Møtereferat 05.02.2015

Comments

Transcription

Møtereferat 05.02.2015
Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Deltakere:
Oppvekst og levekår
Buøy skole
Postadr.: Skipsbyggergata 19, 4085 Hundvåg
Besøksadr.: Skipsbyggergata 19a
Telefon: 51913770 Faks: 51913780
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr.: NO 964 965 226
Driftsstyret, Buøy skole
Buøy skole, personalrom
05.02.15 kl.18.30-20.00
Dag Andre Kvernstrøm, leder
Elin Sætre, lærerrepresentant
Gerd Samuelsen, politisk representant
Torunn Nerheim, representant andre ansatte
Synne Reinertsen, elevrepresentant
Vilde Østerbø, elevrepresentant
Nina E. Grødem, rektor/sekretær
Fravær
Margrethe Ellingsen, lærerrepresentant
Charlotte Yri, foreldrerepresentant nestleder
REFERANSE
JOURNALNR
DATO
05.02.15
Sak nr.:
Sak 01/15
Sak 02/15
Sak 03/15
Innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjent.
Referat
Referatet fra forrige møte er lagt ut på skolens hjemmesider.
Vedtak: Referatet godkjent.
Konstituering:
Driftsstyret for 2015 har konstituert seg, og består av følgende medlemmer:
Dag Andre Kvernstrøm, leder
Charlotte Yri, foreldrerepresentant nestleder
Elin Sætre, lærerrepresentant
Margrethe Ellingsen, lærerrepresentant
Gerd Samuelsen, politisk representant
Torunn Nerheim, representant andre ansatte
Synne Reinertsen, elevrepresentant
Vilde Østerbø, elevrepresentant
Nina E. Grødem, rektor/sekretær
Sak nr.:
Sak 04/15
Sak 05/15
Sak 06/15
Sak 07/15
Orienteringssaker
Fra FAU: Det jobbes med en plan for hva FAU skal arbeide med, slik at FAU sin
funksjon blir mer formalisert. FAU har videre etterspurt skolen HMS-plan og
handlingsplan knyttet til mobbing, og disse dokumentene blir det informert om på
neste møte i FAU. Det ble en fin åpningsfest i gymsalen, og FAU stod for salg i
kafeteria. Rektor har informert om at den økonomiske situasjonen ikke ser så verst
ut, og at økonomiske kutt ikke ble så store som først antatt. Økonomien må sees i
sammenheng med omstruktureringen for skolen.
Fra Elevrådet: Godt miljø på skolen og i klassene, men av og til litt uro. Elevene
ønsker generelt mer medvirkning og kan ha enda mer praktiske metoder i enkelte
fag. Elevene synes det var kjekt med åpningsfesten. Elevene ønsker filmvake, noe
som må avtales med foresatte/lærer. Ungdomstrinnet får åpne inngangsdør om
morgenen, og elevrådsrepresentantene ordner dette. Barnetrinnet (2-7 klasse) skal få
inneordning en dag i uka hver, etter oppsatt plan.
Fra skolen: Vi har nå et felles tema for hele skolen som heter «I aktivitet for en
grønnere hverdag», og fredag uke 7 vil det bli en storsamling som mellomtrinnet har
ansvar for. På denne samlingen får elever vise fram noe av det de har jobbet med i
perioden, og som knytter seg til temaet. I forbindelse med temaet blir det også laget
en musikkvideo «Grønt flagg», og på SFO er en i ferd med å lage et drivhus av blant
annet tomme flasker. Skolen ønsker å ta i bruk husmannsplassen i større grad, og
har nå utarbeidet noen ordens-/HMS regler. Lærerne kan reservere huset til
undervisnings- og sosiale formål. Buøy skole får utlandsbesøk av lærere/skoleledere
i forbindelse med prosjekt «Comenius», onsdag-fredag 11-13 mars. Vi skal vise
fram hvordan vi stiller reflekterende spørsmål til elevene i ulike sammenhenger, og i
denne forbindelse vil vi vise dem undervisning fra enkelte klasser.
Vedtak: Til orientering
Økonomi pr. februar 2015
Budsjettet for 2015 er nå lagt fram, men vi har ennå ikke full oversikt over den
økonomiske situasjonen. Skolen utarbeider en stillingsplan snarest mulig, og vil se
eventuell nedbemanning i sammenheng med omstrukturering og naturlig avgang.
Rektor tror ikke skolen vil merke særlig til økonomiske kutt, og det arbeides hele
tiden med best mulig løsninger for å ivareta elevenes trivsel og læring. Mer detaljer
omkring økonomien vil følge på neste møte i driftsstyret.
Vedtak: Til orientering
Brukerundersøkelser:
Vedrørende elevundersøkelsen, så er resultatene veldig bra, og spesielt 7.klasse har
svært gode resultater. Det stilles spørsmål ved at noen få i 10.klasse svarer at de blir
«mobbet» av voksne på skolen. Rektor går i dialog med klassen om dette, og noen
få elever i klassen forteller at de har krysset av vilkårlig «på tull». Det blir likevel
fulgt opp videre om det er noen som har denne opplevelsen. Områder som kan bli
bedre er «medvirkning», «nytteverdien av arbeidet», «respekt» og «hva en kan gjøre
for å bli bedre i fagene». SFO har også gjort en god undersøkelse, der helhetlig
vurdering er 79 og dette resultatet er en del bedre enn fjoråret. Områder vi skal
arbeide videre med er samarbeid med hjemmet, mens misnøye med prisen er et
område skolen ikke kan gjøre så mye med.
Vedtak: Til orientering
HMS:
Buøy skole har en HMS- plan, og denne ser fin ut, uttrykker driftsstyreleder. Dette
er et internt dokument for skolen. De ansatte skal skrive under på planen ved
oppstart hvert skoleår, slik at alle er informert om HMS-reglene som gjelder.
2/3
Sak nr.:
Sak 08/15
Sak 09/15
Sak 10/15
Skolen har også en mobbeplan, som er felles for bydelen. I tillegg har vi tiltakskort
som viser prosedyren i forhold til hva som skjer dersom blant annet mobbing
avdekkes.
Vedtak: Til orientering
Omgjøring til barneskole.
Det er faste møter med blant annet representanter fra kommunen i forbindelse med
omgjøringen. Elevene på ungdomstrinnet forteller at de ikke merker noe til de
endringene som skal skje til høsten. Det vil bli kjøpt inn noe inventar for å møte
elevveksten på de laveste trinnene, og dette får skolen tildelt egne midler til.
Vedtak: Til orientering
Skolering av driftsstyremedlemmer:
Ingen påmeldte til driftsstyreskoleringen fra Buøy skole.
Eventuelt
Møtedatoer for driftsstyret, våren 2015: 14.april og 2.juni (klokka 18.30). Til høsten
vil første møte i driftsstyret være 1. september (klokka 18.00). Det er ønskelig at vi
tar opp leirskoleordningen på det siste driftsstyremøtet før sommeren.
Vedtak: Til orientering
3/3