Prosjektassistent i Rambøll Management Consulting

Transcription

Prosjektassistent i Rambøll Management Consulting
ARBEIDSGIVERTREFF
Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 10. mars 2015
Rambøll Management Consulting
Av Kjersti Ryen Strømnes, Konsulent
AGENDA
01
Kort om Rambøll Management Consulting
02
Hva gjør vi og hvem er vi? Hva ser arbeidsgiver etter?
03
Om min jobb og prosjektene RMC gjennomfører
04
Hvordan er det å jobbe i RMC?
05
Hvordan min utdannelsesbakgrunn er relevant?
Development of society
- with at global reach
Ramboll Management Consulting is a
part of the Ramboll Group. We deliver
management consultancy where
politics, technology, business systems
and people are combined to promote
sustainable change for people and
society.
Ramboll is a leading engineering,
design and consultancy company
employing more than 12,300 ambitious
experts and with a significant presence
in Northern Europe, USA, India, Russia
and the Middle East.
KORT OM Rambøll Management Consulting
• Danskeid virksomhet, etablert i 1971
• Del av Rambøll-gruppen med ca. 12 300 ansatte
• Ca. 600 fast ansatte og 250 prosjektansatte
• 700-800 prosjekter i året
• Kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Oslo, Brussel, Berlin, Hamburg og
Helsinki
• Mange års erfaring med utvikling av offentlig sektor – vår visjon!
• Også stort antall private kunder
• Ca. 60 medarbeidere i Oslo
Rambølls verdier:
Innsikt, integritet,
empati,
«empowerment», glede
og engasjement
HVA GJØR VI?
Vår visjon: Utvikling av offentlig og privat sektor –
bæredyktige løsninger
• Evalueringer, utredninger, analyser, kartlegginger,
mulighetsstudier, prosessrådgivning, coaching, lederog teamutvikling
• Avdeling for Analyse og utredning
• Avdeling for Gevinstrealisering og IT
• Avdeling People & Change
• Survey Nordic (Survey)
HVEM ER VI? HVA SER ARBEIDSGIVER ETTER?
• Hovedsakelig samfunnsvitere med mastergrad/hovedfag
• Ungt arbeidsmiljø
• Ambisiøse, samfunnsengasjerte, arbeidsomme, utviklingsorienterte
Prosjektassistenter: Mastergradsstudenter ved UiO, pt 10stk
• Statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi mv
Hvem rekrutterer vi til konsulentstillinger?
• Høyere utdanning, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi mv
• Fortrinnsvis arbeidserfaring, særlig fra offentlig sektor
• Tidligere prosjektassistenter
• Selvstendige, analytiske og kreative mennesker
MIN JOBB
• Analyse- og utredningsavdelingen gjennomfører prosjekter
• Hovedsakelig for kunder i statlig og kommunal sektor
• Jobber særlig med
• Sosial-, inkludering- og sysselsettingsområdet
• Utdanning og integrering
• Helse
• Kulturfeltet
• Klima, miljø, transport
PROSJEKTENE VI GJENNOMFØRER
• Ulikt tidsmessig omfang
• Ulik metodisk tilnærming:
• Dokument- og statistikkanalyse
• Kvalitative datainnsamlinger
• Kvantitative datainnsamlinger
• Kombinasjoner av ulike tilnærminger
• Leverer rapporter til kunder i offentlig sektor
• Rapportene skal være til nytte for kunden i videre arbeid
• Ligger til grunn for beslutninger som tas
PROSJEKTEKSEMPLER
• Evaluering av Statens fagorgan Kunst i offentlig rom (KORO),
Kulturdepartementet 2014
• Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og
rehabilitering, Helsedirektoratet 2014
• Evaluering av Politirådene, Justisdepartementet 2014
• Følgeevaluering av forsøksordning med boligetablering i
distriktene, Husbanken 2011-2014
• Evaluering av forsøk med tilgang til internett på eksamen,
Utdanningsdirektoratet 2014-2015
• Musikk i tall 2013, Norsk kulturråd
• Litteratur i tall 2013, Norsk kulturråd
HVORDAN ER DET Å JOBBE I RMC?
• Krevende - både tid og energi
• Inspirerende – her får du jobbe sammen
med sterke kollegaer – også internasjonalt
• Utviklende – du kan utvikle deg selv både
faglig og personlig – hvis du vil
• Mange roller – selger, produsent,
workshopleder, foredragsholder
• Prosjektassistentene bistår konsulentene i
dette arbeidet
HVORDAN MIN UTDANNELSE ER RELEVANT
• Bruker det jeg lærte på master hver
dag
• Bruker mest generell kunnskap/
ferdigheter
• Sette seg inn i store mengder
datamateriale på kort tid
• Bearbeide/strukturere og analysere
data
• Fremstille data og analyser i skriftlig
format
• Noe spesifikk fagkunnskap om juss
og dens innvirkning på samfunnet
• Enkelte prosjekter med juridiske
problemstillinger
• Mangler noe
metodekunnskap
• Spesielt knyttet til
kvantitativ metode
• Noe knyttet til kvalitativ
metode. Mer bevisst
forhold til bruk av
kvalitativ metode
• Hva skiller Rsos. fra de
andre
samfunnsvitenskapelige
fagene?
• Utydelig fagprofil?
11
SPØRSMÅL