Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015

Comments

Transcription

Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
Veke
Felles
emneoverskrift
Innhald/metode/
grunnleggjande
ferdigheter
Læremiddel/lærestoff/
læringsstrategi:
33-37
Tema 1:
Økonomi og
velferdsstat
Besøk i Time sparebank Samf: Kap 2 (Økonomi meir enn pengar) s. 248 –
Film: Luksusfellen
273
Geo: Kap.5
Sjå ein episode med
(Verdshandelen aukar) s.
Teenage Boss
44-57
Historie: Kap. 6 (Noreg
Gruppearbeid knytta til utvikla velferdsstaten) s.
familieøkonomi
194-223
www.ungokonomi.no
38-40
Tema 1:
Økonomi og
velferdsstat
Forelesning
Samtale om emnet
Arbeid med Afrika- og
midtausten-kartet.
Filmsnuttar NRK Skole
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Kosmos 10: Samfunnsfag,
historie og geografi
Samf: Kap 2 (Økonomi meir enn pengar) s. 248 –
273
Geo: Kap.5
Vurdering
Kompetansemål
Beskrive hovudtrekk i norsk
økonomi og korleis vår økonomi
heng saman med den globale
økonomien.
Gjera greie for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk
ved Noreg i dag.
Finne døme på hendingar som
har vore med på å forme dagens
Noreg, og reflektere over korleis
samfunnet kunne ha vorte
dersom desse hendingane hadde
utvikla seg annleis.
Beskrive hovudtrekk i norsk
økonomi og korleis vår økonomi
heng saman med den globale
økonomien.
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
(Verdshandelen aukar) s.
44-57
Historie: Kap. 6 (Noreg
utvikla velferdsstaten) s.
194-223
www.ungokonomi.no
41
Haustferie
42-44
Tema 2:
Internasjonale
konfliktar/Krig
og konfliktar
Hei Verden veke.
Heimedag med arbeid.
Debatt
Følgja med på nyhende.
Historie kap. 4:
Midtausten - eit uroleg
område s 162-173
Historie kapittel 5:
Konfliktar etter den kalde
krigen s. 174-176
Gjera greie for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk
ved Noreg i dag.
Finne døme på hendingar som
har vore med på å forme dagens
Noreg, og reflektere over korleis
samfunnet kunne ha vorte
dersom desse hendingane hadde
utvikla seg annleis.
Lokalisere og dokumentere
oversikt over geografiske
hovudtrekk i verda og
samanlikne ulike land og
regionar.
Kartleggje variasjonar i levekår i
ulike delar av verda, forklare dei
store skilnadane mellom fattige
og rike og drøfte tiltak for
jamnare fordeling.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
Samanlikna storleik, struktur og
vekst i befolkningar, og analysera
befolkningsutvikling,
urbanisering og flytting i nyare
tid.
46-49
Periode 4
Utdanningsval
Prøva ut eit
utdanningsprogram og
relevant jobb.
Samfunn - kultur migrasjon
5 aktuelle nettsider
Framføring (utv)
saman med norsk.
Kosmos 10
Vurdering med
Samfunnsfag Kap 1 s.224 - karakter.
247
Folk flytter mellom land –
migrasjon. Kulturmøte.
Utdanningsval (sjå eigne mål).
Gjera greie for omgrepa
haldningar, fordommar og
rasisme og vurdera korleis
haldningar kan bli påverka, og
korleis den einskilde og
samfunnet kan motarbeida
fordommar og rasisme.
Gje døme på og diskutera
kulturelle variasjonar og drøfte
moglegheiter og utfordringar i
fleirkulturelle samfunn.
50-51
Periode 5. Jul
Viktige årstal og omgrep It’s learning
som elevane bør kunne
Årstal- og
omgrepstest
Juleferie
2-4
Periode 6. Sex og Nettdiskusjon
samliv
Forelesning
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Kosmos 10: Samf.k. Kap.3 Debattartikkel.
og 4
Saman med RLE
Gje døme på korleis oppfatningar
om forholdet mellom kjærleik og
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
Samtale om emnet
Tverrfagleg prosjekt
m/fokus på dei ulike
læringsstrategiane
og NORSK. Med
Samfunnsfag: s. 274 – 293 karakter
Kjærleik og seksualitet
seksualitet kan variera i og
mellom kulturar.
Skriva samfunnsfaglege tekstar
med presis bruk av fagomgrep,
grunngjevne konklusjonar og
kjeldetilvisningar.
s.294 - 315
Menneskerettar -likeverd
og verdiar.
Analysera kjønnsroller i
skildringar av seksualitet og
forklara skilnaden på ønskt
seksuell kontakt og seksuelle
overgrep.
5-7
Periode 7
Samtale om emnet
Den kalde krigen Forelesning
Film
Internett
Drøfta, reflektera,
formulera, laga spm.
Den Kalde Krigen
Kosmos 10
Historie kap.1 s. 106 –
131. Kald krig – ei todelt
verd.
Kap.2,s.132 – 153. Aust
og vest- frå splitting til
sammarbeid
Kap.5 s174 – 193
Konfliktar etter den kalde
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Munnleg høyring
4 min pr elev.
Vurdering med
karakter.
Drøfte årsaker til og verknader av
sentrale internasjonale konfliktar
på 1900 – talet og 2000-talet.
Visa korleis hendingar kan
framstillast ulikt, og drøfte
korleis interesser og ideologi kan
prege synet på kva som blir
opplevd som fakta og sanning.
Gjera greie for hovudprinsippa i
FN-pakta, FNs
menneskerettserklæring og
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
krigen
sentrale FN-konvensjonar,
mellom anna ILO-konvensjonen
om urfolksrettar, visa korleis dei
kjem til syne i lovgjeving, og
drøfte konsekvensar av brot på
menneskerettar.
Drøfta viktige omveltningar i
samfunnet i nyare tid, og
reflektera over korleis dagens
samfunn opnar for nye
omveltingar.
Veke8 Vinterferie
9-13
Periode 8
Velferdsstaten
14
Påskeferie
15-18
Periode 9.
Forklara, finna døme,
beskriva, diskutera.
Forelesing, Internett,
statestikk.
Periode for justering av
årsplanen.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Kosmos 10:
Historie kap. 6
Utviklinga av
velferdsstaten s. 194 –
223
Skriftleg prøve
med karakter.
Engasjement i
timane siste
halvdel av
perioden vert
vurdert.
Høg.middel, låg.
Prøvemunnleg
v.9
Gjera greie for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk
ved Noreg i dag.
Presentera viktige utviklingstrekk
i norsk historie på 1800-talet og
første halvdel av 1900-talet og
beskriva korleis dei peikar fram
mot samfunnet i dag.
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
19-22
Periode 10.
Eksamen
Repetisjon saman med
Kosmos 10: Geografi
aktuelle saker i nyhende Kap.1-5. Befolkningutv.,
knytta til måla til høgre. flytting, folkeauke og
verdshandel
Repetisjon.
Bruk den
læringsstrategien som
passar deg best.
Drøfte viktige forandringer i
samfunnet i nyere tid, og
reflektere over hvordan dagens
samfunn åpner for nye
forandringer
Undersøke korleis menneske gjer
seg nytte av naturgrunnlaget,
andre ressursar og teknologi i
Noreg og i andre land i verda.
Undersøkje og diskutera bruk og
misbruk av ressursar,
konsekvensar det kan få for
miljøet og samfunnet, og
konfilktar det kan skapa lokalt og
globalt.
Identifisera samfunnsfaglege
argument, fakta og påstandar i
samfunnsdebattar og diskusjonar
på Internett, vurdera dei kritisk
og vurdera rettar og
konsekvensar når ein
offentleggjer noko på
Internett.(Viss me får tid.)
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
Formulera spørsmål om forhold i
samfunnet, planleggje og
gjennomføre ei undersøking og
drøfte funn og resultat munnleg
og skriftleg.
23-25
Periode 11.
Munnleg
eksamen.
Repetisjon
Repetisjon
Reflektera over samfunnsfaglege
spørsmål ved hjelp av
informasjon frå ulike digitale og
papirbaserte kjelder og diskutera
formål og relevans til kjeldene.
Skapa forteljinga om menneske i
ulike samfunn i fortid og notid og
vise korleis livsvilkår og verdier
påverkar tankar og handlingar.
Bruka samfunnsfaglege omgrep i
fagsamtalar og presentasjonar
med ulike digitale verktøy og
byggja vidare på bidrag frå
andre.
Drøfte årsaker til og verknader av
sentrale internasjonale konfliktar
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Årsplan samfunnsfag 10. trinn 2014/2015
Bryne ungdomsskule
på 1900 – talet og 2000-talet.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]

Similar documents