Lillehammer videregående skole

Comments

Transcription

Lillehammer videregående skole
Kvalitetsgruppen
Lillehammer VGS avd.
Sør
25.03.15
Mulighetenes Oppland
Kvalitetsgruppas mandat:

Finne tiltak som kan bidra til å øke elevenes
gjennomføring og faglige resultater.
Mulighetenes Oppland
Til grunn for kvalitetsarbeid i
skolen
1. Fokus på aktiviteten i klasserommet
2. Ledelsen har tett oppfølging av lærerne og
den opplæringen som blir gitt. Pedagogisk
lederskap.
3. Hele skolesamfunnet må ha evnen til
kontinuerlig refleksjon over mål og veivalg
Mulighetenes Oppland
Til grunn for vårt
kvalitetgruppearbeid:
Fokus på aktiviteten i klasserommet. Det er
dette medlemmene i kvalitetsgruppen har
best kompetanse til å si noe om.
Mulighetenes Oppland
Hvordan øke gjennomføringen og
resultatene?

For å øke gjennomføringen og resultatene bør vi
fokusere på drop-out kandidatene og underyterne.
– Underytere har nødvendigvis stort potensial til å forbedre
karakterene sine.
– Presisering angående drop-out kandidatene:
Kvalitetsgruppa snakker her om de drop-out kandidatene
som ikke har en alvorlig/sammensatt problematikk. Altså
drop-out kandidatene som læreren har
kompetanse/forutsetninger for å hjelpe.
Mulighetenes Oppland
Kvalitetsgruppas hypotese


Vår hypotese er at mange av drop-out kandidatene
og underyterne ikke er motivert for undervisning og
dermed unnlater å møte til/gjøre sitt beste i timene.
Da melder følgende spørsmål seg:
– Hvilke sider ved undervisningen motiverer da elevene til å
møte opp/yte sitt beste?
– Hvilke sider ved undervisningen gjør elevene demotiverte?
Å få elevenes egne tanker om ovennevnte vil være til stor
hjelp for læreren til å finne effektive tiltak. Innspill fra alle
elevene vil være verdifulle (sterke elever kan ha innspill
som svake elever profiterer på og omvendt).
Mulighetenes Oppland
Hvorfor spørre elevene?

Fordi læreren sjeldent får konkrete og fruktbare
tilbakemeldinger på sin praksis.
– Svært få eksterne ser det du gjør i klasserommet.
– Svært få mennesker i verden har forutsetninger for å si noe
substansielt om din praksis og væremåte i klasserommet.
Mulighetenes Oppland

Du er vanligvis den eneste som kan gi deg selv
grundige tilbakemeldinger…
– Det gjør du ved å tolke elevenes kroppslige, skriftlige og
verbale responser på din framferd.
– Du må altså tolke vage signaler fra elevene.
• Det er ofte et tynt grunnlag for refleksjon rundt egen praksis.

Hva med å få elevene til å sende deg tydeligere
signaler?
– De sitter hver dag og observerer deg
– De sitter hver dag og jobber med undervisningsoppleggene
dine.
– De føler daglig på din relasjonelle kompetanse
Alt du gjør, gjør du jo for elevene. Hva med å høre hvordan
de opplever din praksis?
Mulighetenes Oppland
Elevene som informanter

Elevene har en totalopplevelse av din undervisning. Å
få deres uttalelser kan gi svært verdifulle
tilbakemeldinger på din undervisningspraksis.

Å gi læreren score 1-6 på ulike spørsmål (kvantitativt)
gir få indikasjoner på hvordan eleven faktisk tenker
og hva du gjør bra/kan gjøre bedre.

Vi må derfor innhente gode kvalitative data (få
eleven til å skrive og begrunne hva de tenker).
Mulighetenes Oppland
Hva bør måles?





Evne til å engasjere eleven
Evne til å kommunisere fagstoff tydelig og forståelig
Evne til å bygge gode relasjoner mellom lærer-elev
Evne til å gi gode vurderingssituasjoner
Evne til å gi tydelige tilbakemeldinger på elevprestasjoner
som eleven faktisk lærer av
Mange har gjort dette før. Poenget er å utarbeide en felles
standard for datainnsamling som gir valid informasjon om
det vi er ute etter og gi avdelingsleder innsyn i dataene.
Mulighetenes Oppland
Spørsmålsskjema til eleven
Ta deg tid til å svare ærlig og utfyllende på disse spørsmålene, få
frem både positive sider og områder du mener læreren bør forbedre
seg på

Hva gjør Martin for å gjøre fagstoffet interessant?

Hvilke sider ved Martins undervisning gjør at du lærer faget?

Hvilke områder mener du at Martin kan utvikle seg på, slik at
han/hun kan gi bedre undervisning/bli en bedre lærer for deg?

Synes du at du får tilbakemeldinger slik at du forstår hva du får til og
hva du bør gjøre for å bli bedre i faget? Forklar.

Annet du ønsker å si (helt åpen kategori for hva som helst av
innspill/tanker her)?
Mulighetenes Oppland
Lærerens jobb etterpå: å tolke svarene

Det elevene skriver må tolkes av deg. Det er jo deres
opplevelse av undervisningen som beskrives.
– Er det en tendens i datamaterialet (går noe igjen hos
mange elever)?
– Kan enkeltinnspill gi «a-ha» opplevelser?
– Hvilke innspill har troverdighet? Hvilke har det ikke? Og
hvorfor?
– Å vite hvem som har skrevet hva, er nødvendig for å tolke
riktig (ulike elever har ulike uttrykksmåter, ulike problemer
og ulike meninger om hva som er viktig). Anonymisering av
elevsvarene kan fjerne konteksten for meningsfull tolkning.
Mulighetenes Oppland

I utviklingssamtaler opplever kontaktlærer ofte at
elever omtaler andre faglæreres undervisning (både
positivt og negativt).
– Denne informasjonen bør jo komme faglæreren for øret.

Informasjonen fra utviklingssamtalene kan også
skape ubehagelige, tidkrevende etiske dilemmaer for
kontaktlæreren.
– «Hvordan skal jeg fortelle den aktuelle faglæreren at
eleven er misfornøyd med ham/henne?»
– «Bør jeg drøfte dette med andre kolleger»?
Det er bedre for alle parter at informasjonen heller
går direkte til faglæreren enn via kontaktlæreren.
Spørreundersøkelsen
sikrer nettopp dette.
Mulighetenes
Oppland


Tidsbruk:
– Å lese gjennom elevresponsene fra klassen tar deg
maksimalt 30 minutter.
– Hvor mye tid du bruker på refleksjonen er opp til deg.
Men, som lærer stiller man seg neppe likegyldig til
elevenes opplevelser av ens undervisning?
Mulighetenes Oppland
– Datamaterialet er lærerens eiendom
– Ledelsen må tolke og anvende
informasjonen fornuftig. Ledelsen bør først
og fremst fokusere på tendenser i
datamaterialet?
– Dersom avdelingsleder stusser over noe av
det fremkomne, må den aktuelle lærerens
forklaringer danne grunnlag for
diskusjonen. Du som lærer skal i
utgangspunktet anses som autoriteten i
saken.
Mulighetenes
Oppland
Læreren er eksperten
– Hvordan forklarer/bortforklarer du som lærer
påstandene til elevene? Er forklaringene dine logisk
konsistente og pedagogisk/etisk forsvarlige? Hvis ja, har
du blitt sikrere på det du gjør og kan begrunne det
faglig. Hvis nei, bør du gå i deg selv og vurdere hvordan
du bør forandre praksis på dette feltet.
– Uansett konklusjon har du blitt mer reflektert rundt
egen praksis.
Mulighetenes Oppland

Hvordan kan en slik undersøkelse bedre
læringsutbyttet og gjennomføringen av
videregående opplæring?
– God undervisning (som oppleves meningsfull/motiverende for eleven)
er en forutsetning for at eleven skal gidde å møte opp og gjøre sitt
beste. Møter alle elever opp nå og gjør sitt beste? Noen av disse
elevtilfellene befinner seg åpenbart utenfor lærerens makt og
påvirkning. Men, gjelder det alle av dem?
– En slik undersøkelse vil gi oss verdifull informasjon for å oppnå
ovennevnte. Vi er alle dyktige og har alle våre styrker, men ingen av
oss er ferdig utlært. Undervisningspraksis er en kontinuerlig
utviklingsprosess. Å si at man kan bli bedre/at ting kan gjøres på andre
måter som vi ikke har tenkt på før, er ikke det samme som å si at man
nå gjør en dårlig jobb. Men, det er vår jobb å utvikle oss.
Mulighetenes Oppland
Oppsummering

Hensikten med tiltaket
• Det gir læreren bedre muligheter til å forandre det som ikke
fungerer så godt med egen praksis.
• Det gir læreren indikasjoner på hva han/hun er god på
• Det kan være et hjelpemiddel til å videreutvikle det man er
god på
• Det gir ledelsen bedre innsikt i lærernes styrker og
utfordringer.
• Det gir ledelsen bedre evne til å bistå lærerne og bruke
lærerne mer målrettet som ressurspersoner for hverandre
– Alt det ovennevnte kan bidra til å øke
gjennomføringen og resultatene hos elevene.
Mulighetenes Oppland
Oversikt over tiltaket
Aktivitet
Dokument
Spørreundersøkelse i én
klasse
Leder og lærer forbereder
medarbeidersamtale
Spørreskjema (Prøve i
fronter)
• Forberedelsesskjema lærer
• Forberedelsesskjema leder
Gjennomføring av
medarbeidersamtalen
Oppfølging av
medarbeidersamtalen
Mulighetenes Oppland
Avtale om oppfølging
Utprøving av tiltaket



Utprøves i mindre skala skoleåret 2014/2015
Skal gjennomføres i forbindelse med
medarbeidersamtalen februar/mars 2015
5 lærere per avdelingsleder
Mulighetenes Oppland
Foreløpige erfaringer/veien videre




Presentasjon for kollegiet. Touchy…
Ikke evaluert systematisk ennå, men deltakende
lærere og ledelse uttaler seg positivt. Spørsmålene
fungerer godt.
Kvalitetsgruppa skal nå evaluere lærere og
avdelingslederes erfaringer systematisk (kvalitativt)
Bør alle lærere pålegges å gjennomføre
undersøkelsen eller bør det være frivillig?
Mulighetenes Oppland

Similar documents