12. mars 2015 - Norsk Sau og Geit

Comments

Transcription

12. mars 2015 - Norsk Sau og Geit
Rogaland Sau og Geit
Styremøte 2-2015, Rogaland Sau og Geit
Berit Pettersen
Til
Kopi til
Varamedlemmer: Kjell Åge Torsen og Ane Waage Haakull,
NSG, Lokallagsleiare i RSG, Sigmund Skjæveland, Per Johan Lyse, Kjell
Helland, Kjell Steinar Løland
Styret i RSG
Tilstede
Magne Jakob Bjørheim, Torill Undheim, Alf
Torstein Pettersen, Asbjørn Haga, Berge Kjell
Opsal, Jon Arvid Vassbø. Sak 15: Sigmund
Skjæveland, Tor Olav Gya og Leif Matnisdal
Referent
Berit Pettersen
Styremøte 12.mars
Forfall: 1.vara,Bjarne Østerhus
Type Møte
Dokument
W:\Rogaland Sau og Geit\2015-2016\Referat etter styremøte
12.mars.doc
Referat i forhold til saksliste:
10. Godkjenning av innkalling
Godkjent
11. Godkjenning av referat fra 19.-20. februar
Godkjent
12. Val nytt styre
 Kasserer: Torill Undheim
 Web-ansvarleg: Torill Undheim. Styret går inn for at Torill får
2000 kr for denne jobben.
 RSG sin representant i Avlsutvalet: Torill Undheim
13. Leiarmøte 16.-17. oktober 2015
Leiarmøte skal vere i Haugesund 16.-17. febr. Tysvær Sau og Geit er
arrangør. Vi har fått forskar Ivar Mysterud, og styret jobbar vidare med
program
14. Møte med Mattilsynet i mai.
Asbjørn spør etter møte med Mattilsynet i mai, slik som før. Saker
me ynskjer å ta opp der er mellom anna: Fotråte, preging på
øyremerker, omorganisering i MT
15. Saker til NSG sitt Landsmøte 18.-19. mars
NSG har Landsmøte dette året og det er ein del endring i lovane.
Sigmund Skjæveland orienterte om endringane «Til framlegg for
landsmøtet 18. mars 2015». RSG meiner det er tenleg med landsmøte
kvart år, og betre for styremedlemmer som då vert valt for 2 år i staden
for 4 år som nå. Magne Jakob vil legge denne saken fram på
representantskapsmøtet 17.mars. (Dagen før landsmøte)
M
16. Eventuelt
Innkomne saker
«Gjerdekrav for innmarksbeite og Rogalandsmodellen»
Her skjedde ein glipp i fjorårets jordbruksforhandlinger, som kan få store
økonomiske konsekvenser for deler av Rogaland. Vi har kontakta NSG og
Bondelaget og de jobber med dette





Berit Pettersen
Sekretær Rogaland Sau og Geit
[email protected]
Mobil/Direkte +47 95200340
Fagsamling for saue-interesserte vert lunsj til lunsj 29.-30. januar
2016. Asbjørn og Torill lager program og finn stad å vere
Sanking i tome heier. Vi vil be Fylkesmannen setje av 200 000 kr
til leiting.
NM i saueklypping på Bjerkreimsmarken 25.-27. september. Der
vil vi profilere oss samen med NSG
RSG har mottatt brev som er diskutert og sendt svar
Neste styremøte. Venter på svar fra Mattilsynet