Referat fra FAU-møtet 27. januar 2015

Comments

Transcription

Referat fra FAU-møtet 27. januar 2015
FAU v/Haukeland skole Møtereferat Tid/sted​: ​27.01.2015​ kl 19.00, lærerværelset på Haukeland skole Fremmøtte​: Geir Eikenes (7A), Christian Hjemmen (3B), Lene Loy (6B), Trym Trovik (1C), Erik Serck­Hanssen (4A), Rawi Rawal (2A), Ingunn Wergeland (7B), Marianne Wik Sætre (1A), Carmel Egenberg (6B), Torill Hystad (2B), Anne Marie Hjorth (5B), Ingebjørg Tyssedal (1B), Maria B. Ræder (3A), Elisabeth Stranden (3C), Sol With Jonassen (5A), Katrine Jansen (2B), Siv Nyegård, rektor. Meldte frafall: Lise Bull­Olsen (4B) og Annabel Eide Ohldick (7c). 1. Innkalling og referat fra FAU­møte 25.11.2014 ble godkjent 2. Referat og orientering fra SU/SMU-møte 9.12.2014
- Kunstgressbanesaken: Skolen støttet initiativet fra søker i sin tilbakemelding til
skolebyggets eier (Etat for bygg- og eiendom). Dissenterende uttalelse fra foreldrerådets
mindretall ble også lagt ved.
- Skoleruten for 2015/2016 ble vedtatt
- Sykkelsaken: Vedtektsendring gjør at skolen nå tillater elevene å sykle til og fra skolen
fom. 5. trinn, etter at sykkelprøven er bestått.
3. Tilbakemedling fra Bergen Kommune vedr. kunstgress på Haukeland Skole
- Søker er meddelt at byrådsavd. for barnehage og skole, ikke vil anbefale etablering av
kunstgressbane, grunnet mulig fremtidig utvidelse av skolebygningen. Ny søknad kan
evt. fremlegges ifm. høring av ny skolebruksplan til høsten.
- Rektor opplyste at iht. HMS-veileder er størrelsen på dagens bygning normert for maks.
350 elever.
4. Kort info fra gruppene og status:
- Temauke&skolefest. v/Geir Eikenes: ​Det planlegges en samling ila. våren for
alle elever og foresatte, med kaffe, kaker og underholdning. Rammene for
arrangementet skal drøftes nærmere med rektor.
- Skole&hjem v/Torill Hystad:
Nytt og forenklet utkast til retningslinjer for foreldrestyrte aktiviteter vil snarlig bli
fremlagt. Oversendes derretter til juridisk kontroll. Retningslinjene vil bli lagt ut på
nettsiden, og skolens ledelse vil sørge for at de aktivt gjøres kjent for nye
klassekontakter.
Arbeid med å forbedre kommunikasjonsplattformene pågår, blant annet ønskes en lik
utformet ukeplan for alle trinn. Gruppen vil også se nærmere på hvordan
utviklingssamtalen kan forbedres. Rektor orienterte at det pågår en prosess hvor
form/nye maler på samtalen skal prøves ut denne våren, og inviterte her til samarbeid
med gruppen. Gruppen foreslår å supplere skolens faste foreldremøter med et mer
foreldrestyrt møte hvor ulike tema kunne diskuteres, f.eks. om nettvett.
- Trafikk&nærmiljø v/Lise Bull Olsen
Gruppen er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen og politiet.
I Årstadveien er det fremdeles observert mye kjøring på rødt lys.
Man vet nå mer om ​hvor​ det er mest hensiktsmessig med patrulje.
Det planlegges flere utbygginger i nærområdet (Haraldsplass, Bellevue, Skansemyren)
som vil påvirke trafikkbildet/generere mer trafikk. Skolen og FAU må her være
aktive og tidlige pådrivere for å i å ivareta elevenes interesser i spørsmål som gjelder
trafikksikkerhet, f.eks gjennom bruk av nabomerknader etc.
- Diskotek v/Christian Hjemmen
Smådisco planlegges 8. februar, først for 1-2. trinn fra kl 16.00-17.30, deretter for 3.-4.
trinn fra kl 18.00-20.00. To vakter fra hver klasse + 1 baker må melde seg frivillig.
- Materialforvaltning&dugnad v/Trym Trovik
FAU setter opp 6-kantdissen på dugnad når frosten er borte. Monteringen vil bli
ettersett av kvalifiserte kontrollører.
Vårdugnad gjennomføres før 17. mai. Ansvaret tilligger 4. trinn. Tilsynsvakten har ansvar
for daglig vedlikehold av uteområdet. Byggeier spyler gymsalen utvendig.
5. Økonomisk status
Pr. desember 2014 er vi i nær sagt balanse med kr 94.000,- i inntekter og kr 95.000,- i
utgifter. Regnskapet så langt + budsjettert regnskap resten av året (kr 262.000,-), viser
også at vi vil ligge omtrent der vi lå i fjor. Kr 130.000,- står fortsatt i banken.
6. Vedtaks/orienteringssaker fra styret:
- Oppgradering av kontor helsesøster
FAU ber skolens ledelse sørge for at helsesøsters kontor fremstår som innbydende og
trivelig, gjerne med dekor på veggene laget av elever. Samtidig teste, og dersom
nødvendig, gjøre tiltak for at det er lydtett ved samtaler mellom kontor og venterom.
- 17.mai arrangement. Oppstart av komite.
FAU ber om at FAU-kontakter og klassekontakter på 5. trinn starter planlegging av 17.
mai-arrangement og orienterer om fremdrift på møter.
- Skolefest arrangement.
Temauke/skolefestgruppen undersøker med skolen og SFO om tema, form og innhold
på en felles skolefest i løpet av våren
- FAU-rutine klasse-tilbakemeldinger
FAU-styret ber om at FAU- diskuterer en optimal arbeidsform som sikrer god respons og
meninger fra foreldre i respektive klasser på aktuelle saker i forkant av FAU-møtene.
- Oppstart bybanetrase via Haukeland Sykehus
FAU ønsker Bybanen velkommen til Haukeland Sykehus og støtter av hensyn til myke
trafikanter et underjordisk bybanestopp i tunell.
- Tilbud om matkurs for barn
FAU ønsker ikke å arrangere matkurs for elever og kan heller ikke distribuere tilbud
videre til klassene fra kommersielle aktører. Dette og lignende tilbud oversendes skolens
ledelse for distribusjons-vurdering.
- Besøk av barnevakten/politiet om nettvett.
FAU ber hjem/skole gruppen undersøke hvordan barnevakten og/eller politiet kan
besøke skolen så snart som mulig med foredrag for elever og foreldre om nettvett.
- Initiativ til flerbrukshall fra Ulriken Ung.
« Vil Haukeland skole ta initativ till å få utredet muligheter for en flerbrukshall på
grusbanen/ skoleplassen?”
FAU ber skolens ledelse se på dette initiativet i sammenheng med den kommende
skolebruksplanen.
- Symbolmerking av gutte/jente toaletter.
FAU ber skolens ledelse snarest merke toalettdører med jente/guIe symboler slik at de
minste elevene går på riktig do.
- FAU-møteplan våren 2015
Møteplan FAU våren 2015:
• Tirsdag 3. mars
• Tirsdag 7. april
• Tirsdag 12. mai
• Tirsdag 9. juni (valg av FAU 2015/16)
7. Besøk av prosjektleder for utbygging av Haraldsplass sykehus
Prosjektleder for “Nye Haraldsplass” Trond Fagerli og anleggsleder fra Veidekke
Entreprenør, Leiv Livik orienterte nærmere om fremdriften og omfanget av planlagte
sykehusutbygging. Pågående sprengningsarbeider for parkeringsanlegg i fjellhall (350
biler over 3 plan, i tillegg til 60 pp i dagen) - skyteperioden ventes ferdig til
sommerferien, selve hallen ferdigstilles i 2016. Innen den tid skal 60.000 m3 stein
(anslagsvis 6000 transportlass) fraktes ut av området, gjennom nedre Ulriksdal.
Størsteparten av anleggstransporten for utkjøring av stein vil i tid foregå morgen fra kl
09.00 til kl 11.00, og ettermiddag etter rushtid. Ambulanse- og varetransport vil gå som i
dag. Øvrig trafikkavvikling er i byggeperioden planlagt gjennom Lindealléen, fra øvre
Ulriksdal (enveiskjøring). Som trygg skoleveg, vil alléen midlertidig bli erstattet av en sti
som vil gå over marken, langs eksisterende bygning.
Tilretteleggelse av sengebyggtomten vil foregå fra sept. 2015 til feb.2016, deretter vil
grunnarbeid, utomhusanlegg og råbygg bygges fra mars 2016 til feb. 2017, med mål om
innflytting i mars 2018. Sengebygget vil bli på 5 etasjer med et fotavtrykk på 2200 m2 og
BRA på 13.000 m2. Tidligere fremlagte solstudier viser hvordan skyggevirkningene av
tiltaket tilnærmet vil bli. Fagerli viste ellers til en marginal trafikkøkning. FAU har i
tidligere klage gjort utbygger oppmerksom på interessene av å bevare Lindealléen som
skoleveg/åpen for almenn ferdsel. Fagerli opplyste at utbygger ville gjøre bestrebelser
for å få dette til, ved at tverrbygget løftes opp og får en åpning for passasje, men kunne
ikke gi noen garantier for denne løsningen for fremtiden.
FAU anmodet om at det ved byggesøknaden blir fremlagt illustrasjoner av hvordan de
visuelle virkningene av tiltaket vil bli, sett i forhold til skolebygningen. Det ble også
anmodet om lysregulering i farlig kryss, der hvor anleggstrafikken passerer apoteket.
FAU påpekte at mange barn vil gå alene her, til og fra ulike fritidsaktiviteter, nettopp
rundt ettermiddagstid når anleggstrafikken vil være på det mest aktive. Fagerli svarte at
siden denne veien er offentlig, kan ikke utbygger iverksette tiltak her utenom godkjent
trafikkplan fra Bergen kommune. Men utbygger kan opp spørsmålet med kommunen.
Det ble også stilt spørsmål om mulighetene for en mykere overgang mot elven, men
dette er vanskelig.
8. Rektor orienterer/svarer på spørsmål.
Kvalitetsmøte vil bli avholdt 30. januar med bl.a. tema om retten til spesialundervisning
etter opplæringslova. Byråden besøker skolen.
Elevrådet utarbeider trivselsundersøkelse.
Haukeland skole har for kartleggingsprøvene en målsetting om resultatoppnåelse på
15% over bergensnormen, og ikke mer enn 7% av elevene skal ligge i risikosonen, mot
15% som er den kommunale normen.
Orientering om skolens satsingsområder
Funn av sprøyter på skoleområdet - tilsynsvakten går daglige runder
Gymsalen skal en periode fremover stenges for vedlikehold
8. Spørsmål til skolebyråd Jana Midelfart Hoff
Foreldrerådet orientert om møte med byråden i e-post - ingen spørsmål registrert
10. Eventuelt.
Ingen saker.
Referent: Lene Loy