veke 44 og 45

Transcription

veke 44 og 45
Vekeplan
6. klasse
veke 44 og 45
Namn:__________________________
INFORMASJON

-
-
Veke 44 er det avisveke. Då kjem mykje av arbeidet både heime og på skulen til å dreie
seg om avis, og dei får mindre lekse i nokre av dei andre faga. Arbeidsheftene deira er,
som eg nemnte på foreldremøtet, på bokmål. Det er allikevel viktig at elevane skriv på
nynorsk i høgst mogleg grad.
Utviklingssamtalane starter veke 45, resten blir i veke 46. Sjå eige skriv om dette.
Det vert Ekorn-ekorn i samfunnsfag onsdag veke 44.
Hugs underskrifter på målprøvar, diktat ol.
Hugs forkle til M&H
Hugs reflekskonkurransen!
Underskrift føresette:________________________________________
Eigenvurdering
Mål:
Kan Kan Kan
godt noko lite
Norsk:
Bli kjende med avisspråket gjennom arbeidet med aviser og
kunne bruke dette i eige arbeid.
Lage avis saman med dei andre i klassen.
Kunne forklare kva som ligg i nokre språklege bilete
Matematikk:
Kunne multiplisere på ark, med fleire siffer i kvart tal.
Kunne dividere (dele) på ark, med fleire siffer i kvart tal
Kunne einingane for vekt og kunne gjere om mellom dei:
gram, kg og tonn.
Engelsk: New topic: News (nytt emne: nyheter).
Nouns (substantiv).
Adjectives (adjektiv)
Samfunn: Kunne gjere greie for daglegliv og tru i vikingtida.
Kunne gjere greie for korleis arkeologar og
historieskrivarar arbeider.
KRLE:
Kunne fortelje om dei første kristne, korleis kristendommen
vaks fram, om livet i kyrkjelydane og forfølginga av dei
kristne.
Naturfag: Kunne fortelje om nokre planter, dyr og fuglar som lever i fjell
og på vidde.
Olweus/
sosialt:
Baksnakking og ryktespreiing.
Digital mobbing.
LEKSER veke: 44
Tysdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Norsk: Avisheftet: Gjer oppgåvene under «Bli kjent i nettavisen» s.5.
Matte: Oppgåvebok: 1.96 og 1.111
Samfunn: les s. 32-33 i Gaia.
English: Read p. 18-19 in textbook (les s. 18-19 i tekstboka). Workbook p. 10
and 14 (arbeidsbok s. 10 og 14).
Norsk: Avisheftet: Gjer oppgåvene s. 9.
Matte: Oppgåvebok: 1.108 - 110
Norsk: Avisheftet: Gjer oppgåvene s.12-13. Øv på diktaten og forklar diktatorda
til ein vaksen heime.
Gloser:
Reward- finnarlønn
Last night- i går
Fur- pels
Is wearing- har på seg
Coat- frakk
Gone- borte
Lost- mista
No longer- ikkje lenger
Diktat:
Tittel, ingress,
brødtekst, bildetekst,
byline.
Vekelekse:
Avisheftet: Skriv inn vekas mest interessante
nyheiter for kvar dag du får avisa. (Sjå nedst
s.7). Leseleksa denne veka er å lese
nyheitsartikkelen stille for deg sjølv og ca.
halvparten høgt for ein vaksen heime.
LEKSER veke: 45
Tysdag:
Norsk: Du får vite leksa på skulen. Skriv inn her:
Torsdag:
Matte: Oppgåvebok: 1.114 og 1.116
Krle: Les s.24. Synest du jenter og gutar bør kle seg mest mogleg likt? Grunngi
svaret. Skriv i arb.boka.
Naturfag: Les s. 44 og 45. Gjer oppg.24 s.60.
Samfunn: les s. 34-35 i Gaia
Norsk: Du får vite leksa på skulen. Skriv inn her:
Fredag:
English: Read p. 20-21 (les s. 20-21). Do all tasks in workbook p. 11 and 12
(gjør oppgåver s. 11 og 12).
Matte: Oppgåvebok: 1.112 og 1.115
Norsk: Avisa skal vere ferdig. Hugs diktat og målprøve.
Onsdag:
Gloser:
Weather forecastværmeldinga
Feast- festmåltid
Accident- ulykke
Direction- retning
Walking stick- spaserstokk
Reward- finnarlønn
Diktat:
Vekelekse:
Kva, kven, kvar, kor, når, kvifor,
korleis.
Leseleksa denne veka er å lese ein
nyheitsartikkelen stille for deg sjølv og
ca. halvparten høgt for ein vaksen
heime. Du kan lese i ei avis eller på
nettet.
Veke 44
1. økt
8.15-9.45
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk
Norsk 30 min
Musikk 60 min
Samfunnsfag
Norsk
Norsk/KRLE
Matematikk
Matematikk
Symjing
Gym
K&H
M&H
KRLE
Naturfag
Matematikk
K&H
Engelsk
Engelsk
Friminutt
2. økt
10.00-11.00
Matpause
3. økt
11.55-12.55
Friminutt
4. økt
13.10-14.10
M&H
Veke 45
Måndag
Tysdag
1. økt
8.15-9.45
Norsk
Norsk 30 min Samfunnsfag
Musikk 60 min
Norsk
Norsk/KRLE
Matematikk
Matematikk
Gym
Gym
K&H
M&H
KRLE
Naturfag
Matematikk
K&H
Engelsk
Engelsk
Onsdag
Torsdag
Fredag
Friminutt
2. økt
10.00-11.00
Matpause
3. økt
11.55-12.55
Friminutt
4. økt
13.10-14.10
M&H
51778050
Sentralbord
51778058
Arbeidsrom mellomtrinnet
91698288
Grethe Gundersen
[email protected]
Runar Haarr
Stig Rune Elvedahl
Sindre Fjetland Øgaard
Eva Madeleine Buer
[email protected]
[email protected]
sindre.fjetland.ø[email protected]
[email protected]