SYBAPRA6_SYBADPRA6 - Kliniske studier i sykepleie

Transcription

SYBAPRA6_SYBADPRA6 - Kliniske studier i sykepleie
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnekode:
Emnenavn: Kliniske studier i sykepleie. Medisin
SYBAPRA 6
Studieår: 2015/2016
Kull: 2013 heltid og 2012
deltid
Studieprogram: Bachelor i sykepleie
Institutt: Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)
Fagansvarlig / emneansvarlig: Kari Arntzen, Dag Eggesvik & Hilde Knudsrød
Ajour: 23.04.15
Pensum
Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., . . .
Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine
European countries: A retrospective observational study. The Lancet. doi:
10.1016/S0140-6736(13)62631-8 (7 s.)
Almås, H., Bakkelund, J., Thorsen, B. H. & Sorknæs, A. D. (2010). Sykepleie ved
lungesykdommer. I H. Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie
(4. utg., Bind 1, s. 107-163). Oslo: Gyldendal akademisk.
Almås, H., Førsund, A. J. & Martinsen, L. A. (2010). Sykepleie ved endokrine sykdommer. I H.
Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 537558). Oslo: Gyldendal akademisk.
Andreassen, G. T., Fjellet, A. L., Wilhelmsen, I.-L. & Stubberud, D.-G. (2010). Sykepleie ved
infeksjonssykdommer. I H. Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk
sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 61-103). Oslo: Gyldendal akademisk.
Barneombudet. (2011). Rettighetsplakaten. Hentet fra http://barneombudet.no/wpcontent/uploads/2013/07/rettighetsplakat_b-og-nn.pdf
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Barneombudet. (2011). Sykehusekspertene. Hentet fra http://barneombudet.no/wpcontent/uploads/2013/09/sykehusekspertene.pdf
Baulch, I. (2010). Assessment and management of pain in the paediatric patient. Nursing
Standard, 25(10), 35-40. Hentet fra
http://search.proquest.com/docview/807479784/fulltextPDF/86B205C3F3EC4F3FPQ/42
?accountid=26439 (5 s.)
Brady, M. (2009). Hospitalized children's views of the good nurse. Nursing Ethics, 16(5), 543560. doi: 10.1177/0969733009106648 (18 s.)
* Cappelen Damm. (udatert). PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hentet 01.06 2015
fra https://www.ppsnett.no/pps/om-pps?dim=70894
Eagan, T. M., Ganes, T. & Ørn, S. (2010). Fysiologiske undersøkelser. I O. Stokke, & T.-A.
Hagve (Red.), Undersøkelser ved sykdom (4. utg., s. 93-106). Oslo: Gyldendal
akademisk.
Egeland, S. E. (2010). Sykepleieutfordringer ved kreft hos barn. I A. M. Reitan, & T. K.
Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie: Pasient, utfordring handling (s. 692-707). Oslo:
Akribe.
Eikeland, A., Haugland, T. & Stubberud, D.-G. (2010). Sykepleie ved hjertesykdommer. I H.
Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 207242). Oslo: Gyldendal akademisk.
Espeset, K., Mastad, V., Johansen, E. R. & Almås, H. (2010). Sykepleie ved nevrologiske
sykdommer. I H. Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4.
utg., Bind 2, s. 227-258). Oslo: Gyldendal akademisk.
European Resuscitation Council. (2010). ERC guidelines for resuscitation 2010. Hentet 13.05
2014 fra http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/resource-center
Finne-Grønn, L. & Dagestad, A. W. (2010). Sykepleie ved blodsykdommer. I H. Almås, D.-G.
Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 2, s. 455-473). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. (2000). Forskrift om barns opphold i
helseinstitusjon. Hentet fra http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-011217?q=forskrift+om+barns+opphold+i
Gabrielsen, E., Lindström, U. Å. & Nåden, D. (2009). Acute - An ambiguous concept in
healthcare. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(3), 589-597. doi:
10.1111/j.1471-6712.2008.00646.x
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Gabrielsen, E., Nåden, D. & Lindström, U. Å. (2007). Do patients receive care if they are
perceived as patients able to cope? Holistic Nursing Practice, 21(2), 65-71. doi:
10.1097/01.HNP.0000262020.02916.e8
Gregersen, A.-G. (2010). Sykepleie ved revmatiske sykdommer. I H. Almås, D.-G. Stubberud, &
R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 2, s. 169-189). Oslo: Gyldendal
akademisk.
Grov, E. K. (2010). Pårørende. I A. M. Reitan, & T. K. Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie:
Pasient, utfordring handling (s. 269-281). Oslo: Akribe.
Grønseth, R. & Markestad, T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget
[Kap. 6, 7, 8, 12, 14 og 15]
Haugland, T., Veenstra, M., Vatn, M. H. & Wahl, A. K. (2013). Improvement in stress, general
self-efficacy, and health related quality of life following patient education for patients
with neuroendocrine tumors: A pilot study. Nursing Research and Practice, 2013. doi:
10.1155/2013/695820 (9 s.)
Helsedirektoratet. (2010). Barn som pårørende. Oslo: Direktoratet. Hentet fra
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende/Publikasjoner/barn-somparorende.pdf
Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl19990702-064.html
Ingebretsen, H. & Storheim, E. (2010). Sykepleie ved sykdommer og skader i huden. I H. Almås,
D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 2, s. 345-379).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Jaaniste, T., Hayes, B. & Von Baeyer, C. L. (2007). Providing children with information about
forthcoming medical procedures: A review and synthesis. Clinical Psychology: Science
and Practice, 14(2), 124-143. doi: 10.1111/j.1468-2850.2007.00072.x (19 s.)
Johannesen, T. S. & Hauge, M. (2010). Undersøkelser og behandling i radiologisk avdeling. I H.
Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 3358). Oslo: Gyldendal akademisk.
Johnson, A. J., Steele, J., Russell, G. B., Moran, R., Fredericks, K. P. & Jennings, S. G. (2009).
Decreasing pediatric patient anxiety about radiology imaging tests: prospective
evaluation of an educational intervention. Journal of Child Health Care, 13(4), 370-382.
doi: 10.1177/1367493509344826 (12 s.)
Koller, D. & Goldman, R. D. (2012). Distraction techniques for children undergoing procedures:
A critical review of pediatric research. Journal of Pediatric Nursing, 27(6), 652-681. doi:
10.1016/j.pedn.2011.08.001 (29 s.)
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Kouwenhoven, S. E. & Kirkevold, M. (2014). Depressive symptomer etter hjerneslag. Sykepleien
forskning, 9(1), 80-85. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0032 (5 s.)
Landfald, G. & Ytrehus, S. (2010). Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen. I H. Almås, D.-G.
Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 242-269). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Larsen, S. M. (2013). Legemidler ved sykdommer i nyrer og urinveier. I H. Nordeng, & O.
Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 195-198). Oslo: Gyldendal
akademisk.
Molven, O. (2012). Sykepleie og jus (4. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk. [Kap. 18]
Mosand, R. D. & Stubberud, D.-G. (2010). Sykepleie ved diabetes mellitus. I H. Almås, D.-G.
Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 507-535). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Nilsson, S., Enskär, K., Hallqvist, C. & Kokinsky, E. (2013). Active and passive distraction in
children undergoing wound dressings. Journal of Pediatric Nursing, 28(2), 158-166. doi:
10.1016/j.pedn.2012.06.003 (8 s.)
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Basal HLR- voksne. Hentet fra http://www.nrr.org/wpcontent/uploads//2010/12/2.-BHLR-retningslinjer-2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Bruk av hjertestarter (DHLR). Hentet fra http://nrr.org/wpcontent/uploads/2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Fremmedlegeme i luftveiene. Hentet fra
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/4.-Fremmedlegeme-retningslinjer2010.pdf
Norsk Resuscitasjonsråd. (2010). Om norske retningslinjer for hjerte-lungeredning - 2010.
Hentet fra http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/1-Om-norske-retningslinjer2010.pdf
Norsk Sykepleierforbund. (2007). Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal: En
veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og dokumentasjon. Hentet fra
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/135844/Veileder%20%20Sykepleiedokumentasjo
n.pdf
Norsk Sykepleierforbund. (2013). Politisk plattform for ledelse. Hentet fra
https://www.nsf.no/Content/1400125/Politisk%20plattform%20ledelse.pdf
Nortvedt, P. & Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie - funksjon og ansvar. I H. Almås, D.-G.
Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie (4. utg., Bind 1, s. 17-31). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Nøst, T. H., Blekken, L. E. & André, B. (2014). Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst.
Sykepleien Forskning, 9(1), 44-52. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0025 (12 s.)
Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. Hentet fra
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
Reinertsen, H. (2008). Smerte hos barn. I T. Rustøen, & A. K. Wahl (Red.), Ulike tekster om
smerte: Fra nocisepsjon til livskvalitet (s. 76-101). Oslo: Gyldendal akademisk.
Reitan, A. M. (2010). Kreftsykepleie. I A. M. Reitan, & T. K. Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie:
Pasient, utfordring handling (s. 21-32). Oslo: Akribe.
Rustøen, T., Torvik, K., Valeberg, B. T., Utne, I. & Stubhaug, A. (2008). Kreft og smerter. I T.
Rustøen, & A. K. Wahl (Red.), Ulike tekster om smerte: Fra nocisepsjon til livskvalitet
(s. 255-267). Oslo: Gyldendal akademisk.
Rønnevig, M., Vandvik, P. O. & Bergbom, I. (2009). Patients' experiences of living with irritable
bowel syndrome. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1676-1685. doi: 10.1111/j.13652648.2009.05030.x (9 s.)
Sandset, P. M. & Wisløff, F. (2013). Legemidler ved blodsykdommer. I H. Nordeng, & O.
Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 167-172). Oslo: Gyldendal
akademisk.
Siggerud, M. A. (2010). Sykepleieutfordringer ved strålebehandling. I A. M. Reitan, & T. K.
Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie: Pasient, utfordring handling (s. 150-160). Oslo:
Akribe.
Skrautvol, K. & Nåden, D. (2015). Nutrition as Long-term Care as Experienced by Persons
Living With Inflammatory Bowel Disease: A Qualitative Study. Holistic Nursing
Practice, 29(1), 22-32. doi: 10.1097/HNP.0000000000000064
Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Hentet fra
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
Spigset, O. (2013). Legemidler ved sykdommer i fordøyelsessystemet. I H. Nordeng, & O.
Spigset (Red.), Legemidler og bruken av dem (2. utg., s. 181-192). Oslo: Gyldendal
akademisk.
St.meld. nr. 47 (2008-2009). (2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til
rett tid. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20082009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
Stokke, O. (2010). Medisinsk-biokjemiske undersøkelser. I O. Stokke, & T.-A. Hagve (Red.),
Undersøkelser ved sykdom (s. 19-47). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Stubberud, D.-G. & Eikeland, A. (2013). Flerkulturell kompetanse i sykepleie til akutt og/eller
kritisk syke pasienter. I D.-G. Stubberud (Red.), Psykososiale behov ved akutt og kritisk
sykdom (s. 216-241). Oslo: Gyldendal akademisk.
Stubberud, D.-G. & Eikeland, A. (2013). Omsorg for pårørende til den voksne pasienten. I D.-G.
Stubberud (Red.), Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom (s. 165-185). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Stubberud, D.-G. & Søjbjerg, I. L. (2013). Når barn og ungdom er pårørende til akutt og/eller
kritisk syke pasienter. I D.-G. Stubberud (Red.), Psykososiale behov ved akutt og kritisk
sykdom (s. 200-214). Oslo: Gyldendal akademisk.
Sæteren, B. (2010). Sorg og sorgarbeid. I A. M. Reitan, & T. K. Schjølberg (Red.),
Kreftsykepleie: Pasient, utfordring handling (s. 257-268). Oslo: Akribe.
Søjbjerg, I. L. (2013). Omsorg for foreldre til akutt og/eller kritisk syke barn på sykehus. I D.-G.
Stubberud (Red.), Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom (s. 186-199). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Torvik, K., Skauge, M. & Rustøen, T. (2008). Smertekartlegging. I T. Rustøen, & A. K. Wahl
(Red.), Ulike tekster om smerte: Fra nocisepsjon til livskvalitet (s. 51-74). Oslo:
Gyldendal akademisk.
Twycross, A. (2009). Non-drug methods of pain relief. I A. Twycross, S. Dowden, & E. Bruce
(Red.), Managing pain in children: A clinical guide (s. 109-141). Chichester: Wiley
Blackwell.
Varre, P. (2010). Sykepleieutfordringer ved kjemoterapi. I A. M. Reitan, & T. K. Schjølberg
(Red.), Kreftsykepleie: Pasient, utfordring handling (s. 161-172). Oslo: Akribe.
Zeller, B. & Storm-Mathisen. (2010). Kreft hos barn. I A. M. Reitan, & T. K. Schjølberg (Red.),
Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (3. utg.). Oslo: Akribe. (672-691 s.)
Noter
* Alle 3.årsstudenter har brukerlisens. Programmet nås via Fronter