investeringsmulighet i et spennende og godt utviklet fornybar energi

Comments

Transcription

investeringsmulighet i et spennende og godt utviklet fornybar energi
INVESTERINGSMULIGHET I ET SPENNENDE OG GODT
UTVIKLET FORNYBAR ENERGI PROSJEKT I EU
OM CROATIA REN AS
 Croatia REN AS er et norsk selskap etablert for å utvikle, bygge og drifte
prosjekter for produksjon av energi fra miljøvennlige, fremtidsrettede og
fornybare energikilder.
 Croatia REN er i dag eier av et prosjekt som er i sluttfasen med byggetillatelse,
med antatt byggestart våren 2016.
 Croatia RENs målsetning er å utvikle og bygge et moderne, kostnadseffektiv,
miljøvennlig og fremtidsrettet produksjonsanlegg med høy utnyttelsesgrad.
Dette vil gi investorer en trygg, forutsigbar og langsiktig kontantstrøm fra et
prosjekt med høy miljøvennlig profil i et marked med store utviklingspotensialer.
 Personene bak selskapet har lang og solid erfaring fra energi, finans, juss,
prosjektutvikling, anskaffelser og offentlig forvaltning, samt god forståelse av
forretningskultur i den aktuelle regionen.
NØKKEL INFORMASJON
Management
 Høyt kompetansenivå
 Bred erfaring fra investering, prosjektutvikling og ledelse
Finansiering
 75% lån
 25% egenkapital
Fremtidsrettet og robust prosjekt
 Miljøvennlig med godt utprøvd teknologi
 3 produkter med økende etterspørsel
 Lange kontrakter med forutsigbar kontantstrøm
 Høy EBITDA margin (over 30%)
Muligheter for exit
 2 anlegg (kraftverk og biobrensel anlegg) som kan avhendes separat.
 Lang og forutsigbar kontantstrøm attraktivt som oppkjøpsobjekt for f. eks.
pensjonsfond o.l.
BALANSE ETTER EMISJON
Egenkapital
Anleggsmidler
PROSJEKTET
 Anlegg for produksjon av strøm, varme og biobrensel fra skogsbiomasse i
Kroatia.
 Kommet langt i utviklingen. Sikret lokasjon (tomt), infrastruktur som vei, vann,
avløp, strøm. Eliminert reguleringsrisiko. Tillatelse for produksjon og tilkobling
til offentlig nett for levering av kraft.
 Rammeavtale for innkjøp av råvarer.
 Meget gunstig finansieringstilbud fra den Kroatiske utviklingsbanken (HBOR).
 Prosjekt er utviklet med bistand fra et av de største og mest profesjonelle
ingeniør og rådgiverselskapet i sørøst Europa med referanser til store norske
selskaper som Statoil, Statkraft, Statnett o.l.
 Gjennomsnittlig 10 års budsjettert brutto omsetning på ca. 78 MNOK med netto
driftsresultat (EBITDA) på ca. 29 MNOK.
ESTIMAT
Gjeld
Omløpsmidler
111,5 MNOK
KORT OM EMISJON OG FREMDRIFT
Selskap:
Croatia REN AS
Total emisjon:
Totalt antall aksjer lagt ut i emisjon:
Pris pr. aksje:
Total antall aksjer etter emisjon:
Minste investering:
Formål med emisjon:
Byggestart:
Produksjon start:
Utbytte fra år:
Omsettelighet:
27 MNOK
1 730 363
13,00 NOK
5 000 000
208.000,- NOK (16.000 aksjer)
Egenkapital for gjennomføring av prosjekt
Våren 2016
Sommer 2017
2018
Fritt i 2. håndsmarkedet
INVESTERINGSEKSEMPEL
 Omsetning er samlet brutto inntekt fra salg av strøm, biobrensel og varme.
 EBITDA er netto driftsresultat før finans, avskrivninger og skatt.
 Iht. ordning som tiltak for stimulering av nye investeringer i Kroatia er prosjektet
fritatt skatt for 10 år.
Investering:
208.000,- NOK (16.000 aksjer)
Andel eierskap:
0,32%
Akkumulert andel utbytte*) fra prosjekt selskapet over 10 år, regnet fra 31.12.2015,
er på ca. 625.000,- NOK. Investert egenkapital tilbakebetalt etter 3,5 år i drift.
*) Planlagt produksjonsstart fra sommer 2017. Full drift og antatt første år for utbytte er 2018. Estimert utbytte
kun fra driftsinntekter. Eventuell realisasjon/salg kan øke utbytte. Exit-strategier for prosjektet i forbindelse
med salg av hele eller deler av prosjektet vil bli vurdert løpende, også under utviklings/bygge fasen.
Forbehold om endringer i valuta kurs NOK/EUR.
Ansvarsfraskrivelse:
Dette dokumentet er ikke ment å gi råd om investering eller tilbud om å delta i emisjon. Dokumentet er heller ikke et prospekt og intet prospekt vil bli utarbeidet og registrert. All informasjon som gis i dette dokumentet bør vurderes nøye,
spesielt med hensyn til de spesifikke risikoer som en investering i Croatia REN AS («Selskapet») innebærer. Det gis ingen garanti for at Selskapet vil være i stand til å levere utbytte til aksjonærer som det henvises til i dette dokumentet.
Det aksepteres ikke noe ansvar av noe slag for handlinger som utføres på bakgrunn av dette dokumentet eller dets innhold. Selskapet fraskriver seg også fra eventuelle skrivefeil/trykkfeil. Eventuelle midler som benyttes til investering i
Selskapet kan gå tapt som følge av faktorer som Selskapet kan og ikke kan påvirke. Faktiske hendelser og resultater kan avvike vesentlig fra det som framgår av uttalelsene om fremtiden som følge av risikoer og andre faktorer som
Selskapet kan og ikke kan påvirke.
10.09.2015