Presentasjon Naturbruk Lena Vgs.

Comments

Transcription

Presentasjon Naturbruk Lena Vgs.
Lena-Valle videregående skole
Komite for opplæring og kompetanse
10. april 2015
Naturbruk Lena-Valle vgs.
Mulighetenes Oppland
Lena-Valle videregående
Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet
behovskolei
lokalt/regionalt arbeids- og næringsliv?
2013-2014 2014-2015 2015-2016*
VG 1 Naturbruk
53
59
70
VG 2 Hest og hovslager
12
20
24
VG 2 Landbruk og gartneri
25
16
25
VG 2 Skogbruk
9
13
11
VG 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
5
10
11
30
20
18
8
14
9
143
152
168
VG 3 Studieforberedende naturbruk
(Generell og spesiell studiekompetanse)
VG 3 Landbruk (agronom)
SUM
* Prøveinntak 25. mars 2015
Mulighetenes Oppland
2
Lena-Valle videregående
Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet
behovskolei
lokalt/regionalt arbeids- og næringsliv?

Elever fra 25 kommuner i 2013/14 og fra 24 kommuner i
2014/2015
Fordeling av elever etter regioner – over flere år
Regioner
Fordeling av elever
Befolkning
Nord-Gudbrandsdalen
3%
10 %
Midt-Gudbrandsdalen
4%
7%
Lillehammer-regionen
11 %
20 %
Gjøvik-regionen
59 %
37 %
Hadeland
13 %
16 %
Valdres
10 %
10 %
SUM
100 %
100 %
Mulighetenes Oppland
3
Lena-Valle videregående skole
Vg2 Hest og hovslager

Ca. 20 elever pr. år
– En viss andel går studieforberedende naturbruk for
videre studier – ca. 11 elever pr. år (55 %)
– Fem søkte og fem fikk lærlingplass i hestefaget i
2014 av 12 elever (42 %)
– Ingen søkte lærlingeplass i hovslagerfaget

Behovet
– Lærlinger til hestefaget - klarer ikke kontoret å
skaffe nok lærlinger i til bedriftene, i følge
Opplæringskontoret i hestefag
– Lærlinger til hovslagerfaget – stort behov for
hovslagere, men det er få opplæringsbedrifter, i
følge Opplæringskontoret i hestefag
Mulighetenes Oppland
4
Lena-Valle videregående skole
Vg2 Landbruk og gartneri

Ca. 20 elever pr. år
– En viss andel går studieforberedende naturbruk for
videre studier – ca. 8 elever pr. år (40 %)
– 14 elever søkte Vg3 Landbruk (agronom) i 2014 av 25
elever (56 %)
– 20-25 tar vokseagronomutdanning pr. år
– Totalt utdannes det 30 – 40 agronomer årlig

Behovet
– Det er ca. 5000 gardsbruk i Oppland. Med et
generasjonsskifte på 30 år burde det vært 167 nye
agronomer årlig
– I det er behov for agronomer til avløsere, til ulike
typer landbruksbedrifter, landbruksrelaterte bedrifter
Mulighetenes Oppland
5
Lena-Valle videregående skole
Vg2 Skogbruk

Ca. 11 elever pr. år (40 – 80 nasjonalt)
– En liten andel går studieforberedende
naturbruk for videre studier – ca. 2 elever pr.
år (22 %)
– To søkte lærlingplass og to lærekandidatplass i
skogoperatørfaget i 2014 av 9 elever (44 %)

Behovet
– Nasjonalt er behov for 40 lærlinger årlig,
ifølge MEF- maskinentreprenørenes forening
– Skolen har flere ganger fått henvendelser fra
skogentreprenører som vil ha flere elever fra
oss med gode holdninger og rett innstilling.
Mulighetenes Oppland
6
Lena-Valle videregående skole
Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag

Ca. 10 elever pr. år
– En liten andel går studieforberedende naturbruk
for videre studier – ca. 1 elev pr. år (10 %)
– To søkte og fikk lærlingplass i anleggsgartnerfaget
i 2014 av 5 elever (40 %)

Behovet
– Det er stort behov for anleggsgartnere, men for få
læreplasser innenfor idrettsanleggsfaget i følge
SOA – Senter for opplæring i anleggsgartnerfag.
Det ligger til rette for 5-8 anleggsgartnerlærlinger
pr. år i Oppland. Hadeland har flest bedrifter.
– Kommunene har behov for fagutdannede i
anleggsgartnerfag og idrettsanleggsfag, men
Mulighetenes Oppland
prioriterer det ikke
7
Lena-Valle videregående skole
Vg3 Studieforberedende naturbruk

Ca. 20 elever pr. år
– En viss andel går videre på universitet og høgskoler
– F.eks. startet 10 elever på Høgskolen i Hedmark i 2014
(7 innen agronomi og 3 innen skog/utmarksfag)
– Flere tar annen type høgskoler (politi, sykepleie, lærer)
– Noen ønsker lærlingplass eller Vg3 Landbruk etter
dette

Behovet
– Mange bransjer/fagområder uttrykker behov:
– Bl.a. innen plantefag, husdyrfag, skogbruksfag,
– Videreutdanning
fagskoleutdanning, bachelor, master
Mulighetenes
Oppland
8
Hvordan samhandler skolen med arbeids- og næringslivets
kompetansemiljøer om fremtidens rekrutteringsbehov?
Lena-Valle videregående skole
Fagopplæring - Valle
LUT
Hest og hovslager
LUT
Anleggsgartner og
idrettsanleggsfag
Norsk
Hestesenter
Mulighetenes Oppland
Vea
Statens fagskole
LUT
Skogbruk
Skogkurs
LUT
Landbruk og
gartneri
Bioforsk Øst
Lena-Valle videregående skole
LUT – Landbruk og gartneri
1. Oppland Bondelag
Oppland Bonde- og
2. småbrukarlag
3. NORSVIN
4. Bioforsk Øst
5. TINE rådgiving og medlem
6. Norsk Landbruksrådgiving
7. Tidligere elev
8. Nåværende elev
9. Lærer ved Valle
10. Lærer ved Valle
11 Lærer ved Valle
11. Gardsbestyrer
Mulighetenes Oppland
Thor Johannes Rogneby
Therese Rudi
Mai Aannerud
Per Y. Steinsholt
Mette Ulvestad
Gudrun Fodstad
Einar Lehne-Haug
Predrag Prodanovic
Marit Ruud Skolseg
Åge Flægstad
10
Lena-Valle videregående skole
LUT – Hest og hovslagerfagene










Atle Jostein Overn. Opplæringskontoret for hest og hovslagerfaget.
Trond Ryan. Hovslager, Norsk Hestesenter.
Øystein Bakken. Stallmester og kjøreinstruktør, Norsk Hestesenter.
Mari Aaen. Hovslager med fagbrev (og snart mesterbrev.)
Øyvind Ruttenborg. Travtrener.
Haaken Helgestad. Oppdretter og hestekar til fingerspissene.
Cathrine Stikbakke. Hestefaglærer, Valle.
Øyvind Nereng. Hestefaglærer og LUT-ansvarlig på hest, Valle.
I tillegg 2 elever fra Vg 2 HH
Morten Kleven fra ledelsen
Mulighetenes Oppland
11
Lena-Valle videregående skole
Hvordan samhandler skolen med arbeids- og næringslivets
kompetansemiljøer om fremtidens rekrutteringsbehov?
• Stor bredde i samarbeid med bedrifter og næringslivet
• Elevene, vg1 og vg2, er i bedrifter i faget prosjekt til
fordypning
• Elever besøker bl.a. bygdeutviklingsbedrifter
• Samarbeidsavtaler med bedrifter og organisasjoner
• Entreprenørskap – ungdomsbedrift for alle Vg2-elever
• Medlem av Mat fra Toten
• Arbeidet i RULL – landbruksorganisasjonene deltar
• Arbeidet i GULL– landbruksorganisasjonene deltar
Mulighetenes Oppland
Lena-Valle videregående skole
På hvilken måte forbereder den videregående skolen elevene
for videre studier (fagskole, høgskole og universitet)?

Vg1-elever får orientering om videre veivalg og krav på Vg2

Informasjon i PTF om videre veivalg

Rådgiver gir kollektiv informasjon

Møte med rådgiver der det er ønske om videre studier

Har besøkt Høgskolen i Hedmark og NMBU (Oslo og Ås)

Deltar på utdanningsmesse for å bli orientert om egne veivalg

Naturbrukselever orienterer andre om naturbruk,
yrkesmuligheter, o.l. (Bl.a. På Lillehammer 11.april 2015)
Mulighetenes Oppland
13
Lena-Valle videregående skole
Generelt om naturbruk på Lena-Valle vgs

Mye av opplæringen i naturbruk skjer gjennom praktisk arbeid

Har mange læringsarenaer (jordbruk, hagebruk, skog, park,
husdyr, verksteder, kjøkken, maskiner og utstyr)

Bruker Problembasert læring i prosjekter som
«Barnehagedager», valgmoduler som «Inn på tunet»,
«Foredling/Fårikåldag»,«Jul på Valle», o.l.

Arbeider med å fornye skolens bygninger og utstyr

Utdanner agronomer for å bli selvstendige næringsdrivende
gardbrukere
Internasjonalisering er et viktig bidrag i opplæringen for mange
14
Mulighetenes
elever (i Oppland
tilknytning til Ptf og programfag)
