file - Høgskolen i Hedmark

Transcription

file - Høgskolen i Hedmark
PROGRAM - FAGDAG
Tirsdag 12.mai
9.00 - 09.15
Velkommen v/Instituttleder Marianne Torp Stensvehagen
09.15 - 10.00 «Sykepleiens kjernekompetanse i praxsis – hva den nye
forskningen om helse kan hjelpe oss med» v/førstelektor
Mette Karoliussen
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 Fortsettelse fra før pausen
11.00 - 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Samarbeidsprosjekt: «Permen min» v/Mariann Ottosen (SI)
og Randi Løviknes (HH)
11.45 – 12.00 Presentasjon av parallellsesjoner etter lunsj
12.00 – 12.30 Lunsj (kjøpes i kantina)
12.30-13.30
Parallellsesjoner (se neste side)
13.30-13.45
Kaffe og kake v/ Auditorium 1
13.45-14.00
Utdeling av sykepleieprisen v/instituttleder Marianne Torp Stensvehagen og NSF Hedmark
14.00-14.15
Avslutning og oppsummering v/professor Kari Kvigne
Parallell sesjoner: 12.30 -12.50
Parallell sesjoner 13.00 – 13.20
Øvingsavdelingen Pasientsikkerhet: «Det er bedre å forebygge enn å behandle» Øvingsavdelingen Pasientsikkerhet: «Det er bedre å forebygge enn å behandle» v/
v/Anna Brynja Smaradottir (HH)og Jon Petter Blixt (SI)
Anna Brynja Smaradottir (HH)og Jon Petter Blixt (SI)
rom 1
rom 1
Ansvarlig: Anna B Presentasjon av bruk av verktøy (ABCDE, MEWS og
ISBAR) for å gjøre en systematisk vurdering av pasientens
Smaradottir
vitale funksjoner. Hensikten er å øve det kliniske blikket,
øke kompetansen i å gjenkjenne risikoutsatte pasienter,
iverksette gode tiltak og forebygge sykdomsforverring.
Øvingsavdelingen «Student team i praksis - økt forståelse for
sykepleierens ansvarsområder» v/Janne Moen (SI) og
rom 2
Ansvarlig: Anna B Presentasjon av bruk av verktøy (ABCDE, MEWS og ISBAR) for å gjøre en systematisk vurdering av pasientens
Smaradottir
vitale funksjoner. Hensikten er å øve det kliniske blikket, øke
kompetansen i å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette
gode tiltak og forebygge sykdomsforverring.
Øvingsavdelingen «Skulder ved skulder» v/Høgskolelektor Frank Martinsen og
høgskolelektor Else Berit Steinseth.
rom 2
Ansvarlig:Marianne Marianne R. Carlsson (HH). 6.semester studenter er
Ansvarlig: Marianne
organisert i eget studentteam i praksis ved ortopedisk
Carlsson
Carlsson
avdeling, Elverum. Studentene gir gode tilbakemeldinger
om økt læringsutbytte fra denne praksisperioden. Foredraget vil gi innblikk i hvordan praksisperioden organiseres.
Auditorium 1: «Den afasirammede historieforteller»
«Skulder ved skulder» har vært gjennomført som et tverrprofesjonelt samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Gjøvik,
Hedmark og Lillehammer.
Hensikten var at studentene skulle få styrket forståelse
for egen og andres kompetanse, samt få erfaring og økt
kunnskap om muligheter som ligger i tverrprofesjonelt samarbeid.
Auditorium 1: «Psykososiale utfordringer når man rammes av hjerneslag i
Ansvarlig: Randi v/førsteamanuensis Berit Bronken
Ved et hjerneslag kan evnen til å snakke, forstå språk, lese
Martinsen
og skrive bli skadet. Foredraget handler om hvordan man
kan tilrettelegge for at personer med afasi kan få muligheter
til å fortelle sine sykdomsrelaterte historier.
Ansvarlig: Randi ung alder» v/førsteamanuensis Randi Martinsen
Foredraget fokuserer på psykososiale utfordringer og psykoMartinsen
sosiale oppfølgingsbehov hos personer som har
gjennomgått hjerneslag i en periode av livsløpet hvor
rolleforpliktelser som utdanning, karriere og/eller aktive
familieliv står sentralt.
Auditorium 2: «Simulering for læring i psykisk helsearbeid»
Auditorium 2 «Utfordringer knyttet til alkoholbruk i utviklingsland». Pre-
Ansvarlig: Bodil v/høgskolelektor Bodil Gjestvang
Du vil få et kort innblikk i hva medisinsk simulering innen
Gjestvang
psykisk helsearbeid kan være. Metoden gir deg muligheter
til å trene på utfordrende situasjoner fra praksis, og
veiledning på dette skjer i trygge rammer.
Ansvarlig: Bodil sentasjon av en internasjonal studie v/ høgskolelektor Erik
Hoel
Gjestvang
Sammenheng mellom alkoholbruk og fattigdom er kjent.
Det er også kjent at ruspolitiske føringer kan bidra til å
redusere fattigdom. For at politiske føringer skal kunne være
effektive, må de baseres på funn i forskning. Foredraget presenterer empiri om alkoholbruk i et
utviklingsland.