Arbeidsrettet norskoppl. v/Nina Jernberg

Comments

Transcription

Arbeidsrettet norskoppl. v/Nina Jernberg
Praksisnær og arbeidsrettet
norskopplæring
Læringsmappe som pedagogisk verktøy
1
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Program for dagen
 08.30- 09.45 Forelesning
 09.45- 10.00 Pause
 10.00- 11.00 Gruppearbeid
 11.00- 11.30 Oppsummering og spørsmål
 11.30- 12.30 Lunsj
 12.30- 13.15 Forelesning
 13.15- 13.30 Pause
 13.30- 14.30 Gruppearbeid + oppsummering
2
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Læringsmapper
 Pedagogisk verktøy for praksisnær opplæring
3
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
3
Profiler – Basisferdigheter på jobben
www.vox.no/profiler
Nina
4
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 201528.10.2015 •
Side 4
Praksisnær opplæring – Vox
 http://www.vox.no/Norsk-og-
samfunnskunnskap/Arbeidsrettetopplaring/#ob=5666
 http://www.vox.no/Basiskompetanse-i-
arbeidslivet-BKA/praksisnar-opplaring/
5
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Arbeidsnorsk - mine erfaringer
 Furuset Kvalifiseringssenter (Rosenhof):
 Norsk med praksisplass (3 d skole + 2 d arbeidspraksis)
 Samarbeid med Aetat og flyktningkontoret i bydel Furuset/Alna
 Laget kontrakt med arbeidsgivere, fulgte opp på praksisplass
 Oslo VO Skullerud, Intro- modell:
 Norsk med språkpraksis (3 d skole + 2 d språkpraksis)
 Samarbeid med NAV (bydel/kommune), programrådgivere
 Oppfølgning på praksisplassen, laget ikke kontrakt
 Oslo VO Skullerud, NAP- modell:
 Norsk med arbeidspraksis (2 d skole + 3 d arbeidspraksis)
 Samarbeid med NAV- Intro i Oslo
 Laget kontrakt med arbeidsgiver, språklige mål for
praksisplassen, tett oppfølging
6
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Hva er arbeidsrettet norsk?
 Kurs som kombinerer norskopplæring i klasserommet
med 1- 3 dager praksisplass
 Introduksjonsprogrammet: norsk med språkpraksis
 Norsk med arbeidspraksis (NAP-kurs)
 Yrkesrettede kurs (norsk + fag)




Salg og service
Barnehageassistent
Helse og omsorg
Kantinekurs
 Norskkurs for minoritetsspråklige ansatte i
kommunale og private bedrifter (BKA eller andre kurs)
7
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Oslo Voksenopplæring Skullerud
 Intro- modellen (3 d skole + 2 d språkpraksis)
 NAP- modellen (2 d skole + 3 d arbeidspraksis)
 Kurs i bedrift
 BKA- kurs (les og skriv, data, norsk)
 Kurs for barnehageansatte (bydeler i Oslo)
 Kurs for ansatte på sykehus, sykehjem og
hjemmetjenesten
 Renholdskurs for spor 1 deltakere (mot fagbrev)
8
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Praksisplassen som læringsarena
 Hvordan utnytter vi praksisplassen som en arena for
læring?
 Hva bør et praksisbesøk inneholde?
 Hva kan en deltaker lære på en praksisplass og
hvordan tilrettelegger vi for at læringen skal skje?
 Hvordan forbereder vi deltakerne til en praksisplass?
 Hvordan hjelper vi deltakerne til å sette ord på det de
lærer underveis og i etterkant?
9
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Læringsmuligheter i en språkpraksis?
Utsagn fra deltakere:
«Vi snakker bare med gulvet.»
«Jeg bare fyller på varer, og jeg lærer ikke noe
norsk.»
«Ingen har tid til å snakke med meg.»
Utsagn fra en arbeidsleder:
« Det blir for mange misforståelser med barna, så vi
kan ikke ha deltakeren i språkpraksis her.»
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
10
Hva ønsker jeg oppnå?
 Deltakeren:
 Skal kunne se sammenheng mellom læring av
norskferdigheter på skolene og behovet for
norskferdigheter i ulike situasjoner på praksisplassen
 Skal lære seg å se/ søke muligheter for læring på
praksisplassen
 Skal lære å systematisere sin læring (mappe)
 Skal lære seg å sette ord på læring som har skjedd
(praksislogg)
11
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Hvordan skal vi oppnå dette?
 Læreren bør:
 Kartlegge språklæringsmuligheter på
praksisplassen
 Tilrettelegge i klasserommet for gode forberedelser
til praksis
 Tilrettelegge for at læring skjer i løpet av en
praksisperiode
 gode samtaler med leder og deltaker
 veiledning av deltaker ute på praksisplassen
 observasjon i ulike situasjoner
 Bygge bro fra læring i klasserommet til læring på
praksisplassen
12
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Ulike roller
 Hva kan læreren/veilederen/kursinstruktøren
gjøre?
 Hva kan saksbehandler eller programrådgiver
i NAV gjøre?
 Hva kan praksisplassen gjøre?
 Hva kan deltakeren selv gjøre?
Nina J
13
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
13
Lærerens spisskompetanse
 Har norskspråklig og pedagogisk kompetanse
 Kan se sammenheng mellom muntlige og skriftlige
kompetansemål i læreplanen, og muntlige og skriftlige
situasjoner/aktiviteter på en arbeidsplass
 Kan sette konkrete mål for utvikling av språkferdigheter
 Kan bidra til å utvikle en deltakers læringsstrategier
 Gi støtte og motivere i læringsprosessen
Nina
14
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
14
Hva er tekst?
Nina
15
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
15
Hvor finnes tekstene?
Nina
16
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
16
17
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Hvorfor skal vi jobbe praksisnært?
 Voksenpedagogikk
 Hva trenger den voksne å lære?
 Hva er behovet?
 Hva motiverer?
 Kan man ta i bruk det man lærer umiddelbart?
 Kan man repetere det man lærer?
 Kan det man lærer bidra til mer læring?
18
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Nasjonale dokumenter
 Peker i samme retning:
 Stortingsmelding om helhetlig integreringspolitikk (2012)
 Stortingsmelding 9 om arbeid, velferd og inkludering
 Introduksjonsloven
 Forskrift: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere
.......integrering gjennom arbeid
19
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Stortingsmelding om en helhetlig
integreringspolitikk (2012)
 Arbeidslivet vies et eget kapittel hvor
arbeid beskrives som «nøkkelen til
deltakelse og økonomisk
selvstendighet».
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
20
Stortingsmelding 9 om Arbeid, velferd og
inkludering
 Hovedgrepene i meldingen er:
 Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke
tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av
arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for
personer med nedsatt funksjonsevne og
innvandrere.
 Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av
virkemidler, slik at virkemidlene skal kunne
benyttes ut fra den enkeltes behov for å komme i
arbeid.
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
21
Revidert utgave 2012
Arbeidsretting
 Økt fokus
 Arbeidslivsdomenet
kan vektlegges
 Kommunikativ
kompetanse (språksyn)
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
22
Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, s 8
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
23
Utdrag s 11
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
24
Erfaringer med ulike modeller
 Intro- modell (3 d skole + 2 d praksis)
 Språkpraksis
 Liten ressurs til oppfølging på praksisplassen, liten
fleksibilitet
 Korte kontrakter (3 – 6 mnd)
 NAP- kurs (2 d skole + 3 d praksis)
 Arbeidspraksis
 God ressurs til oppfølging, mer fleksibilitet, tettere




25
oppfølging
Lange praksiskontrakter (6 mnd – 12 mnd)
10 fikk jobber (fast heltid, deltid, midlertidig, ringevikar)
1 fikk lærlingplass (realkompetansevurdering)
2 utvidet praksis til 5 dager, lovnad om jobb
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Deltakerne på NAP-kurs
 Spor 2 og noen spor 3
 17- 23 deltakere
 Utdanningsbakgrunn: grunnskole – universitet
 De fleste har bestått norskprøve 2 (A2) muntlig
og jobber mot norskprøve 2 (A2) skriftlig.
 Noen har rett til gratis norskopplæring og noen
betaler for kurset selv
 Fellestrekk:
 svært motiverte for å finne seg en praksisplass, og
deretter komme seg raskt ut i jobb!
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
26
Samspill mellom ulike mål i språkopplæringen –
et krysspress?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Muntlig norsk i praksis – opplæring i muntlig kommunikasjon på arbeidsplassen
Kartlegge medbrakt yrkeskompetanse og
erfaring
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
28
Deltakernes medbrakte kompetanse
 Arbeidserfaring fra hjemland og fra Norge
 2 skreddere/designere
 1 økonom som har jobbet i bank
 1 kjemiker med mastergrad, litt lærererfaring
 2 lærere med erfaring fra barneskole
 1 sykepleier - godkjent helsefagarbeider
 1 møbelsnekker
 Resepsjonist, dørvakt
 Kantineleder
 IKT (nettverksadministrasjon), erfaring fra departementet
 Uten arbeidserfaring
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
29
Hvilken yrkesbakgrunn har dine
deltakere?
 Har de noe arbeidserfaring fra hjemlandet sitt?
 Jobbet frivillig?
 Har de hatt praksisplass i Norge?
 Har de hatt eller har de en ekstrajobb?
Summing 5 min……
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
30
Et godt utgangspunkt
 Enighet om konkrete læringsmål for en
praksissituasjon
 Arbeidsplassen
 Deltakeren
 Læreren/veilederen, saksbehandler,
programrådgiver
Nina
31
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
31
Profiler – Basisferdigheter på jobben
 barnehageassistent
 blikkenslager
 bussjåfør
 butikkmedarbeider
 elektriker
 HMS-arbeid for byggfag
 lagermedarbeider
 langtransportarbeider
 maskinfører
 pleieassistent
 renholder
 rørlegger
 truckfører
 tømrer
Nina
Jernberg
Tromsø 27. oktober 201528.10.2015 •
Nina Jernberg
- fagdag
Trondheim- 26.09.13
32
Side 32
Nina
33
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
33
Arbeidskultur – finner eksempler
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
34
Arbeidskultur – HMS - hygiene
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
35
36
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Arbeidskultur – HMS
37
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
38
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Arbeidskultur – uformell regel?
39
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
A2- nivå samtale
 Kan gjøre avtaler og uttrykke enighet og
uenighet
 Kan delta i en svært kortfattet sosial utveksling,
men forstår stort sett ikke nok til å holde samtalen
i gang på egen hånd
 Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi
uttrykk for reaksjoner, meninger og følelser på en
enkel måte
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
40
A2- nivå samtale
 Kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed
eller instruks og takle et begrenset antall enkle
oppfølgingsspørsmål
 Kan formidle enkel informasjon og gi en kort,
enkel rapport i en kjent kontekst
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
41
A2- nivå lese
 Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til
egen arbeidssituasjon
 Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og
veiledninger som er enkelt formulert
 Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for
eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle
avistekster, både på papir og digitalt
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
42
Jeg kan lese og forstå instrukser
 Arbeidsinstruks
 Hygieneinstruks
 Instruks for en stellsituasjon, eller om
løfteteknikker
 Branninstruks
 Avfallsinstruks
 En instruks på bruk av en maskin, et verktøy, et
hjelpemiddel
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
43
Eksempler på instrukser
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
44
Oppslag – på hvilket nivå?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
45
Er dette et enkelt oppslag?
A1- eller A2 nivå?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
46
A2- nivå skrive
 Kan skrive enkelt om familie, boforhold,
utdanning og arbeidserfaring, både på papir og
digitalt
 Kan skrive korte, enkle beskjeder og
meldinger på papir og sms
 Kan gjengi opplevelser og hendelser med
enkle fraser og setninger, både på papir og
digitalt
 Kan skrive en enkel CV
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
47
Jeg kan skrive beskjeder
 Gule lapper
 Meldingsbok
 Loggbok
 Avtalebok
 På en tavle (whiteboard eller oppslag)
 Hvem skal lese den? Når skal den skrives? Hva
slags form skal den ha? Ulike
vanskelighetsgrader?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
48
Jeg kan skrive logg og rapport
 Hvilken yrkeskontekst?
 Hvilken situasjon?
 Hvem skal lese den?
 Hele setninger eller punktvis?
 Fylle inn i standardformat med kategorier?
 Beskrivende? Argumenterende? Forslag til tiltak?
 For hånd? På tavla eller på papir? På data?
Elektronisk rapportsystem?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
49
Logg fra en barnehage
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
50
Arbeidsrettet norsk i klasserommet
 Forberedelser til praksissituasjonen
 Kartlegger medbrakt kompetanse (arbeidserfaring)
 Lager yrkesgrupper
 De med erfaring settes sammen med de uten erfaring
 Kartlegger ordforråd knyttet til ønsket praksisplass
(tankekart)
 Kartlegger kunnskap om arbeidsoppgaver
 Kartlegger erfaringer med å bruke skriftlig
kommunikasjon i jobb (hjemland, tidligere praksisplass)
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
51
Bygger bro fra praksisoppfølgingen
 En deltaker presenterer praksisplassen og




arbeidsoppgaver
Viser bilder av ting, situasjoner og tekster fra
praksisplassen
Ord, uttrykk og begrepslæring
Leseforståelse – autentiske tekster
Gruppearbeid knyttet til ulike yrker/praksisplasser
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
52
Hvordan tilrettelegger jeg for økt læring?
 Innhente så mye informasjon som mulig på et
praksisbesøk
 Hvordan foregår kommunikasjonen i ulike situasjoner?
 Gi deltakerne ideer til nye muligheter for språklæring
på praksisplassen
 Gi arbeidsgiveren ideer til hvordan de kan tilrettelegge
og utfordre deltakeren i sin språkpraksis

Deltakerens skolebakgrunn
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
53
Tilrettelegge undervisningsmateriell til den
enkeltes praksisplass
 Velge ut bilder og tekster til læringsmappene
 Utvikle oppgaver til tekstene i læringsmappene
 Leseforståelse
 Ord/ uttrykk – setninger, grammatikk
 Arbeidskultur (HMS)
 Velge ut tekster som kan brukes for alle deltakerne
 Øver leseforståelse (norskprøvene)
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
54
PAUSE
Kl 09.45- 10.00
Gruppearbeidet starter
etter pausen
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
55
Gruppearbeid – del 1
 Kl 10.00- 11.00
 Sett dere sammen i grupper på 5 personer
 Velg en gruppeleder som kan oppsummere
56
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Del 1
1.Hva har du lært i løpet av forelesningen? Er det noe du kan ta
med deg tilbake til undervisningen?
2.Hvordan kan du innhente mer informasjon og kunnskap om
praksisplassens muntlige og skriftlige kommunikasjon? Hva er
relevant for den praksisplassen (stillingen) deltakeren har?
3.Hvordan vil du innhente teksteksempler fra praksisplassen? Vil du
gjøre det selv? Kan du be deltakeren din om å gjøre det selv? Kan
du samarbeide med andre om å gjøre det?
4.Hvordan vil du bygge bro mellom læringen som skjer på
praksisplassen og læring i klasserommet? Er det noen konkrete
grep du kan gjøre?
57
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Oppsummering + spørsmål
 Kl 11.00 – 11.30
58
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
LUNSJ
Kl 11.30 – 12.30
59
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Læringsmappe – et pedagogisk verktøy
 Eksempler på konkrete




kommunikasjonssituasjoner
Autentiske tekster fra praksisplassen
Bilder fra arbeidsplassen
Ord- og begrepsbank
Arbeidskultur
 Egenvurdering med «Jeg kan…»
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
60
Metodisk veiledning til læringsmapper
 Innhold
 Beskrivelse av innhold
og struktur
 Teorigrunnlag
 Praktiske bruk av
læringsmappe og tips
til læreren
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
53
Læringsmappe for pleieassistenter eksempler på nivå A1- B1- nivå
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
62
Læringsmappe for arbeidslivet
Åtte deler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Profil for basisferdigheter på jobben
Mål for opplæringen
Kompetanse og arbeidserfaring
Bilder fra arbeidsplassen
Tekster fra arbeidsplassen
Sjekklister for egenvurdering
Arbeidskultur
Visningsmappe
……eksempler som kan tilpasses!
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
63
Del 1
Profil for basisferdigheter på jobben
En døråpner til arbeidskonteksten
 Konkretiserer behovet for skriftlig og muntlig
kommunikasjon
 Gir en beskrivelse av frekventhet på daglige
arbeidsoppgaver som er relatert til skriftlig og muntlig
kommunikasjon
 www.vox.no/profiler
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
64
Profil - Basisferdigheter på jobben
 Lese og skrive
 Hverdagsmatematikk
 Digital kompetanse
 Muntlig kommunikasjon
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
28.10.2015 • Side 65
28.
10.
201
5•
Sid
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Del 2 Mål for opplæringen
 Kursplan
 Individuell plan – mål for praksisplassen
 Hvordan utformer vi dem?
 Hvordan blir de gode pedagogiske verktøy?
 Hvordan kan deltakerne lese og forstå dem?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
67
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
68
Individuell plan
69
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring
 Kartlegging av medbrakt kompetanse
 Utdanning, kurs
 Arbeidserfaring fra hjemland og Norge/Sverige
 Kartlegging av læringsstrategier
 Lesestrategier
 Skrivestrategier
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
70
Medbrakt kompetanse
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
71
Har de brukt skriftlig kommunikasjon
i tidligere jobber?
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
72
Kartlegge bruk av strategier
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
73
Del 4 og 5
Bilder og tekster fra arbeidsplassen
 Illustrerer ulike teksttyper og sjangrer
 Konkretiserer arbeidssituasjonen
 Deltakerne kan kjenne seg igjen
 Læreren kan ta bilder
 Deltakerne kan ta bilder
 Hente bilder fra læringsmappene på
www.vox.no

Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
74
Barnehage – beskjed - arbeidskultur
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
75
76
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Sykehjem- muntlige situasjoner
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
77
Sykehjem- lese + arbeidskultur
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
78
Barnehage – norsk kultur
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
79
80
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Del 6
Sjekklister for egenvurdering
 Inneholder ulike eksempler på nivå A1- B1
 Skriftlige sjekklister (lese og skrive)
 Muntlige sjekklister (samtale, lytte, snakke/ egen tale)
 Kan tilpasse sjekklistene ved behov (Word- mal)
 http://www.vox.no/upload/10956/06_Laeringsmappe_pleiea
ss_web.pdf
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
81
Sjekkliste = læringslogg
 Topptekst
 Nivå
 Ferdighet
 Kompetansemål
 Bilde + situasjonsbeskrivelse
 Delmål - ”Jeg kan”
 Egenvurdering skjer i etterkant av et
undervisningsopplegg
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
82
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
83
Deltakerens læringsmappe
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
84
85
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
A1 - basisbruker
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
86
87
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
88
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
89
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Sykehjem – ulike oppslag
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
90
Sykehjem – tekster på nivå A1- B1
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
91
Arbeidskultur - verdier
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
92
Eksempler på lesing
butikk, kantine, kiosk, bensinstasjon
 kassa og bankterminaler
 kvitteringer
 tilbudsskilt
 hylle- og varemerking
 reklamebrosjyrer
 reklamekampanjer – kjedeomfattende ukenytt
 menyer
 medlems- og rabattordninger
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
93
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
94
Ordinnlæring, kassa, tilbud og regler
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
95
Arbeidskultur - lesing
 Taus kunnskap
 Skrevne og uskrevne
 Lesing og skriving
 HMS (hygiene, brann, taushetserklæring,
verneutstyr)
 Rettigheter og plikter; regler for fravær, permisjon,
lønn, ferie, oppsigelse
 Fagforening og verneombud
 Leder og ansatt – uskrevne regler
 Sosialt miljø – uskrevne regler
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
96
Arbeidskultur - samfunnskunnskap
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
97
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
98
HMS - brann
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
99
PAUSE
 Kl 13.15 – 13.30
 Gruppearbeidet starter etter pausen
100
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Gruppearbeid – del 2
kl. 13.30 – 14.15
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
101
Del 2
5. Er det noen eksempler på kompetansemål i læreplanen som kan hjelpe
deg med å strukturere læringen på arbeidsplassen? (…er det noen som
passer bedre enn andre?) Hvordan kan du evt. bryte ned eller konkretisere
læringsmålene?
6. Hva kunne du tenkte deg å starte med når du skal bygge opp en
læringsmappe for deltakeren din? Er det allerede noe du gjør som du kan
bygge videre på?
7.Sjekklister (læringslogg). Bruk eksemplene du har fått utdelt.
• Hva må du tenke på hvis du skal lage en sjekkliste til en autentisk tekst?
• Hvilke kriterier for egenvurdering vil du bruke?
• Hva må du gjøre for å være sikker på at du vet hvordan teksten brukes i
praksis?
• Hvordan vil du knytte sjekklisten til læreplanens mål, og hvordan vil du
konkretisere disse (bryte ned) for deltakeren?
102
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
Takk for meg
 [email protected][email protected]
 Mobil: 951 76 426
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 
Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015
103