Sigmund Heier Postboks 20 3371 VIKERSUND

Transcription

Sigmund Heier Postboks 20 3371 VIKERSUND
Sigmund Heier
Postboks 20
3371 VIKERSUND
Arkivsak
Arkivkode
Etat/Avd/Saksb
Dato
13/3570
GNR 100/64
TEK/ALM/NIKU
23.01.2015
MELDING OM VEDTAK
Hovedutvalg for teknisk sektor behandlet i møte 21.01.2015 sak 3/15. Følgende vedtak
ble fattet:
Hovedutvalg for teknisk sektor godkjenner søknaden. Kopi av vedtaket oversendes
fylkesmannen i Buskerud til orientering.
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens kap. 6. Frist for å klage er 3 uker etter
mottakelse av dette brevet. En ev. klage skal være grunngitt og undertegnet. Klagen
sendes til: Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller
[email protected]
Med hilsen
Nicole Kunkel-Torgersen
Fagleder byggesak
Kopi til: Ole Bjørn Darrud, Korsplassen 56, 3409 TRANBY
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Teknisk etat
Telefon: 32 78 93 00
[email protected]
Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
www.modum.kommune.no
Bankgiro: 2270 07 61413