Møteprotokoll 141218 - Sykehuset i Vestfold

Transcription

Møteprotokoll 141218 - Sykehuset i Vestfold
Møteprotokoll
Styre:
Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:
Quality hotell Klubben, Tønsberg
Dato:
18. desember 2014
Tidspunkt:
kl 14.30-17.40
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Bjørn Walle
Ole Johan Bakke
Tove Kreppen Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Kirsti Been Tofte
Tove Hovland
Nina Christin Clausen
Hilde Hatlo
Tone Woll Buer
Trond Hugo Haukebø
Funksjon
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
forfall
Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):
Mona Wike
Mona Helen Knutsen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Torgeir Bøe
Fra administrasjonen møtte:
Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikksjef Per Grunde Weydahl
Klinikksjef Finn Hall
Servicedirektør Jostein Todal
Klinikksjef Lisbeth Sommervoll
Klinikksjef Berit Grønning Nielsen
Kommunikasjonssjef Merete B. Lindahl
Samhandlingsdirektør Geir Magnussen
Kvalitetsrådgiver Ronald Kvamme
Protokollfører
Side 1 av 4
SAK: 071/2014 Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK: 072/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 20. november 2014
Protokollen ble godkjent og signert.
SAK: 073/2014 Rapportering pr. november 2014
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har
prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for
rapporteringen i styremøtene.
Enstemmig vedtak:
Rapporteringen pr. november 2014 tas til orientering.
SAK: 074/2014 Budsjett 2015 inkl. investeringsbudsjett
Budsjettarbeidet for 2015 startet i januar i år. I løpet av året har styret behandlet sak
22 ”Økonomisk langtidsplan 2015-2018” i mai, og sak 66 ”Status budsjett 2015” i
forrige styremøte. Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for
2015. Helse Sør-Østs Oppdrag- og Bestilling til Sykehuset i Vestfold (OBD) for 2014
har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler som har kommet under
budsjettprosessen. SiV mottok 2. desember første utkast til OBD 2015. Det er i saken
redegjort for hvordan budsjettet svarer opp denne første versjonen av OBD 2015.
HSØ bekreftet i oppfølgingsmøte 4. desember at SiVs forslag til budsjett er i tråd med
eiers krav. Videre prosess er at endelig periodisert budsjett skal oversendes til HSØ i
begynnelsen av januar 2015. Det forventes at HSØ får OBD 2015 i foretaksmøte 7.
januar og at SiV får tilsvarende 12. februar.
Enstemmig vedtak:
1. Styret vedtar budsjett 2015 med et overskudd på 70 mill. kr., og støtter de
prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet
2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers
forutsetninger, ved at overskuddet gir tilsvarende økning i tilgjengelige
investeringsmidler.
3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for
leveransene i 2015.
4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende
direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØs likviditetsforutsetninger.
5. Styret tar risikovurderingen til etterretning.
SAK: 075/2014 Status for samhandlingsarbeidet i Vestfold
SiV har i 2014 forsøkt å styrke arbeidet med samhandling i Vestfold på flere måter:




SiV har tilført arbeidet økte ressurser
Arbeidet er tyngre forankret i foretakets ledelse
Arbeidet er forsøkt innrettet mer helhetlig og strategisk
SiV har gitt uttrykk for at vi – i tillegg til det samhandlingsarbeidet som skjer
sammen med alle 12 kommunene i Vestfold – også ønsker å delta i
Side 2 av 4
samhandlingsaktiviteter med enkeltkommuner eller grupper av kommuner som
ønsker særlige satsinger
I denne saken gjøres det kort rede for status i arbeidet ved inngangen til 2015
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret ønsker ny redegjørelse for status pr. 1. tertial 2015.
SAK: 076/2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014
I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret presentert indikatorer knyttet
til kreftforløpene brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft for hhv 1. og 2.
tertial 2013. Resultatene viste at Sykehuset i Vestfold ikke nådde målene om at for 80
% av pasientene skal det ta maksimalt 20 dager fra mottatt henvisning til oppstart
behandling.
Styret ba om å få forelagt tertialvise resultater etter hvert som de publiseres. Nasjonale
kvalitetsindikatorer for andre tertial 2014 ble publisert 27. november i år.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til vedtak i sak 065/2014 og forventer fokus og forbedring i
kreftforløpene, også som en funksjon av nytt standardisert regime fra 2015.
SAK: 077/2014 Oppnevning av valgstyre – Valg på ansattvalgte
styremedlemmer – Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Valgperioden for ansattevalgte medlemmer av foretakstyrene utgår 15.03.15 og det
skal følgelig foretas nyvalg for kommende periode som løper fra og med 16.03.15 til og
med 15.03.17. For denne perioden skal det velges 3 ansattvalgte styremedlemmer (tidl.
4) med vararepresentanter.
Foreliggende sak omhandler oppnevning av valgstyre for prosessen.
Enstemmig vedtak:
1. Følgende valgstyre oppnevnes:
 Vigdis Schelte, klinikkverneombud KPR
 Steinar M Svimbil Mørken, klinikkverneombud Kir. klinikk
 Jorunn Brekke, kst. HR-direktør
 Gunn Heidi Brox, HR-Personal
2. Valgstyret oppnevner selv leder og nesteleder
3. Den praktiske gjennomføringen følger samordningen i helseforetaksgruppen i Helse
Sør-Øst RHF.
SAK: 078/2014 Styrets årsplan 2015
Møteplan 2015 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 20.11.14 (sak 69-2014).
Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram årsplan for styret for 2015 til
orientering.
Side 3 av 4
Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året. Det vil bli lagt fram
oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter
hvert.
Enstemmig vedtak:
Årsplan for styret 2015 tas til orientering, med de justeringer som fremkom i møtet.
SAK 079/2014 Adm. direktørs orientering
Adm. direktør orienterte styret muntlig om følgende temaer:
1. Oppdatert status Tønsbergprosjektet
2. Status pakkeforløp kreft i SiV (Kvalitetsrådgiver Ronald Kvamme orienterte)
3. Status Prehospital klinikk
Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsene fra adm. direktør til orientering.
SAK 080/2014 Eventuelt
På oppfordring fra Tone Woll Buer, orienterte adm. direktør om aktuelle skifter i
klinikksjefroller i foretaket.
Tønsberg 18. desember 2014
Sven-Erik Andersen
Protokollfører
________________
Bjørn Walle
leder
________________
Ole Johan Bakke
nestleder
________________
Trond Hugo Haukebø
________________
Hilde Hatlo
________________
Kirsti Been Tofte
________________
Tove Kreppen Jørgensen
________________
Tone Woll Buer
________________
Bjørn Kåre Sevik
________________
Nina Christin Clausen
_________________
Tove Hovland
Side 4 av 4

Similar documents