Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016 Bryne

Comments

Transcription

Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016 Bryne
Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
Versjon per 04.06.15
Veke
Periode/emne Kompetansemål
Læremiddel/lærestoff/
læringsstrategi:
Vurdering
Innhald/metode/
VFL
34-37
1.
Living life to the full
p.5- 36
Grammatikkprøve
-gk-igk
Tema: Element i eit godt liv,
det som gjer at livet er verdt å
leva
Dokumentere og vurdere egen
utvikling i arbeid med
utforskning av språk og tekst
Grammatikk: to be i
preteritum
38-42
2.
Presentere ordspråk og
The things people do!
billedlige uttrykk på engelsk og p.36 - 68
sammenlikne med eget
morsmål, og samtale om
hvordan slike uttrykk kan
Film: Billy Elliot
representere ulike tenkemåter
Dokumentere og vurdere egen
utvikling i arbeid med tekster
Identifisere kjennetegn ved ulike
teksttyper og bruke disse i egen
tekstprodukjon
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Tema: Spesielle eller
merkelege hobbyar
Grammatikk: verb i
preteritum
Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
41
Haustferie
43-46
3. Elevbedrift
Presentere ordspråk og
Communication
billedlige uttrykk på engelsk og p. 69- 100
sammenlikne med eget
morsmål, og samtale om
hvordan slike uttrykk kan
Nøkkelordtekst
representere ulike tenkemåter
Tema: Kommunikasjon
mellom menneske,
kommunikasjonsmetodar,
nettvett.
Grammatikk: Genitiv
Eksperimentere med enkle
oversettelser mellom norsk og
engelsk, skriftlig eller muntlig,
og samtale om hvordan mening
endres i forhold til ordvalg
47-50
4.
Ta utgangspunkt i tekster som
gjenspeiler kultur og samfunn i
engelskspråklige land, og bruke
digitale verktøy til å produsere
tekster som profilerer eget
lokalsamfunn
Days to remember
p. 101- 132
Nøkkelordtekst
Venndiagram
Make an invitation to a
Christmas party (jf mål)
Film?
51-3
5.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Days to remember
p. 101- 132
Skriftlig
oppgave Christmas
traditions
Tema: Heilagdagar og
feiringer av ulike slag
Grammatikk: Uregelrette
verb
Muntlig
presentasjon My favourite
holiday karakter
Tema: Heilagdagar og
feiringer av ulike slag.
Christmas around the world
Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
52-53
Juleferie
4-8
6.
Eksperimentere med ulike
skriftlige og muntlige
uttrykksformer i ulike sjangere
Let's go to the movies
p.133 - 164
Strukturert tankekart
Formidle egne opplevelser av
musikk og filmer eller teater til
andre
7
Vinterferie
9-14
7.
Eksperimentere med ulike
skriftlige og muntlige
uttrykksformer i ulike sjangere
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Tema: Filmar, kino,
prisutdelingar, Hollywood,
filmomtale
Grammatikk: Peikeord
Munnleg
presentasjon:
my favourite
movie karakter
It makes you wonder....
p. 165 - 196
VØL
Eksperimentere med enkle
oversettelser mellom norsk og
engelsk, skriftlig eller muntlig,
og samtale om hvordan mening
endres i forhold til ordvalg
Skriftlig
oppgave Write a film
review karakter
Tema: Ting å undra seg over
Gramatikk: personlege
pronomen og refleksive
pronomen
Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
12
Påskeferie
15-18
8. UTV
Presentere ordspråk og
Helping hands
billedlige uttrykk på engelsk og p.197 - 228
sammenlikne med eget
morsmål, og samtale om
hvordan slike uttrykk kan
representere ulike tenkemåter
Produsere skriftlig og
presentere muntlig selvvalgte
fordypningsarbeider
19-22
9.
Presentere eksempler på
forskjeller mellom ulike
varianter av engelsk
Let's go to the USA
P.229 - 260
Styrkenotat
Presentere ordspråk og
billedlige uttrykk på engelsk og Film: The Blind Side
sammenlikne med eget
morsmål, og samtale om
hvordan slike uttrykk kan
representere ulike tenkemåter
Sammenlikne ord og
grammatiske former i skriftlig
og muntlig engelsk språkbruk
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Diverse tema med USA som
fellesnemnar: byer, stater,
severdigheter, historie,
kjente personligdomar, skule,
kultur
Gramatikk: Eigedomsord
Årsplan engelsk fordjuping 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
23-25
10. Kabaret
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Let's go to the USA
P.229 - 260
Repetisjon
Tema:
Diverse temaer med USA
som fellesnever: byer, stater,
severdigheter, historie,
kjente personligheter, skole,
kultur