Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal kommune 2015-2017

Comments

Transcription

Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal kommune 2015-2017
Drangedal kommune
Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal
kommune 2015 – 2017
Vedtatt av Drangedal kommunestyre 12.03.2015
Bakgrunn:
I § 1 i Lov om viltet sies det: ” Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med
naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne
ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæringen og friluftsliv. ”Denne
paragrafen danner bakgrunn for forvaltning av alt vilt, også rådyr.
Iht. den nye Hjorteviltforskriften skal kommunene også utarbeide mål for forvaltning av
rådyr.
Dagens situasjon:
Dersom man tar utgangspunkt i at fellingsstatistikken gjenspeiler rådyrtettheten, så viser den
en klar nedgang i bestanden. En kombinasjon av relativt harde vintre enkelte år og predasjon
fra spesielt gaupe har nok ført til en lav rådyrtetthet. Nedgangen i antall felte rådyr de siste
årene kan også tyde på at jegerne tar ansvar for å bevare rådyrbestanden.
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Kje
31
31
34
40
35
19
19
12
15
Bukk
74
74
69
79
47
36
47
24
12
Geit
39
35
50
53
36
24
26
6
5
Totalt
144
140
153
172
118
79
92
42
32
% Kje
22
22
22
23
30
24
21
29
47
% Bukk
51
53
45
46
40
46
51
57
37
% Geit
27
25
33
31
31
30
28
14
16
Tabellen viser antall felte rådyr i perioden 2006-2014, samt fellingsprosenten fordelt på alder og kjønn.
*Ufullstendige tall fra 2014.
Kommunens mål:
Den optimale rådyrstammen bør bestå av flest mulig produktive dyr som gir en høy og mest
mulig stabil avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige
befolkningen uten at det skaper uhåndterlige trafikkproblemer og flåttplager.
Det bør være et langsiktig mål at flest mulig vald utarbeider bestandsplaner på lik linje som
for elg og hjort selv om dette ikke kan kreves av kommunen.
Oppfordringer til valda
 Valda bør gjøre en vurdering av tilveksten i sitt vald og tilveksten bør gjenspeile uttaket i
forhold til de mål man setter for bestandsutviklingen.
 Antall observerte kje pr. geit i august/september gir en indikasjon på årets overlevelse og
dermed netto tilvekst.
 Generelt bør avskyting av geit begrenses til et minimum.
 Dersom man ønsker en høyest mulig avkastning i form av jakt bør avskytingen vinkles
mot kjeene.
 Anbefalt avskytingsstrategi over en lengre periode er
30 – 50 % bukker, 20 % geit og 30 – 50 % kje