Suzuki Plug & Play

Transcription

Suzuki Plug & Play
Suzuki Plug & Play
INSTALLASJONS GUIDE
Revision 2.6 - Norsk utgave
INSTALLASJONS GUIDE
Suzuki Plug & Play
CoastKey kabelmatte
Kontakt
for CoastKey’s
låseenhet
Sjekkliste før innstallasjon:
• Installasjonsguide og brukermanual må leses før man installerer CoastKey-systemet.
• Sjekk at motoren(e) fungerer som normalt før installasjonen.
• CoastKey-systemet skal ikke monteres i et eksplosivt miljø.
• Endringer av systemet eller forandringer av dets design er ikke tillatt.
• Systemet skal kun brukes til dets opprinnelige formål og i en uskadd og funksjonell
tilstand.
• Sett deg inn i de nasjonale sikkerhetsregler og forskrifter der du er for å unngå brudd på
disse og/eller ulykker.
• Installasjonen av låseenheten er kun tillatt i områder som er beskyttet mot vanninntrengning.
• Låseenheten skal monteres fritt på glassfiber, tre, plast eller glassflate. Låseenheten må
ikke festes til karbon, kabler, wire eller andre metalloverflater da dette fører til tap av
signalstyrke, og kan få radiokommunikasjonen til å feile. Sterke elektromagnetiske felt kan
også påvirke systemet. Plassering i umiddelbar nærhet av andre strømførende kabler og
eventuelle radioenheter som for eksempel VHF, radar etc. bør også unngås.
• For å oppnå optimal radio- og signalforhold er det anbefalt å installere låseenheten så
høyt mulig i båten (minimum 70cm over vannlinjen).
• Pass på at låseenheten er festet godt og stødig, slik at det er enkelt å betjene trykknappen. Rens festepunktet med Aceton eller tilsvarende rensevæske før medfølgende
borrelås limes på.
• Andre trådløse systemer som bruker samme frekvens (433Mhz), for eksempel ankervinsj
eller baug propell, kan påvirke driftsstabiliteten til CoastKey-systemet.
• Avstanden mellom installasjonspunktet for låseenheten og fartøyes styreposisjon bør
være så kort som mulig, og ikke overstige en radius på 1,5 meter.
• Ved installering på to motorer må låseenhetene plasseres minst 30 cm fra hverandre.
• Av sikkerhetshensyn skal strømforsyningen til låseenheten være koblet gjennom en
hovedstrømsbryter.
• Maksimal systembelastning er 10 ampere. (Sjekk strømtrekk ved tilkobling til eksterne
systemer som ankervinsj etc.)
• Husk å fylle ut skjemaet test- og sikkerhetsprosedyrer i denne guiden.
Revision 2.6 - Norsk utgave
INSTALLASJONS GUIDE
Installasjonsprosedyre:
1. Generelt
Sjekk at batteriklemmer, hovedstrømsbryter samt felles koblingspunkter er fri for
korrosjon og at det ikke forekommer løse koblinger. Sjekk at motoren(e), tilt og
eventuelt andre enheter som CoastKey skal kobles opp mot, fungerer som normalt
før installasjonen påbegynnes. Hovedstømsbryter skal være avslått under
installasjonen.
2. Tenningslås
Gjør følgende endringer på tenningslåsens bakside:
Kutt av de to grønne ledningene ca. 3 cm på utsiden bak tenningslåsen.
(Se figur 1.)
Figur 1:
INSTALLASJONS GUIDE
Suzuki Plug & Play
Isoler endene som stikker ut med isoleringstape så de ikke kan
forårsake kortsluttninger. (Se figur 2.)
Figur 2:
Avisoler så de to gjenværende grønne ledninger, og skjøt de sammen.
Sjekk at dødmannsknappen fungerer som normalt før man eventuelt lukker den
sidemonterte kontrollspaken.
Dette er viktig fordi den manuelle dødmannsknappen benyttes for å nullstille
servicemeldinger på motoren.
Hvis man har en toppmontert kontrollspak, vil det være en separat tenningslås i
konsollen. Man slipper derfor å åpne kontrollspaken for å utføre ovennevnte
handlinger.
20-30 cm på utsiden av tenningslåsen/kontrollboksen finner man en sort rund
kontakt som forbinder tenningslås og hovedkabel fra motor.
Kontaktene tas fra hverandre og tilsvarende kontakter på CoastKey’s kabelmatte
settes inn mellom original kontaktene slik at de danner en T-kobling. Det samme
gjøres med den flate sorte kontakten (tilt-opp og -ned signalet) som kommer fra
kontrollspaken. (Se figur 3 og 4.)
Revision 2.6 - Norsk utgave
Figur 3:
Figur 4:
INSTALLASJONS GUIDE
INSTALLASJONS GUIDE
Suzuki Plug & Play
Merk:
Vis varsomhet ved åpning av den sidemonterte kontrollspaken. Gir- og
gasswire kan stå i spenn!
3. Låseenheten
Rengjør overflaten hvor låseenheten skal plasseres med Aceton eller lignende, og
plasser den i henhold til “sjekklisten før installasjon” som du finner på side 2.
Plugg deretter låseenheten inn i CoastKey’s kabelmatte.
4. Test og sikkerhet
Fest CoastKey’s kabelmatte og andre løse kabler med strips, slik at ingen kabler
forblir løse. Skru på hovedstrømsbryter og fullfør “test- og sikkerhetsskjema” som
du finner på neste side før du tar båten i bruk.
Merk:
Er din båt utstyrt med to motorer, gjentar man overnvente installasjonsprosedyre for motor nummer 2.
CoastKey System Installation
INSTALLASJONS GUIDE
Revision 2.6 - Norsk utgave
Test and Security Procedure
Sjekkliste etter installasjon
Det henvises til brukermanualen for korrekt prosedyre for å utføre
punktene nedenfor.
OK
Feil
Skru på tenningen og start motoren(e) med nøkkelenheten.
Sjekk at startsekvensen fungerer korrekt og som spesifisert.
Gå med nøkkelenheten mer enn 20 meter fra båten for å forsikre deg
om at den trådløse dødmannsknappen fungerer som den skal og
stanser motoren(e). ( Avstanden man må bevege seg på land kan
variere noe p.g.a. refleksjonsbilde der båten befinner seg)
Sjekk at nøkkelenheten vibrerer og at signallyset er aktivert når en
”mann overbord-situasjon” oppstår.
Tenningen aktiveres automatisk 12 sekunder etter at en mann overbord-situasjon har inntruffet. Sjekk at motoren(e) kan startes direkte
fra låseenheten etter en simulert mann overbord-situasjon
Tast inn den 4-sifrede PIN koden på låseenheten og sjekk at
motoren(e) starter.
(Opsjon) Sjekk at tiltfunksjonene fungerer ved bruk av nøkkelenheten
hvis dette er tilkoblet. Dersom du har en installasjon med to motorer,
sjekk at begge motorene tilter parallelt. Hvis denne funksjonen i
steden er koblet til en ankervinsj, må ankeret sikres med en rem.
Vinsjen må trekke inn når du opphever tastelåsen på nøkkelenheten.
Sjekk at den manuelle tenningslåsen fungerer som foreskrevet når
Låseenheten frakobles. (Låseenheten frakobles ved at den tas ut fra
det grå kontaktstykke som befinner seg 15 cm bak på kabelen ut fra
låseenheten)
Når systemet er frakoblet er det noen typer motorer som kun kan
stoppes ved å benytte den manuelle dødmannsknappen.
Brukermanualen må leses før CoastKey-systemet benyttes.
Førere og passasjerer må være informert om hvor låsenheten er montert og hvordan
man restarter motoren(e) i en nødsituasjon.
Ta vare på brukermanualen som en fremtidig referanse.
Dersom feil eller skade oppstår som følge av at utstyret demonteres/monteres
på annen måte enn angitt av CoastKey AS, bortfaller produsentens ansvar for
produktet. Produsentens ansvar er begrenset til selve produktet.
Reparasjoner som omfatter CoastKey-produktet skal bare utføres av CoastKey AS,
eller av sertifisert personell, i samsvar med gjeldende instruksjoner.
Ved reparasjon skal kun originale CoastKey-deler benyttes.
Skader m.v. som følge av uforsvarlige handlinger eller unnlatelser samt
handlinger eller unnlatelser i strid med anvisninger her, er produsenten og
leverandøren uvedkommende.
CoastKey AS, Vestre Strandvei 77, 3482 Tofte
www.coastkey.no - [email protected]

Similar documents