Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016 Bryne

Comments

Transcription

Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016 Bryne
Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016
Bryne ungdomsskule
Veke
Periode/emne
Innhald/metode/
grunnleggjande
ferdigheter
Læremiddel/ Vurdering
lærestoff/
læringsstrate
gi:
34-37
Økonomi
Innlevering: ein liten tekst F.ex: Kap. 3: Vurd. utan
med fokus på
“On the edge” kar./ gk/igk
tekstbinding:framovermeldi
ng u kar.
Munnleg
samtale
/vurdering
m/kar
GjennomStrategi:
ført i veke
“Les og si noe 37 - 38.
Pga
modellsetninger”
lærarsituasjonen
Read and say something
hausten 15 går
dette truleg ut.
38-40
Haust
Munnleg
oppgåve;presentasjon
individuelt
Skriftleg oppgåve.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Kap. 2: It`s a
mystery to
me”
Førebu
munnleg
presentasjon i neste
periode
Tretimars
skriveøkt.
Kompetansemål
-bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier
for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
-kommentere eget arbeid med å lære engelsk
-forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige
emner
-drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn
og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige
land og Norge
-velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier, lytte- og
talestrategier tilpasset formålet
- uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
- innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige
emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
-uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål
og situasjon
-lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende
omfang om forskjellige emner
-vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede
uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av
mennesker.
-bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og
læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016
Bryne ungdomsskule
41
Haustferie
42-44
Fattig og rik
På grunn av mange
aktivitetar i førre periode
valde me å la tema It’s a
mystery to me gå over to
periodar. Grammatikk
continuous tenses og
passive voice, tekstar i
workbook.
Oppgåver
henta i
lærarperm.
-drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra
engelskspråklige land
- bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon,
ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
Kap. 8:
“English
spoken here”
Munnleg
presentasjon
Mysteries.
-bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier
for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
-gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia
og USA
-lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige
autentiske situasjoner
-bruke digitale verktøy og formkrav for
informasjonsbehandling, tekstproduksjon og
kommunikasjon
-skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
Kap. 1 Say
you’ll be
there.
Skriveøkt
sidemål
-bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying,
setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
-forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige
tekster om forskjellige emner
- forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
-uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
-velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet
-bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier
for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
Læringsstrategi: FoSS
45 - 48 UTV
“Refleksjonsrapport” i
norsk: munnleg oppgåve i
engelsk Reflektera rundt
eigen tekst
Skriveøkt på skulen i veke
47/48 tema “Being young in
2014”. Me les tekstar i
textbook og workbook for å
førebu oss til temaet.
Veke 49 fagsamtalar og
individuelt arbeid med
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016
Bryne ungdomsskule
kap 1 Love and friendship
/grammatikkoppgåver om
verb på nett
49 - 51 Jul
52
Juleferie
2-4
Sex og samliv
-velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og
bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
Arbeid med kap 1 Love and Dickens A
friendship + lesa Dickens A Christmas
Christmas Carol.
Carol ?
Kort tekstskriving: fokus på Kap. 7 All
struktur:framovermelding work no play
med karakter
+
film
Catch me if
you can
Eks.oppg
m/kar
-forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i
kommunikasjon
-velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og
bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
-bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier
for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
-velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset
formålet
-identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter
mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen
språklæring
Munnleg.
-velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og
bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
Læringsstrategi:
Læresamtalen
5-7
Moderne tider
Skriveøkt + gruppesamtale
knytta til tema i kap. 7
Veke8 Vinterferie
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Årsplan engelsk 10. trinn 2015 - 2016
Bryne ungdomsskule
9
10 13
Prøvemunnleg
Djupdykk
Prøvemunnleg
Tekstskriving:
English
spoken here
ch 8
Skrivedag
eks.oppg
m/kar heil
dag
- bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier
for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
-lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av
engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
A wonderful
world, ch. 5
Eksamens- Gå gjennom ulike kompetansmål
oppgåve
tekstskriving
heil dag.
Munnleg
presentasjon
Læringsstrategi: Bildenotat
14
Påskeferie
15 18
Vår
21
Eksamen
Tekstskriving
eksamensoppgåve.
Arbeid med tema A
wonderful world - for how
long. Munnleg
presentasjon.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]