for håndtaket
til bryggeenheten. Da blir bryggeen‐
heten skjev, og kan ikke lenger sky‐
ves inn i maskinen
 Rengjør bryggeenheten for hånd un‐
der rennende varmt vann uten ren‐
gjøringsmiddel.
Bryggeenheten kan tas ut for rengjø‐
ring.
Rengjør bryggeenheten en gang i uken.
 Åpne døren.
 Ta ut vanntanken, grutbeholderen og
dekselet til sjakten for espressomalt
kaffe.
 Tørk kafferester av filtrene. Det er et
filter i trakten, og et filter til venstre
ved siden av trakten.
 Tørk trakten, slik at ikke malt kaffe blir
sittende igjen ved senere tilbered‐
ning.
 Trykk tasten nede på bryggeenhetens
håndtak , og drei håndtaket mot
venstre .
 Trykk mothaken foran bryggeenheten
 nedover, og trekk bryggeenheten
forsiktig ut.
Hvis det er vanskelig å trekke ut bryg‐
geenheten eller den ikke kan trekkes ut,
står den ikke i grunnstilling (se kapittel
"Hvis feil oppstår").
70
 Rengjør innerrommet i kaffemaskinen
og fjern kafferestene med en støvsu‐
ger.
For å sette bryggeenheten inn igjen:
 Gå frem i motsatt rekkefølge: Skyv
bryggeenheten rett inn i kaffemaskin‐
en.
Rengjøring og stell
Vedlikeholdsprogrammer
Kaffemaskinen har følgende vedlike‐
holdsprogrammer:
– Skylling av kaffemaskinen
– Skylling av melkerør
– Rengjøring av melkerør
– Avfetting av bryggeenheten
– Avkalking av kaffemaskinen
 Trykk på tasten nede på håndtaket til
bryggeenhet  og drei håndtaket
mot høyre .
 Lukk døren.
Gjennomfør det enkelte vedlikeholds‐
programmet når displayet gir beskjed
om det. Nærmere informasjon finner du
på de påfølgende sidene.
Åpne menyen "Vedlikehold"
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Vedlikehold.
Nå kan du velge et vedlikeholdspro‐
gram.
71
Rengjøring og stell
Skylling av kaffemaskinen
Skylling av melkerør
Når en kaffedrikk er tilberedt, skylles
rørene før kaffemaskinen slår seg av.
Da fjernes eventuelle kafferester.
Melkerester kan tette melkerørene. Når
du har tilberedt en drikk med melk,
skyller kaffemaskinen melkerørene au‐
tomatisk etter noen minutter.
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Vedlikehold og deretter Skylling
av apparatet.
Rørene skylles. Vannet renner ut av kaf‐
fedysen.
72
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Vedlikehold og deretter Skylle
melke- rørene.
Melkerørene skylles.
Rengjøring og stell
Rengjøring av melkerør
Pass på å rengjøre de melkeførende
delene grundig og regelmessig. Mel‐
ken inneholder fra naturens side bak‐
terier, som kan spre seg kraftig ved
utilstrekkelig rengjøring. Forurensnin‐
ger i kaffemaskinen kan være skade‐
lig for helsen.
Melkerørene skal rengjøres en gang i
uken.
Kaffemaskinen minner deg på dette til
riktig tidspunkt. Tre dager før fristen går
ut, vises Dager til rengjøring av melkerørene: i displayet. Hver gang du slår på
kaffemaskinen, vises antall dager som
er igjen til rengjøringen.
 Bekreft meldingen med OK.
Når antall resterende dager er 0, vises
Rengjøre melkerørene i displayet. Tilbe‐
redning av drikker med melk er blok‐
kert.
Nå kan du kun tilberede espresso, kaf‐
fe, lang kaffe og varmtvann. Drikker
med melk kan først tilberedes igjen når
melkerørene er rengjort.
 Bekreft meldingen med OK.
Gjennomføre "Rengjøring av melke‐
rør"
Rengjøringsprosessen kan ikke av‐
brytes. Den må gjennomføres full‐
stendig.
Vedlikeholdsprogrammet Rengjøre melvarer i ca. 13 minutter.
kerør
Menyen Drikker vises.
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg  Vedlikehold og deretter Rengjøre melkerør.
Prosessen starter og forskjellige meld‐
inger vises i displayet.
 Følg henvisningene i displayet.
Når Fyll vanntanken med rengjøringsmiddel
og lunkent vann opp til merket  og sett
den inn vises i displayet, gå frem på føl‐
gende måte.
Lag en rengjøringsoppløsning
For optimal en rengjøring, anbefaler vi
bruk av Miele rengjøringsmiddel for
melkerør.
Dette rengjøringspulveret er spesielt ut‐
viklet for Miele kaffemaskiner og for‐
hindrer ev. senere skader på kaffema‐
skinen.
Rengjøringsmiddelet fås kjøpt hos for‐
handleren, Mieles kundeservice eller i
Mieles nettbutikk på www.mieleshop.no
 Ha en liten pose rengjøringsmiddel
for melkerør i vanntanken.
73
Rengjøring og stell
Avfetting av bryggeenheten
Avhengig av fettinnholdet i den kaffe‐
sorten som brukes, kan bryggeenheten
bli raskere tett. For aromatiske kaffe‐
drikker og feilfri funksjon av kaffemaski‐
nen, må bryggeenheten avfettes regel‐
messig.
 Fyll vanntanken med lunkent vann
opp til markeringen  og rør om.
Pass på blandingsforholdet. Det er
viktig at du ikke fyller for lite vann i
vanntanken. Ellers blir rengjøringen
ufullstendig.
 Sett vanntanken inn igjen og lukk
døren.
 Følg henvisningene i displayet.
Når displayet ber om det,
For en optimal rengjøring, anbefaler vi
Miele rengjøringstabletter. Disse ren‐
gjøringstablettene for avfetting av bryg‐
geenheten er spesielt utviklet for Miele
kaffemaskiner, og forhindrer dermed ev.
senere skader på kaffemaskinen.
Rengjøringstablettene fås kjøpt hos for‐
handleren, Mieles kundeservice eller i
Mieles nettbutikk på www.mieleshop.no
Vedlikeholdsprogrammet "Avfetting av
bryggeenheten" varer i ca. 11 minutter.
Etter 200 porsjoner vises Avfette bryggeenheten i displayet.
 Bekreft meldingen OK.
Denne meldingen vises helt til du av‐
fetter bryggeenheten.
 skyll vanntanken grundig med rent
vann. Pass på at det ikke blir noen re‐
ster av rengjøringsmiddel igjen i
vanntanken. Fyll vanntanken med
rent drikkevann.
Gjennomføre "Avfetting av bryggeen‐
heten"
Rengjøringsprosessen er ferdig, når
Prosess slutt vises i displayet.
 Slå på kaffemaskinen med på/avtasten .
 Berør Hovedmeny eller .
Rengjøringen kan ikke avbrytes. Pro‐
sessen må gjennomføres fullstendig.
 Velg  Vedlikehold og deretter Avfette
bryggeenheten.
 Følg henvisningene i displayet.
74
Rengjøring og stell
Når Legg en rengjøringstablett i sjakten for
espressomalt kaffe og lukk sjakten vises i
displayet:
 Ta ut dekselet til sjakten for espres‐
somalt kaffe og åpne lokket til sjakt‐
en.
 Legg rengjøringstabletten i sjakten for
espressomalt kaffe.
 Lukk lokket, sett dekselet inn i ma‐
skinen igjen og lukk maskindøren.
 Følg henvisningene i displayet.
Når Prosess slutt vises i displayet,
 berør OK.
Bryggeenheten er rengjort.
75
Avkalke kaffemaskinen
OBS! Overflater til gulv av naturma‐
terialer kan bli skadet!
Det kan komme sprut fra avkalkings‐
væsken på overflater i nærheten.
Pass på at ev. sprut fra avkalkingen
tørkes vekk med en gang.
Under bruk dannes det kalk i maskinen.
Hvor raskt det dannes kalk i maskinen,
er avhengig av vannets hardhet. Kalk‐
rester må fjernes regelmessig.
Kaffemaskinen leder deg gjennom av‐
kalkingsprosessen. I displayet vises for‐
skjellige meldinger. Du blir f.eks. bedt
om å tømme dryppskålen eller fylle
vanntanken.
Avkalkingen må gjennomføres og varer
i ca. 20 minutter.
76
I kaffemaskinens display blir du i god
tid oppfordret til å avkalke maskinen. I
displayet vises Antall uttak til avkalking av
apparatet: 50. De resterende uttakene til
avkalking vises fra nå av ved hver tilbe‐
redning av drikk.
 Bekreft meldingen med OK.
Når antall resterende uttak er kommet
til 0, blir kaffemaskinen blokkert. I dis‐
playet vises Avkalking.
Du kan slå av kaffemaskinen, dersom
du ikke vil gjennomføre avkalkingen til
dette tidspunktet. Du kan imidlertid ikke
tilberede flere drikker før avkalkingen er
gjennomført.
Avkalke kaffemaskinen
Avkalking etter oppfordring i
displayet
I displayet vises meldingen Avkalking.
Avkalkingsprosessen kan ikke av‐
brytes. Den må gjennomføres fullsten‐
dig.
 Berør OK.
Prosessen starter.
 Følg henvisningene i displayet.
Når Fyll vanntanken med avkalkingsmiddel
og lunkent vann opp til avkalkingsmerket 
vises i displayet, gå frem
på følgende måte.
og sett den inn
Lag en avkalkingsoppløsning
For optimal rengjøring, anbefaler vi å
bruke de vedlagte avkalkingstablettene
fra Miele.
De er spesielt utviklet for kaffemaskin‐
en, og forhindrer ev. senere skader på
kaffemaskinen.
 Fyll vanntanken med lunkent vann
opp til markeringen .
 Legg 2 avkalkingstabletter i vannet.
Ta hensyn til blandingsforholdet for
avkalkingsmiddelet. Det er viktig at
du ikke fyller for lite eller for mye
vann i vanntanken. Da blir avkalk‐
ingsprosessen avbrutt for tidlig.
Andre avkalkingsmidler, som i tillegg
til sitronsyre også inneholder andre
syrer og/eller andre uønskede ingre‐
dienser, f.eks. klorider, kan skade
produktet. Dessuten kan ikke virknin‐
gen garanteres ved feil konsentra‐
sjon av avkalkingsoppløsningen.
Avkalkingstablettene fås kjøpt hos for‐
handleren, Mieles serviceavdeling eller i
Mieles nettbutikk på www.mieleshop.no
Til avkalkingen trenger du 2 avkalkings‐
tabletter.
77
Avkalke kaffemaskinen
Gjennomføre avkalkingen
 Sett vanntanken inn igjen og lukk
døren.
 Følg henvisningene i displayet.
Når Fyll vanntanken med friskt vann opp til
avkalkingsmerket  vises i displayet:
 Skyll vanntanken grundig med rent
vann. Pass på at det ikke er rester av
avkalkingsmiddel igjen i vanntanken.
Fyll den opp til markeringen  med
rent drikkevann.
Etter skyllingen er rengjøringsprosessen
ferdig. Du kan tilberede drikker igjen.
Pass på at eventuelle flekker fra av‐
kalkingen blir tørket av med en gang!
Ellers kan overflatene bli skadet.
78
Gjennomføre avkalking før
oppfordringen vises i displayet
 Berør Hovedmeny eller .
 Velg Vedlikehold .
Avkalkingsprosessen kan ikke av‐
brytes. Den må gjennomføres fullsten‐
dig.
 Velg Avkalking.
Avkalkingen starter.
Hvis feil oppstår
De fleste feil som oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. Oversikten neden‐
for skal hjelpe deg med dette. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:
 OBS! Du må aldri åpne kaffemaskinens kabinett!
Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren.
Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.
Kontakt kundeservice, dersom du ikke kan finne årsaken til en feil eller ikke får ret‐
tet på feilen.
Meldinger i displayet
Feilmeldinger må bekreftes med "OK". Det betyr at meldingen kan vises igjen i
displayet, selv om feilen er rettet.
Følg henvisningene i displayet for å rette på "feilen".
Hvis feilmeldingen vises på nytt etter dette, kontakt kundeservice.
Problem
Årsak og retting
F1, F2, F3, F4,
F80, F81, F82, F83
Det foreligger en intern feil.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
ca. 1 time før du slår kaffemaskinen på igjen.
F74, 77
F225, F226
F235, F236
Det foreligger en intern feil.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
ca. 2 minutter før du slår kaffemaskinen på igjen.
79
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
F73 eller
Bryggeenheten kan ikke kjøres i grunnposisjon eller
den er skitten og kaffepulveret kan ikke presses.
 Kontroller om du kan ta ut bryggeenheten (se
"Rengjøring og stell – Bryggeenhet").
 Rengjør bryggeenheten hvis du kan ta den ut (se
"Rengjøring og stell – Bryggeenhet").
Kontroller bryggeenheten
 I bryggeenheten er det en plate/føring som tøm‐
mer ut kaffegruten. Skyv denne platen i grunnposi‐
sjon (se bildet).
 Sett grutbeholderen og vanntanken inn igjen. Ikke
sett inn bryggeenheten. Lukk døren og slå på kaf‐
femaskinen med på/av-tasten .
Bryggeenhetens driftsmotor blir initialisert og kjøres i
grunnposisjon.
 Når meldingen Sett inn bryggeenheten vises, åpne
døren og sett alle delene inn i kaffemaskinen igjen.
Lukk døren.
Hvis du ikke kan ta ut bryggeenheten:
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
ca. 2 minutter før du slår kaffemaskinen på igjen.
F227, F228, F229, F230
F233
Det foreligger en feil ved den automatiske høydejus‐
teringen.
 Bekreft meldingen med OK.
Den automatiske høydejusteringen under drikketilbe‐
redningen er deaktivert så lenge kaffemaskinen forblir
innkoblet. Du kan tilberede drikker.
80
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
F234
"Koppbeskyttelsesutkoblingen" har blitt utløst ved tre
tilberedninger etter at kaffemaskinen ble slått på.
Koppene eller glassene ble ikke registrert av den au‐
tomatiske høydejusteringen.
 Bruk egnede kopper/glass for den automatiske
høydejusteringen.
Det foreligger en feil ved den automatiske høydejus‐
teringen.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
ca. 2 minutter før du slår kaffemaskinen på igjen.
For mye espressomalt kaffe
Det er for mye kaffepulver i sjakten for espressomalt
kaffe.
Hvis det er fylt mer enn en strøken kaffeskje med es‐
pressomalt kaffe i sjakten, kan ikke bryggeenheten
presse kaffepulveret. Kaffepulveret blir tømt i grutbe‐
holderen og feilmeldingen vises i displayet.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten .
 Ta ut bryggeenheten og rengjør den (se "Rengjø‐
ring og stell – Bryggeenhet").
 Fjern kaffepulveret fra kaffemaskinen innvendig,
f.eks. med en støvsuger.
 Doser kaffepulveret med den vedlagte kaffeskjeen.
Fyll kun én porsjon i sjakten for espressomalt kaf‐
fe.
Kontroller vanninntak
Den faste vanntilkoblingen fungerer ikke.
 Kontroller om det er knekk på inntaksslangen eller
om vannkranen ikke er skikkelig åpnet.
 Ta ut vanntanken og tøm den.
 Skyv vanntanken inn i maskinen igjen til den fester
seg.
Skyv vanntanken inn til den
Vanntanken sitter ikke riktig i kaffemaskinen.
 Ta ut vanntanken og sett den inn på nytt.
fester seg
Denne feilmeldingen vises også, dersom vanntanken
ikke ble fylt og satt inn riktig ved avkalking.
 Fyll vanntanken til markeringen  og start avkalk‐
ingsprosessen på nytt.
81
Hvis feil oppstår
Uventede forhold ved kaffemaskinen
Problem
Årsak og retting
Displayet forblir mørkt
Berøringen av på/av-tasten  var ikke tilstrekkelig.
når kaffemaskinen slås  Berør på/av-tasten  i minst 3 sekunder.
på med på/av-tasten .
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
 Sett støpselet i stikkontakten.
Sikringen i elektroinstallasjonen har koblet seg ut, for‐
di kaffemaskinen, spenningen i huset eller et annet
apparat er defekt.
 Trekk kaffemaskinens støpsel ut av stikkontakten.
 Tilkall elektrofagfolk eller kundeservice.
Kaffemaskinen får ikke
lys etter at den er slått
på.
Belysningen ble koblet ut.
 Koble inn belysningen (se "Innstillinger - "Belys‐
ning").
Belysningen er ødelagt.
 Kontakt kundeservice.
Kaffemaskinen slår seg Den utkoblingstiden som er programmert via timeren
plutselig av.
er gått.
 Innstill ev. utkoblingstiden på nytt (se "Innstillinger
- Timer").
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
 Sett støpselet i stikkontakten.
Kaffemaskinen er slått
på. Belysningen kobler
seg plutselig ut.
Hvis kaffemaskinen ikke blir betjent i løpet av en viss
tid, kobles belysningen automatisk ut etter 10 minut‐
ter.
Sensortastene reagerer Det foreligger en intern feil.
ikke.
 Åpne døren.
Kaffemaskinen kan ikke
Prosessen som er i gang stanser.
betjenes.
 Avbryt strømtilførselen ved å trekke kaffemaski‐
nens støpsel ut av stikkontakten eller koble ut sik‐
ringen i elektroinstallasjonen.
82
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Kaffemaskinen slår seg Den elektroniske barnesikringen er aktivert.
ikke på, selv om timer‐  Deaktiver den elektroniske barnesikringen (se
innstillingen Innkobling kl.
"Innstillinger - Elektronisk barnesikring").
er aktivert.
Det ble ikke valgt noen ukedag.
 Kontroller timerinnstillingen og endre den eventu‐
elt (se "Innstillinger" - "Timer").
Kaffemaskinen har ikke blitt betjent etter tre gangers
automatisk innkobling etter hverandre (feriemodus).
 Slå på kaffemaskinen og tilbered en drikk.
Displayet er vanskelig å Det er innstilt for svak lysstyrke for displayet.
lese.
 Endre denne innstillingen (se "Innstillinger").
Etter at du slår på kaf‐
femaskinen vises Fyll
Kaffemaskinen trenger avkalking.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
vanntanken og sett den inn,
ca. 1 time.
selv om tanken er full
 Slå på kaffemaskinen på nytt. Så snart Oppvarm.faog er satt inn. Maskinen
se vises, berør Vedlikehold nederst på høyre side og
skylles ikke.
velg deretter Avkalking.
 Avkalk kaffemaskinen. Ev. må avkalkingen gjentas.
Selv om du har tømt
dryppskålen vises Tøm
dryppskålen i displayet.
Dryppskålen sitter ikke skikkelig i kaffemaskinen.
 Skyv dryppskålen helt inn.
Sensorene for dryppskålen fungerer ikke skikkelig.
Kontaktene er skitne.
 Rengjør kontaktene og mellomrommet og tørk alt
godt (se "Rengjøring og stell" - "Dryppskål").
83
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Døren kan ikke lukkes.
Beholderne er ikke skjøvet skikkelig inn.
 Kontroller beholderne.
Dørhengslene er ikke justert skikkelig.
 Juster dørhengslene (se "Innbygging" - "Innstilling
av dørhengslene").
Døren er vanskelig å
åpne og lukke.
Kappen på kaffedyseforbindelsen er ikke smurt eller
den er ikke smurt skikkelig. Silikonkappen sitter fast i
bryggeenheten.
 Kontroller silikonkappen for skader. Skift ev. ut
kappen med den vedlagte reservedelen.
 Smør kappen med det vedlagte silikonfettet.
Smør kappen på kaffedyseforbindelsen regelmessig
en gang i måneden.
Kaffemaskinen skylles
ikke når den slås på.
84
Det er ingen feil.
Hvis kaffemaskinen fortsatt har en høyere driftstem‐
peratur enn 60 °C, starter ikke skyllingen.
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Ved skyllingen renner
det ikke skyllevann, el‐
ler betydelig mindre
skyllevann enn normalt
ut av kaffedysen.
Det renner ikke noe el‐
ler betydelig mindre
kaffe enn normalt ut av
kaffedysen. Indikatore‐
ne i displayet og lydene
ved tilberedningen er
uforandret.
Det er betydelig mer
"kaffevann" igjen i grut‐
beholderen.
Kaffedysen er ikke korrekt montert.
 Kontroller om kaffedysen er satt sammen som be‐
skrevet (se "Rengjøring og stell" – "Kaffedyse").
Tilberedningen av kaf‐
fedrikker blir avbrutt.
Den faste vanntilkoblingen fungerer ikke.
 Kontroller om det er knekk på inntaksslangen eller
om vannkranen ikke er skikkelig åpnet.
Kappen sitter ikke fast på kaffedyseforbindelsen (se
"Beskrivelse av kaffemaskinen").
 Kontroller kappen på kaffedyseforbindelsen. Smør
kappen med det vedlagte silikonfettet.
Kappen på kaffedyseforbindelsen er skadet eller den
mangler.
 Skift ut kappen med den vedlagte reservedelen.
 Smør kappen med det vedlagte silikonfettet.
Vanntanken ble tømt under tilberedningen, men Fast
vanntilkobling - på er valgt og kaffemaskinen er ikke
koblet til den faste vanntilkoblingen.
 Kontroller innstillingen for fast vanntilkobling (se
"Innstillinger – Fast vanntilkobling").
Hvis vanntanken eller melkebeholderen blir tømt un‐
der tilberedningen, vises meldingen Fortsette tilberedningen? etter at vanntanken eller melkebeholderen er
fylt på nytt og satt inn. Hvis du ikke bekrefter denne
meldingen med ja i løpet av 5 minutter, blir tilbered‐
ningen avbrutt.
Avkalkingsprosessen
ble startet ved en feil.
Avkalkingsprosessen kan ikke avbrytes når du har be‐
rørt "OK".
Prosessen må nå gjennomføres fullstendig. Dette er
en sikkerhetsinnstilling, for at avkalkingsprosessen
skal gjennomføres fullstendig. Det er svært viktig for
at kaffemaskinen skal vare lenge og fungere som den
skal.
 Gjennomfør avkalking (se "Avkalke apparatet").
85
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Det høres høye lyder
under avkalking.
Det er ingen feil.
De høye lydene oppstår fordi vannet føres med høyt
trykk gjennom rørene.
eller Oppvises konstant.
Det kan ikke tilberedes
noen drikk.
Sannsynligvis er Fast vanntilkobling:.På valgt og kaffe‐
maskinen er ikke koblet til fast vanntilkobling.
 Fyll vanntanken.
 Kontroller deretter innstillingen for fast vanntilkob‐
ling (se "Innstillinger – Fast vanntilkobling").
Displayet har lys, men
kaffemaskinen blir ikke
varm og tilbereder in‐
gen drikker.
Messeinnstillingen for presentasjon av kaffemaskinen
hos forhandlere eller i utstillinger, er aktivert.
 Deaktiver messeinnstillingen (se "Innstillinger –
Messeinnstilling").
Koppen/glasset som
brukes blir fortsatt ikke
registrert av den auto‐
matiske høydejustering‐
en.
Kaffedysen kjøres helt
til kanten av koppen og
"koppbeskyttelsesut‐
koblingen" utløses.
Koppen/glasset er ikke egnet for sensoren.
 Bruk andre kopper, som er egnet for den automat‐
iske høydejusteringen.
"Koppbeskyttelsesut‐
koblingen" fungerer ik‐
ke. Kaffedysen kjøres
helt ned til kanten og
klemmer fast vedlike‐
holdsbeholderen.
Hvis vedlikeholdsbeholderen står svært tett mot den
bakre skiven eller berører den, registreres ikke kanten
på beholderen av den automatiske høydejusteringen.
 Plasser vedlikeholdsbeholderen litt lenger frem.
Vennligst vent
varm.fase
86
Det foreligger en feil ved den automatiske høydejus‐
teringen.
 Slå av kaffemaskinen med på/av-tasten . Vent i
ca. 2 minutter før du slår kaffemaskinen på igjen.
 Bruk en annen kopp og tilbered en drikk.
 Dersom "koppbeskyttelsesutkoblingen" løses ut
på nytt eller kaffedysen kjøres helt ned til kanten
på koppen, kontakt kundeservice.
Hvis feil oppstår
Ikke tilfredsstillende resultat
Problem
Årsak og retting
Kaffedrikken er ikke
varm nok.
Koppen er ikke forvarmet.
Jo mindre koppen er og jo tykkere vegger den har, jo
viktigere er forvarmingen av koppen.
 Forvarm koppen, f.eks. med varmt vann.
Det er innstilt for lav bryggetemperatur.
 Innstill en høyere bryggetemperatur (se "Kaffe et‐
ter dine ønsker - Bryggetemperatur").
Silene i bryggeenheten er tilstoppet.
 Ta ut bryggeenheten og rengjør den for hånd (se
"Rengjøring og stell – Bryggeenhet").
 Avfett bryggeenheten (se "Rengjøring og stell Bryggeenhet").
Oppvarmingstiden blir
Kaffemaskinen trenger avkalking.
lenger, vannmengden
 Gjennomfør avkalking (se "Avkalke apparatet").
stemmer ikke lenger og
kaffemaskinen yter
mindre.
Kaffen renner ikke jevnt Kafferester i kaffedysen hindrer drikkene i å renne
ut av begge dysene.
skikkelig ut.
Ved tilberedning med
 Ta kaffedysen fra hverandre og rengjør delene –
melk kan det sprute.
bortsett fra dekselet i rustfritt stål – i oppvaskma‐
skinen (se "Rengjøring og stell" – "Kaffedyse").
Denne rengjøringen skal gjennomføres en gang i
uken.
Lyden ved maling av
Bønnebeholderen ble tom under malingen.
kaffebønnene er høyere  Fyll bønnebeholderen med ferske bønner.
enn normalt.
Det kan være steiner mellom bønnene.
 Slå av kaffemaskinen med en gang. Kontakt kun‐
deservice.
Kaffedrikken renner for
raskt ned i koppen.
Malegraden er innstilt for grovt.
 Reguler malegraden til en finere maling (se "Kaffe
etter dine ønsker - Malegrad").
87
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Kaffedrikken renner for
langsomt ned i koppen.
Malegraden er innstilt for fint.
 Reguler malegraden til en grovere innstilling (se
"Kaffe etter dine ønsker - Malegrad").
Det dannes ikke ordent‐ Malegraden er ikke optimalt innstilt
lig crema (skum) på kaf‐  Innstill en finere eller grovere malegrad (se "Kaffe
fen eller espressoen.
etter dine ønsker - Malegrad").
Det er innstilt for høy bryggetemperatur for denne
kaffesorten.
 Innstill en lavere bryggetemperatur (se "Kaffe etter
dine ønsker - Bryggetemperatur").
Kaffebønnene er ikke lenger ferske.
 Fyll friske kaffebønner i bønnebeholderen.
Problemer ved tilberedning av melk
Problem
Årsak og retting
Melken spruter ved ut‐
tak. Under tilberedning‐
en høres hvesende lyd‐
er.
Selv om det skal tilbe‐
redes melkeskum, ren‐
ner det kun varm melk
ut av kaffedysen.
Det er for høy temperatur på melken. Godt melke‐
skum kan bare tilberedes med kald melk (< 10 °C).
 Kontroller temperaturen i melkebeholderen.
Melkebeholderen er ikke satt riktig inn, slik at det
suges inn luft i tillegg til melk.
 Skyv melkebeholderen skikkelig inn.
Kaffedysen er ikke korrekt montert.
 Kontroller om kaffedysen er satt riktig sammen.
Melkerøret i lokket til melkebeholderen er skittent.
 Ta lokket fra hverandre og rengjør det med rengjø‐
ringsbørsten (se "Rengjøring og stell – Melkebe‐
holder").
 Rengjør kaffedysen og melkeventilen med rengjø‐
ringsbørsten (se "Kaffedyse" og "Vedlikehold av
melkeventilen").
Vinkelstykket er blokkert og må skiftes.
 Skift vinkelstykket (se "Utskiftning av vinkelstyk‐
ket").
88
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
I displayet vises meld‐
Lokket til melkebeholderen kan være skittent. Da fun‐
ingen Fyll melkekannen og gerer ikke sensorene som de skal.
sett den inn, selv om mel‐  Rengjør lokket og melkebeholderen grundig. Ta
kebeholderen er full og
lokket fra hverandre og rengjør det med den ved‐
er satt inn.
lagte rengjøringsbørsten (se "Rengjøring og stell –
Melkebeholder med lokk").
89
Hvis feil oppstår
Utskiftning av vinkelstykket.
Dersom det kun kommer ut varm melk i
stedet for melkeskum, kontroller først
følgende:
– Er melken i melkebeholderen kald
(< 10 °C)?
– Er kaffedysen og dekselet til melke‐
beholderen rengjort skikkelig?
– Er kaffedysen korrekt montert?
Hvis du deretter ikke kan tilberede mel‐
keskum, gå frem som beskrevet her, for
å skifte ut vinkelstykket.
 Løsne først luftinnsugningsrøret  fra
åpningen . Deretter tar du av vin‐
kelstykket .
Du trenger vinkelstykket som er vedlagt
som reservedel.
 Ta begge rørene av vinkelstykket.
Ikke bruk nåler eller lignende. De
skader delene.
 Rengjør luftinnsugningsrøret  under
rennende vann med den vedlagte
rengjøringsbørsten. Eventuelle til‐
stoppinger kan også løsnes ved å
"blåse gjennom" luftinnsugningsrøret.
 Stikk børsten inn i melkerøret . Be‐
veg børsten så langt som mulig frem
og tilbake, til alle melkerester er fjer‐
net.
 Ta det nye vinkelstykket. (Det brukte
vinkelstykket kan kastes som hus‐
holdningsavfall.)
 Åpne serviceluken på baksiden av
døren.
90
Hvis feil oppstår
 Skyv rørene på vinkelstykket og sett
det inn igjen. Pass på at steget på
vinkelstykket peker nedover.
 Stikk luftinnsugningsrøret inn i åpnin‐
gen .
 Sett serviceluken inn igjen og lukk
døren.
91
Service og garanti
Service
Hvis det oppstår feil som du ikke kan
rette på selv, kontakt
– Miele-forhandleren
eller
– Mieles serviceavdeling
Telefonnummeret til Miele finner du på
nest siste side i denne bruksanvisnin‐
gen.
Serviceavdelingen trenger kaffemaski‐
nens modell og fabrikasjonsnummer.
Opplysningene finnes på typeskiltet,
som befinner seg på innsiden av kaffe‐
maskinen.
92
Garantitid og garantibetingel‐
ser
Garantitiden er 2 år.
Nærmere opplysninger finner du i ga‐
rantibetingelsene.
Energisparing
Hvis du endrer følgende fabrikkinn‐
stillinger, øker kaffemaskinens energi‐
forbruk:
– Ecomodus
– Belysning
– Klokkeslettvisning
– Timer
93
Fast vanntilkobling
Råd ang. fast vanntilkobling
Vanntilkoblingen skal kun foretas av
kvalifiserte fagfolk.
Koble kaffemaskinen fra strømnettet,
før du kobler den til vannledningen.
Steng vannet før du kobler til kaffe‐
maskinens vanninntaksledning.
Vannkvaliteten må tilsvare drikke‐
vannsbestemmelsene i det landet
kaffemaskinen skal brukes (f.eks.
98/83/EU).
Vannet må føres inn i apparatet via
en kaldtvannsledning
– som kobles direkte til drikkevannsfor‐
syningen, slik at det er sikret at van‐
net kan sirkulere i kaldtvannsledning‐
en.
Unngå at vanntilførselen står i vann.
Det kan påvirke smaken på drikkene.
– Kaffemaskinen er bygget etter gyldi‐
ge DIN-normer, og kan derfor kobles
til drikkevannsledningen uten tilbake‐
slagsventil.
Kaffemaskinen oppfyller kravene til IEC
61770 og EN 61770.
– Vanntilførselen må tåle driftstrykket.
Tilkoblingen til vannforsyningen må
skje iht. de gyldige forskriftene i lan‐
det. Alle apparater og innretninger
som brukes for vanntilførsel til kaffe‐
maskinen, må oppfylle de gjeldende
forskriftene for det enkelte land.
– Den vedlagte rustfrie stålslangen er
1,5 m lang. Det er ikke tillatt å forlen‐
ge slangen.
– Vanntrykket må ligge mellom 1 og
10 bar (105 og 106 Pa).
– Hygieneforskriftene må overholdes.
– Mellom stålslangen og drikkevanns‐
tilkoblingen må det være en stoppe‐
kran, slik at vanntilførselen kan stan‐
ses ved behov.
Pass på at stoppekranen er tilgjen‐
gelig også når kaffemaskinen er
bygd inn.
En defekt stålslange skal bare skiftes
ut med en original reservedel fra
Miele (kan kjøpes hos Mieles kunde‐
service). Pass på at denne slangen
er egnet for bruk til drikkevann.
94
Fast vanntilkobling
Montering av stålslangen på
kaffemaskinen
Pass på at stålslangen ikke får knekk
eller blir skadet. Stålslangen må ikke
forkortes.
 Fjern dekselet fra den faste vanntil‐
koblingen bak på maskinen.
 Bruk den enden av slangen som er
vinkelformet, og kontroller om det er
en pakningsring tilgjengelig. Sett ev.
inn denne.
Vanntilkobling
Den faste vanntilkoblingen må ikke
foretas når maskinen er elektrisk til‐
koblet.
For tilkobling trengs en vannkran med
3/4"-forskruning.
 Kontroller om det er en pakningsring
tilgjengelig. Sett ev. inn denne.
 Skru slangens koblingsmutter på
gjengene.
 Pass på at forskruningen sitter skik‐
kelig fast og er tett.
 Koble stålslangen til stoppekranen.
Bruk bare den medfølgende stålslan‐
gen. Gamle eller tidligere brukte
slanger må ikke kobles til kaffema‐
skinen!
 Pass på at forskruningen sitter skik‐
kelig fast.
 Skru stoppekranen langsomt opp og
kontroller om tilkoblingen er tett. Sett
ev. pakningen og forskruningen skik‐
kelig på.
Nå kan du fortsette med innbygging av
kaffemaskinen (se "Innbygging").
95
Elektrotilkobling
Kontroller før kaffemaskinen tilkobles,
at tilkoblingsdataene (spenning og frek‐
vens) på typeskiltet stemmer med data‐
ene for el-nettet i huset.
Disse dataene må stemme overens for
at det ikke skal oppstå skade på kaffe‐
maskinen. Be om råd hos en elektroin‐
stallatør hvis du er i tvil.
Nødvendige tilkoblingsdata finner du på
typeskiltet på innsiden av kaffemaskin‐
en.
Kaffemaskinen er utstyrt med kabel og
støpsel og er klar for tilkobling til vek‐
selstrøm 50 Hz, 230 V.
Sikringen må være minst 16 A.
Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.
Hvis stikkontakten ikke er tilgjengelig
etter monteringen, må det på oppstill‐
ingsstedet være en skilleanordning for
hver pol. Som skilleanordning gjelder
brytere med en kontaktåpning på minst
3 mm. Skilleanordninger er overstrøm‐
vern, sikringer og jordingsbrytere (EN
60335).
Kaffemaskinen må ikke kobles til vek‐
selrettere, f.eks. i forbindelse med sol‐
celleanlegg. Spenningstopper kan for‐
årsake sikkerhetsutkobling. Elektronikk‐
en kan bli skadet!
Ikke bruk kaffemaskinen med såkalte
energisparestøpsler. Energitilførselen
til maskinen blir redusert og maskinen
blir for varm.
96
Innbygging
Innbyggings- og kombinasjonsmuligheter
Maskinen er egnet for innbygging i et høyskap.
En kombinasjon med andre innbyggingsapparater fra Miele er mulig. Da er det vel‐
dig viktig at kaffemaskinen er avgrenset nedover med en lukket mellomhylle (bort‐
sett fra ved kombinasjon med en innbyggings-tallerkenvarmer/varmeskuff).
Tallerkenvarmeren/varmeskuffen kan kobles direkte til kaffemaskinen med en tilko‐
blingskabel (ekstrautstyr). Dermed kan tallerkenvarmeren/varmeskuffen og kaffe‐
maskinen kobles inn og ut samtidig.
Du må aldri koble annet enn Miele tallerkenvarmere/varmeskuffer til kaffemaski‐
nen. Forhør deg med forhandleren eller Miele kundeservice om hvilke modeller
som er egnet.
97
Innbygging
Ventilasjon
Kondensvann kan skade kaffemaski‐
nen eller innbyggingsskapet.
Ventilasjonsarealene må overholdes.
Ventilasjonsarealene må ikke dekkes
til.
Fjern støv fra ventilasjonsarealene
regelmessig.
Ved oppvarming av vann, kan vann‐
damp kondensere inne i kaffemaskinen
og på innsiden av døren.
– For ventilasjon må det på baksiden
av kaffemaskinen være en utluft‐
ningskanal som er minst 40 mm dyp.
– Ventilasjonsarealet i innbyggingsska‐
pets sokkel, i innbyggingsskapet og
under taket, må gjennomgående væ‐
re minst 200 cm2, slik at den oppvar‐
mede luften kan komme uhindret ut.
Øvre ventilasjonsareal
Det øvre ventilasjonsarealet kan være:
Pass derfor på ved innbygging, at bak‐
siden av kaffemaskinen har tilstrekkelig
ventilasjon, slik at damp og oppvarmet
luft kan slippe uhindret ut.
Skapet som kaffemaskinen skal bygges
inn i må oppfylle følgende kriterier:
a direkte over kaffemaskinen med et
ventilasjonsgitter (fri passasje på
minst 200 cm2)
b mellom innbyggingsskapet og taket i
rommet
c i et mellomtak (nedsenket tak)
– Lufttilførselen  skjer via sokkelen,
og luftutgangen  befinner seg oppe
i det bakre området av innbyggings‐
skapet.
98
Innbygging
Innbygging av kaffemaskinen
Pass på at stikkontakten er spen‐
ningsløs før monteringen. Dette gjel‐
der også for en eventuell demonte‐
ring!
Kaffemaskinen må bare brukes når
den er bygd inn, og ved en omgivel‐
sestemperatur fra +10 °C til +38 °C.
For monteringen trenger du to unbra‐
konøkler med størrelsene 3 og 5.
For å justere kaffemaskinens dør i flukt
med kjøkkenfronten, må det være en
pakning rundt hele innbyggingsnisjen
eller det må festes et tetningsbånd på
kaffemaskinen.
Tips: Det er til hjelp å justere kaffema‐
skinen til høyden på innbyggingsnisjen.
Da er det enklere å koble kaffemaskin‐
en til strømnettet og vanntilførselen.
 Skru de fire føttene på undersiden av
maskinen ca. 2 mm ut med den
største unbrakonøkkelen.
Du kan skru føttene inntil ca. 10 mm
ut!
 Koble kaffemaskinen til vannlednin‐
gen (se "Fast vanntilkobling").
 Koble til kaffemaskinen elektrisk.
 Hvis det ikke er noen omkransende
pakning foran på innbyggingsnisjen,
kleb Miele-tetningsbåndet på kaffe‐
maskinen fra baksiden, før du bygger
inn kaffemaskinen.
Tetningsbåndet får du kjøpt hos Miele.
Pass på at elektro- og vanntilkoblin‐
gen ikke blir skadet når du skyver
kaffemaskinen inn i nisjen.
 Skyv kaffemaskinen inn i innbyg‐
gingsnisjen til den stopper.
 Kontroller om maskinen står midt i
innbyggingsnisjen. Hvis den ikke gjør
det, juster den ved hjelp av de fire
føttene.
Det følger fire unbrakoskruer M5 med
leveringen. Med disse kan du justere
kaffemaskinen i innbyggingsnisjen og
feste den.
99
Innbygging
Innstilling av dørhengslene
Hvis døren er vanskelig å åpne hhv. luk‐
ke etter monteringen, må du justere
døren (TX 20):
 Åpne døren og skru skruene på si‐
dene løst inn.
 Juster kaffemaskinen ved å skru for‐
siktig på de nedre unbrakoskruene,
slik at kaffemaskinen står midt i inn‐
byggingsnisjen.
 For å feste kaffemaskinen i skapet,
skru begge de øvre unbrakoskruene
solid til.
100
 Skru på skruen , for å justere døren
i flukt med skapfronten.
 Skru på skruen , for å justere døren
horisontalt og vertikalt.
Opphavsretter og lisenser
Miele bruker programvare til betjening og styring av apparatet.
Miele og andre berørte programvareleverandører (f.eks. Adobe) sine opphavsretter
skal respekteres.
Miele og Mieles leverandører forbeholder seg enhver rett til programvarekompo‐
nenter.
Spesielt er følgende forbudt:
– kopiering og distribusjon,
– modifikasjoner og derivasjon,
– dekompilering, reverse engineering, deassemblering og annen reduksjon av
programvaren.
Dette produktet inneholder Adobe® Flash® Player programvare, med lisens fra
Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe og Flash
er registrerte varemerker hos Adobe Systems Incorporated.
Komponenter som hører inn under GNU General Public License og andre Open
Source lisenser er integrert i programvaren.
En oversikt over de integrerte Open Source komponentene og en kopi av nåvæ‐
rende lisenser kan skaffes hos http://www.miele.com/device-software-licences et‐
ter at du har lagt inn korrekt produktnavn.
Miele vil skaffe kildekode for alle programvarekomponenter som er lisensiert i GNU
General Public License og sammenlignbare Open Source lisenser.
For å søke om en slik kildekode, send en e-post til [email protected]
101
Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA
Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland
102
CVA 6805

no – NO
M.-Nr. 10 214 970 / 01