Se PowerPoint-visningen her.

Comments

Transcription

Se PowerPoint-visningen her.
Det norske
pensjonssystemet –
Nye prinsipper etter
pensjonsreformen
Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon
Borge Rotary, 2. juni 2015
Agenda
Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011
• Folketrygden
- Hva går pensjonsreformen ut på og hva er konsekvensen?
• Tjenestepensjonsordningene i Norge
- I hvilken grad er de tilpasset de nye hovedprinsippene?
• AFP – helt kort
• Har pensjonsreformen hatt den ønskede effekten?
2
Kilder til alderspensjon
3
Alderspensjon – kort oppsummert
4
Hvorfor kom pensjonsreformen?
• Stor ubalanse mellom antall
yrkesaktive og pensjonister
• Levealderen øker
• Behov for et bærekraftig
pensjonssystem
Forholdet mellom antall personer 20-66 år og over 67 år
5
Hovedhensikten med de nye prinsippene:
Vi skal stå lenger i arbeid!
Opptjening av pensjon
• Alle år teller likt
• Er innskuddsbasert
• Fases inn gradvis
6
Fleksibilitet
• Kan tas ut mellom 62
år og 75 år
• Kan kombineres med
arbeidsinntekt
Økonomisk bærekraft
• Den enkelte tar
kostnaden for økt
levealder
• Reduksjonen kan
kompenseres for
gjennom å arbeide
lenger
Folketrygden - Opptjening av pensjon
Tidligere opptjeningsregler
Nye opptjeningsregler
• Besteårsregel
• Alleårsregel
- Grunnlag: gjennomsnittet av de 20 årene
med høyeste arbeidsinntekt
- Opptjening: arbeid ut over 40 år gir ikke
høyere pensjon
• "Ytelsesbasert"
- Kompensasjonsgrad avhengig av lønn
- Pensjonsopptjening inntil 12 G
(kr 1.080.000) med et knekkpunkt ved 6 G
(kr 540.000)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7
- Grunnlag: alle år
- Opptjening: fra 13 år – 75 år (mer enn 40 år)
• Årlige "innskudd"
- 18,1 % av lønn settes av til pensjon
- Pensjonsopptjening for lønn inntil 7,1 G
(kr 640.000)
Folketrygden - Fleksibilitet
Tilgang til pensjonsformuen fra 62 år
Arbeidsinntekt kan fritt kombineres med
alderspensjon
Pensjonen kan tas ut delvis
- Kan ta ut 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 %
- 100 % uttak og stans av pensjonsutbetaling - hvor ofte man
måtte ønske
- Andre endringer – kun èn gang per år
9
Folketrygden - Økonomisk bærekraft
Levealdersjustering
•
Delingstall – forventet levealder etter uttak av
pensjon
•
Hvert årskull får et sett med delingstall* fra 62 år
til 75 år. Disse fastsettes ved 61 år
År
1954
1962
1972
1982
62
19,08
19,97
20,99
21,96
65
16,66
17,54
18,55
19,47
67
15,05
15,92
16,93
17,91
70
12,69
13,53
14,52
15,48
Medisin
•
10
Jobbe lenger
* Levealdersjustering for de som får sin pensjon beregnet etter den gamle modellen, foretas med "forholdstall".
Prinsippet er det samme.
Alderspensjon fra folketrygden - Oppsummert
Pensjonssaldo
Regulering
Innskudd
Regulering
Pensjonstall
Innskudd
Forutsetninger:
Lønn kr 450.000, opptjening fra 25 til 66 år
Årlig regulering: 4,5 %
Alderspensjon fra folketrygden – Utbetaling
Hva betyr levealdersjusteringen?
I prosent av lønn
Kr 202.500
Kr 189.000
45%
1962
12
Kr 180.000
42%
40%
1972
1982
Fødselsår
Hva betyr dette for oss?
Vi har fått flere valgmuligheter
• Når skal jeg ta ut pensjon?
• Skal jeg ta ut pensjonen mens jeg
fremdeles er i arbeid?
• Bør/kan jeg arbeide lenger for å få
høyere pensjon?
• Bør jeg spare litt ekstra selv?
Du bør sette deg inn i hva du vil få å
leve av som pensjonist allerede nå
13
Alderspensjon fra arbeidsgiver
Pensjon gjennom arbeidsgiver:
•
•
Alle bedrifter må tilby en pensjonsordning
Arbeidsgiver bestemmer nivå og innhold
Unntak er bedrifter bundet av tariffavtale
(privat og offentlig sektor) samt
virksomheter omfattet av lov om Statens
Pensjonskasse
Ulike modeller:
• Privat sektor – 3 alternativer
1. Innskuddsbaserte
2. Ytelsesbaserte
3. "Hybrid" (Ny tjenestepensjon)
•
14
Offentlig sektor – ett alternativ
1. Offentlig ytelsesbasert tjenestepensjon*
* Statlige og kommunale virksomheter med en løsere tilknytning til offentlig sektor, vil kunne velge blant
alternativene i privat sektor
Alderspensjonsmodellene har ulike egenskaper
Innskuddspensjon
Ytelsespensjon
• Pensjonsinnbetaling som
prosent av lønn
• Pensjonsutbetaling som
prosent av lønn
• Pensjonsutbetaling som
prosent av lønn
• Regulering med
avkastning
• Regulering med
lønnsvekst
• Regulering med
lønnsvekst
• Ved dødsfall: frigjorte
pensjonsmidler går til
arvingene
• Ved dødsfall: frigjorte
pensjonsmidler finansierer
pensjon til gjenværende
medlemmer
• Ved dødsfall: frigjorte
pensjonsmidler finansierer
pensjon til gjenværende
medlemmer
• Utbetalingsperioden er
tidsbegrenset (minimum til
77 år)
• Utbetalingsperioden er
som hovedregel livsvarig
• Utbetalingsperioden er
livsvarig
Valgfrihet knyttet til nivå og tilknytning av forsikringsdekninger
15
Offentlig pensjon
Standardpakke
Hvordan er modellene tilpasset de nye hovedprinsippene
i pensjonsreformen?
Hovedprinsipp
Innskuddspensjon
Ytelsespensjon
Offentlig
tjenestepensjon
Opptjening
Tilpasset
Ikke tilpasset
Ikke tilpasset
Tar ikke hensyn til
endringene i
folketrygden fra 2011
Beregning av pensjon for
arbeidstakere som har
pensjonsopptjening i
folketrygden etter den nye
modellen er ikke klart
Regelverket er kun endelig
avklart for arbeidstakere
født i 1958 eller tidligere
Fleksibilitet
• Høyere pensjon ved å
jobbe ut over
tradisjonell
pensjonsalder
• Kombinere
arbeidsinntekt med
pensjon
Økonomisk bære kraft
18
Tilpasset
Tilpasset
Ikke tilpasset
Tilpasset
Tilpasset
Ikke tilpasset
Tilpasset
Ikke tilpasset
Delvis tilpasset
Alderspensjon fra arbeidsgiver
AFP:
Privat sektor:
•
•
•
•
Tariffbasert
Innført i 1989 – "verdig avgang fra arbeidslivet"
Omfatter i overkant av 700.000 arbeidstakere
Fra førtidspensjonsordning til livsvarig
tilleggspensjon
Offentlig sektor:
•
•
En integrert del av den offentlige
tjenestepensjonsordningen
Fremdeles en førtidspensjonsordning
En "alt eller ingenting"-pensjonsordning
19
Pensjonsreformen har hatt den ønskede effekten
Uttak av pensjon fra folketrygden for
aldersgruppen 62 år – 67 år
Arbeidslinjen: resultater for
aldersgruppen 62 år – 67 år
• Andel av befolkningen som mottar pensjon:
• 1. kvartal 2011: 6 %
• 31.12.2014: 29 %
(43 % av mennene og 15 % av
kvinnene)
• Andelen av befolkningen som er i arbeid har
økt kraftig fra 2010 til 2014
• Av de som mottar alderspensjon arbeider
63 % i tillegg (63 % av de 29 %)
• De fleste tar ut pensjon enten ved 62 år
eller ved 67 år
20
Kilde: NAV
• 80 % av befolkningen er nå i arbeid
• Særlig markant for årskullet som fylte 62 år
i 2011
Blir dette fremtiden?
21