Juvenil revmatisk sykdom fra 18-25 år i

Transcription

Juvenil revmatisk sykdom fra 18-25 år i
Juvenil revmatisk sykdom
fra 18-25 år i revmatologisk
avdeling
Bente Jakobsen
Sykepleierfaglig rådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer
(NKSR)
Revmatologisk avdeling
St. Olavs Hospital
Bente Jakobsen
1
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap
og revmatiske sykdommer (NKSR)
Bente Jakobsen
2
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap
og revmatiske sykdommer (NKSR)
• Oppgaver
– Bygge opp og formidle kompetanse
– Overvåke og formidle behandlingsresultater
– Delta i forskning og etablering av forskernettverk
– Bidra i relevant undervisning
– Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
– Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale
kompetansetjenester
– Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
kunnskapsbasert praksis
– Rapportere årlig til departementet
Bente Jakobsen
3
Bakgrunn
• Overgangen fra barndom til voksent liv med
revmatisk sykdom innebærer :
– den unge må lære å mestre sin kroniske sykdom og
samtidig mestre utviklingen til voksent liv
Bente Jakobsen
4
Først og fremst ung!
Bente Jakobsen
5
Drop-out i overgangen fra barn til
voksen
• Litteraturen beskriver drop-out 3 år etter overgang på mellom 29-52%
P. Van Pelt (2015)
Gerhardt (2008)
Herch (2009)
Hazel (2010)
Bente Jakobsen
6
Manglende strukturert tilbud
• Kan føre til:
– Ungdommene møter ikke opp til avtalte kontroller
– Økt risiko for at unge ikke følger helsefaglige råd
– Risikoatferd til egen helse
– Dårligere sykdomstilstand enn nødvendig
– Økt risiko for komplikasjoner
Crowley et al 2011
Bente Jakobsen
7
Overgangsomsorg
• Overgangsomsorg/transisjon er en prosess
– ikke en enkelthendelse
• Starter på barneavdeling
– men viktig å huske at prosessen fortsetter også på voksenavdeling
• Godt tilrettelagte overganger fører til:
–
–
–
–
bedre sykdomsforståelse
mestring
bedre compliance
økt tilfredshet
McDonaug 2007
Kennedy & Sawyer 2008
Bente Jakobsen
8
Legedelegerte
sykepleierkonsultasjoner
• Randomisert kontrollert studie utført av Koksvik et.al (2013),
undersøkte effekt av individuelle sykepleierkonsultasjoner hos
pasienter med artrittsykdommer
• Konklusjon: Ingen forskjell i sykdomsaktivitet, men bedre tilfredshet
hos de som ble fulgt opp av sykepleier
• Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner innført på revmatologisk
avdeling på St.Olavs Hospital
• «Ny og bedre oppgavefordeling» (jobbglidning) nå satsningsområde
fra Helse-Midt Norge
Koksvik et al 2013
Bente Jakobsen
9
Bente Jakobsen
10
Jobbglidningsmidler fra Helse-MidtNorge 2013
”Sykepleiedrevet overgangspoliklinikk for pasienter
med revmatiske sykdommer i alderen 18-25 år”
Standardisert pasientforløp
Bente Jakobsen
11
Standardisert pasientforløp
• Sette overgangsomsorg i system
– Tett samarbeid med barneavdeling
– Koordinator
– Kontinuitet
– Tilgjengelighet/fleksibilitet
– Helhetlig tilnærming
– Tverrfaglighet
Bente Jakobsen
12
Overordnet pasientforløp St. Olav
Bente Jakobsen
13
Regionalt standardisert pasientforløp
Juvenil revmatisk sykdom fra 18-25
år i revmatologisk avdeling
Forløpsansvarlig: Marianne Wallenius
Bente Jakobsen
14
Pasientkoordinator for unge voksne
•
Pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal
tilbys koordinator jamfør spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a
•
Rollen som pasientkoordinator innebærer å være det faste kontaktpunktet for
pasienten. Pasienten skal informeres om dette, og får navn og kontaktinformasjon
til sin koordinator.
•
Pasientkoordinator skal vurdere pasientens behov for tverrfaglig oppfølgning, og
eventuelt henvise
•
Pasientkoordinater skal organisere og ta initiativ til tverrfaglige teammøter dersom
pasienten har sammensatte behov
•
Ved utarbeidelse av eventuell individuell plan skal pasientkoordinator bidra fra
revmatologisk avdeling
Bente Jakobsen
15
Bente Jakobsen
16
Bente Jakobsen
17
Bente Jakobsen
18
Bente Jakobsen
19
Lærings- og mestringskurs
• 16-25 år
• Diagnoseuavhengig
• Åpent for alle med en sikker revmatisk diagnose
• 2 kvelder a 4 timer
• Tverrfaglig
• Første gruppe september 2015
• Planlagt 2 ganger i året
Bente Jakobsen
20
Pasientsikkerhetsmidler 2014-2015
• Midler til implementering av standardisert pasientforløp «Juvenil
revmatisk sykdom fra 18-25 år i revmatologisk avdeling»
– Dermed bygge varige strukturer for pasientsikkerhet hos en
pasientgruppe som har behov for et sammensatt og koordinert tilbud
Bente Jakobsen
21
Revmatologi Helse Midt-Norge
Bente Jakobsen
22
Fagnettverk revmatolgi
• Revmatologi i Helse Midt-Norge
– Ålesund Sjukehus
– Sykehuset Levanger
– St. Olavs Hospital
Regionalt standardisert pasientforløp
Bente Jakobsen
23
Kontakt
[email protected]
72 82 64 17
Bente Jakobsen
24
Seminar i svangerskap og revmatiske
sykdommer
•
•
•
•
•
•
Tirsdag 2. februar 2016 kl 09-17
Clarion Hotel Bergen Airport
Ingen seminaravgift
Påmelding og program på www.revma.org
Førstemann til mølla!
Tema:
–
–
–
–
–
–
–
Svangerskap og de ulike revmatiske sykdommene
Gynekologiske utfordringer ved svangerskap og revmatisk sykdom
Medikamenter under svangerskap og amming
Oppfølging av mor og barn i svangerskap
Prevensjon
Fertilitet
RevNatus
Bente Jakobsen
25