Investering i fornybar energi | Biokraft | Biobrensel | EU

Comments

Transcription

Investering i fornybar energi | Biokraft | Biobrensel | EU
Investering i fornybar energi | Biokraft | Biobrensel | EU
Byggeklart biokraftverk og
produksjonsanlegg for biobrensel
incentivert av Kroatia og EU
OM CROATIA REN AS
Croatia REN AS er et norsk selskap etablert for å utvikle, bygge og drifte
prosjekter for produksjon av energi fra miljøvennlige, fremtidsrettede og
fornybare energikilder.
Croatia REN er i dag eier av et prosjekt som er i sluttfasen med byggetillatelse,
med antatt byggestart våren 2016.
Croatia RENs målsetning er å utvikle og bygge et moderne, kostnadseffektiv,
miljøvennlig og fremtidsrettet produksjonsanlegg med høy utnyttelsesgrad.
Dette vil gi investorer en trygg, forutsigbar og langsiktig kontantstrøm fra et
prosjekt med høy miljøvennlig profil i et marked med store utviklingspotensialer.
Personene bak selskapet har lang og solid erfaring fra energi, finans, juss,
prosjektutvikling, anskaffelser og offentlig forvaltning, samt god forståelse av
forretningskultur i den aktuelle regionen.
Biomasse som kilde til ren, fornybar energi
og høy avkastning til våre medinvestorer
NØKKEL INFORMASJON
Management
Høyt kompetansenivå
Bred erfaring fra investering, prosjektutvikling og ledelse
Finansiering
75% lån
25% egenkapital
Fremtidsrettet og robust prosjekt
Miljøvennlig med godt utprøvd teknologi
3 produkter med økende etterspørsel
Lange kontrakter med forutsigbar kontantstrøm
Høy EBITDA margin (over 30%)
Muligheter for exit
2 anlegg (kraftverk og biobrensel anlegg) som kan avhendes separat.
Lang og forutsigbar kontantstrøm attraktivt som oppkjøpsobjekt for f. eks.
pensjonsfond o.l.
Utviklet og tilrettelagt med bistand fra
Green Innovation Energy Alliance AS
EMISJON OG FREMDRIFT
PROSJEKTET
Kommet langt i utviklingen. Sikret lokasjon (tomt), infrastruktur som vei, vann,
avløp, strøm. Eliminert reguleringsrisiko.
Byggetillatelse for kraftverk med tillatelse for produksjon og tilkobling til offentlig
nett for levering av kraft.
Rammeavtale for innkjøp av råvarer.
Meget gunstig finansieringstilbud fra den Kroatiske utviklingsbanken (HBOR).
Prosjekt er utviklet med bistand fra et av de største og mest profesjonelle
ingeniør og rådgiverselskapet i sørøst Europa med gode referanser fra kunder
som Rockwool, COWI, Siemens, Alstom Power, o.l.
Gjennomsnittlig 10 års budsjettert brutto omsetning på ca. 77 MNOK med netto
driftsresultat etter avskrivning og finans, men før skatt (EBT) på ca. 21,5
MNOK.
ESTIMAT
Selskap:
Croatia REN AS
Total emisjon:
Totalt antall aksjer lagt ut i emisjon:
Pris pr. aksje:
Total antall aksjer etter emisjon:
Minste investering:
Formål med emisjon:
Byggestart:
Produksjon start:
Utbytte fra år:
27 MNOK
1 730 363
13,50 NOK
5 000 000
216.000,- NOK (16.000 aksjer)
Egenkapital for gjennomføring av prosjekt
Våren 2016
Høst 2017
2018
Finansiert av Croatia REN AS i samarbeid
med Croatian Bank for Reconstruction and
Development
INVESTERINGSEKSEMPEL
Omsetning tilsvarer brutto inntekt fra salg av strøm, biobrensel og varme.
EBT er netto driftsresultat etter finanskostnader og avskrivninger, før skatt
Gjennom tiltak for stimulering av nye investeringer i Kroatia er prosjektet dog
fritatt for kroatisk skatt de første 10 årene.
Eierskap:
Investering:
Estimert utbytte:
Effektiv utbytteavkastning:
16.000 aksjer (0,32% )
NOK 216.000,NOK 625.000,- ¹)
22,3% ¹)
¹) Totalt utbytte, stigende fra den antatt første utbetalingen i 2019, beregnet over 10 år . Estimert utbytte er
basert på løpende driftsoverskudd. Exit-strategi, herunder salg av prosjektet, vurderes løpende og vil kunne
øke totalavkastningen. Vekslingskursen for valuta på realisasjonstidspunktene vil bestemme endelig oppnådd
avkastning i NOK. Aksjene er fritt omsettelige i annenhåndsmarkedet. Effektiv avkastning gir utrykk for «årlig
lik rente», etter omregning fra varierende periodisk utbetaling.
ANSVARSERKLÆRING
Dette dokumentet er ikke ment å gi råd om investering eller tilbud om å delta i emisjon. All informasjon som
gis i dette dokumentet bør vurderes nøye, med hensyn til de spesifikke risikoer en investering i Croatia REN
AS («Selskapet») innebærer. Det gis ingen garanti for at Selskapet vil være i stand til å levere utbytte til
aksjonærer som henvist til i dette dokumentet. Det aksepteres ikke ansvar av noe slag for handling som
utføres på bakgrunn av dette dokumentet eller dets innhold. Selskapet fraskriver seg eventuelle skrive/trykkfeil. Midler som benyttes til investering i Selskapet kan gå tapt som følge av faktorer som Selskapet kan
og ikke kan påvirke.
© Croatia REN AS - Oppdatert per 1. November 2015