kompetansenettverk ”digital samhandling”

Comments

Transcription

kompetansenettverk ”digital samhandling”
KOMPETANSENETTVERK ”DIGITAL SAMHANDLING” ETTER IKT-AVTALEN MELLOM
STHF OG KOMMUNER I TELEMARK
Oppdatert: 14.08.2015
Styringsgrupper samhandling (4 regioner)
Samhandlingskoordinatorer
Hege Holmern
(Ansvarlig IKT-avtalen)
KOMPETANSENETTVERK
Digital samhandling innen helse og omsorg
TELEMARK





Praksiskonsulent
Kontaktledd
overfor fastleger
Kontakt
Ledelse/Sekretariatressurs
4- (8) Regionskontakter (Fag og evt IT)
NH
1-2 STHF –kontakter
Praksiskonsulent
NHN, KommUTprosjektet (tidsavgrenset)
Nasjonalt prosjekt
NHN/KommUt
Øyvind Erikstein
Gisle Roksund
Bjørn Larsen og
Gro Karstensen
STHF - TeH
Region Vest
Region Øst
Region Midt
Region Grenland
Nettverksleder
6 kommuner
3 kommuner
3 kommuner
6 kommuner
Ulf K. Rønneberg
STHF-kontakt
Regionskontakt
Regionskontakt
Regionskontakt
Regionskontakt
Liv Larsen
Siri Lønøy
Audunson
Lene Andreassen
Skien
Camilla Davidsen
Helen Slåtta
Mathisen
|
|
Har eget
kontaktnett
innad i STHF
Hver kommune
har sin faglige
IKT-ressurs/
prosjektleder, og
IT ressurs fra
felles driftsenhet
Er bestiller
overfor
Sykehuspartner,
og representerer
Sykehuspartner i
kompetansenettverket
|
Disse kommunene
har
regionsfellesskap
med Kongsberg.
Hver kommune
har sin faglige IKTressurs og IT
ressurs fra felles
driftsenhet
|
Regionskontakt
følger opp alle 3
kommuner, da de
har felles
systemansvarlig og
felles IT-drift.
Wenche S. Larsen
Porsgrunn
|
Hver kommune
har sin faglige IKTressurs/
prosjektleder. ITressurs fra den
enkelte kommune
eller IT-driftsfellesskap
MANDAT
Kompetansenettverkets oppgaver:









Være et knutepunkt for kontakt og formidling av informasjon om digitalt samarbeid mellom
STHF, kommunene og fastlegetjenesten.
Holde seg oppdatert på utvikling innen eHelse og digital samhandling. Initiere og gjennomfører
erfaringsutveksling og opplæringstiltak på området (pkt 8 i IKT-avtalen)
Bidra i arbeidet med planer for innføring av digital samhandling i STHF og kommunene (pkt 3 –
formål – første kulepunkt og pkt 8 annet avsnitt)
Bidra til at partene på sikt følger opp at all utveksling av pasientinformasjon kan foregå
elektronisk over Norsk Helsenett etter gjeldende standarder.(pkt 3 – formål – andre kulepunkt)
Være pådriver og bidra til utvikling av nye digitale samhandlingsløsninger (pkt 3 – formål –
tredje kulepunkt)
Delta i utvikling og implementering av prosedyrer etter IKT-avtalens pkt 6.
Gi tilbakemeldinger til linjeledelsen/systemeiere dersom krav og oppgaver i tilknytning til IKTavtalens pkt 7 – Krav til meldingsutveksling, ikke følges
Gi tilbakemeldinger til linjeledelsen/systemeiere dersom varslingsplikt og avvikshåndtering
som avtalt i pkt 9 og 10 ikke fungerer som forventet.
Være referansegruppe ved evaluering av delavtale – IKT
REGIONSNETTVERK
Kompetansenettverket
Kompetansenettverk 2015:
Nettverksleder
Ulf K. Rønneberg [email protected]
Region Vest-Telemark
Helen Slåtta Mathiesen [email protected]
Region Midt-Telemark
Siri L. Audunson [email protected]
Region Øst-Telemark
Liv Larsen [email protected]
Region Grenland
Lene Andreassen [email protected]
Wenche Synnøve Larsen
[email protected]
Fastlegekontakt
Gisle Roksund [email protected]
STHF
Ulf Kristian Rønneberg [email protected]
Camilla Davidsen [email protected]
Norsk Helsenett (NHN)
Prosjekt NHN/KommUt, Telemark og Vestfold
Øyvind Erikstein [email protected]
Bjørn Larsen [email protected]
Gro Karstensen, [email protected]
REGIONALE NETTVERK
Øst Telemark :
Notodden kommune: Liv larsen [email protected] (Regionskontakt)
Hjartdal kommune: Håvard Kåsa [email protected]
Hjartdal kommune: Astrid Rue [email protected]
Tinn Kommune: Sjur Widme Ohren [email protected]
Tinn kommune: Lill Åse Lurås [email protected]
Vest-Telemark
Vinje: Helen Mathisen (Regionskontakt) [email protected]
Seljord: Åse Bjaaland [email protected]
Nissedal: Gerd Jacobsen [email protected]
Fyresdal: Anne Serine Nærum [email protected]
Tokke: Anne Berit Helgesen [email protected]
Kviteseid: Kristin Jacobsen [email protected]
Midt-Telemark
Øyvind Erikstein [email protected]
Siri Lønøy Audunson [email protected]
Grenland
Drangedal:
Aud-Elin Øygarden (Regionskontakt) [email protected]
Bamble:
Lise Dahl [email protected]
Skien:
Lene Andreassen [email protected]
Siljan:
Kari Røed Røsholt [email protected]
Heidi Vasdal [email protected]
Kragerø:
Ann-Dorth Schaanning [email protected]
Porsgrunn:
Wenche S. Larsen [email protected]