SAKSPAPIRER - MØTE I HOVEDUTVALG FOR HELSE

Comments

Transcription

SAKSPAPIRER - MØTE I HOVEDUTVALG FOR HELSE
MØTEINNKALLING
HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
innkalles til møte 27.01.2015 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen
SAKSLISTE
Saksnr.
1/15
Arkivsaksnr.
Tittel
15/202
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 11. NOVEMBER 2014
2/15
15/131
RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG
SAMARBEID INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER
3/15
15/153
TILSYN MED KVALIFISERINGSPROGAMMET INNENFOR NAV
4/15
15/156
ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER – BOFELLESSKAP OG OPPFØLGING
5/15
15/157
STATUS - BPA BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE, ENDRINGER I
LOVVERK (RETTIGHETSFESTING)
Eventuelt forfall til møte meldes i god tid til [email protected]
Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter
nærmere innkalling.
Vikersund, 16.01.2015
MODUM KOMMUNE
Modum kommune
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Arkivsaksnummer.:
15/202
Saksnr.:
1/15
1/15
Arkivnummer:
033
Utvalg
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Saksbehandler:
Lise Fjeldheim Grønlund
Møtedato
27.01.2015
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 11. NOVEMBER 2014
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Møteprotokoll for hovedutvalg for helse og sosial 11. november 2014 godkjennes
Vedlegg:
Møteprotokoll for hovedutvalg for helse og sosial 11. november 2014
Modum kommune
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Arkivsaksnummer.:
15/131
Saksnr.:
2/15
2/15
Arkivnummer:
047
Utvalg
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Saksbehandler:
Tove Halvorsen
Møtedato
27.01.2015
RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG
SAMARBEID INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Retningslinjer for saksbehandling, ansvar, myndighet og samarbeid innen helse- og
omsorgstjenester tas til orientering.
Saksopplysninger:
Det har vært nødvendig med en gjennomgang av saksbehandlingsrutiner, og avklaring av
ansvar og og myndighetsforhold vedrørende helse- og omsorgstjenester innen etaten.
I forbindelse med innføring av Tun modellen i 2011 ble myndighet overført til
virksomhetsledere.
Saken legges frem som en orienteringssak for å informere om arbeidet som er gjort, og
hvilke løsning som er valgt.
Hensikten med gjennomgangen og å lage retningslinjer er flere, men først og fremst for å
effektivisere saksbehandlingen og avklare ansvars- og myndighetsforhold. Et poeng er også
bedre ressursutnyttelse og rett tjenestetilbud til brukere av tjenesten.
I tillegg arbeides med utarbeidelse av kriterer innen helse- og omsorgstjenesten.
Det har vært en grundig prosess hvor retningslinjene har vært utarbeidet i samarbeid med
saksbehandlere og gjennomgått med ledere.
Sak 2/15
Vedlegg
MODUM KOMMUNE
HELSE- OG SOSIALETATEN
RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING.
ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER.
Gerica er et lederverktøy. Dette et verktøy som alle ledere forventes å være aktive brukere av,
som et styringsverktøy, kvalitetssikre data i Gerica og kunne ta ut aktuelle rapporter.
SØKNADSBEHANDLING
Pasienter/brukere blir fordelt til saksbehandlere etter fødselsdato.
Saksbehandlingen må foregå i henhold til forvaltningsloven (fvl) og helse- og
omsorgstjenesteloven (hol) (eks. foreløpig svar/oppsettende virkning). Saksbehandlingstiden
er i henhold til lovverk 4 uker. Foreløpig melding sendes søker innen 3 uker dersom
saksbehandlingstiden ikke overholdes.
Avdelings- og virksomhetsledere må sjekke daglig internmeldinger i Gerica.
FORMELLE MØTEPLASSER
Saksbehandlerenheten har regelmessige møter med de ulike virksomheter (eksempelvis
Demensteamet, Hverdagsmestring og NAV), og ukentlige møter med helse- og sosialsjef.
Saksbehandler innkaller til møte ved sammensatte saker der det er behov for å diskutere med
flere virksomhetsledere.
Koordinerende enhet møtes hver tredje tirsdag fra 08.00-09.30.
Ved uklarhet vedrørende søknadsbehandlingen og hvem som skal tilbys tjeneste, må det tas
kontakt med rette instans umiddelbart.
MYNDIGHET
Saksbehandlere:
 Utrede saker, nødvendig kommunikasjon med søker og tjenestenivå.
 Myndighet til å prioritere alle typer plasser også boliger med heldøgnsomsorg.
 Ved ledighet og særskilt behov kan saksbehandler omdisponere Ø-hjelpsplasser til
korttidsplasser.
 For Frydenberg er virksomhetsleder saksbehandler når det gjelder
rehabiliteringsplasser og døgnplasser fra sykehus.
Virksomhetsleder:
 Myndighet til å godkjenne vedtaket innen sin virksomhet, og ansvarlig for utsendelse
av vedtak.
 Virksomhetsleder skal kvittere i feltet godkjent i saksbilde når vedtaket er godkjent og
sendt ut.
Sak 2/15
 Avdelingsleder kan flytte beboer innenfor egen avdeling, og har ansvar for at Gerica
oppdateres. Flyttinger mellom avdelinger må skje i samarbeid med saksbehandler,
siden flytting kan utløse nytt vedtak.
Helse- og sosialsjef:
 Godkjennelse av vedtak med omfattende tjenester f.eks. BPA/opphold i privat
forpleining.
 Stedfortreder for virksomhetsledere ved godkjennelse av vedtak er helse- og
sosialsjef.
PRIORITERINGER





Innbyggere med behov for rask helsehjelp (inkl. psykisk helsehjelp) må prioriteres,
nødvendig helsehjelp må gis selv om vedtak ikke foreligger.
Saksbehandlere må prioritere utskrivelser fra sykehus for å finne rett tilbud, og unngå
overliggerdøgn.
Prioritering av plasser er saksbehandlers ansvar. Ved tildeling av plasser på Skjermet
enhet innhentes opplysninger fra Demensteamet før avgjørelse tas.
Vedtak – ressurskrevende brukere skal alltid være oppdatert.
Vedtak som gjelder brukerbetaling.
SØKNADENS INNHOLD
Søknaden skal inneholde søkers underskrift, med mindre vedkommende ikke har
samtykkekompetanse. Dokumentasjon på dette må foreligge. Omsorgslønn/avlastning kan
part i sak skrive under. Søknadsskjema for «Pleie, omsorg og rehabiliterings tjenester» skal
brukes.
Eget skjema for HC-kort og TT-kort.
VEDTAK
Vedtaket skal inneholde:
Oppsummering av situasjon, hva det trengs hjelp til, hvor mye hjelp som tildeles, fra når og
målsetting med tjenesten.
Når det gjelder praktisk bistand og pleie og omsorg utenfor institusjon skal vedtakstimer og
tiltaksplaner stemme. Dette er viktig i forhold til brukere som utløser tilskudd
«Ressurskrevende brukere».
Viser til IPLOS-veileder når det det gjelder tjenester hvor timeantall skal oppgis.
I « saksbilde» skal antall IPLOS timer og timer pr.uke stemme med det enkelte vedtak og
tiltaksplan.
Opprydding i «saksbilde» er den enkelte leders ansvar. Vedtak som enten ikke blir igangsatt
eller er uaktuelle må avsluttes. Brukere skal ikke stå registrert med flere tjenester enn de har.
Feltet IPLOS-timer er saksbehandlers ansvar.
I saksbilde skal timer tiltak, vedtak og IPLOS-timer stemme overens.
Ingen vedtak skal omhandle flere enn en bruker.
Pasienter som er innlagt i institusjoner utenfor kommunen, skal ha vedtak på
institusjonsopphold.
Sak 2/15
RUTINER PLASSADMINISTRASJON
 Alle endringer skal gjøres umiddelbart i plassadministrasjonen av ansvarshavende på
avdelingene.
 Alle planlagte korttidsopphold skal legges umiddelbart i kalenderen.
 Registrering skal skje umiddelbart i plassadministrasjon ved dødsfall, er ikke dette
mulig skal det gjøres innenfor vaktens utløp.
 Klargjøring ved dødsfall/utflytting langtidsopphold maks to døgn .
Helg og helligdag forlenger fristen maks to hverdager.
 Ved unntak av regelen skal helse- og sosialsjefen ha beskjed og godkjenne evt.
utsettelse.
For bolig med bistand for retningslinjer i henhold til Husleieloven (en uke).
 Klargjøring korttidsopphold inn og ut samme dag ved dødsfall/utflytting ett døgn.
 Plassadministrasjon skal brukes ved alle typer opphold også avlastningsopphold på
Ekornstua og Skolegata.
Alle vedtak om plass skal legges på venteliste i plassadministrasjonen inntil dato avklares.
REVURDERINGER
Ved endring i tiltaksplan skal det gå melding til saksbehandler for revurdering av vedtaket,
hvis endringen overskrider 2 timer ukentlig. Fristen for utsendelse av nytt vedtak er fire uker
fra melding er gitt. Tjenesten har ansvar for at vedtak gjennomgås tre ganger i året i forhold til
tiltaksplan. Ved eventuell revurdering gis det melding til saksbehandlerenheten. Dette skal
skje innen 01.02., 01.09. og 01.12. hvert år. Denne revurderingen er også en kvalitetssjekk av
dokumentasjon. For revurdering av vedtak gjelder samme regler for varsling som ved opphør
av tjenesten. (fvl)
MANUALER
ligger i Gerica under «hjelptasten».
OPPHØR AV TJENESTEN
Der brukeren selv sier fra seg tjenesten, sender tjenesten opphørsmelding. Når tjenesten selv
vurderer at behov for tjeneste ikke er tilstede, gis det beskjed til saksbehandler som sender ut
forhåndsvarsel med en ukes svarfrist før opphørsvedtak sendes ut.
TJENESTER I BOLIG MED HELDØGNS BEMANNING
Det skal alltid være vedtak på tjenester tilknyttet bolig, som Praktisk bistand
miljøarbeidertjeneste, trygghetsalarm, helsetjenester i hjemmet, mat i bolig.
Tjenesten «Pleie- og omsorg utenfor institusjon» omfatter sykepleiefaglige oppgaver, og
medfører ingen egenandel.
DAGSENTER
Det vil bli utarbeidet nye vedtaksmaler i forhold dagsenter ved Katfos og Vikersund
arbeidssenter i forhold til lovhjemmel.
Vikersund, 08.01.15
Modum kommune
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Arkivsaksnummer.:
15/153
Saksnr.:
3/15
/
3/15
Arkivnummer:
F00
Utvalg
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Kommunestyret
Saksbehandler:
Tove Halvorsen
Møtedato
27.01.2015
TILSYN MED KVALIFISERINGSPROGAMMET INNENFOR NAV
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Fylkesmannens rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen
(Kvalifiseringsprogrammet) i NAV Modum tas til orientering.
Saksopplysninger:
I 2014 har vært gjennomført et landsomfattende tilsyn med kvalifiseringsprogam innen
NAV. Fylkesmannen i Buskerud hadde tilsyn med NAV Modum – kvalifiseringsprogammet
10-11.12.14. Tilsynet var en systemrevisjon. Vedlagt følger endelig rapport.
Formålet med tilsynet har vært å undersøke om kommunen legger til rette for og
kontrollerer om NAV Modums arbeids med tildeling og gjennomføring av
kvalifiseringsprogrammet er tråd med kravene i lov om sosiale tjenester i NAV.
Svært mange kommuner i landet har fått avvik på dette tilsynet, på at kommunen ikke
sikerer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogammet.
Fylkesmannen ga Modum kommune ikke avvik i forhold til ordningen, men ga følgende
merknad:
Modum kommune ved /NAV Modum har et forbedringspotensial knyttet til fastsetting av
evalueringstidspunkt i programmet, og evaluering i samarbeid KVP-deltaker.
Siden dette kun er en merknad har ikke kommunen fått noen frist på tilbakemelding/retting,
men kontoret vil arbeide aktivt med dette temaet.
Ut over dette er Fylkesmannens konklusjon at NAV Modum har et system som sikrer
tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i tråd med lovens krav. Kontorets
oppgaver på dette området utføres på en forsvarlig måte.
Vedlegg: Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdforvaltningen
(Kvalifiseringsprogrammet) i NAV Modum
Modum kommune
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Arkivsaksnummer.:
15/156
Saksnr.:
4/15
/
4/15
Arkivnummer:
F00
Utvalg
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Kommunestyret
Saksbehandler:
Tove Halvorsen
Møtedato
27.01.2015
ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER – BOFELLESSKAP OG OPPFØLGING
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Modum kommunes tilbud reduseres fra to til ett bofellesskap for enslige mindreårige
flyktninger. Samtidig har et uteteam oppfølgingen av de som har flyttet ut av bofellesskapet.
Saksopplysninger:
Ansatte og beboere i Geithusveien- og Stalsbergveien bofellesskap for enslige mindreårige
flyktninger ble fra 1.7.2014 lokalisert sammen til bofellesskapet på Geithusveien. Det er
plass til 6 ungdommer i boligen som er døgnbemannet. Når ungdommene flytter ut av
bofellesskapet til hybel, har de oppfølging av miljøarbeidere til de fyller 23 år. Dette teamet
har blitt styrket med et årsverk etter 1.7.2014 og består av 2 miljøarbeidere. Det er 19
ungdommer som pr. 13.1.2015 har vedtak «oppfølging på hybel».
Det er gjort avtale med Imdi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) om å bosette inntil 5
enslige mindreårige i 2015.
I Statsbudsjettet for 2015 ble det vedtatt at Statens refusjon av kommunale
barnevernutgifter til enslige mindreårige ikke endres fra 2014, det vil si at kommunene får
dekket 80 % av utgiftene. Tidligere ble 100 % drift dekket av Staten. Dette har resultert i
endringer vedrørende bosetting av denne gruppen. For det første at flere kommuner har
redusert eller avviklet drift av bofellesskap og konsekvensen er at det blir en opphopning av
barn og unge i asylmottak og omsorgssentrene. Dette får størst konsekvens for de unge
under 16 år i omsorgssentrene som på grunn av at integreringstilskuddet er mest lønnsomt i
3 år, blir kostbare å bosette for kommunene.
Vurdering:
Modum har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2010 og har gode resultater å vise
til i forhold til skolegang. I dag består tiltakene av et bofellesskap for enslige mindreårige og
et uteteam, som har ansvar for ungdom som har flyttet ut av bofellesskapet. Et bofellesskap
med fullt belegg og større gjennomstrømming av enslige mindreårige flyktninger, vil gi en
bedre økonomi. Samtidig vil bofellesskapet og tilbudet til de som har oppfølging på hybel
driftes på en faglig forsvarlig måte.
Vedlegg:
Notat: Bosetting av flere flyktninger 2014 og 2015
Modum kommune
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
Arkivsaksnummer.:
15/157
Saksnr.:
5/15
Arkivnummer:
F00
Utvalg
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
5/15
Saksbehandler:
Tove Halvorsen
Møtedato
27.01.2015
STATUS - BPA BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE, ENDRINGER I
LOVVERK (RETTIGHETSFESTING)
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Statusrapporten tas til orientering.
Saksopplysninger:
Lovhjemmel
BPA er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet og er i
første rekke en ordning til personer med omfattende funksjonsnedsettelser.
Tjenesten ble innført 01.05.00 som en del av daværende Sosialtjenesteloven § 4-2a.
BPA innebærer sterk grad av brukerstyring ved at brukeren har egne, faste assistenter som
han/hun har arbeidslederansvaret for.
Tjenesten er kommunal, og hjemlet i Helse-og omsorgstjenesteloven § 3-8. Omtalt i rundskriv
1-20/2000»Brukerstyrt personlig assistanse» og i rundskriv 1-15/2005.
Modum kommune har hatt praktisk bistand organisert som BPA tjenester helt tilbake til 2000.
Det har frem til i dag, kun vært et krav om at kommunene skal kunne tilby denne tjenesten,
hvis det er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenesten på for bruker.
Det har i mange år vært et ønske og et krav fra brukerorganisasjoner, at driftsformen skulle bli
rettighetsfestet for bruker. Frem til 31.12.2014 har kommunen kunnet bestemme om
tjenestene skulle gis som BPA eller praktisk bistand i kommunal regi.
Etter høringsrunde i mars 2013: rettighetsfesting knyttet til personer under 67 år, med varig og
stort behov for tjenester, ble det i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d vedtatt i statsråd
14.11.2014, trådt i kraft fra 01.01.2015. Rundskriv er ventet ferdig tidligst våren 2015.
Hva er rettighetsfesting?
Rettigheten til å få brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og
brukerrettighetsloven. Retten tilkommer
Sak 5/15



Personer under 67 år med
Langvarig behov for personlig assistanse (utover 2 år) og
Stort behov (et tjenestebehov på minst 32 timer per uke)
Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer i uka har rett på BPA, hvis ikke kommunen kan
dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig kostnad for kommunen.
I utgangspunktet omfattes ikke tjenester som krever flere enn 1 tjenesteyter til stede eller
nattjenester. Brukere som trenger tilsyn kontinuerlig er allikevel omfattet, det vil si tjenester
der kommunen må tilby en til en bemanning for at tjenesten skal være forsvarlig. Pasient – og
brukerrettighetsloven §2-1d.
Praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven omfatter både
husholdsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat og så videre.
Tjenester som omhandler medisinsk faglig kompetanse skal ikke inngå i ordningen med
brukerstyrt personlig assistanse. Disse tjenestene skal hjemles som helsehjelp i hjemmet og
andre bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven kommer til anvendelse. Dette gjelder
også helsehjelp i avlastningstiltak.
Tilbudet om støttekontakt har en annen funksjon enn BPA og kan gis i tillegg. Allikevel er det
naturlig at dette inngår i BPA og tas med i utmålingen av timer til BPA. Helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 og 3-8
Vestregionsamarbeid
I 2009 gikk Modum kommune inn i et samarbeid med Vestregion, til sammen 14 nærliggende
kommuner slo seg sammen for å utarbeide et konkurransegrunnlag for å legge tjenesten ut på
anbud.
Dette har i hovedsak bakgrunn i
 krav i regelverket for tjenestekonsesjon (unntak fra forskrift om offentlige
anskaffelser)
 at det har blitt flere aktuelle private leverandører av BPA-tjenester de siste årene som
brukerne kan ønske å benytte
 ønsket om å gi bruker mulighet til fritt å velge blant aktuelle private leverandører slik
intensjonen med BPA ordningen er
Samarbeidet resulterte i at 6 leverandører ble godkjent i 2010. I Modum valgte alle brukere
samme leverandør den gangen.
Status per 31.12.2014
Bruker/leverandø
r
NN-Dedicare
NN-Dedicare
NN-Dedicare
NN-Dedicare
2010
2011
2012
2013
2014
164 t/uke
150,5
172 t/uke
150,5
168 t/uke
150,5
165,5 t/uke
130
133
117
165,5 t/uke
145
140
116,5
137
Sak 5/15
NN-kommunal
NN-Dedicare
NN-Dedicare
NN-Dedicare
NN-Dedicare
NN-kommunal
NN-kommunal
NN-Jag
46
128,5
112
87
43,5
37,5
128,5
46
128
106
131
63,5
37,5
128
46
149
117
168
63,5
37,5
83/37,5*
46
149
117
168
68,5
37,5
83/37,5*
46
130
117
168
68,5
37,5
83/37,5*
210
*Har 37,5 time/uke hjemmehjelp i tillegg til BPA timer
Modum kommune har 12 BPA ordninger per 31.12.14, av disse er 9 ordninger driftet med
arbeidsgiver fra privat leverandør og 3 ordninger driftes i kommunal regi.
I snitt er det 122 timer per uke i ordningene. Ordningen gir ikke rett til flere timer enn ved tildeling av
praktisk bistand. Ved sammenligning med andre kommuner synes Modum kommune å ligge noe
høyere i innvilget timeantall pr. BPA.
Volumet kan regnes om til ca. 40 årsverk organisert som BPA.
Tjenesten er kjent med at det vil komme nye søkere i 2015, og at enkeltbrukere vil få økt sitt tilbud.
Budsjettet for 2015 er økt med 750 000 til denne tjenesten.

Similar documents