Tannhelseperm for ansatte i bofellesskap

Transcription

Tannhelseperm for ansatte i bofellesskap
TANNHELSESEKTOREN
TANNHELSEPERM
FOR
PASIENTER MED
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING
(bokollektiv og serviceleiligheter.)
http://www.tannhelse.vfk.no
TANNHELSEPERM 2015
Tannhelsesektoren
INNHOLD

TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE

TANNHELSETJENESTENS TILBUD

LOVER OG FORSKRIFTER

INFORMASJONSSKRIV

SKJEMAER

SAMARBEIDSAVTALER

HENVISNINGER TIL TANNHELSESEKTOREN

PROSEDYRER FOR TANN OG MUNNSTELL

AKTUELT FAGSTOFF
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE:
Tannklinikk:………………………………..
Adresse:
Telefon:
Telefaks:
email adr:
Tannlegevakten AS i Vestfold
Er åpen kun på lørdager, søndager og helligdager
fra kl. 09:00 – 11:00
Tannlegevakten AS ligger i Rambergvn.3, 5 etg.
(Lokalene til Kaldnes tannhelse)
Trenger du akutt tannlegehjelp i helger og høytider
kan du henvende deg dit på
Vakt telefon. Tlf. 33 69 74 74 (ring før du kommer)
Se mer info på www.tannlegevaktenivestfold.no
TANNHELSEPERM August 2015
TANNHELSESEKTORENS TILBUD
Etter Lov om tannhelsetjeneste skal blant annet gruppene under gis tilbud om
undersøkelse, forebyggende og kurativ behandling:

Alle psykisk utviklingshemmede over 18 år i institusjon og utenfor
institusjon (Gr. B)

Alle langtidssyke som har hatt opphold i institusjon i 3 mnd eller mer.

Alle som etter vedtak hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3-2, første
ledd, pkt. 6 bokstav a eller c, og har hatt sammenhengende institusjonsplass i
3 mnd. eller mer.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
LOVER OG FORSKRIFTER SOM STYRER RETTIGHETER OG SAMARBEIDET:
 Lov om tannhelsetjenesten (1983) § 1-3.punkt b, gir psykisk
utviklingshemmede i og utenfor institusjon rett til gratis nødvendig
tannbehandling.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven, 2012)
§ 3-4. Kommunens plikt til samhandling og samarbeid
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette
for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre
tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her.
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og
stat slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en
enhet.
§7-1 Individuell plan.
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med
langvarige og koordinerte tjenester.
 Lov om folkehelsearbeid.2011-06.24.
Kap.4, § 20 og 21. Fylkeskommunens ansvar.

Lov om helsepersonell (1999) pålegger pleie- og omsorgstjenesten å sikre, at
pasienten har samtykket til at tannhelsetjenesten får melding om at de ønsker
å ta i mot tilbudet om behandling. Når pasienten har samtykket til å motta
tilbudet, kan tannhelsetjenesten innhente opplysninger fra samarbeidende
personell om helsetilstand og medisinbruk, som er relevant for
tannbehandling.
 Lov om pasient- og brukerrettigheter (1999) sier at befolkningen har rett til
helsehjelp, og rett til å få informasjon om helsehjelpen.
Kap. 4A sier noe om rettigheter, begrensninger og kontroll ved bruk av tvang
og makt.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2003) sier at pleie- og
Omsorgs-personellet har ansvar for det daglige tann- og munnstell på brukere
som ikke klarer dette selv. Til dette vil individuelle pleieplaner være et godt
verktøy. Samme forskrift sier at tannhelsetjenesten har ansvar for opplæring av
pleie- og omsorgspersonellet i tann- og munnstell.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
INFORMASJONSSKRIV
Utgifter til behandling ved tapte tannproteser.
I en del tilfeller får Tannhelsesektoren spørsmål fra pleiepersonale, primærkontakter
eller pårørende om ny fremstilling av proteser som er blitt borte.
Der det er fremstilt ny protese eller foretatt re basering og protesen så blir borte, anses
Tannhelsesektoren å ha oppfylt pasientens rett til gratis behandling. Ny behandling
som klinikken eventuelt har kapasitet til å utføre, må i slike tilfeller betales av pasienten.
Det anses ikke som Tannhelsesektorens ansvar å gjenta en slik behandling uten
begrensninger.
Tannhelsesektoren har imidlertid ansvar for at denne informasjonen blir gitt, og at det
foreligger samtykke til egenbetaling før ny behandling igangsettes.
Kostnadene som i slike tilfeller vil måtte dekkes av pasienten, gjelder både
behandlingen og tannteknikerutgiftene.
Med vennlig hilsen
Jostein W. Eikeland
direktør
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
INFORMASJONSSKRIV
Til Helse og Sosialetaten
Hjemmeboende
ORIENTERING OM VÅRT TANNBEHANDLINGSTILBUD TIL PASIENTER OVER
18 ÅR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING
I henhold til Lov om Tannhelsetjenesten gir den offentlige tannhelsetjenesten tilbud
om fri tannbehandling til klienter over 18 år med psykiskutviklingshemming.
Tilbudet gjelder både hjemmeboende og de som er knyttet til bokollektiv og serviceleiligheter. Henvisende instans må gå god for at pasienten har legeerklæring med
diagnosen psykiskutviklingshemming, for å utløse retten til gratis tannbehandling.
Tannhelsesektorens tilbud omfatter:
- Veiledning i munn og tannstell
- Hjelp ved akutte plager
- Nødvendig tannbehandling for å bevare tenner og tyggefunksjon
Tilbudet forutsetter at skjemaet ,,Tilbud om tannbehandling ‘’ fylles ut og sendes oss i
retur.
Behandlingen er gratis og vil foregå på fylkeskommunal tannklinikk.
Pasienter som henvises til oss vil bli behandlet så raskt det er praktisk mulig.
For at vårt tilbud skal nå frem til de som trenger det, ber vi om, at innholdet i dette
brevet gjøres kjent for hjemmeboende og klienter/personell ved bokollektiver og
service- leiligheter.
Jostein W. Eikeland
Direktør
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
INFORMASJONSSKRIV
INFORMASJON TIL PASIENTER SOM SKAL HA PREMEDISINERING
Premedisinering, også kalt sedasjon, brukes i tilfeller der tannbehandling ikke lar seg
gjennomføre fordi pasienten er engstelig, eller vegrer seg for behandling. Metoden
krever at visse forholdsregler tas:
FASTE:
 Siste måltid inntas senest 6 timer før avtalt oppmøte.

Siste drikke (klare væsker) inntas senest 2 timer før behandling
Klare væsker: Drikke uten partikler, for eksempel saft og vann.
Juice med fruktkjøtt og melk regnes ikke som klare væsker og inntas
senest 6 timer før behandling.
Tannlegene kan ha varierende rutiner i forhold til faste, følg de
instrukser som din tannlege gir.
FØLGE:
Personen som skal medisineres MÅ MØTE MED LEDSAGER som kan følge
pasienten hjem. Pasienter som ikke har med følge, får ikke premedikasjon. De fleste
vil føle seg ustø og trøtte resten av dagen.
ETTER BEHANDLINGEN:
 Ikke returnere til arbeid, skole eller barnehage
 Ikke kjøre bil, moped, sykle el. lignende.
 Ikke drikke alkohol
SPESIELT FOR BARN:
 Det kan være en fordel å drikke litt sukkerholdig saft/brus 2 timer før
behandlingen for å unngå lavt blodsukker.
 Ikke la barnet ligge uten tilsyn i bilens baksete, når dere kjører hjem.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
TILBUDSSKJEMA FOR TANNBEHANDLING
Den offentlige tannhelsetjenesten kan tilby nødvendig tannbehandling til alle psykisk
utviklingshemmede over 18 år. Behandlingen er gratis og vil foregå på fylkeskommunal tannklinikk. Vi
ønsker derfor at du fyller ut dette skjemaet, slik at vi lettere kan gi deg det tilbudet du har krav på.
NAVN:...................................................................... FØDT : ………………………………
HJEMMEADRESSE/BOKOLLEKTIV/SERVICELEILIGHET:
……………………………………………………………………..
 Ja takk, jeg vil gjerne innkalles til tannpleier/tannlege:
 Nei takk, jeg ønsker ikke å bli innkalt til tannpleier/tannlege:
TLF.:………………………….
□
□
Oppgi kontaktperson/primærkontakt som kan ta imot timeavtale eller beskjeder dersom du trenger
hjelp til dette.
Når jeg takker ja til tilbudet, samtykker jeg samtidig i at tannhelsetjenesten kan innhente opplysninger
om min helsetilstand og medisinbruk. Samtidig samtykker jeg at nødvendige opplysninger om min
tannhelse blir gitt til institusjonen/hjemmesykepleien
NAVN (kontaktperson/primærkontakt ): ……………………………………………………..
TLF. : ……………………………………….
……………………………………………………..
Dato og underskrift
Dette skjemaet sendes til :
___________________________
(Klinikkstempel)
…………………………………………………………………………………………………...
Fylles ut:
Jeg bekrefter at ovenfor nevnte person har pleie- og omsorgsbehov på grunn av psykisk
utviklingshemming som gir grunnlag for rett til gratis tannbehandling etter tannhelselovens
bestemmelser.
Vurder:
Ja
Nei
Haster det med å få behandling?


Har pasienten smerter?


Eventuelt andre opplysninger:………………………………………………………...
….…………………
Dato
……………………………………………..
Underskrift representant for Boligtjenesten
for funksjonshemmede
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
Undersøkelsesprotokoll
Til tannhelsekontakten:
Dato: …………………………
Vennligst før dette inn på vedkommende kardex/journal, evt. der det oppbevares
personlige opplysninger av betydning for omsorgsoppgaver.
Tilbakemelding:
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsetjenesten
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
SKJEMA FOR SAMTYKKEERKLÆRING
TANNBEHANDLING I NARKOSE
INFORMASJON MED SAMTYKKEERKLÆRING
Navn:____________________________________ f.nr:_____________(11siffer)
Behandling i narkose kan ikke alltid utføres i samsvar med den plan som er lagt på
forhånd. Det kan oppstå uforutsette tekniske problemer som gjør endring i
behandlingsplan nødvendig. Dette kan også medføre økonomiske konsekvenser.
Av medisinske grunner vil behandlingen bli forsøkt utført i en seanse. Der behandling
i narkose er ”rutine”, vil komplisert behandling som krever jevnlig
tannlegevedlikehold, måtte erstattes med enklere behandlingsformer.
Prinsippet om pasientens medvirkning ved planlegging av og mulighet for innspill i en
behandlingssituasjon er nedfelt i lovs form. Ved behandling i narkose, må det
nødvendigvis forekomme at dette prinsippet fravikes.
Jeg samtykker derfor i, at behandlende tannlege, kan ta avgjørelser under
behandlingens gang ut fra hva som er tjenlig i den aktuelle situasjon.
Sted:__________________
dato:_____________
……………………………………………
Underskrift:
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
HENVISNINGS- OG EPIKRISE SKJEMA
A. HENVISNING (FYLLES UT AV DEN SOM HENVISER)
HENVISNING TIL:
PAS. NAVN:
TELEFON:
Fødselsnr:
GRUPPE
ADRESSE:
A
B
VOKSEN
BET
HENVIST AV:
KLINIKK /
ADRESSE:
C1
C2
FENGSE
L
TELEFO
N
HENVISES FOR:
JOURNAL IKKE VEDLAGT
VEDLAGT
DATO:
UNDERSKRIFT:
JOURNAL VEDLAGT
B. EPIKRISE / TILBAKEMELDINGER
DATO
TANN
RØNTGENBILDER
UTFØRT BEHANDLING
BEH.:FØRT PÅ JOURNALEN / EGET VEDLEGG
HENVISENDE TANNLEGE OM .............
PASIENTEN INNKALLES AV
KAN BEH. VIDERE UTEN LGA/NARKOSE
FØLGES VIDERE OPP HER.
JOURNAL IKKE VEDLAGT / PASIENTEN
JOURNAL VEDLAGT
REGNING KR. ..........………SENDES:
OVERTANNL.
PASIENTEN
SOS.KONTORET
IKKE
Dato:………………………………………………….Underskrift:……………………………………
TANNHELSEPERM August 2015
D
SAMARBEIDSAVTALER
Samarbeidsavtaler mellom kommunen og Tannhelsetjenesten inngås lokalt.
Avtalene er individuelle og inngås på:


Overordnet nivå
Avdelings- eller på tannhelsekontakt nivå
Kopi av inngåtte avtaler skal finnes i tannhelsepermen.
TANNHELSEPERM August 2015
HENVISNINGER TIL TANNHELSESEKTOREN
Når skal det henvises?
Det bør tas kontakt med tannhelsesektoren når:

Pasienten klager over smerte, ubehag eller eventuelle forandringer i
munnhulen.

Pleiepersonalet ser avvik fra det normale
Sjekkliste for tannhelsekontakt/ pleiepersonell:
Har pasienten:









Endret ’’spisevaner’’?
Brukne tenner/fyllinger?
Sår i munn eller på tunge?
Skarpe kanter på fyllinger eller proteser?
Røde slimhinner?
Munntørrhet?
Hevelse?
Blødning ved tannpuss?
Protese? Fungerer protesen?
Er dere usikre, så ta kontakt med tannklinikken.
TANNHELSEPERM August 2015
PROSEDYRER FOR TANN OG MUNNSTELL
Det er i samarbeid med Universitetet i Bergen, odontologisk fakultet utarbeidet egne
munnstellkort for å illustrere ulike daglige rutiner knyttet til munn og tannstell.
Dersom du ønsker å se på munnstellkortene kan du klikke på denne linken:
F:\munnstellkort.pdf
TANNHELSEPERM August 2015
PROSEDYRER
STELL AV TERMINALE PASIENTER
MÅL: Opprettholde munnhygienen for å:
 unngå smerte
 velvære
 eliminere infeksjoner i munnhulen som kan påvirke
allmenntilstanden.
HJELPEMIDLER:
 Låsbar pinsett
 Gastupfer eller skumgummipinne
 Tungespatel
 Håndkle
 Pussbekken
 Liten myk tannbørste
 Tannkrem for eksempel Zendium el. Salutem
 Eventuelt tannstikker, tanntråd, el. Flaskekost
 1 % hydrogenperokyd, el. Fysiologisk saltvann
 Leppepomade, vaselin
 Oralbalance
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
UTFØRELSE; STELL AV TERMINALE PASIENTER
Etter behov, 2 til 8 ganger pr dag.

Før munnstellet begynner smøres pasientens lepper med leppepomade eller
vaselin

Hvis såre slimhinner bedøves pasientens slimhinner med for eksempel
Xylocain viscøs eller annet smerte stillende medikament

Legg pasientens hode på siden og bruk pussbekken

Start med å vaske tungespissen, arbeid videre innover tungen, så ganen og til
slutt kinnslimhinnene. Forsøk å pusse med myk børste enten med Salutem
eller Zendium tannkrem

Oppdager du spesielle sår undersøk hvorvidt det kan være bakterier, sopp
eller virus

Ved behov bruk flaskekost, tanntråd eller tannstikker

Etter tannpuss smøres pasientens slimhinner med glyserol eller Oralbalance

Smør pasienten med krem i ansiktet og til slutt leppepomade eller vaselin på
leppene
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
PROSEDYRER
Stell av tannproteser
MINST EN GANG DAGLIG:
Protesen tas ut og rengjøres.
Munnhulen rengjøres.
HJELPEMIDLER:
Protesebørste + mildt oppvaskmiddel eller lignende for rengjøring av protesen.
Rent vann eller munnvann til å skylle munnen.
PROTESEMIDDEL:
må alltid fjernes grundig før nytt festemiddel legges på protesen.
TANNSTEIN PÅ PROTESEN:
Bør fjernes! Protesen legges i eddikoppløsning, 1 del 7 % eddik og 1 del vann. La
protesen ligge natten over.
MISFARGEDE PROTESER:
Legges i: 1-2 spiseskjeer Klorin i 1 glass vann 3-4 timer.
BELEGG PÅ TUNGE/SLIMHINNE:
Skylling/pensling med CORSODYL munnskyllevæske 2 ganger daglig.
Evt. CORSODYLGEL på myk tannbørste.
Myk tannbørste eller tupfer (i låsbar pinsett) fuktet med CORSODYL
munnskyllevæske (2 mg/ml) for rengjøring av tunge og slimhinner.
SKRAP ALDRI PÅ PROTESEN MED HARDE ELLER SPISSE GJENSTANDER.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
AKTUELT FAGSTOFF












Tenner
Kroner
Broer
Delproteser
Proteser
Hull
Fluor
Kosthold
Tannkjøttbetennelse (Gingivitt)
Tannløsningssykdom (Periodontitt)
Munntørrhet
Soppinfeksjoner
Aktuelt fagstoff kan fås ved henvendelse til tannklinikken. (se side 3)
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsetjenesten
AKTUELT FAGSTOFF
Fluor
ANBEFALINGER:
Helsemyndighetene anbefaler bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet.

Basistiltak: Tannpuss med fluortannkrem anbefales morgen og kveld.

Andre fluortiltak: Fluortabletter eller andre fluorpreparater til utsatte grupper.
Det er en fordel at fluordosen fordeles best mulig utover dagen.
VIRKNING:
Fluor senker den kritiske pH-verdien for emaljen. Det hjelper til å remineralisere en
de mineralisert emalje. Det vil si at fluor kan stoppe eller hemme utviklingen av
karies, og til en viss grad gjenoppbygge emaljen. God munnhygiene forsterker
effekten av fluor, det er derfor viktig med godt renhold av tennene.
RISIKOGRUPPER:
 Munntørre pasienter
 Pasienter som bruker medisiner som inneholder sukker eller fører til
munntørrhet
 Pasienter som har et uregelmessig kosthold.
 Eldre mennesker med egne tenner
 Pasienter med hjertefeil
 Kronisk syke
Disse bør bruke fluortabletter eller andre fluorpreparater i tillegg til fluortannkrem
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
AKTUELT FAGSTOFF
Munntørrhet
ÅRSAKER:
 Legemidler
 Sykdommer
 Strålebehandling
 Pusting gjennom munnen
 Understimulering og inaktivitet
KONSEKVENSER:

Subjektive symptomer:
o problemer med talen
o vond smak i munnen
o nedsatt smaksevne
o problemer med å svelge
o dårlig ånde
o svie

Subjektive symptomer:
o Karies
o Tannkjøttbetennelse
o Soppinfeksjoner/stomatitt
o Problemer med tannprotesen
o Understimulering og inaktivitet
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
Munntørrhet
RISIKOGRUPPER:
 Langtidssyke
 Stråleskadde
 Mennesker med psykiske lidelser
 Astmatikere / allergikere
 Dårlig regulert diabetes
 Mennesker med hjertesvikt og/eller hypertoni
 Andre spesielle sykdommer
BEHANDLING:
 Spyttstimulerende midler:
o Xerodent (sugetablett med Fluor)
o Fluortabletter/Fluortyggegummi
o Salivin sugetabletter

Spyttstimulerende/smørende midler:
o Munnspray (proxident munnspray)
o Gel (oral balance)

Spytterstatningsmidler: Munnspray (Saliva Orthana)
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
AKTUELT FAGSTOFF
Soppinfeksjoner i munnhulen
ÅRSAKER:
 Dårlig munnhygiene/protesehygiene
 Munntørrhet
 Langvarig antibiotika behandling
 Sukkersyke (Diabetes mellitus)
 B-vitaminmangel
 Anemier
SYMPTOMER:
 Røde slimhinner, eller hvitt belegg som kan skrapes av og etterlater en rød,
blødende flate
 Sprekker i munnvikene
 Enkelte vil merke svie eller brenning i munnen
BEHANDLING:
 Enklere tilfeller behandles ved et godt renhold av munnhulen og eventuelle
proteser legges i Corsodyl
 Soppdrepende midler som Fungizone sugetabletter eller Mycostatin
mikstur/salve brukes i samråd med lege/tannlege. Unngå Corsodyl i denne
perioden, da Corsodyl ødelegger effekten av disse
 Soppinfeksjon i munnvikene kan behandles med Mycostatin salve. Det kan
være behov for korrigering av protesene. Ta kontakt med tannklinikken.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
AKTUELT FAGSTOFF
Protesestomatitt
TILTAK 1
2 X DAGLIG:
Grundig rens av tenner.
Vaske slimhinner med 1.5 % hydrogenperoksid (3 % tynnet 1:1).
Deretter smøres slimhinner med Glycerol evt Zendium Saliva gel ®
DAGLIG:
Grundig rengjøring av protesen før den legges i 0,2 mg ufortynnet Corsodyl ®
i 15 min.
Corsodyl skiftes daglig.
PROTESEN SKAL LIGGE TØRT OM NATTEN.
KONTROLL ETTER 2 UKER.
DERSOM STOMATITTEN ER VEDVARENDE, SKAL PASIENTEN HENVISES TIL
TANNLEGE.
TILTAK 2
Justering av protesens form ved foring av protesen med tissueconditioner,
Kerr Fit ®.
Antifugal behandling:
 Nystatin mixtur 1 ml. ( Mycostatin ®) som dryppes i protesen før den settes på
plass
4 x daglig.

Sugetabletter Amphoterisin B (Fungizone ®) 4 x daglig i 4 – 6 uker
I spesielt vanskelige tilfeller kombineres Nystatin og Amphoterisin B.
TANNHELSEPERM August 2015
Tannhelsesektoren
Reservert
TANNHELSEPERM August 2015