150421 Ole Jørn Horntvedt

Transcription

150421 Ole Jørn Horntvedt
Hva er selskapet verdt?
Ole Jørn Horntvedt
Agenda
►
►
►
►
►
Introduksjon
Ulike modeller for verdivurdering – og når bruker vi dem.
Prosessen for verdivurdering
Due diligence
Andre forhold/konklusjon
Page 2
Presentation title
Introduksjon
Page 3
Presentation title
Introduksjon: Hva er et selskap verdt?
►
Det kommer an på øyet som ser,
►
►
►
►
►
Eier
Kjøper
Bank
Etc
og faktisk situasjon/hensikten med en verdivurdering.
Salg stand alone?
► Salg synergier?
► Fusjon/Fisjon?
► Fordeling av verdier i forbindelse med generasjonsskifte?
► Salg til nærstående?
► Låneopptak?
Derfor finnes det også flere metodikker for verdifastsettelse. Det
velges en eller en kombinasjon av disse.
►
Page 4
Presentation title
Ulike modeller – og når bruker vi dem?
Page 5
Presentation title
Ulike modeller for verdivurdering, og når
bruke hvilke:
Balansebaserte metoder:
► Bokført egenkapital
► Substansvurdering
►
►
Eiendeler (verdijustert) – Gjeld = Verdi
Likvidasjonsverdi
Det man forventer å få for eiendeler hvis man avvikler selskapet -gjeld.(Skiller seg
fra substansmetoden ved at vi hensyntar at vi f. eks. ikke oppnår full verdi på et varelager ved avvikling).
Fortjeneste/Cashflow-baserte metoder:
► Avkastningsmetode/Multiper
►
Forventet årlig resultat * Faktor = Verdi
►
►
Her representerer faktoren risikoen vi mener forventningene våre har. F. eks. vil
3 representere høy risiko, mens 10 vil representere lav risiko.
Nåverdimetode
►
Page 6
Verdien av fremtidige kontantstrømmer i selskapet diskontert til nåverdi.
Presentation title
Forklaring nåverdiberegning:
Baserer seg på fremtidige kontantstrømmer fra bedriften, og risiko forbundet med riktigheten
av beregnede kontantstrømmer. Dette vil alltid være knyttet usikkerhet til!
Inntekter
Kostander
EBITDA
Endring arbeidskapital
Erstatningsinvesterig
Nyinvestering
Betalbar skatt
Cashflow
Diskonteringsrente:
2015
52 500
36 225
2016
55 125
37 493
2017
57 881
38 805
2018
60 775
40 163
20202019 Uendelig
63 814
41 569
15 000
16 275
-319
17 632
-339
19 076
-361
20 612
-384
22 245
-408
23 981
-434
-5 200
-2 441
-1 000
-2 645
-2 861
-3 092
-3 337
-3 597
13 515
13 648
15 854
17 136
15 000
7,5
Nåverdi av kontantstrøm.
kr 190 292
+ Verdi av finansielle investeringer
-Verdi av rentebærende gjeld
50000
-108000
Verdi vurdering:
Page 7
Fjorår
50 000
35 000
kr 132 292
Presentation title
18 500 196 664
2020
Uendelig
67 005
43 024
14 750
Prosessen for verdivurdering
Page 8
Presentation title
Verdsettelse ved diskontert kontantstrøm
►
Å gjennomføre en verdsettelse basert på diskontert
kontantstrøm kan oppsummeres i følgende trinn:
1.
Strategisk og finansiell analyse
►
►
►
►
►
►
►
2.
3.
4.
Page 9
Historisk lønnsomhet og utvikling
Selskapets styrker og svakheter, muligheter og trusler
Bransjeanalyse
Markedsdata og analyse
Regulatoriske forhold
Regnskapsprinsipper
Etc
Utarbeide prognoser
Estimere et avkastningskrav for diskontering
Kalkulasjon
Presentation title
Eksempel kalkulasjon:
Inntekter
Kostander
EBITDA
Endring arbeidskapital
Erstatningsinvesterig
Nyinvestering
Betalbar skatt
Cashflow
Diskonteringsrente:
2020
Uendelig
67 005
43 024
2015
52 500
36 225
2016
55 125
37 493
2017
57 881
38 805
2018
60 775
40 163
15 000
16 275
-319
17 632
-339
19 076
-361
20 612
-384
22 245
-408
-5 200
23 981
-434
-2 441
-1 000
-2 645
-2 861
-3 092
-3 337
-5 276
13 515
13 648
15 854
17 136
15 000
13 300 243 615
18 271
7,5
Nåverdi av kontantstrøm.
kr 217 093
+ Verdi av finansielle investeringer
-Verdi av rentebærende gjeld
50000
-108000
Verdi vurdering:
kr 159 093
Analyse
Page 10
20202019 Uendelig
63 814
41 569
Fjorår
50 000
35 000
Presentation title
Prognose
Avk.krav
EV → EK
Due diligence
Page 11
Presentation title
Due diligence
►
For å vurdere beregningene som ligger til grunn for verdivurderingen.
Dette er en systematisk gjennomgang av alle forutsetningene brukt i
verdimodellen.
►
►
►
►
Kommersiell og operasjonell Due Diligence
Finansiell Due Diligence
Teknisk Due Diligence
Juridisk Due Diligence
Synliggjør risikoen forbundet med transaksjonen, og brukes av kjøper til
å forbedre forhandlingsposisjon for pris og betingelser.
Page 12
Presentation title
Forhandling: Verdi av selskapet
Høy verdi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
God dokumenterbar fremtidig CF
Godt mitigert risiko
Bevist kjøpers synergier
Fleksibel oppgjørsform
Godt styrkeforhold
Godt gjennomført prosess
Godt kommunisert prosess
Selger har alternativer til salg
Dårlig dokumentert fremtidig CF
Tydelig risiko fra Full Due Diligence
Lite åpenbare synergier for kjøper
Lite fleksibel oppgjørsform
Dårlig styrkeforhold
Ustrukturert prosess med “støy”
Dårlig kommunisert prosess
Selger MÅ selge
Lav verdi
Page 13
Presentation title
Skaper:
• Trygge ansatte, familier og lokalmiljø
• Trygge kjøpere, selgere
• Ro og gode arbeidsforhold i
prosessen
Skaper:
• Usikre ansatte, familier og lokalmiljø
• Utrygge kjøpere, selgere
• Støy og dårlige arbeidsforhold i
prosessen
Konklusjon:
►
►
►
Modelleringen er den enkle siden av en verdivurdering
Utfordringen er å prognostisere fremtidig cashflow og vurdere risikoen i prognosene.
Selger: Om du oppnår en pris som du fortjener, kommer an på om du har jobbet
systematisk med:
•
•
•
•
•
•
•
•
►
►
God dokumenterbar fremtidig CF
Godt mitigert risiko
Bevist kjøpers synergier
Fleksibel oppgjørsform
Godt styrkeforhold
Godt gjennomført prosess
Godt kommunisert prosess
Selger har alternativer til salg
• Det betyr godt planlagt!
Kjøper: Du kjenner ikke bedriften fra innsiden!! Informasjonsbehovet er enormt. En full
Due Diligence er selvfølgelig.
Få hjelp til prosessen! Det vil dramatisk redusere risikoen som løpes ved
transaksjonen. Gir trygghet til både selger og kjøper og andre som blir påvirket.
Page 14
Presentation title
Takk for oppmerksomheten,
--
Ole Jørn Horntvedt | Manager | Rådgivning
Ernst & Young AS
Kystveien 2C, 4841 Arendal, Norway
Mobile: +47 916 47 475 | [email protected]
Website: http://www.ey.no