Årsmelding 2014 - Norsk Sau og Geit

Comments

Transcription

Årsmelding 2014 - Norsk Sau og Geit
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Hedmark Sau og Geit
Årsmelding 2014
Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på:
-Økonomi og Marked.
-Produksjonsvilkår
-Faglige utfordringer.
- Egen organisasjon
-Politikerkontakt, alliansebygging.
-Informasjon.
1
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Innhold:
-side 2–Innhold (Forsidebilde fra Vensetra i Løten(Hans Skårholen))
-side 3 -Sakliste til årsmøte 27.02.2014
-side 4 -Tillitsvalgte I Hedmark Sau og Geit 2014
-side 5- Årsmøte 2013.
-side 6- Styrets arbeid.
-side 7- Medlemstall
-side 8- Lokallagsledere
-side 9-Hjemmeside
-side 10- Småfeholdet i Hedmark
-side 10- Tilsagn fra Innovasjon Norge
-side 11- Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen
-side 12- Rovviltskader og erstatninger/ Rovdyrsituasjonen
-side 13- Fagråd Geit
-side 14- Årsmelding Hedmark Gjeterhundlag
-side 15- Årsmelding Værringen.
-side 16 Fagråd Geit
- side 17/18 Hedmark Gjeterhundlag Årsmelding 2014
-side 19 Hedmark Gjeterhundlag, regnskap, revisorrapport og budsjett/arbeidsplan 2015
-side 20 Note til tidligere regnskap i Hedmark Gjeterhundlag
-side 21 Regnskap for Hedmark Sau og Geit 2014
-side 22 Note til Hedmark Sau og Geit regnskap 2014
-side 23/29 Årsmelding Værring 30 Hedmark
-side 30/32 Regnskap Værring 30 Hedmark 2014
-side 33 Takk til våre støttespillere
2
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Årsmøte i Hedmark Sau og Geit for 2014
Skaslien Gjestegiveri 27.02.2015
Sakliste:
-
3
1- Åpning
2- Opprop av utsendinger
3- Godkjenning av innkalling og sakliste.
4- Valg av 2personer til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med
møteleder.
5- Valg av to personer til tellekorps.
6- Årsmelding fra Hedmark Sau og Geit 2014.
7- Regnskap 2014
8- Saker til behandling.
9- Valg.
A. Leder for et år.
B. 2 Styremedlemmer for to år
C. Nestleder for et år.
D. 3 Varamedlemmer for 1år.
E. 1 medlem til valgkomiteen med personlig vara for tre år.
F. Møteleder og vara til årsmøtet for 2015.
G. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
F. Deltakelse på landsmøte?
10. Behandling av innkomne saker.
11. Arbeidsplan og budsjett for 2015
12 Tid og sted for årsmøte i 2016.
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2014
Leder: Ole Jacob Akre, Rendalen
Nestleder: Martin Mostue, Stange
Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal
Styremedlem: Charlotte Ryen, Folldal
Styremedlem: Kjell Eierholen, Grue
Varamedlem 1: Mona Malvik Arntzen, Kvikne
Varamedlem 2:Ulf Skårholen. Løten
Varamedlem 3: Elin Baugslien, Alvdal
Sekretær/Kasserer: Ulf Skårholen(Toril Hårdnes)
Regnskapsfører: Vekstra Nord Øst avdeling Alvdal
Revisor: Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen
Leder valgkomite: Per Roar Stømner Personlig vara: Kjetil Granrud
Medlem valgkomite: Øistein Knutsen Personlig vara: Øistein Sørbye
Medlem valgkomite: Siv Åse Elgvasslien Personlig vara: Ola Flaten
Fagråd Geit: Marianne Rønning(ut i 2013)
Fagråd Geit : Hans Bondal
Fagråd Geit: Ingar Moldestad
4
--
-
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Årsmøte i Hedmark Sau og Geit 2014
Årsmøtet for Hedmark Sau og Geit 2013 ble avholdt på Gammelstu Stai i Imsroa, Stor Elvdal.
Det møtte 28 årsmøtedelegater med stemmerett av 41 mulige. Totalt var 13 lokallag
representert av 21 i hele fylket.
Møtet ble arrangert som et dagmøte med middag til avslutning.
Styrets arbeid i 2014
-Det er avholdt 5 styremøter i 2014. Det er behandlet 26 saker av styret i løpet av året.
Av disse kan nevnes:
Sekretærordning for Hedmark Sau og Geit.
Høringsuttalelse vedrørende ulvesone/ulveforvaltning.
Beiteproblemene for medlemmer i Kjølaberget/Hollarberget Beitelag.
Bedre samarbeidet med Hedmark Gjeterhundlag, Fagråd Geit og Værringen.
-Hedmark Sau og Geit har uttalt seg i følgende saker:
Uttalelse vedrørende høringsrunden om ulvesone og ulveforvaltning.
Klage på lisenskvoter for jerv og ulv. (Klagen på ulv førte fram og ble økt med et dyr.)
Henvendelse til Norsk Sau og Geit vedrørende rovdyrskadeerstatninger og reduksjon av
disse.
5
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Arrangement som Hedmark Sau og Geit har stått for helt eller delvis:
Møte på Tynset med Ola Krokann om rettsaken vedrørende erstatning for rovdyrskader.
Fagdag om utmarksbeite i Vingelen.
Regionmøte på Kirkenær der Tone Våg deltok.
Møter /Representasjon
Martin var på Hedmark Bonde og Småbrukerlag sitt årsmøte på Høstbjørg, Ringsaker.
Martin har deltatt på representantskapsmøte Norsk Sau og Geit på Gardermoen.
Martin har deltatt på møter i Værringen.
Ulf har deltatt på beitekonferanse holdt av FKT prosjektet på Gardermoen.
Ulf har vært på møte i rovdyrutvalget til Hedmark Bondelag.
Ulf har vært på møte holdt av landbrukskontoret i Våler/Åsnes om beitebruk i området og
spesielt Kjølaberget.
Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Åmot Sau og Geit.
Ole Jacob har deltatt på årsmøte i Rendalen Sau og Geit.
Ole Jacob, Kjell og Martin har deltatt på regionmøte på Kirkenær.
Charlotte har deltatt på styremøte i Hedmark Gjeterhundlag.
Martin og Ole Jacob var i møte med Erling Skurdal om sekretær i HSG.
6
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Medlemstall i lokallag 2014
Lag
Totalmedlem
Husstandme.
Støttem
Alvdal
60
4
Eidskog
7
1
2
Engerdal
8
3
Elverum
22
7
Folldal
67
7
13
36
51
13
63
26
99
39
10
5
38
13
37
8
10
632
15
Grue
K.vinger
Kvikne
Løt&Vang
Odal
Os
Rendalen
Ringsaker
Romed&Stan
Sollia
St.Elvdal
Tolga
Trysil
Tynset
Ø.Solør
Åmot
Hedmark
7
Æresmedlem
2
1
1
1
11
2
2
17
14
1
1
7
3
10
2
1
3
1
1
2
2
1
5
1
3
106
14
6
2013
2012
2006
59
9
8
20
67
11
13
37
51
14
66
23
94
39
16
8
34
13
38
9
16
645
58
7
10
16
69
16
13
38
56
14
65
25
88
44
18
8
29
14
32
11
14
645
73
17
28
14
76
11
9
50
73
24
83
29
102
56
31
18
38
23
47
13
20
835
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Ledere i lokallag i Hedmark Sau og Geit, 2014
Lokallag
Alvdal
Eidskog
Elverum
Engerdal
Folldal
Grue
Kongsvinger
Kvikne
Løten og Vang
Odal
Os
Rendalen
Ringsaker
Romedal og Stange
Sollia
Stor Elvdal
Tolga
Trysil
Tynset
Øvre Solør
Åmot
8
Leder 2014
Gudmund Stalund
Asbjørn Andersen
Brit Gran
Ola Dagfinn Gløtvold
Roger Ulvund
Odd Holen
Amund Wormstrand
Mona Malvik Arntzen
Per Helge Linholt
Trond Bjørnstad
Kjell Horten
Helge G. Søberg
Per-Joar Os Nesthun
Martin Mostue
John Audun Furuseth
Ingvald Landet
Odd Rune Enget
Knut Nordgård
Per Morten Brekken
Arne Ivar Skramstad
Tormod Enok Skramstad
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Hjemmeside
Hjemmesida til Hedmark Sau og Geit har vært jevnt brukt i 2014. Det er lagt ut 51 artikler i
2014 her. Informasjon om viktige saker som omhandler næringa prioriteres. Selvsagt
kommer en ikke unna at rovdyrproblematikk har vært en gjenganger. Med vår beliggenhet
og trykk fra fredet rovvilt inn i beiteområdene er dette noe som berører de fleste. Av de
artiklene som er mest besøkt kan en se at det absolutt ikke er rovdyr-temaet som er mest
lest.
Her er de ti mest besøkte artiklene/nyhetene som ble lagt ut i 2014.
Artikkel
Årsmøte i Imsroa
Salg av avkomtgranska værer
Bjørn skutt i Løten
Sauekurs ved Hurdalsjøen
Krokann til Nord Østerdal
Avkomstgranska værer i Hedmark.
Siste sjanse for i år
Kåring i Hedmark
Ti takkers elgokse drept, FM
stopper jakta
Ulveangrep i Kjølaberget
Gjeterhundkurs på Dalholen
Dato
03.01
27.09
17.07
07.01
02.04
04.11
Antall besøk
394
316
291
271
184
177
15.09
16.07
176
108
22.06
07.05
101
101
Totalt har hjemmesiden til Hedmark Sau og Geit hatt 4567 besøkende i løpet av 2014.
9
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Småfeholdet i Hedmark
Småfe i
Hedmark
Mjølkegeit
Søyer
Ammegeit
31.07.2014
31.07.2013
Bruk
Antall
Pr bruk
19
657
41
1515 79,7
43560 66,3
324
7,9
01.01.2003
Bruk
Antall
Pr bruk
27
664
40
1609 76,6
44457 67,0
294
13,6
Bruk
Antall
Pr bruk
31
945
7,6
1495 48,2
53827 57,0
45
8,5
Antall søyer over ett år er redusert med 9900 dyr(-18%) siste ti år og det har blitt 28% færre
sauebesetninger. Gjennomsnittbesetningen i 2014 var 66 søyer over ett år mot 59 søyer for
ti år siden.
Det har vært en nedgang i antall besetninger med mjølkegeit på 37% siste ti år. I dag er
gjennomsnittsbesetningen på 80 geiter. Noe som innebærer en økning i antall dyr i
besetningene.
Tilsagn fra Innovasjon Norge 2010-2014/Hedmark
År
2010
2011
2012
2013
2014
Antall søknader innvilget
Innvilget tilskudd
Endring driftsomfang
21
12
13
14
12
4.645.000
2.073.200
2.395.000
4.038.000
2.602.000
1941
850
720
1248
1030
Noen investerer fortsatt i småfehold. Innovasjon Norge har også i 2014 bidratt til noe
satsing. En ser tydelig en nedgang i investeringene over tid.
10
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen
Som tidligere år er det grunn til å påpeke at antall beitedyr registrert gjennom organisert beitebruk er lavere enn det
reelle antall beitedyr i fylket, da en del besetninger ikke er registrert i noe beite- eller sankelag. Men gjennom
statistikken for organisert beitebruk kan vi registrere en fortsatt dramatisk nedgang i antall sau på utmarksbeite.
Fra 2013 til 2014 er antall voksen sau sluppet på utmarksbeite redusert med 1425, antall lam er redusert med 476 og
antall geiter med 226.
For fylket sett under ett har tapsprosenten gått noe ned i 2014. For voksen sau er tapet på 3,98 prosent (mot 5,19 % i
2013), lam 8,50 prosent (11,02%), geit 0,48 prosent (1,78%). Også for storfe er tapsprosenten lavere, men enkelte
kommuner har urovekkende store tap.
Det er også i 2014 registrert rovdyrangrep og tap over hele fylket, men noen områder og kommune har vært ekstra
belastet. Stange har den største tapsprosenten (voksen sau og lam samlet) på 19,81 , for Engerdal er tapsprosenten 17,08
. Åsnes, Trysil og Nord Odal har alle en tapsprosent på mellom 11 og 13 , mens kommuner som Rendalen, Stor-Elvdal og
Tynset har tap på nærmere 10 prosent. Størst tap på geit hadde Os med 6,25 prosent.
Situasjonen er slik at også etter denne beitesesongen kan man registrere så store tap og frustrasjoner at det er fare
for ytterligere reduksjon av antall sau og sauebruk i fylket. Dette harmonerer dårlig med ledende politikeres utsagn om
at vi i Norge skal satse på økt matproduksjon og ren, kortreist mat.
Som vi har understreket tidligere må forholdene på kort sikt endres ved at midlene til forebygging og konfliktdemping
økes radikalt. Storsamfunnet, ved staten, må også ta sitt ansvar og sine kostnader for den situasjonen som er skapt av
den politikken som føres.
Videre må politikken når det gjelder rovdyrutviklingen endres slik at rovdyrpresset fjernes fra beiteområdene. Hedmark
Sau og Geit har bl.a. sagt nei til ulv i Norge, og dersom det skal være ulv her må denne forvaltes i lukkede hegn. Uttaket
av antall rovdyr generelt må økes og effektiviseres, bl.a. er det en skandale at det ikke tas ut mere bjørn og jerv når
uttaket av bjørn under årets lisensjakt bare ble to av ni og uttaket av jerv bare er 14 av 134 !
Det er også grunn til å stille spørsmål ved rovviltnemndene og kommunenes engasjement i en del saker som gjelder
rovdyrutviklingen og husdyrnæringa. For eksempel burde det være et større engasjement for å fjerne rovdyrene fra de
områdene som er og skal være prioritert til beitebruk, og et større engasjement generelt for å redde beitebruken i fylket
vårt. Vi mener det burde ha betydning både for bl.a. bosetting, sysselsetting og riktig ressursutnyttelse.
11
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Beitestatistikken for 2014
Kommune
Kongsvinger
Grue
Løten/Hamar
Ringsaker
Stange
Odal
Eidskog
Åsnes
Elverum
Trysil
Åmot
Stor Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Hedm 2012
Hedm 2013
Hedm 2014
Sluppet
Sluppet
Sluppet
Tapt
Tapt
Tapt
Taps%
Taps%
Taps%
Bruk
7
Sau
220
Lam
346
Sau
11
Lam
27
Geit
0
Sau
5
Lam
7,80
Geit
0
33
87
16
8
1802
5871
961
133
3024
10278
1664
173
Geit
0
0
0
0
0
0
103
192
130
11
222
494
390
25
0
0
0
0
5,72
4,81
13,53
8,27
7,34
4,25
23,44
14,48
0
0
0
0
6
21
5
14
18
17
10
58
99
82
73
46
116
370
134
1126
2079
840
477
2537
5116
4721
5793
2756
38484
36540
35115
178
732
254
1869
3618
1506
796
4312
8557
8309
10888
4994
62728
61973
61487
0
0
0
0
0
0
0
638
280
245
494
48
1010
1065
839
10
8
9
39
88
73
91
84
177
116
176
74
1938
1897
1391
27
26
37
183
430
154
126
376
984
652
757
319
6550
6827
5229
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
6
19
4
8,62
2,16
6,72
3,46
4,23
8,69
19,08
3,31
3,46
2,44
3,04
2,69
5
5,19
3,96
15,17
3,55
14,57
9,79
11,89
10,23
16,86
8,72
11,50
7,85
6,95
6,38
10,40
11,02
8,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0,36
0
0
6,25
0,6
1,78
0,48
Eidskog og Grue er ikke med på statistikken for 2014.
Rovdyrsituasjonen 2014
Rovdyrsituasjonen i Hedmark har ikke endret seg nevneverdig fra i fjor. Alle grafer viser at
rovdyrsituasjonen er i bedring, og fylkesmannen tar æren for dette. Statistikk kan misbrukes,
så når vi vet at både beitebrukere og dyretall går nedover er vi like langt. Det er fortsatt ulv
og jerv som er største skadegjørere. Deler av Hedmark har fått et pusterom, mens andre har
fått skruen ytterligere strammet til. Det er også et problem at de nye erstatningsforskriftene
legger et større krav til dokumentasjon, som har ført til avkortning for mange brukere.
Figurene nedenfor fra fylkesmannen viser utviklingen gjennom år.
12
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Krevd erstattet-Erstattet-Dokumentasjons%
13
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
14
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Omsøkt erstattet-Faktisk erstattet-Utbetalt erstatning
Omsøkt erstattet- Erstattet
15
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Fagråd Geit
Fagråd for Geit i Hedmark 2014 har ikke vært i drift men styret i HSG vedtok i styremøte
19.01.2015 ønske om at Fagråd Geit videreføres i den form det har i dag. Dette sjøl om
aktiviteten er liten og medlemmene få. Antall geitemjølk-produsenter til Tine i NordØsterdalen er 14 stk. Tilsammen var det ca 60 geitebønder som søkte om
produksjonstilskudd august 2014.Beste avkomstgranska bukk 2014 er Kvithorn2012203 med
avlsverdi 125.Tilhører Jon Rune og Namfon K. Bakken i Tufsingdalen. Prosjektet « Friskere
geiter», ble avsluttet som prosjekt 31.12.2014. Veterinærmyndighetene oppgraderte CAE,
byllesyke og paratuberkulose til B-sykdom så det er disse sykdommene alle geitebesetninger
er sanert eller driver å saneres for. Etter 2014 vil all foredlet geitemelk fra Tine komme fra
sanerte besetninger. Helsetilstanden i friske besetninger er i hovedsak svært god ifølge
produsentene. Godt kjeoppdrett, riktig foring, godt stell og stort fokus på smittebeskyttelse
har avgjørende betydning for resultatet under og etter sanering. Også sauer kan bli CAE
smitta så blodprøver tas i fellesbesetninger. Eventuelt smitta sau blir slakta. Sauer er mindre
mottagelige for byllesyke enn geit så lenge ingen smittekilde er til stede.
Det finnes også et fåtall geiteholdere som selv videreforedler melka. Gardsysterier som
leverer spennende velsmakende produkter er med på å holde gamle tradisjoner ved like.
16
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Hedmark Gjeterhundlag
Årsmelding for 2014
Hedmark gjeterhundlag
Styret i HGL har bestått av:
Leder:
Jo Agnar Hansen
Lokallagskontakt:
Randi Alvseike
Kasserer:
Ole Martin Nymoen
Styremedlem
Karin Mattsson
Styremedlem:
Arne Hegg
17

Vi har avholdt tre styremøter i HGL i 2014. HGL var representert med leder på årsmøtet i
HSG. Ole Martin Og Jo Agnar var med på et arbeidsmøte arrangert av HSG.

HGL registrerer god aktivitet i deler av fylket. HGL kan nok her være en større pådriver til
aktivitet en det som vært gjort i 2014. Her har også medlemmer i HGL et ansvar for å jobbe
for økt aktivitet i sitt område.

I 2014 ble det arrangert gjeterhundkurs i Løten, Alvdal, Folldal og Os. De samme plassene har
det også vært arrangert fellestreninger. Denne aktiviteten er viktig for å gi flere bønder
mulighet til å lære å trene/bruke gjeterhund i det daglige arbeidet.

Det er arrangert 11 gjeterhundprøver i Hedmark i 2014. FM ble arrangert i Løten. Prøvene er
arrangert etter kl.1 og 3. Takk til de som har arrangert.
Fylkesmester i år ble Jo Agnar Hansen med Sisko. Hedemarksmester kl.1 ble
Ole Martin Nymoen med Babe. Vi Gratulerer!
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586

Hedmark hadde ni hunder til NM i 2014, Bill, Trim, Sisko, Tysswg Kate, Tinka, Raisa, Rina, Dot
og Verona,
Av disse hundene kvalifiserte fire seg til finalen og endte med følgende plassering.
1. plass og Norsk mester Sisko, Jo Agnar Hansen. 9. plass Bill, Karin Mattsson.
12. Rina Henry Alvseike. 16. plass Tysswg Kate Jo Agnar Hansen
Hedmark hadde i 2014 fem hunder på landslaget, med gode plasseringer både i Continental
Championchip 2.plass til Tika, Jo Agnar Hansen og World Trial, 7. plass Sisko, Jo Agnar
Hansen. 19. plass Trim, Karin Mattsson
Styret i
HGL
18
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Regnskap for Hedmark Gjeterhundlag 2014
Budsjett for Hedmark Gjeterhundlag 2015
Budsjett 2015
Kontingent
Administrasjon
Gjeterhundprøver
Salgsartikler
Jord og dyreleie
Premier/Gaver
Styregodtgjørelse
Kurs
Støtte
Prøveavgift NSG
Diverse
Sparing
Sum
19
Inntekter
Utgifter
Arbeidsplan 2015
9000
0
0
2000
Kreve inn prøveavgift .
29700
8000
Arrangere Norgesserieprøve for å styrke likviditet i laget.
2000
0
0
4000
0
5000
0
4000
21000
21000
0
0
7000
7000
1500
16200
68700
68700
Sørge for å sende ut medlemskontigent innen 1. mars.
Markedsføre HGL
kontakte alle lokallagene i fylket
Holde minst ett kurs/sammling i sørfylket og ett i nord
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
20
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
21
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Vedlegg til regnskap Hedmark Sau og Geit 2014.
Godtgj. styremedlemmer er i regnskapet for 2014 redusert fra kr.62.000,- i
2013 og til kr.22.000,- i 2014. Dette skyldes at i regnskapet for 2013 ble
godtgjørelsen både for 2013 og 2012 ført. Dette for at vi i ettertid skal føre
godtgjørelsen på det regnskapsåret den hører hjemme.
Det samme gjelder bilgodtgjørelsen.
Kundefordringer på kr.22.635,- gjelder utestående fordringer fra 2008 og 2009.
Regnskapsfører har bedt styret å ta tak i dette.
22
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Værring 30 Hedmark
Årsmelding 2014
Styret har bestått av:
Vara:
Magne Horten, avd.25-leder
Martin Opsal,
avd.28
Per Lindholt,
avd.21
1.Ole Gunnar Krogsrud, avd.28
2.Birger Steihaug,
avd.24
Martin Mostue, - HSGs representant
Styret har avholdt 1 styremøte, det ble gjennomført som nettmøte. Det er behandlet 8 saker. Leder
har deltatt på 1 møte i region Øst, alle avlsregionene i NSG var representert. Per har deltatt på et
styremøte i HSG og på årsmøte i HSG. Årsmøtet i værring 30 Hedmark ble avholdt 5 april 2014 på
Tiurn Kro, Koppang. Av de 12 fremmøtte var det en avdeling som ikke var representert. Årets kåring
og salg av eliteværer er de sakene vi har brukt mest tid på i 2014.
Værer av 2013 årgangen:
Etter h5 indekskjøring er følgende værer på topp i sin avdeling:
Avd.
Vær nr
21 Løten/Vang/201313918
Navn
Kvæstad
Avkom etter
O ind.
Myrvolltoppen
Oppdretter
135
Jon Gunnar Karterud
Stange
24 Alvdal
23
201313856
Spiss Konglevoll 129
Ola Flaten
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
25 Os/Alvdal
201313815
Ustukurten
Kurt Hort
26 Tolga
201313690
Mozart
Spiss Konglevoll 134
28 Ringsaker
201313727
Myr-Ops
Myrvolltoppen
29 Kvikne
201313668 Husgard
35 Folldal
201313623
Gard Hove
Gard Rundtom Gard Hove
130
149
132
134
Britt/Kjell Horten
Jon Iver Jordet
Jan Aarskog
Erik Tveråen
Vegar Nystuen
Det ble høsten 2013 kjøpt inn 106 værer til gransking, dette er 18 færre enn i 2012. Av disse har 103
fått indeks, 13 spæl og 90 NKS. 2 uten indeks har enten vært steril/udugelig til å gjøre jobben de er
tiltenkt og en ble stanget i hjel i paringssesongen slik at den ikke fikk nok avkom.
Ganskingstilskudd for 2013 årgangen blir utbetalt i februar 2015. Av de 103 med indeks er det 9 NKS
værer som ikke er berettiget tilskudd. De 9 værene må avdelingene betale tilskuddet på selv,
dette er i henhold til årsmøtevedtak i ringen. Ved forrige utbetaling var det 6 værer som ikke fikk
tilskudd fra NSG. Årsaken til manglende utbetaling er at det blir satt inn for mange pr seminvær.
Granskingsresutat o-indeks sammenlignet med resten av landet
NKS
24
Rangering
Spæl
Rangering
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Avdeling
28 Ringsaker
24 Alvdal
2014 2013 2012 2011 2010
4
103
14
105
35
42
9
94
34
98
26 Tolga
64
115
80 110
106
29 Kvikne
86
101
96 107
103
35 Folldal
90
84
105 108
63
21 Løten/Vang/Stange
91
37
Totalt antall ringer/avd. 122
120
95
Avdeling
2014 2013 2012 2011
25 Os/Alvdal
6
Antall ringer/avd. 28
6
25
6
25
2
23
66
126 123 114 109
Kåring.
Kåringssted
[Gardskåring]
Bedømte
Kåra
Kåra på disp
Vraka
3
100%
1
33%
2
67%
0
0%
Alvdal
85
100%
65
76%
0
0%
20
24%
Folldal
93
100%
74
80%
2
2%
17
18%
Kvikne
62
100%
42
68%
1
2%
19
31%
Løten og Vang
42
100%
27
64%
0
0%
15
36%
Os
38
100%
31
82%
3
8%
4
11%
9
100%
4
44%
1
11%
4
44%
129
100%
94
73%
4
3%
31
24%
7
100%
5
71%
0
0%
2
29%
39
100%
27
69%
0
0%
12
31%
507
100%
370
73%
13
3%
124
24%
Rendalen
Ringsaker
Stange
Tolga
Hedmark
25
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Det ble sendt felles søknad for hele fylket til Mattilsynets regionkontor om dispensasjon for å
avholde kåringssjå. Det med smittehensyn ble spesielt lagt vekt på i søknaden. Mattilsynet innvilget
søknaden uten merknader.
Kåringsdommere ble forespurt i forkant av kåringene og alle stilte velvillig opp. Det er benyttet
kåringsdommere fra Oppland både på spæl og NKS(Ringsaker). Gardskåring av pelslam er også utført
av dommer fra Oppland.
Alle kåringsstedene fikk sitt ønske om kåringstidspunkt oppfylt. Det ble innleid sekretær fra Nortura
ved de fleste kåringene, mens egne krefter i form av Per Lindholt ble brukt på resten.
Det ble i Hedmark stilt 507 værlam til kåring, en nedgang på 56 fra året før. Av disse ble 383 kåra og
det er 30 færre enn i 2013. 299 NKS, 51 spæl, 2 charollais, 13 farga spæl, 3 blæset, 1 suffolk, 1 texel,
1 norex, 5 gmlnorsk spæl og 7 pelslam. Mange flere av smårasene er stilt til kåring i år.
Dette gir større utfordringer til dommerene med de spesielle kåringskriteriene disse har.
Avdelinger- medlemmer og antall vinterfora sau.
Avdeling 21 Løten, Vang og Stange - NKS
Søyer (2014)
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
Avd
Totalt
0403027576 ØYSTEIN KNUTSEN, 2324 VANG PÅ HEDMARK
345
374
Medlemmer: 3
Avdeling 24 Alvdal - NKS
26
Søyer (2014)
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
Avd
Totalt
0438132151 BIRGER STEIHAUG, 2560 ALVDAL
826
920
Medlemmer: 10
Avdeling 25 Alvdal og Os - Spæl
Søyer (2014)
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
Avd
Totalt
0441025020 KJELL HORTEN, 2550 OS I ØSTERDALEN
579
646
Medlemmer: 9
Avdeling 26 Tolga - NKS
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
0436109219 NILS EIDE , 2540 TOLGA
Søyer (2014)
Avd
1001
Totalt
1006
Medlemmer: 9
Avdeling 28 Ringsaker - NKS
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
0412023640 MARTIN OPSAL , 2380 BRUMUNDDAL
Søyer (2014)
Avd
1284
Totalt
1380
Medlemmer: 12
Avdeling 29 Kvikne - NKS
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
0437010028 ODD JARLE SKOGSTAD , 2512 KVIKNE
Søyer (2014)
Avd
920
Totalt
937
Medlemmer: 9
Avdeling 35 Folldal - NKS
27
Søyer (2014)
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen
Avd
Totalt
0439105271 INGAR EIDE , 2584 DALHOLEN
1663
1724
Medlemmer: 13
Totalt 65
medlemmer, samme som i 2013. Antall søyer i avdelingene er i år 6618, en nedgang på 552 fra
forrige år.
Salg av granska værer.
Vi skulle ønske at avdelingene ble flinkere til å se over de avkomsgranska værene i god tid om høsten
før de blir bydd fram for salg. Økonomien vår er avhengig av salget av avkomsgranska værer, så det
er meget viktig at vi har fornøyde kjøpere.
Ingen værer fra Hedmark til NSG semin i år. Av 115 NKS værer går 14 som elite i NKS avdelingene, 58
solgt, 6 leid (værholdslaget) 30 slaktet (3 i mars/april, resten på høsten) og 7 døde. Av 16 spælværer
går 2 som elite i avd. 25, 9 solgt, 4 slaktet (1 i mars, 3 i nov.) og 1 går som snusevær. Totalt salg/leid
blir da 73 av 131 værer. I 2013 ble det solgt/leid 63 av 147 værer. En gledelig utvikling av salget,
håper trenden fortsetter kommende år.
I Hedmark er det nå kun værholdslag 341 Ringsaker som er i drift. I 2014 var de 4 medlemmer med
307 søyer, et nytt medlem har kommet til høsten 2014. De leier for sesongen 2014-2015 6
avkomsgranska værer fra avdeling 28 Ringsaker.
28
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Det ble forsøkt å selge værene ut fra kjøpers prioriterte ønskeliste i 2014. Mange ønsker seg de
samme værene, men vi prøver å fordele dem så godt som det lar seg gjøre. Tusen takk til Per for den
jobben han gjør med værsalget.
Til slutt en takk til alle avdelingene og alle gode hjelpere for innsatsen i 2014!
Magne Horten/s/
29
Per Lindholt/s/
Martin Opsal/s/
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
30
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
31
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
32
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
Hedmark Sau og Geit takker følgende for bidrag, hjelp og assistanse ved
produksjonen av denne årsmeldinga: Fylkesmannen i Hedmark, Nortura og
Lindholt Data.
Styret
i
Hedmark Sau og Geit
33
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
34
Hedmark Sau og Geit
Org.nr 969539586
35

Similar documents