Arbeidsplan uke 4/15 Norsk:

Transcription

Arbeidsplan uke 4/15 Norsk:
Arbeidsplan uke 4/15
Mål:
 Lære sjangertrekkene til sagn.
 Jobbe med da/når
Norsk:
På skolen:
Vi jobber med sagn
Fordypning:
Les i boken din
Felles: gjennomgår hva et sagn er s.
109
Et godt læringsmiljø
gir bedre læring.
Vi lærer bedre når
vi er aktive.
Nøkkelord,
tankekart og bilder
hjelper oss å lære
nytt fagstoff.
Oppgaver i ord for alt:
- Oppg 89 s. 104
- Oppg 90 s. 106
- Oppg 91 s. 108
Gule sider:
 Oppg 36-42 s. 159 162
Øv på dobbel konsonant ved å gjøre
øvingsoppgavene nederst på linken:
http://www.norsksidene.no/web/Pa
geND.aspx?id=99317
Oppgaver gule sider: da/når
Oppg 29 s.154
Oppg 33 s. 156
Oppg 34 s. 157
Oppg 35 s. 157
Diktat:
Vi må øve på dobbel konsonant
denne uken.
Vokalen i ord med dobbel
konsonant blir kort.
Vokalen med enkel konsonant blir
lang.
Øv på dette ved å si diktatordene
høyt hjemme.
-
Håp
Hopp
Bakke
Bake
Penn
Pen
-
Masse
Mase
Lukke
Luke
Nytte
nyte
Onsdag(blå)/
torsdag (rød)/
fredag(gul)
Mål:





Lese av temperaturer og regne med minusgrader.
Sammenlikne størrelsen av negative tall.
Lese av tidspunkt i en rutetabell og regne med tid.
Lære hva prosent er.
Regne ut 50%, 25%, 20% og 10% av et hele.
Basis:
Fordypning:
Mandag:
Δ: Fordypningsark:
Oppgaver fra 7.trinn bok.
Matematikk
Grunntall 6a
Gjennomgang side 154 og 155.
Felles: Oppgave 1 og 2 s. 155.

Δ: Oppgave 3 – 8 s. 156 og
oppgave 15 – 18 s. 157.

: Oppgave 9 og 10 s. 156.
: Oppgave 11 og 12 s. 157.
Δ: Oppgave 13 og 14 s. 157.
Kapittel 6
Δ: Rett med fasit.
Matematikk i
dagliglivet
Δ: PC: Multi – 6a – Tall og
regning – Negative tall – Nivå 2.
Ordbanken
Negative tall
Graderstokk
Temperatur
Minusgrader
Kuldegrader
Tabell
Linjediagram
Loddrett
Vanrett
Termometer
Digital
Tallinje
Δ: Fordypningsark 2:
Oppgaver fra 7.trinn bok.
Δ: Hefte: 5 + «Knall og
fall».

Δ: Grublishefte
Δ: Bok: Pluss.
Oppgave 1 – 9.
Δ: Bok: Pluss.
Oppgave 43, 44, 47 – 59.
Δ: Abelkort
Δ: Oppgave 33 s. 163.
Onsdag:
Gjennomgang side 158 og 159.
Felles: Oppgave 19 s. 159.
Δ: Oppgave 20, 22, 23, 27 s. 159 –
160.
: Oppgave 21 og 26 s. 159 - 160.
: Oppgave 25 og 28 s. 160.
Δ: Oppgave 28 og 29 s. 160.
Torsdag:
Gjennomgang side 161.
Δ: Oppgave 30 - 32 s. 162 – 163.
Mål: Mål: Språklæring: Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Beskrive eget arbeid med å lære
engelsk.
Kommunikasjon: Beherske ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Uttrykke egen mening om ulike emner.
Kultur, samfunn og litteratur: Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land.
Engelsk 6
The American
Dream
Dette skal vi jobbe med:
New chapter: The USA. We will learn about cities
in the USA, famous Americans and the American
dream.
Grammar: Present perfect. Regular and irregular
verbs.
Leselekse:
Remember to listen to the audio files on school
web page; CLICK HERE
Nivå 1: Read page 151 and 152 in textbook.
Also read “The taxi driver” on page 153.
Statue of Liberty
Link til engelsk ordbok
på nett:
KLIKK HER
Nivå 2: Read page 151 and 152 in textbook.
Also read “The American Dream” page 154-155.
Nivå 3: Read page 151 and 152 in textbook. Also
read “From Europe with a dream” page 156-157.
Lekse på nett:
Follow the link, listen to the audio and do the
exercises corresponding with your level; Stairs 6
Arbeidsboklekse:
Nivå 1: Do exercise 196 on page 102 in
workbook.
Nivå 2: Do exercise 201 on page 105 in
workbook.
Nivå 3: Nivå 3: Do exercise 204 on page 106 in
workbook. (Handout from teacher.)
Stairs på nett:
KLIKK HER
Level 1:
1. He works = han
jobber
2. Also = også
3. People = folk
4. Famous = berømt
5. Travel = reise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Level 2:
Corner = hjørne
Avenue = bred gate
Depending =
avhengig av
Apply = bruke, søke
Customer = kunde
Skyscrapers =
skyskrapere
Even = glatt, enda, til
og med
Achieve = oppnå
Level 3:
1. Century = hundreår
2. In common = (til)
felles
3. Immigrants =
immigranter
4. Settle = bosette seg
5. Great-grandparents
= oldeforeldre
6. Peasants = bønder
7. Poor = fattig
8. Travelled = reiste,
dro
9. Plenty = masse,
massevis
10. Relatives =
slektninger
Mål:



samtale om hinduismen
kjenne til hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder
beskrive hinduistiske høytider og sentrale ritualer
RLE
Hinduisme
Livsstadier og
kaster
Tilleggsoppgaver:
Vi i verden.cappelen.no
Dette faget jobbes det foreløpig
kun med på skolen, men om noen Gå inn på oppgaver under
Hinduismen.
uker blir det leselekser også i
RLE:
Leser og samtaler om tekst og
bilder på sidene 80 til og med
side 83 i «Vi i verden».
Gjennomgang av oppgave 1a
side 83.
Arbeid individuelt med
følgende oppgaver:
 Hvilke personer, høytider og
seremonier er viktige i
hinduismen og buddhismen?
 Skriv syv faktasetninger om
hinduismen.
 Skriv syv faktasetninger om
buddhismen.
 Er det noe som er felles for
hinduisme og buddhismen.
Vis med venndiagram.
 Skriv/lag fem spørsmål om
hinduismen.
Etter at du har jobbet med dette emnet, skal du kunne:
- Forklare hva demokrati og ytringsfrihet er.
- Gjøre greie for hvordan Norge styres.
- Beskrive forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et diktatur.
Samfunnsfag
Basis:
«Bestemme sammen»
Lærebok: Midgard 6
Fordypning:
Oppgaver s.170:
38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 5, 7,
Les s.164-169
Oppgaver s.170:
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37,
Hjemmelekse:
Snakk med en voksen og gi
han/hun 2 eksempler på hva
som skjer på stortinget.
(Se s.160)
Finn ut hvor de
forskjellige partiene
står i forhold til
oljeboring i Lofoten.
Hvorfor er noen for,
mens andre er imot?
Les sammendraget
på s.171. Kan du alt?
Etter at du har jobbet med dette emnet, skal du kunne:
- Lese og forstå et værkart med værsymboler
-
Forstå forskjellige uttrykk som brukes i værmeldingene
Beskrive hvordan vind og nedbør oppstår
Gjøre værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
Fortelle om vær og klima i Norge
Naturfag
Yggdrasil 6
Basis:
Fordypning:
Kap 3 «Alle snakker om været».
Oppgaver s.95:
Les s. 97-100
7, 8, 9, 10, 3
Oppgaver s.101
4, 5, 6, 7, 8, 9
Hjemmelekse:
Se på værmeldingen og forklar
værtegnene på Vestlandet.
Les s.97
Sett deg inn i hvordan
Lavtrykk og høytrykk
fungerer.
Skriv og tegn.
Oppgaver på ark.
Nysgjerrigper (hefte)