Årlig melding - Sykehuset Østfold

Transcription

Årlig melding - Sykehuset Østfold
SYKEHUSET ØSTFOLD HF
Årlig melding 2014
til Helse Sør-Øst RHF
Fredrikstad, 23. februar 2015
Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015
Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset Østfold 4. februar 2015
Behandlet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. februar 2015
1
Innhold
DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG ................................................................................ 3
1.
Innledning .................................................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Om Sykehuset Østfold HF – oppgaver og organisering ...................................................................... 3
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag................................................................................................ 4
Sykehuset Østfold HFs mål for 2014 ...................................................................................................... 4
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll ................................................... 4
Medvirkning fra brukere og ansatte ......................................................................................................... 6
2.
Sammendrag ................................................................................................................................. 6
2.1.
2.2.
Positive resultater og uløste utfordringer................................................................................................ 6
Evaluering av egen virksomhet og organisering .................................................................................... 8
DEL II: RAPPORTERINGER ............................................................................................................. 12
3.
Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014 ................................................... 12
3.1.
Overordnede føringer ............................................................................................................... 12
3.1.1.
3.1.2.
Mål for Helse Sør-Øst..............................................................................................................................12
Tildeling av midler ....................................................................................................................................13
3.2.
Resultater for mål 2014 ............................................................................................................ 16
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
Aktivitet ......................................................................................................................................................16
Tilgjengelighet og brukerorientering......................................................................................................16
Kvalitet og pasientsikkerhet ....................................................................................................................18
Personell, utdanning og kompetanse .....................................................................................................22
Forskning og innovasjon .........................................................................................................................23
Styringsparametre 2014............................................................................................................................25
Organisatoriske krav og rammebetingelser ..........................................................................................27
Krav og rammer for 2014 .......................................................................................................................27
Øvrige styringskrav 2014 .........................................................................................................................28
4.
Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014 .......................................................... 32
5.
Rapportering på andre områder .............................................................................................. 34
DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT ........................................................................................... 35
6.
Utviklingstrender og rammebetingelser ................................................................................. 35
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Faglig og demografisk utvikling .............................................................................................................35
Forventet økonomisk utvikling ..............................................................................................................35
Personell- og kompetansebehov ............................................................................................................35
Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og utfordringer .......................................36
7.
Helseforetakets planer for utviklingen ................................................................................... 37
DEL IV: VEDLEGG ............................................................................................................................... 40
Vedlegg 1: Brukerutvalget SØ – Årlig melding for 2014...................................................................... 40
2
DEL I:
1.
1.1.
INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Innledning
Om Sykehuset Østfold HF – oppgaver og organisering
Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold fylke (eksklusiv
Rømskog kommune). Folketallet i Østfold var 286 781 per 30.09.2014.
SØ yter spesialisttjenester innen
- kirurgiske fagområder (ortopedi, bløtdelskirurgi inkl. gren- og subspesialiteter, gynekologi,
fødselsomsorg, øye og øre-nese-hals)
- medisinske fagområder (indremedisin med gren- og subspesialiteter, nevrologi, pediatri
(barn), revmatologi og kreftsykdommer)
- psykisk helsevern (barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri)
- tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
- habilitering
- prehospital akuttmedisin inklusive ambulanse- og nødmeldetjeneste
- anestesi-, operasjon-, intensiv- og smertebehandling
- radiologi og laboratoriefag (patologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, medisinsk biokjemi
og blodbank)
SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi.
SØ hadde 4145 årsverk (på fast månedslønn) per 31.12.2014. I disse årsverkene var det ansatt
4988 personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, med en stabil kvinneandel på
77,5 % per 31.12.2014. Gjennomsnittlig brutto årsverksforbruk i 2014 var 4601 mot 4544 i 2013.
Organisasjonskartet for Sykehuset Østfold per 09.12.14
3
1.2.
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Visjon
Sykehuset Østfold (SØ) skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når
de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Verdier med leveregler
Verdiene er en rettesnor for ledere og medarbeidere, og skal komme til uttrykk i daglig atferd.
Verdiene forteller hvordan virksomheten ønsker å bli oppfattet.
Sykehuset Østfolds verdier er kvalitet – trygghet – respekt.
Sykehuset Østfolds fem leveregler er:
1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte
Overordnede mål
I SØ 2015 skal
- alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og
tverrfaglig arbeidsform
- ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret
tjenestekvalitet
- samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av
pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere
- SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig
innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt
- det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill. kroner
1.3.
Sykehuset Østfold HFs mål for 2014
Vedtatte mål for økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst (HSØ) 2014-2017 er førende for SØ.
Styret i SØ vedtok følgende mål for 2014:
a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %
c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for egen enhet
e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
1.4.
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll
SØ har etablert et helhetlig opplegg for god virksomhetsstyring og internkontroll som
videreutvikles og forbedres i tråd med behov og overordnede føringer. Oppdrag og bestilling fra
HSØ gir mål, rammer og krav til driften av sykehuset. Oppdraget forankres i styret og
videreformidles gjennom linjen til medarbeiderne i organisasjonen.
4
Styret og ledelsens handlinger gjenspeiler integritet og felles etiske verdier. Dette kommuniseres
til medarbeiderne gjennom SØ sine leveregler, de etiske retningslinjer for innkjøp og
leverandørkontakt utarbeidet av HSØ samt handlingsregler for å unngå korrupsjon og annen
utilbørlig atferd i SØ, som er et tillegg til de etiske retningslinjene. E-læringskurs om etiske
handlingsregler for innkjøp i SØ er et obligatorisk kurs som alle ansatte må gjennomføre.
Gjennomført kurs registreres i kompetansemodulen i bemanningssystemet Gat.
SØs mål, strategier og handlingsplaner beskriver prioriterte områder og oppgaver som skal
gjennomføres, hvem som har ansvaret for gjennomføringen og hvilke ressurser det forventes skal
benyttes. Økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er sentrale i denne prosessen.
I 2014 ble det utarbeidet lederavtaler mellom administrerende direktør og avdelingssjefer og
stabsdirektører. Det ble gjennomført månedlige felles oppfølgingsmøter mellom administrerende
direktør, ved foretakssekretariatet, og avdelingssjefer. Fra 2015 vil SØ innføre et nytt system
knyttet til lederavtaler og oppfølging av disse. Lederavtalene vil bli tydeligere knyttet mot
oppdragsdokumentet fra HSØ og skal inneholde konkrete mål som er målbare og mulig å
påvirke. Måltallene skal konsolidert samsvare med sykehusets overordnede mål, men måltallene
er tilpasset den enkelte avdeling. Det er planlagt en regelmessig oppfølging av lederavtalene hvor
avdelingssjef rapporterer resultat, prognose, risikovurdering og tiltaksplaner til administrerende
direktør etter en fast mal. En skriftlig rapport innleveres hver måned og tre ganger i året
gjennomføres det oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og den enkelte
avdelingssjef.
For å sikre at alvorlige, uønskede hendelser og funn fra tilsyn blir fanget opp i hele
organisasjonen, legger SØ til rette for kollektiv læring av avvik og systemsvikt. Forbedringstiltak
iverksettes og følges opp, også i forhold til andre helseforetak og samarbeidspartnere. Det er
etablert en meldekultur og kommunikasjonskanaler til ledelsen der de ansatte skal føle seg
komfortable med å ta opp relevant informasjon med sine overordnede og melde fra om
overtredelser.
Konsernrevisjonen i HSØ gjennomførte i 2014 en revisjon av intern styring og kontroll som del
av virksomhetsstyringen i SØ. Det ble avdekket svakheter innenfor enkelte områder som
identifisering og operasjonalisering av mål, vurdering av risiko samt systematisk planlegging av
virksomheten med oppfølging og rapportering av resultater. SØ har etablert strukturer for
rapportering og oppfølging av virksomheten i ansvarslinjen, men det er behov for å definere
roller og ansvar tydeligere og forbedre oppfølgingen på seksjons- og tjenestenivå for å sikre
gjennomføring av korrigerende tiltak. I forlengelsen av dette ble det utarbeidet en handlingsplan
for å forbedre de områdene hvor det ble avdekket svakheter. De fleste tiltakene i handlingsplanen
var iverksatt ved utgangen av 2014. Rapporten fra konsernrevisjonen, handlingsplanen og status
på denne er styrebehandlet og vil bli fulgt opp videre i 2015.
Det er etablert rutiner for å gjennomføre interne revisjoner i SØ. Dette for å kontrollere at lover,
forskrifter og prosedyrer følges, og om avvikshåndteringssystemene fungerer etter hensikten.
Innenfor områder hvor det er fare for svikt, skal det gjennomføres systematiske risikovurderinger
og etableres systemer for risikostyring for å redusere skade og forebygge, forhindre og avdekke
avvik. I forkant av omstillings- og endringsprosesser gjennomføres risikovurderinger som skal
inkludere hvilke konsekvenser tiltakene vil ha også for andre deler av virksomheten og det
samlede tjenestetilbudet til pasientene.
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) ble i 2014 gjennomført for 2. og 3. tertial. LGG er et verktøy
for styring og kontroll av virksomheten for ledere på alle nivåer. Risikovurderingen for SØ gir en
5
samlet og helhetlig oversikt over utviklingen for de mest alvorlige risikoområdene og iverksatte
og planlagte forbedringstiltak. LGG legges fram for styret og oversendes HSØ en gang per år i
forbindelse med årlig melding.
På bestilling fra styret i SØ ble en overordnet risikovurdering fremlagt styret i hvert styremøte fra
og med november 2014. Denne risikovurderingen kommer i tillegg til LGG. Risikovurderingen
skal omfatte Samlet plan SØ 2015, program IKT SØ 2015 og drift (kvalitet- og pasientsikkerhet,
HMS, HR og økonomi). I tillegg presenteres den økonomiske situasjon i SØ i hvert styremøte.
1.5.
Medvirkning fra brukere og ansatte
Medvirkning fra brukere
SØ har et velfungerende brukerutvalg med 11 personer fra ulike brukerorganisasjoner. HSØ sine
13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå og SØ sin egen vedtatte strategi for
brukermedvirkning «Åpenhet og involvering», ligger til grunn for arbeidet. Brukerne kommer
tidlig inn i prosessene med sin brukerkompetanse, og bidrar til utvikling og kvalitetsheving av SØ
sine tilbud. Brukerutvalget har i 2014 hatt 8 møter. Utvalget drøfter og kommer med innspill til
saker som skal behandles av styret. Brukerrepresentanter har deltatt i de prosjekter og
endringsprosesser som SØ har hatt i 2014, særlig i arbeidet mot nytt østfoldsykehus.
Brukerutvalget har oppnevnt representanter og observatører til en rekke råd, utvalg og prosjekter
som blant annet brukerråd DPS, administrativt samarbeidsutvalg (samarbeid med kommunene),
kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget, fagråd for migrasjonshelse og tolketjeneste, råd for pasientog pårørendeopplæring, klinisk utvalg for samarbeid om forebygging og mottaksprosjekt
PET/CT.
Det har vært avholdt to halvdags dialogmøter med brukerrepresentanter og behandlere med
temaene «Reduksjon av tvang i psykisk helsevern» og «Overgang fra barn til voksen».
Årlig melding 2014 fra SØ blir behandlet som egen sak i brukerutvalget. Brukerutvalget forfatter
eget innspill som vedlegges årlig melding.
Medvirkning fra tillitsvalgte
SØ har etablert en fast møtestruktur mellom sykehusledelse og de foretakstillitsvalgte (FTV).
Tilsvarende struktur finnes også på avdelingsnivå. De 12 prinsippene om medvirkning ligger til
grunn for all samhandling med tillitsvalgte. I forbindelse med forberedelse av ibruktakelse av nytt
østfoldsykehus har tillitsvalgte og vernetjenesten vært representert i styrings- og arbeidsgrupper.
Utkast til årlig melding er sendt alle foretakstillitsvalgte for innspill underveis, og endelig versjon
er behandlet av FTV-gruppen samlet 4. februar 2015.
2.
2.1.
Sammendrag
Positive resultater og uløste utfordringer
Positive resultater
Plastikkirurgi
SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi. I 2014 økte seksjon plastikk- og rekonstruktiv
kirurgi tilbudet til pasienter som har hatt en massiv vektnedgang. Fire faste team i uken er
dedikert til denne oppgaven. Seksjonen får henvisninger fra hele landet og ventetidene har økt
siste året grunnet stor pågang. Stort sett alle typer hudreduserende kirurgi utføres, hovedtyngden
6
er fjerning av overskuddshud på mage. Seksjonen økte også det totale tilbudet til pasienter med
behov for brystrekonstruksjon. Ventetid for denne pasientgruppen var ved slutten av 2014 ca. 3
måneder. Østfoldpasienter som har stått lenge på venteliste i OUS, har blitt overført SØ. I tillegg
mottar seksjonen pasienter fra hele landet, med hovedtyngde fra Akershus og Oslo.
Miljøvennlig sykehus
SØ startet i 2013 et miljøledelsesprosjekt, og utarbeidet følgende miljøpolitikk for sykehuset: "Vi i
Sykehuset Østfold tar felles ansvar for miljøet og skal ved kontinuerlig forbedring redusere
energiforbruk og forurensning. Sykehusets miljømål, lover og forskrifter er styrende for vårt
miljøarbeid". I 2014 ble SØ sertifisert av Det norske Veritas etter ISO 14001-standarden.
Sykefravær
Sykefraværet totalt i SØ lå i 2014 stabilt lavere de to siste tertialene, sammenliknet med tidligere
år. Dette er effekt av tiltak som lederoppfølging på individnivå i samarbeid med HR og NAV,
med kompetansehevingstiltak tilpasset den enkelte leder og prioritering av nærværsarbeid.
Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i september og resultatet av denne vil bli fulgt
nøye opp. Avdeling for sykepleie har siden 2012 arbeidet systematisk med å redusere sykefraværet
i avdelingen. Resultat viser en 50 % reduksjon i sykefraværet og avdelingen var i høst en av tre
nominerte til IA-prisen i Østfold.
Kreftbehandling
I 2014 etablerte SØ en egen kreftavdeling og avdelingssjef tiltrådte samme høst. All
kreftbehandling ble i 2014 samlokalisert i Fredrikstad og avdelingen arbeider intensivt med
rekruttering og omstrukturering av pasientflyten innen kreftbehandlingen. Planlagte
omstruktureringer vil øke kvaliteten på pasientbehandlingen, redusere liggetiden og øke DRG‐
indeksen. Fra og med 01.01.15 ble sengepost for kreft‐ og blodsykdommer, senter for lindrende
behandling og kreftpoliklinikk lagt under kreftavdelingen.
Forskningsaktivitet
Det har vært en meget positiv utvikling i forskningsmiljøet og engasjementet i SØ. I løpet av
2014 ble det igangsatt flere nye studier, både innen klinisk pasientrettet forskning og
helsetjenesteforskning. Fem ansatte disputerte i 2014 og til sammen åtte personer med ulik
profesjonsutdanning ble tatt opp i PhD-programmet ved Universitetet i Oslo og Norges miljøog biovitenskapelige universitet. Dette er en kraftig økning fra foregående år. Det har vært en
betydelig økning av økonomiske ressurser til forskning både i form av støtte til PhD-stipendiater,
forsker- og postdocstillinger og utgifter i forbindelse med etablering av tematisk
forskningsbiobank.
Oppgradering Sykehuset Østfold Moss
I november 2014 var det offisiell nyåpning av det oppgraderte Sykehuset Østfold Moss. Mye av
den elektive aktiviteten i fremtidens sykehusstruktur i Østfold vil foregå her. Dette innebærer
poliklinisk aktivitet, dagkirurgiske inngrep og større operasjoner som krever innleggelse, for
eksempel protesekirurgi, overvektskirurgi, større inngrep i mage/tarm, urologi og plastikkirurgi.
Uløste utfordringer
Nytt østfoldsykehus Kalnes
Risikoene relatert til nytt østfoldsykehus Kalnes var ved utgangen av 2014 hovedsakelig knyttet til
gjennomføring av opplæring før innflytting og dertil oppnåelse av opprinnelig besluttet
funksjonalitet i arbeidsprosesser. Utfordringen er i hovedsak knyttet til at IKT-leveransene er
forsinket og med lavere funksjonalitet enn forutsatt. SØ har utarbeidet egen «Samlet plan SØ
7
2015» som omhandler SØs samlede aktiviteter i 2014‐2015. Planen beskriver organisering, ansvar
og oppgaver for involverte parter med definerte milepæler som SØ har ansvar for. Dette skal
sikre en trygg ibruktakelse av sykehuset på Kalnes.
Pasientadministrativt arbeid
Igangsatte tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd har gitt gode resultater, men SØ har ikke
nådd alle målene. Innsatsen vil derfor bli ytterligere styrket. Alle avdelinger og fagområder som
har utfordringer knyttet til pasientadministrative rutiner har utarbeidet egne handlingsplaner som
følges opp systematisk. Pasienter får tilbud om alternativt behandlingssted på fagområder hvor
SØ har kapasitetsutfordringer. Dette forventes å gi bedre styring og kontroll med det
pasientadministrative arbeidet. Samarbeid med ressursteam fra HSØ og Sykehuspartner vil gi en
forbedret og mer effektiv poliklinisk drift, samt sikre erfaringsoverføring mellom helseforetakene.
Pasientflyt
Det har vært en kraftig reduksjon i antall korridor‐ og utepasienter siden januar 2013, men
korridorpasienter er fremdeles et problem for enkelte avdelinger. I september 2014 gjennomførte
SØ risikovurderingen «sikre kapasitet til innleggelse av pasienter på rom i sengeposter og hindre
opphopning av avklarte pasienter i akuttmottak og observasjonspost». Resultat og tiltak er
presentert i ledermøte med avdelingssjefene, og ansvar for tiltakene er plassert.
IKT
IKT knyttet til ibruktakelse av nytt østfoldsykehus er fortsatt et vesentlig risikoområde i SØ.
Risikoene er koblet til forsinket leveranse og mangelfull funksjonalitet i systemene i forhold til det
som er besluttet. Dette vil vanskeliggjøre gjennomføring av planlagt opplæring innenfor fastsatt
tidsramme. Opplæringsaktiviteter kan bli forskjøvet og endret, noe som vil få konsekvens for
drift. Det arbeides kontinuerlig for å finne bærekraftige løsninger i samarbeid med HSØ og
Sykehuspartner. Styret holdes løpende informert om status.
Aktivitetsoppnåelse
Det vil bli krevende å opprettholde og øke aktiviteten i tråd med oppdraget, parallelt med
flytteprosesser og mange opplæringsaktiviteter.
Økonomi
SØ vil på kort sikt ikke være i stand til å innfri hele forventningsbildet på bærekraft innenfor
dagens økonomiske ramme. SØ vil i løpet av 2015 ta i bruk nytt bygg på Kalnes og det er gjort
bygningsmessige investeringer i Moss. Kostnader knyttet til IKT-investeringer vil øke. For å
håndtere økte investeringskostnader, stilles det krav til å realisere gevinster i driften, utover de
som allerede er planlagt og gjennomført. Sykehusets økonomiske langtidsplan 2016-2020 må
inneholde en realistisk plan i forhold til tidspunkt for måloppnåelse. Planen vil bli styrebehandlet
våren 2015.
2.2.
Evaluering av egen virksomhet og organisering
SØ hadde i 2014 en kontinuerlig evaluering av egen driftsform og struktur, med hovedfokus på å
tilpasse driften til de føringene som ligger i konseptet for nytt østfoldsykehus. SØ har utarbeidet
egen «Samlet plan SØ 2015» som omhandler SØs samlede aktiviteter i 2014-2015. Planen
beskriver organisering, ansvar og oppgaver for involverte parter med definerte milepæler som SØ
har ansvar for. Dette skal sikre trygg ibruktakelse av sykehuset på Kalnes.
8
Drifts- og organisatoriske endringer
I 2014 er flere drifts- og organisatoriske endringer som forberedelse til innflytting i nytt
østfoldsykehus gjennomført. Her nevnes noen:
Dagkirurgi flyttet fra sykehuset Sarpsborg til Moss i januar 2014. Øyeavdelingen flyttet fra
sykehuset Fredrikstad til Moss i august 2014. Diverse poliklinikker åpnet i Moss i løpet av 2014,
blant annet øre-nese-hals, smerte og øye. Innen psykisk helsevern er sosialmedisinsk poliklinikk,
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, seksjon for avgiftning og kartlegging og seksjon for
utredning og behandling samlokalisert i nyoppussede lokaler i Moss. Lærings- og
mestringssenteret flyttet fra sykehuset Sarpsborg til Moss i 2014.
Det ble opprettet en egen kreftavdeling i SØ, og all kreftbehandling er nå samlet i Fredrikstad.
Rekrutteringsarbeidet har startet, nytt behandlingsutstyr er anskaffet og arbeidet vil bli organisert
i tverrfaglige team.
Det pågår et prosjekt som skal utarbeide forslag til gjennomføring av organisering, lederstruktur
og bemanning for poliklinikk og dagbehandling i SØ. Som ledd i dette ble det etablert et felles
henvisningsmottak på Grålum i Sarpsborg i november 2014. Videre vil det bli etablert en enhet
for pasientservice- og booking i SØ som skal ivareta informasjonsutveksling og pasientservice
eksternt og internt.
I april 2014 vedtok styret å overføre AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) Fredrikstad
til Oslo universitetssykehus. Det er etablert et felles prosjekt for å sikre en god og sikker
sammenslåing av AMK‐sentralene. Overføringen skal skje innen oktober 2015.
Det er tatt i bruk driftsformer og teknologiske løsninger i det nye sykehuset Moss tilsvarende slik
det vil bli på sykehuset Kalnes. Eksempler på dette er sterilsentral, buffetkjøkken, sengetun,
selvinnsjekk og skrankeløsning inklusiv skjermer i venteområdene, lagerstyringssystem for
medisinrom/-skap og operasjonsstuer som er identiske med de som bygges på sykehuset Kalnes.
Nevnte driftsformer og teknologiske løsninger i Moss vil gi SØ læring og erfaring som vil komme
til nytte ved ibruktakelse av sykehuset Kalnes.
Innføring av nye IKT-løsninger
Som forberedelse til innflytting i nytt østfoldsykehus innfører SØ gradvis flere nye IKTløsninger. Her nevnes noen:
Elektronisk tavle, selvinnsjekk og meldingsvarsler
Elektroniske tavler ble i 2014 tatt i bruk ved akuttmottaket, nevrologisk sengepost, ortopedisk
sengepost og poliklinikker i Moss. I tavlen kan man registrere pasientens problem, smitte, se
røntgenbeskrivelser ved hjelp av en integrasjon med RIS, legge til behandlingselementer, vise
ansvarlig pleier og lege og mange andre registreringer. Elektronisk tavle er del av et system som
også gir mulighet for selvinnsjekkløsning. Selvinnsjekk ble tatt i bruk i Moss høsten 2014. Her
kan man også oppdatere telefonnummer og bekrefte/avkrefte om man ønsker å få varsel på SMS
underveis i besøket og for senere avtaler i SØ. Dette lagres tilbake til pasientens elektroniske
journal. Automaten for selvinnsjekk vil bekrefte ankomsten og gi informasjon om hvilken
ventesone man skal gå til. På poliklinikkene vises informasjon på skjermer i venteområdet slik at
pasientene kan følge egen fremdrift i køen (anonymisert personalia). Systemet inneholder også
meldingsvarsler - denne vil ikke være i drift før innflytting på Kalnes. De fleste meldinger innad i
sykehuset vil gå igjennom meldingsvarsleren, via håndholdte smarttelefoner og nettbrett til
medarbeiderne. Pasientsignal, portørcalling, melding om ankommet forsyningsrobot (mat og
9
varer), medisinbestilling og rørpost, teknisk avdeling, servicesentralen og vaktsentralen er
eksempler på hva og hvem som vil benytte meldingsvarsler.
Elektronisk kurve
Når elektronisk kurve er innført vil all journalføring på post gjøres elektronisk, uten behov for
manuelle overføringer til papirkurve (papirbundet informasjon/kurve som gir en grafisk oversikt
over kritiske parametere i pasientens tilstand, hvilken behandling pasienten har fått og skal ha).
Det vil være full integrasjon med medisinsk teknisk utstyr, slik at sentrale måleparametere
oppdateres automatisk i løsningen, og med ny legemiddeldatabase. Kurveløsningen innehar
funksjonalitet for klargjøring og administrasjon av legemidler, med kontroll mot ordinasjon slik at
grunnlaget for lukket legemiddelsløyfe blir etablert. Løsningen understøtter ny organisasjonsstruktur for hvordan avdelinger, poster og tun, samt medisinske spesialiteter er lagt opp i SØ.
Ved SØ skal løsningen benyttes sammen med den elektroniske pasientjournalen. I 2014 ble det
levert en ny versjon som også skal kunne benyttes for sengepost. Elektronisk kurve benyttes per i
dag av operasjon, post-operativ, intensivavdelingen, øre-nese-hals, operasjonsforberedelse- og
utreiseenhet samt alderspsykiatri. Videre utrulling er planlagt i 2015. Lukket legemiddelsløyfe
innføres fortløpende i forbindelse med klinisk ibruktakelsesfase 2.
Nytt Labdatasystem
I SØ er alle laboratorietjenestene samlet i avdelingen senter for laboratoriemedisin. Fagområdene
medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi og blodbank, har i dag hvert sitt IKT-system for
rekvirering, prøvehåndtering og svarrapportering. Sammen med det regionale Labdataprogrammet har helseforetakene gjort et viktig arbeid med standardisering. I standardiseringsarbeidet har det vært viktig å definere felles tjenester, standardisering av teknologiske prosesser,
standardisering av systemprosedyrer og trygg forvaltning av datasystemer innenfor
laboratoriefagene. På bakgrunn av dette arbeidet er det besluttet en trinnvis innføring av felles
Labdatasystem i hele HSØ. SØ er det første sykehuset som skal ta dette i bruk. Systemet som er
valgt skal erstatte dagens fire ulike labdatasystemer.
Lager- og logistikkstyringssystem for medisinrom/-skap
I 2014 ble det startet en gradvis innføring av et bestillings- og logistikksystem for
medikamentbestilling (Delta). Delta registrerer alle bevegelser av varer inn og ut av det lokale
lageret og sender automatisk varebestilling av basissortiment som leveres av Sykehusapoteket.
Tilleggs-/ekstra medikamenter kan også bestilles. Det er mulig å søke etter medikamenter på
andre enheter som har disse på lager. Samtidig som Delta innføres i Østfold, introduseres også
elektronisk kurve. Både Delta og elektronisk kurve inngår i lukket legemiddelssløyfe som er en
metode for å sikre at riktig pasient får riktig medikament, til riktig tid, med riktig dose og med
riktig administrasjonsmåte. Målsetningen med lukket legemiddelsløyfe er økt pasientsikkerhet ved
å redusere feilmedisinering og uønskede hendelser.
Elektronisk saksbehandlingssystem
I november 2014 fikk SØ installert et elektronisk saksbehandlingssystem. Systemet støtter
saksbehandling fra et dokument blir sendt til sykehuset eller en ny sak opprettes til endelig vedtak
er fattet. Systemet gir saksbehandleren lett tilgang til alle dokumenter i en sak, og er integrert med
e-postsystemet. Det elektroniske saksbehandlingssystemet vil heve kvaliteten på
saksbehandlingen i tråd med NOARK-standarden som systemet bygger på.
Mobile dataløsninger
Som ledd i realiseringen av konseptet nytt østfoldsykehus, er SØ avhengig av mobile
dataløsninger. Prosjektet har både funnet løsninger for smarttelefoner som skal benyttes som
meldingsvarslere fra pasient til helsepersonell og mellom ulike yrkesgrupper i sykehuset, samt
10
løsninger for nettbrett. Dette er utviklet av SØ i samarbeid med Sykehuspartner og Microsoft.
Resultatene av dette arbeidet gjør det mulig for helsepersonell å ha informasjon fra journal og
kurve tilgjengelig uavhengig av hvor de befinner seg.
Pasientovervåkning ved bruk av sensorteknologi
I samarbeid med Microsoft har SØ utviklet metode for bruk av bevegelsessensorer for
overvåkning av pasienter på sengerom. SØ mottok i 2014 Microsoft Europa sin «Innovation for
Better Health»-pris for dette arbeidet.
OFU-prosjekter (offentlig finansierte utviklingsprosjekter)
Spillteknologi som læringsarena
SØ utvikler sammen med Attensi løsninger der medarbeidere kan simulere arbeidsprosesser
enten alene eller sammen med andre (multiplayer) i en tredimensjonal virtuell løsning. I tillegg
kan medarbeiderne gjøre seg kjent i sykehuset. Verktøyet blir brukt i opplæring og planlegging av
drift i det nye sykehuset.
Elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten
SØ er sammen med Bliksund og Microsoft part i utvikling av ny standard ambulansejournal med
overføring av informasjon til sykehusjournal. Dette vil i større grad sikre at viktig informasjon
registrert i ambulansen blir tilgjengeliggjort for mottakspersonalet.
11
DEL II:
RAPPORTERINGER
3.
Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014
3.1.
Overordnede føringer
3.1.1.
Mål for Helse Sør-Øst
 For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som
en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet,
kvalitet og pasientsikkerhet:
- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
Gjennomsnittlig ventetid i SØ var 65 dager i 2014, en nedgang fra 66 dager i 2013. Andel
fristbrudd var ved utgangen av året samlet 2,9 %, fordelt på 1,9 % for psykisk helsevern og
rusbehandling og 3,1 % for somatikk. «Prosjekt ventetid» er overført til drift med styrket innsats
overfor langtidsventende. Pasienter som har ventet lenger enn planlagt, ringes opp og tilbys
utredning/behandling ved annet sykehus eller hos avtalespesialist med kortere ventetid. Alle
avdelinger og fagområder som har utfordringer knyttet til ventetid og fristbrudd har egne
handlingsplaner som følges opp systematisk, med utarbeidelse av konkrete tiltak og realistiske
prognoser for året.
SØ får bistand fra ressursteam fra HSØ/Sykehuspartner (SP) med lederstøtte til hjertepoliklinikk.
Erfaringene fra dette samarbeidet er gode, og SØ ønsker å videreføre arbeidet og inkludere flere
poliklinikker.
Antall langtidsventende og pasienter med fristbrudd er som følge av dette ytterligere redusert.
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
Gjennomsnittlig prevalensrate for sykehusinfeksjoner for 2014 (blodforgiftning, lungebetennelse,
urinveisinfeksjon og sårinfeksjon etter kirurgi) var 3,5 %. Kvartalstallene for 2014 viser rater på
3,7 %, 5,8 %, 2,6 % og 2,1 %. SØ begynte i mars 2014 å registrere prevalens etter modell av
Europeisk Folkehelseinstitutt. Prevalens registreres med denne nye metoden 6 ganger i året.
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
I 2014 fikk 56 % av pasientene som ble henvist til SØ time i første brev. SØ arbeider aktivt for å
øke denne andelen. Det arbeides med årsplaner for helsepersonell for å sikre langsiktig
planlegging og oversikt over ressurser til disposisjon. SØ gjennomførte i 2014 kontinuerlig
opplæring i pasientadministrative systemer (PAS). Pasienter og eventuelt pårørende får
informasjon om fritt sykehusvalg og reell ventetid i første brev fra sykehuset.
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for
egen enhet.
I 2013 ble det ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse på grunn av arbeid mot nytt sykehus.
Det har derfor ikke vært avholdt tradisjonelle oppfølgingsmøter, men i 2014 har det allikevel vært
arbeidet systematisk med arbeidsmiljø som en del av det løpende HMS-arbeidet. Det ble
gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, og oppfølgingsarbeidet er påbegynt. SØ har
12
fortsatt fokus på bruken av elektronisk handlingsplan med ny risikovurdering, i tillegg til ny portal
for det systematiske HMS-arbeidet.
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
Styring og kontroll av underliggende drift skal gi grunnlag for å skape en økonomisk utvikling
som gir handlingsrom for et fremtidig investeringsbehov, hvilket innebærer et resultat minst i
balanse. SØ har for 2014 budsjettert med et overskudd på 15 mill. kroner, og forventer et
overskudd i henhold til plan.
3.1.2.
Tildeling av midler
 Sykehuset Østfold skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til
gode. Sykehuset Østfold skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Sykehuset Østfold tildeles 1,28 mill
kroner i 2014 knyttet til behandling og planlegging av pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst. Det forventes at
ventetid og kapasitet innenfor området opprettholdes på samme nivå som i 2013. Det forventes også at foretaket i større
grad enn tidligere inngår forpliktende samarbeid med Oslo universitetssykehus for å utnytte den samlede ressurs og
kapasitet i regionen best mulig. Sykehuset Østfold skal rapportere om aktiviteten for 1. tertial (frist 20. mai), 2. tertial
(frist 20. september) og for hele året (frist 20. januar 2015). Rapporteringsmal m.m. vil bli distribuert til
kontaktpersonene ved foretaket. I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter,
samt øvrige foretaksspesifikke inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse
Sør-Øst RHF, statlige etater og andre.
Seksjon plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved SØ har i 2014 økt det totale tilbudet til pasienter
med behov for brystrekonstruksjon. Ventetid for denne pasientgruppen var ved slutten av 2014
ca. 3 måneder. Østfoldpasienter som har stått lenge på venteliste i OUS, har blitt overført SØ. I
tillegg mottar seksjonen pasienter fra hele landet, med hovedtyngde fra Akershus og Oslo.
Fra august 2014 økte seksjonens operasjonskapasitet fra 6 til 8 team per uke. Det gjennomføres
direkte rekonstruksjoner sammen med mamma-endokrinkirurger en dag per uke mot tidligere en
dag per måned. Det har blitt utført flere rekonstruksjoner med muskel og hud. Seksjonen har en
sykepleier som utfører tatovering av areola, dette ble tidligere utført ved OUS. Seksjon plastikkog rekonstruktiv kirurgi ved SØ utfører alle typer av brystrekonstruksjoner, bortsett fra
mikrokirurgiske inngrep.
Aktivitetstall 2014 – Brystrekonstruksjoner:
Prosedyre
Expander Proteseskifte
Aktivitetstall
23
27
Primær
rekonstr.
21
Fetttranspl.
8
Symm.
Lat. Arrkorr.
Fjerne
reduksjon dorsi /lappeplastikk protese
18
6
2
1
Aktiviteten er negativt påvirket av ombyggingsarbeider i operasjonsavdelingen i Moss.
Innsatsstyrt finansiering
 ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra 2014. Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks
klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er viktig at finansieringen
ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske
kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig korrekt og skal ikke benyttes for å øke
inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering.
SØ fordeler ikke inntekter knyttet til ISF-aktivitet ned til den enkelte avdeling. Organisering av
tilbudet påvirkes dermed ikke direkte av hvilke inntekter den enkelte avdeling genererer. SØ
arbeider aktivt med å bedre registreringspraksis slik at den medisinske kodingen blir korrekt.
Utfordringen i SØ er at det kodes med for lav inntjening i forhold til det som anses faglig
korrekt.
13
Midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser
 Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud øyeblikkelig hjelp
i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det forutsettes at
helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggingsog opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde.
Midler til oppbygging av ø-hjelpsplasser i Østfold er budsjettert i henhold til etablering av plasser
for 2014. Fra 2015 vil det være etablert plasser i alle kommuner tilnærmet 100 % av bevilget nivå.
Utleveringskostnader LAR
 De regionale helseforetakene har i dag ansvaret for å dekke medikamentkostnader LAR. Fra 2014 vil de regionale
helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak for pasienter som oppfyller
kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester.
SØ har i 2014 dekket kostnader knyttet til utlevering av LAR i henhold til gjeldende
retningslinjer.
Fra tilskudd til basis
 Tidligere tilskudd knyttet til barn som pårørende, nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, regionalt
kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, rusmestringsenheter i fengsel, soningenheter for personer under
18 år og narkotikakontroll for domstolskontroll inngår fra 2014 i de respektive helseforetakenes basisrammer og skal
videreføres på minst samme nivå som i 2013.
SØ fikk i 2014 økt sin basisramme med 0,9 mill. kroner til dette formålet.
Raskere tilbake
 Ordningen med ”Raskere tilbake” videreføres i 2014. Det øremerkede tilskuddet til ”Raskere tilbake” er ikke omfattet
av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres
gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som genereres i medhold av denne
ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i tillegg.
SØ har i 2014 budsjettert med 6,6 mill. kroner til «Raskere tilbake». Aktiviteten ble noe lavere enn
planlagt grunnet ombyggingsarbeidet i Moss. Endelig resultat foreligger p.t. ikke.
Drift og investering
 For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket legger til rette
for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen tilfører likviditet slik at
Sykehuset Østfold kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 66,2 millioner kroner forutsatt et økonomisk resultat
i balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til
investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for positiv resultatoppnåelse på årsbasis. Prosjekt nytt
Østfoldsykehus tildeles et lån på 1 529 millioner kroner, i tillegg til lån på 16 millioner kroner til Moss sykehus.
Endelig finansiering vil kunne bli endret i løpet av året basert på faktisk pådrag.
Ombyggingen av sykehuset i Moss ble ferdigstilt i 2014 med en betydelig kostnadsoverskridelse.
Overskridelsen ble finansiert gjennom tidligere opptjente overskudd og inntekter fra salg av
sykehuset i Sarpsborg. Dette medfører et redusert fremtidig handlingsrom, men har ikke medført
økt lånebehov eller bruk av årets forventede overskudd.
Likviditet og kapitalforvaltning
 Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av investeringsnivå til
resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. arbeidsdag i hver måned. Månedlig
overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse
er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014
innføres renteberegning av alle helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det regionale
helseforetaket.
SØ har gjennom 2014 ikke hatt behov for å øke driftskreditten utover gjeldende ramme.
14
Resultatkrav for 2014
 Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy
kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sykehuset Østfold må
iverksette nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. Gjennomføringen av
tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres
organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer.
SØ har gjennom hele 2014 arbeidet systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet.
Pasientbehandlingen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og brukermedvirkning.
Kontinuerlig faglig utvikling og utdanning skal sikre god kvalitet og sørge for at ny kunnskap tas i
bruk i pasientbehandlingen. Det forventes et økonomisk overskudd i henhold til plan for 2014.
Det har hovedsakelig vært drifts- og organisatoriske endringer som forberedelse til innflytting i
nytt østfoldsykehus i 2014. Tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i dette.
Brukerrepresentanter har deltatt i de prosjekter som SØ har arbeidet med i 2014, særlig i arbeidet
mot nytt østfoldsykehus. Det vises til redegjørelse i punkt 1.5 for samarbeid med de ansatte og
deres organisasjoner, samt dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 Sykehuset Østfold skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
SØ vil i løpet av 2015 ta i bruk nytt bygg på Kalnes og det er gjort bygningsmessige investeringer
i Moss. For å ha en bærekraftig utvikling krever igangsatte prosjekt en effektivisering på omlag
360 mill. kroner basert på et forventet rentenivå på 3 %. Kostnader knyttet til IKT-investeringer
vil også øke i perioden. For å håndtere økte investeringskostnader, stilles det krav til å realisere
gevinster i driften, utover de som allerede er planlagt og gjennomført. Uten en bærekraftig
økonomisk utvikling vil SØ ikke være i stand til å reinvestere i nytt utstyr og ta i bruk ny
teknologi i fremtiden.
Det økonomiske utfordringsbildet vil kreve kontinuerlig arbeid med å optimalisere driften.
Effektivisering må skje gjennom kostnadstilpasninger og økt produktivitet. For å oppnå dette må
kapasitet innen alle ressursområder (bygninger, utstyr og ansatte) optimaliseres. Kapasitetsmessig
vil nytt østfoldsykehus gi rom for en økning i antall behandlede pasienter. Aktivitetsveksten må
skje gjennom å øke de aktivitetsbaserte inntektene uten at kostnadene øker tilsvarende. Det
forventes ingen vekst i inntektsforutsetningene for spesialisthelsetjenesten, utover
befolkningsveksten i perioden. Handlingsrommet må derfor i all hovedsak skapes innen dagens
ramme. Styring og kontroll av underliggende drift skal gi grunnlag for å skape en økonomisk
utvikling som gir handlingsrom for et fremtidig investeringsbehov.
 Sykehuset Østfold skal for 2014 ha et resultat i balanse.
SØ har for 2014 budsjettert med et overskudd på 15 mill. kroner, og forventer et overskudd i
henhold til plan.
15
3.2.
Resultater for mål 2014
3.2.1.
Aktivitet
 Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen.
Rapportering av aktivitet
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og
bilo. legem.) i henhold til ”sørge for”-ansvaret
Pasientbehandling
Somatikk
56 808
VOP
BUP
TSB
284
Resultat1:
56 933
Krav:
43 565
2 701
164
Resultat1:
42 713
3 272
225
366
140 421
60 337
4 075
10 935
Resultat1:
138 176
55 553
2 441
9 760
Krav:
28 124
0
1 780
0
Resultat1:
26 378
118
918
67
212 650
53 527
41 398
22 134
Resultat1:
209 831
Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar 2015.
56 966
39 758
23 492
- Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling
- Antall liggedøgn døgnbehandling
- Antall dagbehandlinger
- Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
1
2014
Krav:
Krav:
Krav:
Helseforetakets kommentarer:
Aktivitetsnivået for somatikk og BUP lå i 2014 noe lavere enn planlagt. Innen somatikk skyldes
dette i all hovedsak lavere elektiv aktivitet ved sykehuset i Moss grunnet senere oppstart etter
ombyggingsarbeid. Til tross for lavere aktivitet er totalt antall DRG-poeng i henhold til plan.
Innen BUP er årsaken omlegging av drift og til dels høyt sykefravær. Innen VOP og TSB har
aktiviteten vært høyere enn planlagt.
3.2.2.
Tilgjengelighet og brukerorientering
 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.
Gjennomsnittlig ventetid i 2014 for SØ totalt var 65 dager.
 Ingen fristbrudd.
Andel fristbrudd var 2,9 % samlet for SØ. Det er fokus på arbeidet med å redusere andel
fristbrudd (se punkt 3.1.1.).
 Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for pasienter med brystkreft.
Det vises til punkt 3.1.2., første kulepunkt.
 Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig.
Ventetider gjennomgås i fagområdene og oppdatering registreres månedlig for alle fagområder.
 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning.
Innenfor de fleste kreftformer er ikke dette et realistisk mål. I 2015 vil denne målsettingen bli erstattet av
et system hvor tidene er mer realistiske.
 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes
nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten.
Resultatene fra gjennomført pasienterfaringsundersøkelse er distribuert til avdelingene for videre
oppfølging og utarbeidelse av forbedringstiltak. Resultatene er publisert på sykehusets nettsider.
Det arbeides med nye og alternative verktøy fra «Advisory Board» for å innhente mer aktuelle og
oppdaterte tilbakemeldinger og erfaringer. I desember 2014 ble det foretatt en pilotundersøkelse
16
med et enklere verktøy. Tilbakemelding ble gitt til alle sengepostene en uke etter gjennomføring,
og viste positive resultater.
 Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak.
DPS Fredrikstad har etablert ordning med brukerstyrte plasser. DPS Nordre Østfold og DPS
Halden/Sarpsborg har ordninger hvor særskilte pasientgrupper har svært stor innflytelse over når
innleggelsene skjer. Enkelte har også planlagte reinnleggelser som en del av behandlingsplanen.
 Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Sykehuset Østfold skal i 2014 tilrettelegge
for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft og hoftebrudd, samt
for TBC-pasienter og pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til
samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider.
Det er utarbeidet 4 nye pasientforløp som er godkjent og implementert. Det pågår arbeid med
ytterligere 24 nye pasientforløp, samt revisjon av 4 etablerte forløp. Det er tidligere utarbeidet
pasientforløp for hjerneslag og hoftebrudd. Pasientforløp for prostatakreft er under utarbeidelse,
og vil bli sett i sammenheng med pakkeforløp for prostatakreft.
SØ har i 2014 ikke prioritert pasientforløp TBC og forløp for skadelig bruk av alkohol. Det
samarbeides med kommunene når det gjelder rehabiliteringsforløp og forløp knyttet til
kommunale akutte døgnbehandlingssenger (KAD). Videre involveres fastleger, gjennom
praksiskonsulentene, ved alle aktuelle forløp.
SØ forbereder seg på innføring av pakkeforløp kreft, med tilhørende definerte forløpstider.
 Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester.
Prosedyre for oppnevning av koordinator er utarbeidet og iverksatt i henhold til forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
 Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd.
I forbindelse med rapportering for arbeidet med ventetider og fristbrudd, henvises det også til protokoll
fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014:
 Ventetid og fristbrudd vil være kritiske suksessfaktorer i 2014. Mange helseforetak har god utvikling i arbeidet med
disse områdene, og noen har allerede nådd de målene som er satt. Erfaringen viser likevel at dette ikke er områder der
gode resultater opprettholdes av seg selv, men at god resultatoppnåelse bygger på et kontinuerlig arbeid.
Det vises også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov
om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14:
 Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå
fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst.
Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene. I
årlig melding 2013 har Sykehuset Østfold HF gitt tilbakemelding om at gjennomsnittlig ventetid var 66 dager i 2013,
en nedgang fra 70 dager året før. Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har
vært på 61 dager. Dette viser at helseforetaket ligger godt an til å nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager.
Tilbakemeldingen i årlig melding 2013 viser andel fristbrudd på 2 % per desember. Helseforetaket bemerket i sin årlige
melding at dette representerer en nedgang fra 4 % som var registrert etter 1. tertial 2013. Foretaksmøtet var fornøyd med
at arbeidet med å redusere fristbrudd har vist så gode resultater i 2013. Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd
rapportert til 3 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset Østfold HF følger opp arbeidet med å fjerne fristbrudd
slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.
Andel fristbrudd er ved utgangen av året samlet 2,9 %, fordelt med 1,9 % for psykisk helsevern
og rusbehandling og 3,1 % for somatikk. Ventetiden var nede i 65 dager ved utgangen av året, og
det arbeides for å redusere den ytterligere. SØ har stort fokus på arbeidet med å redusere andel
fristbrudd og ventetider (se punkt 3.1.1).
17
3.2.3.
Kvalitet og pasientsikkerhet
I forbindelse med rapportering for alle underpunkter under overskriften kvalitet og pasientsikkerhet,
henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014, sak 3 Overordnede
styringsbudskap for 2014:
 Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, sammen med utvikling av gode pasientforløp,
viktige elementer for å heve kvaliteten i behandlingen. I Helse Sør-Øst har mange helseforetak utviklet gode tilbud basert
på dette. Alle helseforetaksstyrer vil ha et ansvar for at det gode arbeidet fortsetter og at erfaringer både fra eget og andre
helseforetak følges opp i den videre utviklingen. Det forventes at helseforetakstyrene sørger for at det utarbeides konkrete
tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav.
Det er utarbeidet 4 nye pasientforløp som er godkjent og implementert. Det pågår arbeid med
ytterligere 24 nye pasientforløp, samt revisjon av 4 etablerte forløp. Det er definert prosesseiere
for flere tverrgående arbeidsprosesser som følger opp og sikrer enhetlig og standardisert praksis.
Parallelt med dette pågår det et arbeid med prosessforbedring innen 3 seksjoner. I arbeidet med
både pasientforløp og prosessforbedring arbeides det kontinuerlig med å eliminere «tidstyver» i
arbeidsprosessene. Dette bidrar til at ikke-verdiskapende tid for pasient reduseres, og
arbeidsprosessene effektiviseres. Flere seksjoner i SØ har tatt i bruk tavlemøter for å planlegge
bedre og effektivisere det daglige arbeidet i seksjonen. En seksjon har startet med ukentlige
forbedringsmøter som skal bidra til å bedre kvalitet og redusere risiko i pasientbehandlingen.
Pasientsikkerhetskampanjen
 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp
i ledelseslinjen.
SØ har implementert tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet, med unntak av trykksår,
urinveisinfeksjon og samstemming av legemiddellister. Resultatene rapporteres i Extranett.
Det er gjennomført interne revisjoner for å kontrollere at sjekkliste «Trygg kirurgi» er
implementert i praksis og gjennomføres ved alle operasjoner. Der det er relevant, innarbeides
tiltakspakkene i pasientforløpene som en integrert del av behandlingsprosessen.
Rapportering til Helsedirektoratet
 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på
sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.
Kvalitetsindikatorer og ventetider rapporteres på sykehusnivå til Helsedirektoratet, inkludert til
fritt sykehusvalg. Rapportene benyttes i forbedringsarbeidet i SØ.
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har:
- nasjonal dekningsgrad
- omfatter pasientrapporterte effektmål
- benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.
Rapportering til nasjonale medisinske registre er styrket og systematisert på foretaksnivå for å
sikre og validere aktuelle data som rapporteres i de ulike registre etter en felles mal. Det er
etablert en struktur som sikrer at registrene følges opp i tråd med overordnede føringer, lover og
forskrifter og at data kan benyttes til forskning, samt evaluering og forbedring av klinisk praksis.
Det må arbeides videre for å redusere manuelle arbeidsprosesser knyttet til registrering av data
ved å legge til rette for automatisert dataoverføring og rapportering. Arbeidet med valg av
verktøy for pasientrapporterte effektmål pågår nasjonalt, og det forventes at undersøkelser med
rapportering på foretaksnivå kan gjennomføres i 2015.
18
Nye metoder i spesialisthelsetjenesten
 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.
Det er etablert en gruppe som bistår avdelingene i arbeidet med mini-HTA (Health Technology
Assessment), også kalt mini-metodevurdering. SØ har utarbeidet egen prosedyre for
gjennomføring av forenklet mini-HTA.
 Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering.
Metodevurdering foretatt på OUS kan inngå som grunnlag for beslutninger i SØ.
”Øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene
 Det er etablert flere ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner.
I samarbeid mellom helseforetak og kommuner er det etablert ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i
alle kommunene i Østfold. 33 av totalt planlagt 39 sengeplasser er i drift og lokalisert til 5
helsehus.
 Helseforetaket har bidratt til at ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene
av tilbudene.
Helseforetaket bidrar til at ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og
vurderer effektene av tilbudene gjennom fagråd for kommunal akutt døgnbehandling (KAD).
Fagråd KAD består av de ansvarlige legene på KAD-tilbudene og representanter for SØ.
Fagrådet møtes månedlig.
 Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser.
Helseforetaket samarbeider med kommunene gjennom fagråd KAD for å unngå uønskede
reinnleggelser.
Psykisk helsevern
 Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen
psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta
ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens
behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og
aktivitet.
Det har vært en betydelig vekst innen psykisk helsevern. Tall per november 2014 anslår en
økning i 2014 i poliklinisk aktivitet ved DPS på ca. 7 % og TSB på ca. 5 %, sammenlignet med
2013. Økningen er blant annet resultat av omlegging fra døgndrift til poliklinisk og ambulant
drift. Barne- og ungdomspsykiatrien har også hatt vekst innenfor poliklinikk. Økningen er mindre
enn planlagt, hovedsakelig grunnet mange vakante stillinger ved BUPP-Fredrikstad. Ventetid i
psykisk helsevern er redusert i 2014 – fra > 50 dager i januar til 40 dager i desember.
DPS har en sentral rolle i ø-hjelps forløpet, men har ikke ansvar på natt. Det ansees ikke som
hensiktsmessig å legge opp til en ordning der DPS har ansvar for akuttjenestene gjennom natten.
En videre styrking bør skje ved økt poliklinisk aktivitet og ambulante tjenester ved hvert enkelt
DPS. Oppgaveområdet er i løpet av 2014 utvidet med ambulant oppfølging av kjente pasienter
utover vanlig arbeidstid.
 Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus.
Det ble gjennomført en større ressursoverføring fra døgnavdelinger i sykehus til DPS i 2012.
Andel årsverk DPS har økt fra 47 % i 2012 til 49 % i 2014.
 Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med 2012.
Det arbeides aktivt med å redusere bruk av tvang. Tall etter 2. tertial 2014 viser en reduksjon i
andel utskrevne tvangsinnlagte pasienter med 26 % sammenlignet med samme periode 2012.
19
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer.
Det er etablert en arbeidsgruppe i SØ som skal utarbeide en skisse for slike systemer ved
somatiske avdelinger. Arbeidsgruppen deltar i nasjonalt nettverk etablert av Nasjonal
kompetansetjeneste TSB. Implementeringen av systemene tenkes knyttet til samlokaliseringen av
somatikk og psykisk helsevern i nytt østfoldsykehus i 2015.
 Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og
samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter.
Samarbeidsavtalene mellom kommuner og SØ inkluderer alle fagområder. Det er utarbeidet et
vedlegg til retningslinje 2 i samarbeidsavtalen om utskriving av pasienter fra sykehus. Dette for å
sikre at pasienter med behov for sammensatte og koordinerte tjenester i kommunene blir meldt
til pasientkoordinator i kommunen. I TSB finnes flere pasientgrupper som omfattes av dette
vedlegget.
Det er videre etablert et prosjekt hvor Moss kommune, sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) og
DPS inngår som samarbeidende parter. Prosjektet vil ha som formål å styrke det forpliktende
samarbeidet omkring pasienter i rusbehandling for å sikre helhetlige og sammenhengende brukerog pasientforløp. Prosjektet har mottatt midler fra Helsedirektoratet gjennom «Tilskudd til
styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen
TSB».
 Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Det er ikke etablert et tilbud om brukerstyrte plasser innen TSB. Det praktiseres imidlertid en
ordning med planlagte reinnleggelser.
Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar
Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og
behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar.
Overordnet rehabiliteringsforløp myalgi ble vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg januar 2014.
Den viser oppgavefordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for
denne pasientgruppen. Partene arbeider for å etablere tilbud i tråd med den skisserte
oppgavedelingen.
Det tas sikte på å etablere et tverrfaglig tilbud til pasienter med CFS/ME i løpet av 2015. Det er
pågående møtevirksomhet mellom SØ og brukerutvalget og lokale ME-foreninger for å avklare
pasientbehov, grensesnitt mot kommunehelsetjeneste og intern organisering av tilbudet.
SØ har smerteklinikk med poliklinikk, akutt smerteteam og palliativt team. Tilbudet er under
reorganisering med fokus på utvikling av tverrfaglig samarbeid.
Pasientadministrative rutiner
 Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og
sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet.
Alle avdelinger og fagområder som har utfordringer knyttet til pasientadministrative rutiner har
utarbeidet egne handlingsplaner. Disse har gitt bedre styring og kontroll med det
pasientadministrative arbeidet. Innsatsen for å redusere ventetid og fristbrudd har gitt resultater,
men vil bli ytterligere styrket. Det arbeides med at kontrollpasienter får time innen avtalt tid for
oppfølging og kontroll.
20
«Prosjekt ventetid» er overført til ordinær drift og viderefører arbeidet for å oppnå resultater
innen flere fagområder.
Samarbeidet med ressursteamet fra HSØ og Sykehuspartner vil gi en forbedret og mer effektiv
poliklinisk drift, samt sikre erfaringsoverføring mellom helseforetakene.
Sykelig overvekt
 Sykehuset Østfold utvider kapasitet innen fedmekirurgi som sikrer en fortsatt positiv utvikling i ventetider.
Fedmekirurgi er et satsningsområde for SØ. Det opereres fire pasienter per dag, inntil to dager
per uke, med mulighet til å kunne operere fem til seks pasienter daglig i løpet av høsten 2015.
Ventetiden fra henvisningsmottak til poliklinisk samtale er fire uker, hvor pasientene gjennomgår
anestesitilsyn, kirurgisk informasjon og journalskriving. Pasientene reiser hjem med avtalt
operasjonsdag. Ventetid for operasjon er fire til seks uker.
 Sykehuset Østfold skal utføre kroppsformende kirurgi på pasienter som har gjennomført vektreduksjon i form av
fedmekirurgi eller annen form for livsstilsbehandling på minst samme nivå som i 2013.
Seksjon plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved SØ har i 2014 økt tilbudet til pasienter som har hatt
en massiv vektnedgang. Fire faste team i uken er dedikert til denne oppgaven. Seksjonen får
henvisninger fra hele landet og ventetidene har økt siste året grunnet stor pågang. Stort sett alle
typer hudreduserende kirurgi utføres, hovedtyngden er fjerning av overskuddshud på mage.
Seksjonen har planer om økt samarbeid med poliklinikk for sykelig overvekt, samt på startkurs
for fedmepasienter informere om plastikkirurgiske inngrep som eventuelt kan tilbys etter
fedmeoperasjon.
Nasjonale tjenester
 Nasjonale tjenester (behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) skal ivareta
krav i forskrift og veileder.
 Nasjonale tjenester følger opp evalueringen fra Helsedirektoratet.
SØ har ingen nasjonale tjenester eller kompetansesenter.
Sykehusapotek
 Sykehuset Østfold skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud.
SØ samarbeider med Sykehusapotekene om å etablere og drifte apotekstyrt lager (ASL). Dette for
å frigjøre «sykepleiertid», redusere kassasjon av legemidler, effektivisere distribusjonskjeden og
redusere lagerkostnader på sengepost. I tilknytning til dette samarbeides det også om
farmasøytisk rådgivning (ASL-farmasøyt). To sengeposter har etablert dette tilbudet i 2014. I
tillegg har to sengeposter etablert tilbud om legemiddelsamstemming og -gjennomgang (IMMfarmasøyt). I samarbeid mellom Sykehusapotekene og SØ er det utarbeidet en utrullingsplan for
2015 for begge disse farmasøytiske tjenestene. I 2014 har SØ formalisert et tettere samarbeid med
Sykehusapotekene for å sikre samhandling og pasientsikkerhet inn mot nytt østfoldsykehus.
 Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres.
Sammen med sykehusapoteket gjennomfører SØ opplæringstiltak for sykepleiere i form av elæring. Det er spesielt fokus på risikolegemidler og forebyggende tiltak ved opplæring av
turnusleger og LIS-leger/nyansatte. Det forventes reduksjon i alvorlige
legemiddelfeil/legemiddelhendelser etter innføring av elektronisk kurve og lukket
legemiddelsløyfe i nytt østfoldsykehus.
21
 Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende
helsepersonell ved utskriving fra sykehus.
SØ samarbeider med sykehusapoteket for etablering av ordninger for legemiddelinformasjon og
legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving av pasienter fra
sykehuset. Ved avdelinger hvor det rutinemessig gjennomføres utskrivningssamtale, gjennomgås
medikamentene i epikrisen med pasienten eller den som bistår pasienten ved utskrivelse.
Forsøksordning med IMM (Integrated Medicine Management) er gjennomført i 2014.
Implementering av dette som fast ordning planlegges for 2015.
 Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og
legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres.
Prosedyre for epikrise i SØ med krav til innhold, diktering, skriving, kontroll og utsendelse
revideres med elementer fra sjekkliste for samstemming av legemiddellister. IMM omfatter også
samstemming av legemiddellister og faktisk legemiddelgjennomgang for selekterte pasienter og
pasientgrupper.
 Sykehuset Østfold skal samarbeide med Sykehusapotekene i relevante forskings- og utviklingsprosjekter.
I henhold til samarbeidsavtalen samarbeider SØ og Sykehusapotekene i relevante forsknings- og
utviklingsprosjekter. SØ har søkt om innovasjonsmidler til tre prosjekter innenfor
legemiddelområdet med oppstart i 2015. Det er naturlig å involvere Sykehusapotekene dersom
SØ får tilsagn om midler.
3.2.4.
Personell, utdanning og kompetanse
 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for
spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud.
Sykehuset har i sin strategiske plan for kompetanseutvikling utarbeidet planer for å sikre
tilstrekkelig spesialisert kompetanse. Planene bygger på en analyse over forventet avgang (høy
alder) innen særlig sårbare yrkesgrupper og behov for ny kompetanse for å sikre gode fremtidige
helsetjenester.
 Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og
avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014.
Sykehuset har tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister. SØ har planer om å
opprette to utdanningsstillinger innenfor den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Det
arbeides videre med å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for denne spesialiteten.
 Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene.
SØ er fortsatt restriktive med å gi permisjoner utover det som er lovbestemt, da dette genererer
økt behov for midlertidige stillinger. Det er startet et trainee-program som et ledd i å redusere
midlertidige stillinger. Inneværende år økte volumet i programmet med 20 hele, faste stillinger.
Disse trainee-sykepleierne er ansatt i bemanningsavdelingen og dekker langtidsfravær i
seksjonene.
 Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp.
Det er i 2014 utarbeidet 4 nye pasientforløp og det pågår arbeid med ytterligere 24 forløp. Flere
av de etablerte pasientforløpene innebærer kortere ventetid og færre oppmøter for pasienter. Det
arbeides kontinuerlig for å eliminere «tidstyver» i arbeidsprosessene, slik at unødvendig ventetid
og ikke-verdiskapende tid reduseres.
22
I arbeidet med prosessforbedring vurderes alle arbeidsprosesser og hvilken kompetanse som er
rett for utførelse av ulike oppgaver. Muligheten for endring i oppgavedeling er et naturlig element
i dette arbeidet.
 Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin.
SØ har planer om å opprette to utdanningsstillinger innenfor den nye spesialiteten i rus- og
avhengighetsmedisin. Det arbeides videre med å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for
denne spesialiteten.
3.2.5.
Forskning og innovasjon
Forskning
 Sykehuset Østfold skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og
kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder.
SØ har som mål å etablere forskningsaktivitet ved alle avdelinger. Hovedfokus er klinisk
pasientrettet forskning og forskning av høy kvalitet. I løpet av 2014 ble det igangsatt flere nye
studier, både innen klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning. Fem ansatte
disputerte i 2014 og til sammen åtte personer med ulik profesjonsutdanning ble tatt opp i PhDprogrammet ved Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Dette er
en kraftig økning fra foregående år. Det har vært en betydelig økning av økonomiske ressurser til
forskning både i form av støtte til PhD-stipendiater, forsker- og postdocstillinger og utgifter i
forbindelse med etablering av tematisk forskningsbiobank.
 Sykehuset Østfold skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, iverksatt tiltak
for større grad av brukermedvirkning i forskning.
Både styrking av eksisterende samarbeid og etablering av nye samarbeidsprosjekter er et viktig
satsingsområde. I tillegg til at forskningsmiljøene har et utstrakt nasjonalt samarbeid, samarbeider
SØ med forskningsgrupper i Sverige, Danmark, England, Spania, Frankrike, Tunis, Canada og
USA. Det nasjonale og internasjonale samarbeidet omfatter både egeninitierte prosjekter og
deltagelse i multisenterstudier initiert av andre forskere. Det ble satt i gang flere nasjonale og
internasjonale forskningsprosjekter i 2014.
 Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske
forskningsmidler.
SØ har benyttet statistiker fra regional forskningsstøtte én gang i måneden, og har også hatt god
nytte av ulik kompetanse i forbindelse med enkeltstudier som monitorering av studier og
utarbeidelse av CRF (case report form). SØ anser at behovet for slik støtte fremover vil øke.
 Sykehuset Østfold skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert
multisenterstudier.
SØ støtter aktivt initiativ til deltagelse i multisenterstudier generelt og intervensjonsstudier
spesielt.
 Sykehuset Østfold skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer,
også innenfor egne budsjettrammer.
I 2014 igangsatte SØ prosjektet «Desentraliserte akutte helsetjenester», og finansierer en PhDstipendiat tilknyttet dette prosjektet. Det har vært avholdt flere møter angående etablering av
forskningsnettverk innen samhandling og nye prosjekter er planlagt med forventet oppstart i
løpet av 2015.
23
Innovasjon
 Sykehuset Østfold skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et
konkret mål at aktiviteten økes på dette området.
SØ er i en særstilling med forberedelse til ibruktakelse av et helt nytt sykehusbygg, og
innovasjonsarbeidet er derfor fokusert inn mot prosjekter som kan gi synergier i forbindelse med
dette. To prosjekter vil nevnes spesielt: «Spillteknologi som læringsarena» og «Pasientovervåkning
ved bruk av sensorteknologi».
«Spillteknologi som læringsarena»
Prosjektet er kommet i stand gjennom et OFU-samarbeid (Offentlig forskning og utvikling)
mellom Attensi AS (leverandør) og SØ (Krevende kunde) støttet av Innovasjon Norge. To spill,
«Sengetun sim» og «Bli kjent med det nye sykehuset», av i alt fire spill er blitt konseptualisert,
designet og ferdigstilt. De to siste spillene, ”Akuttmottak sim” og ”Sengetun flerspiller”
ble konseptualisert og designet mot slutten av 2014, og forventes ferdigstilt første kvartal 2015.
«Pasientovervåkning ved hjelp av sensorteknologi» (Aktivitetsmonitor)
Aktivitetsmonitor er en løsning for å fange flere typer hendelser basert på sporing av kroppen via
video og infrarød detektering. Når en hendelse (for eksempel fall) registreres, sendes det varsel til
sykepleier på vakt. Pilotering i en avdeling er under planlegging. SØ mottok Microsoft Europa sin
«Innovation for Better Health»-pris for dette arbeidet.
I forbindelse med forberedelse til å ta i bruk nytt sykehus, har det vært systematisk involvering av
brukerne (medarbeidere). Ideer til nytenkning/nyskaping er fanget opp i medarbeidergrupper. I
enkelte tilfeller er ideene meldt inn til sykehusets interne idémottak. To av ideene ble videresendt
til Inven2, hvor en av dem fikk andreplass i deres kåring av Idéprisen 2014.
Det er søkt om innovasjonsmidler fra HSØ til åtte prosjekter.
 Sykehuset Østfold skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og
samhandling.
SØ deltar som «Krevende kunde» i to store OFU-prosjekter med finansiering fra Innovasjon
Norge, «Spillteknologi som læringsarena» (nevnt i prikkpunktet over) og «Elektronisk
pasientjournal i ambulansetjenesten». I tillegg har SØ, i samarbeid med bl.a. Oslo Medtech,
Sunnaas sykehus HF og Universitetet i Oslo, høsten 2014 utformet søknad til Nordic Innovation
knyttet til spill og simulering. SØ har fortsatt sitt forsknings- og innovasjonssamarbeid med
Prediktor Medical AS knyttet til non invasiv glukosemåling («GlucoPred»), og blant annet bistått
med medisinsk kompetanse og gjennomført tester i samarbeid med utvikler.
SØ deltar også i samarbeidsgruppe med Høgskolen i Østfold og enkelte kommunerepresentanter,
som har til hensikt å rigge større innovasjonsprosjekter med fokus på pasientforløp og
samhandling.
24
3.3.
Styringsparametre 2014
Styringsparametre
Mål
Status (og regionens
gj.snitt)
Tilgjengelighet og brukerorientering
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i
spesialisthelsetjenesten, somatikk
Under 65
dager
2. tert. 2013:
2013 totalt:
2. tert. 2014:
HF
RHF
snitt
73,7
73,9
64,8
71,6
75,9
70,5
Kommentarer:
Gjennomsnittlig ventetid er i tråd med målet. Systematisk arbeid gjennom året har gitt forbedring
i forhold til 2013.
2. tert. 2013:
4,2
8,1
Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, somatikk
0
2013 totalt:
4,0
7,7
2. tert. 2014:
2,1
7,1
Kommentarer:
Andel fristbrudd er redusert i 2014 sammenlignet med 2013, men målet er ikke nådd. SØ er
tilfredse med at andel fristbrudd ikke steg under sommerferieavviklingen.
2. tert. 2013:
41,9
54,8
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling
80 %
2013 totalt:
51,5
54,3
innen 20 virkedager
2. tert. 2014:
51,4
53,3
Kommentarer:
SØ hadde i 2014 mangel på endoskopikapasitet. Det vil bli gjort strukturelle endringer for å bedre
kapasiteten i 2015.
2. tert. 2013:
61,5
33,6
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20
80 %
2013 totalt:
56,8
32,8
virkedager
2. tert. 2014:
37,9
34,5
Kommentarer:
SØ hadde i 2014 kapasitetsutfordringer innen lungemedisin. En annen årsak til dårligere resultat
kan skyldes utfordringer i forhold til utredning og behandling som delvis foregår ved andre
helseforetak.
2. tert. 2013:
73,2
60,0
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20
80 %
2013 totalt:
72,7
63,0
virkedager
2. tert. 2014:
59,3
48,1
Kommentarer:
SØ synes det er vanskelig å kommentere på resultatet for 2014 da logistikken for denne
pasientgruppen er god og uendret siden 2013.
Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får
behandling i somatiske sykehus
Kommentarer:
SØ har dårligere resultater enn landsgjennomsnittet på alle områder, unntatt ventetider. For 2015
vil SØ prioritere forbedring på området informasjon og medvirkning, hvor SØ har en ambisjon
om 20 % forbedring for 2015.
Kvalitet og pasientsikkerhet
30 dagers totaloverlevelse
2013 totalt:
HF
RHF
snitt
92,8
94,7
Kommentarer:
SØ arbeider med forbedring på de områdene hvor resultatene ikke er som landsgjennomsnittet
eller bedre, og hvor det er høyest forbedringspotensiale. Dette gjelder hoftebrudd og
hjerteinfarkt.
25
Sykehusinfeksjoner
Mai 2013:
Nov. 2013:
Mai 2014:
4,0
4,5
6,7
4,2
4,7
4,9
Kommentarer:
Innrapporterte tall til Folkehelseinstituttet (FHI) for 2. kvartal 2014 inneholdt feil som i etterkant
er rettet opp av SØ, men ikke hos FHI. Prevalenstallet er derfor ikke 6,7 % som feilaktig ble
innrapportert og som HSØ refererer til i tabellen over. Det korrekte tallet er 5,8 %. Det vises til
punkt 3.1.1 som også viser videre utvikling.
Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i
helseregionen)
Redusert med 2. tert. 2013:
Tall fra NPR for
5%
2013 totalt: 2013/2014
sammenlignet
foreligger ikke.
med i fjor 2. tert. 2014:
Kommentarer:
SØ sine tall etter 2. tertial 2014 viser en reduksjon i andel utskrevne tvangsinnlagte pasienter på 8
% sammenlignet med samme periode året før.
Andel reinnleggelser innen 30 dager av eldre pasienter
Kommentarer:
SØ har høyere andel reinnleggelser enn landsgjennomsnittet. SØ vil se på forholdet liggetid og
reinnleggelser innen 30 dager. SØ har kortere liggetid enn andre sykehus.
2. tert. 2013:
18,1
16,6
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen
20 %
2013 totalt:
19,4
16,4
som har fått behandling med trombolyse
2. tert. 2014:
9,7
12,2
Kommentarer:
Denne pasientgruppen kodes i SØ med to diagnosekoder – i63 og g45. Tallet 9,7 for 2. tertial
2014 viser kun pasienter kodet med i63. Trombolyseandelen i 2014 blir høyere når begge
diagnosekoder inkluderes, men lavere enn i 2013.
Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale
helseforetakene om å innføre eller ikke innføre en ny metode,
jf. nasjonale metodevurderinger i system for innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten
Kommentarer:
SØ har ingen informasjon om samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, da SØ ikke er
part i dette samarbeidet.
Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til
Kunnskapssenterets database
Kommentarer:
SØ har sendt en mini metodevurdering til Kunnskapssenterets database. Dette gjaldt «navigasjon
til bihulekirurgi».
Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på
henholdsvis DPS og sykehus
Kommentarer:
Grunnbemanningen fordelt på DPS og sykehus er for 2014 hhv 49 % og 51 %. Utviklingen vises
nedenfor:
2011
2012
2013
2014
% andel sykehus
57 %
53 %
51 %
51 %
% andel DPS
43 %
47 %
49 %
49 %
Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre
Kommentarer:
Foreløpig rapport fra fastlegenes vurdering av DPS foreligger. Rapporten er behandlet i de
26
tre DPSene og følges opp internt.
Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
Kommentarer:
Fokusgrupper og pasientintervjuer er gjennomført som en del av prosjektet «Sårbare
mellomrom». Pasienterfaringer med TSB er kartlagt, og intervju en måned etter døgnopphold
viste at 2 av 3 var svært fornøyd/fornøyd.
3.4.
3.4.1.
Organisatoriske krav og rammebetingelser
Krav og rammer for 2014
 Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i 2014.
- Det forutsettes at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdragsdokumentet og
foretaksmøtet slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder
for helseforetak. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet, skal ikke
skje før regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan er behandlet i Stortinget.
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne innfri kravene i
oppdragsdokumentet, foreta de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på
pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav, og for 2014
forventes et overskudd i henhold til plan.
I 2014 ble det opprettet en ny kreftavdeling i SØ. Forøvrig er det foretatt enkelte drifts- og
organisatoriske endringer som forberedelse til innflytting i nytt østfoldsykehus. SØ har ikke
foretatt noen endringer i akutt- og fødetilbud.
- Foretakene skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 13 (20102011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi). Foretakene skal føre en ansvarlig
arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtida og forsikre seg om at ansatte hos
leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår.
SØ er kjent med regjeringens eierskapspolitikk. SØ påser ved rekruttering at søkere ikke
forskjellsbehandles på noen måte. Vedtatte retningslinjer for lederlønn følges.
SØ arbeider for å sikre tilgang på helsepersonell i fremtiden, det vises til redegjørelsen i punkt
3.2.4. Sykehuset har i sin strategiske plan for kompetanseutvikling utarbeidet planer for å sikre
tilstrekkelig spesialisert kompetanse.
Innkjøpsarbeid knyttet til nytt østfoldsykehus preges av høy etisk standard, og vil følge de etiske
retningslinjene for innkjøp i HSØ og krav til etiske leverandørkjeder, samt sikre at alt
prosjektpersonell og øvrige involverte i nytt østfoldsykehus er kjent med disse. Lov om offentlige
anskaffelser blir fulgt for alle innkjøp og anskaffelser. Videre vil ILO-konvensjonen bli fulgt opp,
og utenlandsk arbeidskraft skal i alle utførelsesledd tilfredsstille myndighetskrav og regler som
gjelder for arbeid over landegrenser.
- Foretaksmøtet viste til og la til grunn videreføring av tidligere krav om intern kontroll og risikostyring, herunder krav
til forbedring av det pasientadministrative arbeidet. Foretaksmøtet understreket at god ledelse som kan representere
foretaket utad i offentligheten og overfor andre interessenter, er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene.
Styret i SØ ba i 2014 om en månedlig rapportering av sykehusets samlede risikobilde. SØ søkte
ekstern bistand til dette, og arbeidet med risikovurdering og rapportering startet opp i slutten av
2014 og vil fortsette i 2015. Rapportene blir utarbeidet i samarbeid mellom SØ og et eksternt
konsulentfirma for å sikre objektivitet i vurderingene.
27
SØ gjennomførte i 2014 kontinuerlig opplæring i pasientadministrative systemer. Alle avdelinger
og fagområder som har utfordringer knyttet til pasientadministrative rutiner har utarbeidet egne
handlingsplaner som følges opp systematisk. Dette har gitt bedre styring og kontroll med det
pasientadministrative arbeidet.
SØ ser viktigheten av god kommunikasjon utad og har en egen kommunikasjonsavdeling som
ivaretar dette. SØ er opptatt av åpenhet i sin kommunikasjon, og i 2014 mottok administrerende
direktør Åpenhetsprisen sammen med direktør for Nordlandssykehuset. Prisen deles ut av
Kommunikasjonsforeningen og ble delt ut for SØ sitt arbeid med offentliggjøring av uønskede
hendelser og feil i sykehuset, såkalte 3-3 meldinger.
- Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. Foretakene må ta
hensyn til dette når de planlegger og beslutter investeringer og innkjøp.
SØ vil ta hensyn til nye retningslinjer for nøytral moms når det planlegges investeringer og
innkjøp.
Videreutvikling av nasjonalt samarbeid - bedre samordning på tvers av regionene
 I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 ble det vist til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og
omtale i Prop. 1 S (2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers
av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Videre ble det vist til at de regionale helseforetakene skal
etablere et felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på IKT-området. Det ble også vist til at de
regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp.
- Sykehuset Østfold må merke seg oppdragene de regionale helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt
samarbeid.
SØ har ved flere anledninger samarbeidet med andre helseforetak i regionen i forbindelse med
planlegging og prosjektering av sykehusbygg. For 2014 har dette først og fremst omfattet Vestre
Viken, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette har
i hovedsak vært knyttet til programmering, funksjonsplanlegging, økonomiske analyser og
prosjektorganisering. Erfaringsoverføring mellom prosjekter av en viss størrelse oppfattes som
positivt og gir gode innspill for å sikre kostnadseffektive og kvalitative prosjekt og resultater. I
tillegg deltar SØ aktivt i regionale og nasjonale forum både når det gjelder IKT og logistikk.
SØ, Akershus universitetssykehus og Vestby kommune fullførte i 2014 et utredningsarbeid om
endret sykehustilhørighet for Vestby kommune. Dette arbeidet ble behandlet i HSØ med vedtak
om at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune skal overføres til SØ. I
vedtaket legges det til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres
på grunnlag av driftserfaringene i SØ i 2015-16.
3.4.2.
Øvrige styringskrav 2014
 Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i 2014.
Beredskap og sikkerhet
 Sykehuset Østfold skal i 2014 ha:
- etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler
SØ har oppdaterte beredskapsrutiner for dagens sykehus for blant annet vann, strøm, IKT og
legemidler. SØ arbeider med å ferdigstille overordnede beredskapsprosedyrer for de samme
områder for nytt sykehus. Samarbeidet er tett med byggherre og de ansvarlige avdelingene.
Beredskapsplanene baseres på risikovurderinger.
28
Planer for legemiddelberedskap er revidert og utarbeidet i tett samarbeid med sykehusapoteket
etter HSØ sine anbefalinger og lokale forhold.
- etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften
SØ har iverksatt tiltak i tråd med sikkerhetsloven, blant annet objektsikkerhetsforskriften.
Iverksatte tiltak har blant annet medført fjerning av risikoobjekter fra SØ.
- ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember 2014.
Med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli 2011 og erfaringer fra
øvelser og hendelser, har SØ oppdatert og foretatt nødvendige tilpasninger i sine
beredskapsplaner. SØ har deltatt aktivt i regionale prosjekter og oppfølgingspunkter etter 22. julirapporten.
Det er avholdt felles trening og øvelser med andre nødetater og frivillige organisasjoner. SØ har
også deltatt i tabletop-øvelser i regi av henholdsvis Grenserådet Sverige – Norge og Regionalt
Beredskapsråd. Opplæring i pågående livstruende vold (PLIVO) er avholdt i samarbeid med
Politietaten og videre samarbeid er i planleggingsfasen.
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven
- I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og
implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig
etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre
systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med
å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og
utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene. Sykehuset Østfold skal i
2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF.
SØ er representert i HSØ sitt prosjekt «Glemt av sykehuset» som blant annet jobber aktivt med å
utvikle IKT-løsninger og felles standardiserte retningslinjer. Dette for at de nye pasient- og
brukerrettighetene skal kunne håndteres på best mulig måte. SØ er samtidig deltaker i prosjektet
«Henvisning mellom HF» (NIKT-tiltak 1001) som jobber med utvikling av elektronisk
henvisning mellom helseforetakene. SØ har deltatt i flere møter med HSØ, Sykehuspartner,
DIPS (leverandør av system for elektronisk pasientjournal) og flere andre helseforetak i dette
utviklingsarbeidet.
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse)
 Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet mot visjonen om én innbygger - én journal. Samtidig skal det legges vekt på å
fullføre igangsatte tiltak.
 Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser
og er realiseringen av Helse Sør-Øst sin vedtatte IKT-strategi (styresak 066-2012). Programmet er en satsing som skal
gi felles løsninger bygget på standardiserte arbeidsprosesser for hele regionen. Sykehuset Østfold Helseforetaket skal
understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra
med nødvendig kompetanse og kapasitet, samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt
planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene. Sykehuset Østfold skal i
2014:
- oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan.
- forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i 2014.
- avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av regionale standarder, inkludert standardisering
av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov.
- delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres.
- bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell.
SØ har i tillegg til egen styregodkjent IKT-områdeplan, en felles samlet plan for alle IKTprosjekter i forbindelse med ibruktakelse av nytt østfoldsykehus. Denne planen er utarbeidet i
29
felleskap mellom HSØ/Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) og Sykehuspartner (SP). Den
operative delen forvaltes av IKT Forum og den strategiske/beslutningsmessige delen forvaltes i
Arbeidsutvalget hvor øverste leder for SP, PNØ, SØ samt direktør for teknologi og eHelse HSØ
deltar.
SØ har fokus på standardisering i henhold til regionale programmer og deltar med fagressurser i
pågående standardiseringsarbeid i HSØ. SØ er pilot for regionale løsninger innen nytt økonomiog logistikksystem, gjennomgående kurve/lukket legemiddelsløyfe, nytt laboratoriedatasystem og
ny mobil plattform fra SP.
I 2014 har SØ arbeidet med innføring av ny teknisk plattform (SIKT) og migreringen av
løsninger og filområder til regionalt felles datasenter.
Teknologiskifte i Telenor
 Telenor skal gjennomføre et teknologiskifte med overgang fra analog teknologi (PSTN/ISDN) til digital teknologi (IP)
og/eller mobile løsninger. Teknologiskiftet blir gjennomført gradvis med oppstart 2013/14 og antas å være sluttført
innen utgangen av 2017. De regionale helseforetakene er bedt om å gjennomføre en felles risiko- og sårbarhetsanalyse
knyttet til det forestående teknologiskiftet i Telenor. Sykehuset Østfold vil være omfattet av denne risikovurderingen.
SØ jobber i fellesskap med Prosjekt nytt østfoldsykehus når det gjelder ny telefoniløsning for nytt
østfoldsykehus. Løsningen som er anskaffet vil i stor grad basere seg på mobile løsninger for
telefonitjenester og meldingsvarsling.
Utvikling av nødmeldetjenesten
 Foretaksmøtet viste til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil den
nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. De regionale helseforetakene er bedt om å bidra til
videre utbyggingen av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013. Sykehuset Østfold vil være omfattet av dette arbeidet.
SØ var del av fase 0 i utbyggingen av Nødnett. SØ har deltatt med kompetansedeling og
rådgivning overfor andre helseforetak. Det vil være behov for oppgradering av utstyr i Østfold da
nyere utstyr innehar flere funksjoner enn fase 0-utstyret, spesielt på radiosamband.
Kostnader på pasientnivå (KPP)
 Bedre og mer presis informasjon om KPP vil et være et viktig verktøy for å analysere medisinsk praksis og kvalitet, for
styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike organisatoriske enheter. Målsettingen er at
KPP skal være implementert som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 1. januar 2017.
Strategien skal legges fram for departementet innen utgangen av første halvår 2014. Helsedirektoratet skal trekkes med i
dette arbeidet. De regionale helseforetakene er bedt om å utarbeide en felles strategi med leveranser og milepæler som er
nødvendig for å sikre implementering av KPP i alle helseforetak i tråd med tidsplanen. Sykehuset Østfold vil omfattes av
endringen når den er implementert.
SØ har deltatt i alle nasjonale prosjekter knyttet til KPP og har et godt utgangspunkt for å
implementere KPP som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy.
Laboratoriekodeverk
 Helsedirektoratet skal etablere og gjennomføre et nasjonalt program for kodeverk og terminologi for å øke kvaliteten på
styringsdata samt innføre nasjonalt laboratoriekodeverk innen 1. oktober 2014. De regionale helseforetakene er bedt om
å bistå Helsedirektoratet i arbeidet. Sykehuset Østfold vil omfattes av dette arbeidet.
Senter for laboratoriemedisin innfører trinnvis nytt laboratoriedatasystem (LVMS) fra februar
2015. Nytt nasjonalt kodeverk vil da bli implementert og tatt i bruk.
30
Etikk og miljø
 Sykehuset Østfold skal i 2014 ha:
- utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale
faggruppe for miljø.
SØ fører klimaregnskap i tråd med skjema fra Direktoratet for forvaltning og IKT og rapporterer
dette årlig inn til HSØ. Skjemaet er videreutviklet og justert av HSØ i samarbeid med regionalt
miljøforum.
- innført miljøledelse etter ISO 14001-standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen 31.12.14.
SØ har innført miljøledelse og ble i 2014 sertifisert av Det norske Veritas etter ISO 14001standarden.
Innkjøp og logistikk
 Sykehuset Østfold skal i 2014 ha fokus på intern logistikk og reduksjon av kapitalkostnader.
 Sykehuset Østfold skal innføre ny regional ERP-løsning og skal i den forbindelse arbeide for å forberede ibruktakelse 4.
januar 2015. Herunder ligger forberedende aktiviteter for å sikre måloppnåelse på innkjøpssiden i tråd med konsept nytt
østfoldsykehus.
SØ har i 2014 hatt et eget logistikk- og forsyningsprosjekt med fokus på effektivisering,
rasjonalisering og standardisering av både logistikkprosesser og varekataloger. SØ har også hatt
fokus på å etablere avdelingspakkelogistikk slik at man kan få varer direkte fra regionalt
forsyningssenter til avdeling. Servicemedarbeidere i SØ har fått ansvar for bestilling og
varepåfylling i avdelingene. Ny regional ERP-løsning ble innført 4. januar 2015.
HR
 Sykehuset Østfold skal i 2014:
- bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner.
De siste årene er det utviklet flere arbeidsprosesser som standardiserer HR-arbeidet. I 2014 ble
det utarbeidet en prosess for sykefraværsoppfølging og plan- og budsjettprosess. I tillegg ble
ansettelsesprosessen sluttført. Disse prosessene, samt HMS-prosessen, har blitt implementert.
Innenfor arbeidstidsplanlegging er det flere arbeidsprosesser som er standardisert i
bemanningssystemet Gat. Regional Gat ble implementert i 2014. Sammen med HSØ har SØ i
2014 standardisert rapportering av legestillinger gjennom det nye legestillingsregisteret utviklet av
Sykehuspartner.
- gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse.
I forbindelse med innføring av regional Gat har alle førstelinjeledere gjennomført obligatorisk
lederopplæring i arbeidstidsplanlegging. Som forberedelse til innflytting i nytt østfoldsykehus er
det utpekt avdelingskoordinatorer som har fått omfattende opplæring for å støtte lederne i
pågående omstillingsprosesser, samt ivareta koordineringen før ibruktakelse.
I forbindelse med opplæring i arbeidstidsplanlegging for leger, har det vært spesielt fokus på
oppgavetildeling i Gat. Det er påbegynt et arbeid med ibruktakelse av grovplan i Gat, dette i
samarbeid med Sykehuspartner og Sykehuset i Vestfold.
Det er utviklet et program for utvikling av lederskap i SØ (PULS). Det er gjennomført
lederutviklingsprogrammer, ledersamlinger, lederkurs og lederveiledning. Programmet har et
strategisk innhold samtidig som det reflekterer ledernes hverdag. I tillegg er det tilbudt
skreddersydde pakker med forskjellige tiltak knyttet til omfattende omstillinger/endringer, samt
trening for ledergruppene.
31
4.
Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014
Foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014
-
Videreføring av utviklingsarbeidet som er i gang i spesialisthelsetjenesten
Styrets arbeid med å gjennomføre regjeringens politikk i spesialisthelsetjenesten.
Helseforetakets konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav.
Helseforetakets prioriteringer og oppmerksomhet mot det som er viktigst for pasientene for å gi gode tilbud til alle
pasientgrupper etter at detaljstyring og rapporteringskrav er fjernet.
 Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i 2014.
Overordnede styringsbudskap fra HSØ gitt gjennom oppdrags- og bestillingsdokumentet og
protokoller fra foretaksmøter blir lagt fram for styret i SØ. Disse blir kommunisert ut i
organisasjonen blant annet gjennom lederavtaler og avdelingsvise handlingsplaner. For 2015 vil
SØ legge opp til et forbedret rapporterings- og oppfølgingsregime av lederavtaler og
handlingsplaner.
Rapportering i forhold til overordnede styringsbudskap skjer gjennom den ordinære
rapporteringen til styret samt årlig melding som også styrebehandles. Styret holdes løpende
orientert om måloppnåelse og samlet risikobilde. Hovedfokus i 2014 har vært planlegging av
driften i nytt østfoldsykehus, der nye driftsformer testes og gjennomføres fram mot flytting i
2015.
Foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og
vedtektene §§ 6 og 14
- Opplegget for styrets samlede gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som
omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet.
- Resultater av styrets samlede gjennomgang i 2014 av virksomheten
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) gjennomføres og styrebehandles to ganger per år og er et
verktøy for styring og kontroll av virksomheten for ledere på alle nivå. Risikovurderingen for SØ
gir en oversikt over utviklingen for de mest alvorlige risikoområdene og iverksatte og planlagte
forbedringstiltak. Etter 2. tertial var det høyest risiko knyttet til kapasitetsutfordringer innenfor
kreftbehandling, utfordringer knyttet til pasientflyt, rekruttering av spesialister og aktivitet i Moss.
Innenfor disse områdene er det iverksatt og planlagt en rekke forbedringstiltak som man
forventer å se effekt av i 2015. Resultat av tiltakene knyttet til områdene med høyest risiko vil bli
rapportert tilbake til styret.
Styret i SØ ba i 2014 om en månedlig rapportering av sykehusets samlede risikobilde. SØ søkte
ekstern bistand til dette, og arbeidet med risikovurdering og rapportering startet opp i slutten av
2014 og vil fortsette i 2015. Overordnet risikorapport omfatter Samlet plan SØ 2015, program
IKT SØ 2015 og drift (kvalitet- og pasientsikkerhet, HMS, HR og økonomi).
SØ har gjennom hele 2014 arbeidet systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet. I juni og
november 2014 fikk styret presentert statusrapport vedrørende forbedringstiltak for økt styring
og kontroll med det pasientadministrative arbeidet og ventelistestatus i SØ. SØ har deltatt på to
konferanser i regi av HSØ med fokus på erfaringsoverføring mellom helseforetakene. Styret vil
følge opp det videre arbeidet i 2015.
Den 16. juni 2014 fikk styret en samlet gjennomgang av virksomheten i SØ. I redegjørelsen sto
internkontroll og virksomhetsstyring sentralt. I 2014 reviderte Konsernrevisjonen i HSØ intern
styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SØ. Rapporten fra Konsernrevisjonen,
handlingsplanen som ble utarbeidet som følge av Konsernrevisjonens anbefalinger og status på
denne er styrebehandlet og vil bli fulgt opp videre i 2015.
32
- Arbeidet med meldingsutveksling og bruk av det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister), henvisninger og
basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene.
SØ har tilrettelagt for tjenestebasert adressering i henhold til nasjonal standard i NHN
adresseregister.
SØ mottar EDI-henvisning med applikasjonskvittering i henhold til nasjonal standard. 80-90 %
av legekontorene i Østfold har tilrettelagt for EDI-henvisninger til SØ. Det antas at dette
arbeidet ferdigstilles i 2015, og vil da gi full dekning.
SØ sender epikrise til fastleger og avtalespesialister i henhold til nasjonal standard. SØ sender
ikke svarmeldinger fra laboratoriet i henhold til nasjonal standard. Dette vil ivaretas ved innføring
og ibruktakelse av nytt laboratoriedatasystem (LVMS). Ved ibruktakelse av LVMS vil SØ
videreføre arbeidet med å sende analysesvar til kommunehelsetjenesten. SØ sender svarmeldinger
fra radiologisk avdeling i henhold til standard. Utbredelse og ibruktakelse av pleie- og
omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er ferdigstilt i SØ.
- Arbeid med utviklingen av en heltidskultur der flest mulig ansatte i faste hele stillinger er viktig for å lykkes med å
utvikle ”pasientens helsetjeneste”.
I forbindelse med arbeidet med utvikling av heltidskultur har SØ videreutviklet en rekke tiltak i
2014. Eksempler på tiltak er kombinasjonsstillinger mellom seksjon og bemanningsavdelingen,
traineestillinger for sykepleiere, årsplaner samt kurs, workshops, rådgivning og veiledning i
arbeidstidsplanlegging.
 Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes.
I 2014 har SØ hatt stort fokus på forberedelse og ibruktakelse av nytt østfoldsykehus. SØ har
innrettet driften for å etterkomme styringskravene for 2014.
Foretaksmøte 13. juni 2014 sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og
årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
 Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige
investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år. I økonomisk langtidsplan
har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og
reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. I 2013 har Sykehuset Østfold HF et årsresultat på -2,6 millioner
kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forverring fra forrige år og dermed reduserer helseforetakets
handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det arbeides med å oppnå økonomisk handlingsrom som legger til rette for en
bærekraftig utvikling over tid. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll med kvalitet og
pasientsikkerhet ikke må stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken.
SØ har for 2014 budsjettert med et overskudd på 15 mill. kroner. I tillegg er det avsatt 160 mill.
kroner i budsjettet for å dekke kostnader til IKT-prosjekter, OU-prosjekter og andre
merkostnader knyttet til nytt østfoldsykehus. Det forventes en negativ utvikling av årsresultatet i
2015 da dette vil være et år med høye merkostnader knyttet til flytting. SØ arbeider kontinuerlig
med å legge til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Styring og kontroll av underliggende
drift skal gi grunnlag for å skape en økonomisk utvikling som gir handlingsrom for et fremtidig
investeringsbehov.
33
5.
Rapportering på andre områder
I forbindelse med rapportering for arbeidet med oppfølging av styringsbudskap gitt i tidligere års oppdrag
og bestilling, henvises det til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding
2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14:
 Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 (…) krever videre oppfølging også i
2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet
med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorene må videreføres i 2014.
SØ har gjennom hele 2014 arbeidet med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorene
og resultatene fra dette benyttes i det videre forbedringsarbeidet. Oppnådde kvalitetsforbedringer
er et resultat av en bred satsing på standardisering, pasientforløp, åpenhetskultur, sjekklistebruk,
forbedrede arbeidsprosesser og omstillinger. Det er i 2014 utarbeidet fire nye pasientforløp som
er godkjent og implementert, og flere er under utarbeidelse/revisjon (se punkt 3.2.2., prikkpunkt
åtte). Det er definert prosesseiere for flere tverrgående arbeidsprosesser som følger opp og sikrer
enhetlig og standardisert praksis.
For at klinikere skal få bedre grunnlag for å evaluere sine tjenester har SØ inngått et samarbeid
med Dr Foster - Global Comparator Program (GCP). GCP-programmet er i hovedsak et
analyseverktøy som gir mulighet for å sammenligne sykehusets kvalitetsdata opp mot 60 sykehus
fra Skandinavia, Europa, USA og Australia. Formålet med datainnsamling og analyse er å
identifisere beste praksis og på bakgrunn av dette etablere forbedringsprosjekter.
34
DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT
6.
6.1.
Utviklingstrender og rammebetingelser
Faglig og demografisk utvikling
Megatrender og teknologisk utvikling er de største driverne for endringer i samfunnet,
forskningen og medisinen. Nye medisinske og teknologiske metoder bidrar til store endringer i
arbeidsformene ved sykehusene. Overgangen fra innleggelse til dagbehandling er en utvikling
som vil fortsette ettersom metodene fornyes og forbedres. Parallelt er det økende krav til
helsetjenester fra pasientene. Den «opplyste pasient» har andre forventninger til både behandling,
tilgjengelighet og service. Frem mot 2020 vil de «ikke smittsomme sykdommene» fortsatt toppe
statistikken. Disse er hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes type 2, luftveissykdommer, ulykker,
psykiske lidelser, rus og livsstilssykdommer. Rask diagnose med påfølgende behandling er et
absolutt krav helsetjenesten må oppfylle, særlig innen alvorlige diagnoser. Innføring av
«pakkeforløp» for kreft vil sannsynlig også bli førende for andre diagnosegrupper som vil stille
krav til effektive pasientforløp av høy medisinsk faglighet tilpasset pasientens tilstand. Særlig
viktig vil være koordinering mot andre deler av helsetjenesten som ivaretar rehabiliteringstjenester. Å sikre gode og robuste fagmiljøer vil være det viktigste tiltaket for å møte trender og
utviklingstrekk som preger sykehussektoren. Dette gjelder både for medisinske fag og forskning.
6.2.
Forventet økonomisk utvikling
Økonomisk bærekraft er en forutsetning for å gjennomføre nødvendige investeringer over tid.
Dette forutsetter god ressurs- og kapasitetsutnyttelse, god økonomisk styring og effektive
arbeidsprosesser. SØ vil i løpet av 2015 ta i bruk nytt bygg på Kalnes og det er gjort
bygningsmessige investeringer i Moss. For å ha en bærekraftig utvikling krever igangsatte prosjekt
en effektivisering på omlag 360 mill. kroner basert på et forventet rentenivå på 3 %. Kostnader
knyttet til IKT-investeringer vil også øke i perioden. Dette stiller krav til å realisere gevinster i
driften, utover de som allerede er planlagt og gjennomført. Dette for å sette oss i stand til å
håndtere de økte investeringskostnadene. Uten en bærekraftig økonomisk utvikling vil ikke SØ
være i stand til å reinvestere i nytt utstyr og ta i bruk ny teknologi i fremtiden. Det økonomiske
utfordringsbildet vil kreve et kontinuerlig arbeid med å optimalisere driften i hele helseforetaket.
Effektivisering må skje gjennom kostnadstilpasninger og økt produktivitet. For å oppnå dette må
SØ utnytte kapasiteter innen alle ressursområder (bygninger, utstyr og ansatte) på en mest mulig
optimal måte. Kapasitetsmessig vil nytt bygg på Kalnes gi rom for å øke antall behandlede
pasienter. Aktivitetsveksten må skje gjennom å øke de aktivitetsbaserte inntektene uten å øke
kostnadene tilsvarende.
6.3.
Personell- og kompetansebehov
I løpet av 2015 skal SØ ta i bruk et nytt sykehus på Kalnes. I tillegg skal SØ tilpasse seg nasjonale
krav til spesialisthelsetjenester, endringer i befolkningsgrunnlaget, medisinsk teknisk utvikling og
samhandlingsreformen. SØ har derfor utarbeidet en femårig strategisk plan for
kompetanseutvikling, som revideres årlig i samarbeid med ledere i klinisk drift, og inneholder
kompetansetiltak med følgende mål:
35
•
•
•
•
•
klinisk personell jobber kunnskapsbasert
helhetlig pasientforløp og prosesstenking implementeres
høy pasientsikkerhet utføres i alle ledd
sykehuset har medarbeidere med rett kompetanse på rett oppgave
medarbeidere har kompetanse som kreves i nye arbeidsprosesser, ny sykehusstruktur
og bruk av ny teknologisk infrastruktur
I Strategisk plan for kompetanseutvikling foreligger det en analyse/oversikt over kliniske
faggrupper med rekrutteringsutfordringer og tiltak for å møte disse. SØ har rekrutteringsutfordringer innen enkelte faggrupper. De viktigste rekrutteringstiltakene er å tilrettelegge for
tilstrekkelige og kvalitativt gode praksisplasser, lærlingeplasser, turnustjeneste og LIS-løp.
Det er videre opprettet 28 utdanningsstillinger for medarbeidere som tar videreutdanning innen
fagområdene anestesi-, intensiv-, operasjon- og akuttsykepleie. Høgskolen i Østfold har til tross
for et måltall på kun 25 plasser valgt å utvide studieplasser innen spesialutdanningene til 40
plasser. Dette for å møte sykehuset fremtidige behov for spesialsykepleiere. SØ tilbyr
praksisplasser til alle, med mål om å rekruttere utover antall utdanningsstillinger.
6.4.
Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og
utfordringer
Fremdriften i Prosjekt nytt østfoldsykehus er i henhold til plan og ved utgangen av 2014 er det
ingen indikasjon på at den første kliniske ibruktakelsen av nytt sykehus ikke kan starte som
planlagt i mai 2015 og med flytting av den akutte virksomheten i november 2015. Samarbeidet
mellom SØ og Prosjekt nytt østfoldsykehus er meget godt og det søkes kontinuerlig etter
kostnadseffektive, kvalitative og gode funksjonelle løsninger.
Det har pågått en salgsprosess for i alt 6 eiendommer i løpet av 2014. Tre av disse er solgt, med
til sammen 58 612 kvm. I tillegg forventes det at det inngås kontrakt om salg av sykehuset i
Veum primo 2015, med ytterligere 29 464 kvm. For sykehuseiendommene i Fredrikstad og Veum
vil ikke overtakelse skje før 2016. Sykehuset i Sarpsborg ble solgt i 2013, men med overtakelse i
2014. Her leier SØ tilbake arealer. Noen av funksjonene som det leies for skal være lokalisert i
dette bygget, mens flere skal flytte inn på Kalnes, samt samlokaliseres med andre funksjoner i
Sarpsborg.
Sykehuset i Moss er oppgradert, blant annet med nye og rehabiliterte operasjonsstuer. Disse ble
tatt i bruk høsten 2014. Tidligere er psykisk helsevern og rusenheten flyttet inn i nyoppussede
lokaler i Moss syd (tidligere Mosseporten sykehjem). Det har pågått en omfattende oppgradering
av sykehuset i Moss i løpet av de siste årene. Fortsatt gjenstår mye oppgradering av byggets
infrastruktur, noe som i prinsippet er vedlikeholdsetterslep. I Moss er det også tatt i bruk en ny
ambulansestasjon.
Det er tidligere besluttet at SØ skal beholde bygningskomplekset St. Joseph i Fredrikstad.
Formålet er samlokalisering av poliklinikker innen psykisk helsevern/rus. Første steg i dette er
tatt ved at DPS poliklinikk er flyttet fra leide lokaler og inn i St. Joseph. Videre utvikling av St.
Joseph skal utredes.
Dokumentasjonssenteret er flyttet inn i leide lokaler i Sarpsborg.
36
Arealutviklingen i SØ:
Årstall
Areal 100kvm (bta)
2013
200
2014
190
2015
280
2016
250
2017
190
Økningen i 2015, som kun reduseres litt i 2016, skyldes overtakelse av sykehuset på Kalnes, og
fortsatt drift og driftsansvar for eiendommene i Fredrikstad og Veum. I 2017 er antall
kvadratmeter på et «stabilt» nivå ut fra kjente planer.
SØ overtar sykehuset på Kalnes i 2015. Tilstandsgraden på bygning og tekniske anlegg forventes
å være 0 ved overtakelse (graderes 0 - 3, der 0 er best). Øvrig bygningsmasse, utenom de som skal
avhendes har en tilstandsgrad i gjennomsnitt mellom 1 og 2. Utfordringen framover vil være å ha
god nok likviditet til å holde tilstandsgraden på sykehuset på Kalnes på 0 - 1, samtidig som
tilstandsgraden på øvrige bygg løftes til minimum 1.
Det er ikke funnet likviditet for å etablere nytt administrasjonsbygg på Kalnes, eller andre steder.
Dette betyr at stab- og støttefunksjoner, ca 250 medarbeidere, vil være lokalisert i midlertidige
lokaler i byggherreriggen på Kalnes. Det vil være en utfordring framover å skape rom for et
likviditetsoverskudd som gir mulighet for å etablere mer permanente lokaler for stab- og
støttefunksjonene. SØ vil søke å finne andre finansielle løsninger i samarbeid med HSØ.
7.
Helseforetakets planer for utviklingen
Pasientbehandling
Den tradisjonelle linjeorganisasjonen har utfordringer med å sikre det helhetlige pasientforløpet.
Derfor bruker SØ i tillegg prosessorganisering for i større grad å kunne ivareta helheten.
Prosesstenkning vil dermed representere en ny tenkemåte for mange og utfordrer de bestående
måter fagmiljøene tenker omkring pasientbehandling. Pasientforløpene er også et viktig
integrerende element for å ivareta helheten og sikre at alle enheter samarbeider. SØ bruker
utvikling av pasientforløp som en metode for kvalitetsforbedring. Det er utarbeidet 4 nye
pasientforløp som er godkjent og implementert. Det pågår arbeid med ytterligere 24 nye
pasientforløp, samt revisjon av 4 etablerte forløp. Det er definert prosesseiere for flere
tverrgående arbeidsprosesser som følger opp og sikrer enhetlig og standardisert praksis. I arbeidet
med både pasientforløp og prosessforbedring arbeides det kontinuerlig med å eliminere
«tidstyver» i arbeidsprosessene. Dette bidrar til at ikke-verdiskapende tid for pasient reduseres, og
arbeidsprosessene effektiviseres.
SØ benytter pasientforløp og systematisk prosessforbedring som et virkemiddel for å nå våre mål
om:
 høy faglig kvalitet i pasientbehandlingen
 rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig
arbeidsform
 å være et sykehus som stadig lærer og forbedrer seg
 å handle i samarbeid med kommunene, slik at behandlingstilbudet oppleves som helhetlig
og forutsigbart
37
Forskning og innovasjon
I 2014 ble det vedtatt en forskningsstrategi for SØ. Ett viktig punkt er strukturering og styrking
av forskningsmiljøene ved etablering av forskningsgrupper. Ønsket effekt er bidrag til økt fokus
og bedret samarbeid mellom forskerne. Flere grupper vil starte våren 2015. SØ har også igangsatt
tiltak for å høyne kvaliteten på søknader om ekstern finansiell støtte. I årets tildeling fra HSØ fikk
sykehuset innvilget en stor søknad i kategorien «Åpen prosjektstøtte». I tillegg har SØ hatt en
betydelig økning i bruk av egne midler for finansiering av forskning, spesielt støtte til PhDprosjekter.
I 2014 ble det etablert en forskningsstiftelse ved SØ. Målet med stiftelsen er å kunne bidra med
finansiering av prosjekter knyttet til SØ. Det er blitt etablert en forskningsbiobank med bredt
samtykke. Det arbeides med anskaffelse av sporingssystem for biobank. Forskning og innovasjon
forsøkes bedre integrert ved at forskningsutvalget er omdannet til forsknings- og
innovasjonsutvalget.
Kunnskapsutvikling og god praksis
Den tradisjonelle linjeorganisasjonen i sykehus har utfordringer med å sikre det helhetlige
pasientforløpet. SØ benytter prosessorganisering for i større grad å kunne ivareta dette.
Prosessperspektivet utfordrer dagens måte å tenke omkring pasientbehandling. Pasientforløpene
er et viktig integrerende element for å ivareta helheten og sikre at alle enheter samarbeider. SØ
bruker utvikling av pasientforløp som en metode for kvalitetsforbedring. Det er utarbeidet
Strategi for pasientforløp og prosessforbedring med tilhørende handlingsplan. Målsettingen er at
80 % av pasientene skal ha et beskrevet pasientforløp. Kunnskapsbasert praksis, standardisering
av arbeidsprosesser og reduksjon av uønsket variasjon er sentrale elementer i arbeidet. Det pågår
arbeid med utvikling av 24 pasientforløp. Implementering av pakkeforløp kreft vil også være et
sentralt arbeid i 2015.
Samtidig gjennomfører SØ piloter innen systematisk prosessforbedring. Dette er et virkemiddel
for å sikre god pasientbehandling og effektive arbeidsprosesser. En langsiktig plan for systematisk
prosessforbedring er godkjent og vil iverksettes fra våren 2015. Arbeidet starter ved tre avdelinger
innen psykisk helsevern og tre innen somatikk. Det gjennomføres opplæring i prosess- og
forbedringsarbeid for ledere, veiledere, og prosesseiere. I løpet av året planlegges oppstart av et
forskningsprosjekt innen området prosessforbedring. SØ mottok i desember 2014 nasjonale
midler for å gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt knyttet til systematisk
prosessforbedring. Arbeidet vil starte i løpet av januar 2015.
SØ samarbeider med kommunene for å utvikle forløp knyttet til bruk av kommunenes
kommunal akutt døgnbehandling (KAD)-senger. Her pågår det et forskningsprosjekt som både
omfatter pasientopplevd kvalitet og fastlegenes oppfattelse av kvaliteten på tilbudet i KADsengene. Det vil også i løpet av 2015 iverksettes en forsknings- eller en kvalitetsstudie rettet mot
kvaliteten på den medisinske behandling som gis innen det samme området. Dette for å vurdere
om det er de riktige pasientene som behandles i KAD-sengene, og om de gis et godt medisinsk
tilbud.
I regi av HSØ deltar SØ i fire prosjektgrupper innen kunnskapsutvikling og god praksis. På grunn
av forberedelse til ibruktakelse av nytt sykehus i 2015 har vårt engasjement vært noe begrenset.
Organisering og utvikling av fellestjenester
SØ har fokus på hvordan man best mulig kan utnytte fellestjenester innen HSØ. Sykehuspartner
(SP) har det overordnede ansvaret for IKT-, lønn- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i
regionen, og deres oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene. De ulike
38
virksomhetsområdene skal samordne og utvikle nye, hensiktsmessige løsninger. SØ vil ta i bruk
nye fellestjenester etter hvert som de tilbys.
Januar 2015 tok SØ i bruk nytt økonomi- og logistikksystem. Det nye ERP-systemet (Enterprise
Resource Planning) er viktig i lokal sammenkobling med tanke på driften av nytt sykehus. Det er
viktig for ledelse lokalt og regionalt å snakke samme språk, kunne rapportere på samme type tall,
ha felles artikkelregistre og standardisering. Bestilling via dette systemet er en forutsetning for å ta
kontroll, gjennomføre analyser og drive med kontinuerlig og systematisk gevinstrealisering og
forbedring.
Mobilisering av medarbeidere og ledere
Gjennom godt lederskap skapes motiverte medarbeidere. SØ har videreutviklet program for
utvikling av lederskap i SØ. Administrerende direktør har lederavtale med avdelingssjefer, som
følges opp av administrerende direktør ved foretakssekretariatet. Alle medarbeiderne har vært
involvert i utviklingsarbeid og/eller kompetanseutvikling frem mot nytt østfoldsykehus. Flere
hundre medarbeidere har også deltatt i organisasjonsutviklingsprosjekter.
I strategisk plan for kompetanseutvikling 2015-2020 er det en oversikt over hvilke etter- og
videreutdanninger sykehuset har behov for og prioriterer å gi økonomisk støtte til. I kompetansemodulen i bemanningssystemet Gat får både medarbeidere og ledere tydeliggjort hvilken
kompetanse som forventes og en beskrivelse av tiltak som må til for å få kompetansen godkjent.
Gat gir til enhver tid oversikt over godkjent kompetanse og kompetanse som må fornyes. Denne
oversikten vil danne grunnlag for utarbeidelse av individuell utviklingsplan som utarbeides i den
årlige medarbeidersamtalen og enhetens årlige plan for kompetanseutvikling.
Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring
SØ arbeider kontinuerlig med å legge til rette for en bærekraftig utvikling over tid, men vil ikke
være i stand til å innfri hele forventningsbildet på bærekraft på kort sikt innenfor dagens
økonomiske ramme. Det forventes ingen vekst i inntektsforutsetningene for spesialisthelsetjenesten, utover det som skyldes vekst i befolkningen i perioden, slik at handlingsrommet må i
all hovedsak skapes innen dagens ramme. Sykehusets økonomiske langtidsplan 2016-2020 må
inneholde en realistisk plan i forhold til tidspunkt for måloppnåelse. Planen vil bli styrebehandlet
våren 2015.
39
DEL IV: VEDLEGG
Vedlegg 1: Brukerutvalget SØ – Årlig melding for 2014
Det har i 2014 vært avholdt 8 møter i brukerutvalget. De forskjellige aktørene innenfor driften av
sykehuset stiller velvillig opp for å informere og inkludere brukerne i prosesser som vedrører
pasientbehandlingen. Brukerutvalget har satt stor pris på den åpenhetskulturen som ledelsen ved
SØ har lagt opp til i forhold til blant annet uønskede hendelser, og synes det var gledelig at
direktøren mottok Åpenhetsprisen i 2014.
Brukerutvalget ønsker å rette oppmerksomheten mot det vi mener forringer kvaliteten på
pasientbehandlingen:
• Manglende tilbud om rehabilitering, dette området er forsømt både i somatikken
og psykiatrien. Dette er en viktig del av totaliteten slik at behandlingen får den
kvaliteten som pasientene forventer.
• PasOpp – brukerutvalget mener at det er urovekkende at resultat av målinger i
denne type kvalitetsundersøkelser ikke bedres. Rett pasient som får tilbud om et
tverrfaglig kvalitetsmessig godt tilbud må være noe sykehuset må jobbe for på alle
nivåer.
• Brist og mangler i samhandling mellom SØ og kommunene i forhold til rus og
psykiatri.
Vi ønsker å trekke frem noen positive og gode endringer i SØ:
• Ferdigstillelse og åpning av ”nye” SØ i Moss er gledelig. Det å samle tilbud av
planlagt karakter tror vi kan virke positivt inn på kvaliteten i pasientbehandlingen.
• Tilrettelegging og åpning av henvisningsmottak sikrer en god og ryddig
behandling og sporing av alle henvisninger. Dette er med på å gjøre det enklere
for pasienter å ”spore” sin henvisning.
• Åpning og drift av gode ambulansestasjoner, dette er den forlengede arm ut til alle
pasienter som trenger bistand. Her er det god kompetanse som raskt stilles til vår
disposisjon ved akutt sykdom.
• Det er også merkbart innenfor somatikken at det er bedre samhandling med
kommunene som følge av de inngåtte samarbeidsavtalene.
Mona Larsen
Leder av Brukerutvalget SØ
40

Similar documents