36813 rovaniemen kansalaisopisto opinto-ohjelma kevät

Comments

Transcription

36813 rovaniemen kansalaisopisto opinto-ohjelma kevät
Opiston 95-vuotisjuhlavuosi
OPINTO-OHJELMA
KEVÄT 2016
R
O
V
A
N
I
E
M
E
N
K
A
N
S
A
L
A
I
S
O
P
I
S
T
O
Rovaniemen kansalaisopisto
Ŷ perustettu vuonna 1921
Ŷ yksityinen vapaan sivistystyön oppilaitos,
joka on avoin kaikenikäisille
Ŷ ylläpitäjä Rovalan Setlementti ry, joka on
Suomen suurimpia ja vanhimpia setlementtejä
Ŷ opisto saa lakisääteistä valtionosuutta
Ŷ opiston toimintaa valvoo Opetushallitus sekä Opetusja kulttuuriministeriö
Ŷ toimii omissa tiloissa, osoitteessa Rovala 5
sekä joissakin vuokratiloissa
Ŷ vuosittainen opetustuntimäärä ollut 9600-10100
Ŷ suosituimmat ja suurimmat ainealueet: kielet,
musiikki, taideaineet ja tekninen työ
Ŷ kursseja vuosittain n. 480-520
Ŷ yksittäisiä opiskelijoita n. 3 800, kertautuvia
n. 6 300
Ŷ päätoiminen henkilökunta: rehtori, taitoaineiden
suunnittelijaopettaja, koulutussuunnittelija,
toimistosihteeri ja vahtimestari
Ŷ tuntiopettajia ja luennoitsijoita vuosittain n. 70-100
Rovaniemen
kansalaisop
iston toimin
ajatus
ta Ŷ Opisto
kehittää ja to
teuttaa
vapaatavoit
teista ja amm laadukkaasti
atillista osaa
täydentäviä
mista
kursseja kaik
e
nikäisille
setlementtia
rvojen muka
isesti.
Opiston toim
intaa ohjaav
ŶAsiaka
at arvot:
slähtöisyys,
y
h
te
isöllisyys, lu
ihmiseen ja
ottamus
yksilön oike
uksien kunn
avoimuus.
ioittaminen
,
Hopealusikka kaulakoru
A LKUPUHE
ARVOISAT ROVANIEMELÄISET
Rovaniemen kansalaisopiston 90-vuotisjuhlavuonna 2011 opistossamme
opiskeli lähes 4 000 opiskelijaa. Opetustunteja toteutettiin noin 11 400.
Nyt viisi vuotta myöhemmin opiston 95. toimikautena opiskelijoiden määrä on noin 300 vähemmän, mutta opetustuntien määrä on pienentynyt
lähes 2 000 tunnilla. Maamme hallitus, samaan aikaan kun se pitää osaamista ja ihmisten omaehtoista kouluttautumista entistä tärkeämpänä, on
leikannut rahoitusta kansalaisopistoilta tällä vuosikymmenellä jo useita
kertoja. Viimeisin leikkaus kohdentuu alkavaan kalenterivuoteen tuntimäärien vähentämisenä. Kun Rovaniemen kaupunki on myös vähentänyt
opistomme toiminnan rahoitusta, tarkoittaa se opistomme opetustarjonnan
supistumista.
Opistokentällä olemme erittäin huolestuneita siitä, mitkä vaikutukset näillä
valtion leikkauksilla tulee olemaan kansalaisopistopalvelujen vähentyessä
ja toisaalta kurssimaksujen kohotessa. Mielestämme valtio säästää tässä
väärästä päästä, kun lukuisat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset ovat
osoittaneet kansalaisopistojen tärkeän merkityksen ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä tietojen ja taitojen lähteenä.
Näitä merkityksiä vahvistavat myös opistomme opiskelijoilta vastikään saadut palautteet:
* hieno mahdollisuus saada tutustua kiinnostaviin eri alojen asioihin. Koko
kansalaisopistoperiaate on valtava voimavara suomalaisessa kulttuurissamme. Sitä ei voi koskaan korvata mikään internetin etäopiskelu
* tärkeää harrastusta, uuden oppimista, mielekästä yhdessäoloa, arjen
henkireikä
* eläkkeelle jäädessäni olen nauttinut kansalaisopiston tarjoamista harrastuspalveluista täysin siemauksin. Se on pitänyt ” hengissä” ja virkeänä ja
odotan aina niitä iltoja, jolloin voin pakata laukkuni ja lähteä harrastamaan. Se antaa iloa ja elämää
* erittäin paljon sisältöä elämään ja aivoille työtä!!!
* monipuolisuus kurssien valinnassa, säännöllisyys, ammattitaito kurssien
vetäjillä. Kaikkein parasta on se, että kansalaisopisto on olemassa. Se
on olemassa hienona arjen hyvinvoinnin lisääjänä ja ylläpitäjänä kaikille
tasavertaisesti
* yhteisöllisyyttä ja uusia, mukavia ihmissuhteita
On äärimmäisen tärkeää, että Rovaniemellä säilyvät kansalaisopistopalvelut siinä laajuudessa, että opetustarjonta pystyttäisiin pitämään monipuolisena ja ottamaan huomioon eri-ikäiset kaupunkilaiset. Tämä on tavoitteena
myös Rovaniemen kaupungin hallituksen perustamalla työryhmällä, joka
selvittää alkavan kevään aikana, miten parhaiten ja taloudellisimmin kansalaisopistopalvelut voidaan toteuttaa laajassa kaupungissa.
Opiston juhlavuoden kevään opinto-ohjelma on tuntimäärän ja rahoituksen supistuksista huolimatta pyritty laatimaan monipuolisena ja eri-ikäiset
kaupunkilaiset huomioiden. Toivomme, että opinto-ohjelman sisältö antaa
sinulle uusia mahdollisuuksia toteuttaa luovuuttasi, kehittää taitoja monipuolisesti, mahdollistaa fyysisen kunnon kohottamisen ja ylläpidon sekä
sosiaalisen kanssakäymisen toisten samasta asiasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Toivotamme kaikki rovaniemeläiset sydämellisesti tervetulleiksi
Rovaniemen kansalaisopistoon Rovalan kampusalueelle vapaan sivistystyön opintoihin.
Rakastakaamme oppimista!
Pirkko Vuoti-Vainikka
rehtori
3
S I SÄ LLYSLUETTELO | IN FO
SISÄLTÖ
YHTEYS- YM. TIEDOT ..................................................................
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT ................................................
ALENNUKSET.............................................................................
TYÖNANTAJAN LIIKUNTA- JA KULTTUURIETUUDET.........................
OPETUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT .....................................................
HENKILÖKUNTA, TOIMIPAIKAT ....................................................
IHMINEN JA YHTEISKUNTA ........................................................
Luennot ..................................................................................
Yhteiskunta .............................................................................
Käytännön taidot .....................................................................
Muu koulutus, ruokakurssit ........................................................
LASTEN JA NUORTEN KURSSIT ...................................................
Muskarit .................................................................................
Kuvataide, näyttämötaide .........................................................
Tanssi, liikunta ........................................................................
NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE ........................................................
MUSIIKKI ...................................................................................
TAIDE ........................................................................................
Kuvataide ................................................................................
Posliininmaalaus .......................................................................
Keramiikka, muu taide...............................................................
Kesäkurssit ...............................................................................
KÄDENTAIDOT ..........................................................................
TEKNINEN TYÖ .........................................................................
KIELET .......................................................................................
Kielikurssien valinta .................................................................
Yleisten kielitutkintojen (Yki) taitotasokuvaukset ............................
YKI -kielitutkintopäivät .............................................................
Suomi, englanti ......................................................................
Saksa, ranska, venäjä .............................................................
Espanja ..................................................................................
Italia ......................................................................................
Muut kielet: japani, norja, kiina, portugali, arabia.......................
TIETOTEKNIIKKA ........................................................................
TANSSI .....................................................................................
LIIKUNTA, TERVEYS ....................................................................
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO
4
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
10
11
11
12
14
14
15
15
16
17
18
19
20
22
22
23
23
24
25
26
27
28
28
30
31
Tässä opinto-ohjelmassa ovat kevään uudet kurssit.
Syksyllä alkaneista, koko lukuvuoden kestävistä kursseista
ne, joissa vapaita paikkoja.
4
Osoite
Puhelin
Fax
Kotisivu
Sähköposti
Facebook
Rovala 5, 96100 ROVANIEMI
040 487 3010 toimisto
040 487 3016 rehtori
(016) 312 870
www.rovala.fi/rovaniemen-kansalaisopisto
[email protected]
www.facebook.com/
rovaniemenkansalaisopisto
TOIMISTO AVOINNA
viikot 52 ja 53
4.1.-5.1.2016
7.1.-4.3.2016
14.3.-29.4.2016
2.5.2016 alkaen
1.6.2016 alkaen
suljettu
ma-ti 12.00-16.00
ma-ke 12.00-19.00, to-pe 12.00-16.00
ma-ti 12.00-18.00, ke-pe 12.00-16.00
ma-pe 12.00-16.00
ma-pe 12.00-15.00
LUKUKAUDET JA LOMAT
Kevätlukukausi
07.01.-29.05.2016
Kesälukukausi
30.05.-30.06.2016
Talviloma
07.03.-13.03.2016
Pääsiäisloma
24.03.-28.04.2016
Kuvataidenäyttely
06.04.-28.04.2016
Lapponica-salissa
Juhlatapahtumia ja
vkot 16-17
opiskelijatöiden näyttely
HUOM!
onnu
ät eivät koko
Opintoryhm
n aikana
ttujen lomie
• yllä maini
ä
lkeen
• juhlapyhin
klo 18.00 jä
päivinä
n aattoina
ie
mainittuina
• juhlapyh
alla erikseen
hd
ko
n
ie
• opintoryhm
I L M O I T TA UT UM I NE N | MA KS UT
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
• Ilmoittautuminen kevään kursseille Internetissä ja opistolla
• Kurssin kohdalla maininta, mikäli Internetilmoittautuminen ei ole mahdollista
• Ilmoittautumisen yhteydessä MAKSETAAN KURSSIMAKSU
(+ MAHD. MATERIAALIMAKSU)
5. Maksa kurssimaksut HETI ilmoittautumisjärjestelmässä olevan
pankkipainikkeen kautta pankkisi verkkotunnuksilla, muutoin
ilmoittautumista ei tapahdu. Kurssimaksu (+mahd. materiaalimaksu) maksetaan aina ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkista,
että maksutapahtuma onnistui! Mikäli maksutapahtuma ei onnistunut verkkopankissa, ota välittömästi yhteys opiston toimistoon puh. 040 487 3010.
6. Kursseille ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä vahvistusta ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan yhteyttä pääsääntöisesti tekstiviestillä vain, jos
kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
A) INTERNET-ILMOITTAUTUMINEN
Internet ilmoittautuminen osoitteessa:
www.rovala.fi/rovaniemen-kansalaisopisto tai
https://www.opistopalvelut.fi/rovala.
Kurssimaksu (+mahd. materiaalimaksu) maksetaan heti
ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksutunnuksilla.
Kurssin kohdalla on maininta, mikäli Internet –ilmoittautuminen ei ole
mahdollista (esim. seniorikurssit). Ilmoittautuminen toimistossa myös
mikäli olet oikeutettu s. 6 mainittuihin alennuksiin tai maksuvälineenä
on Tyky-Kuntoseteli, Smartum-seteli, Virikeseteli tai Ticket Mind&Body
–kortti.
B) ILMOITTAUTUMINEN JA
MAKSAMINEN OPISTON
TOIMISTOSSA
• jos sinulla ei ole pankin verkkomaksutunnusta
• jos sinulla ei ole sosiaaliturvatunnusta
• jos kurssin kohdalla erikseen maininta toimistossa
ilmoittautumisesta
• mikäli olet oikeutettu sivulla 6 mainittuihin alennuksiin
• maksuvälineenä on Tyky-Kuntoseteli, Smartum –seteli,
Virikeseteli tai Ticket Mind&Body –kortti
TOIMI NÄIN:
1. Opiston opinto-ohjelmasta tai Internet-sivuilta löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot. Ota esiin pankkisi tunnusluvut. Siirry linkistä Internet
-ilmoittautumiseen tai https://www.opistopalvelut.fi/rovala
2. Valitse kurssi(t) käyttämällä Kurssit painiketta tai Hae kursseja –toimintoa.
Lisää kurssi ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammallekin
kurssille. Jos kurssi on täynnä, halutessasi voit ilmoittautua varalle.
3. Täytä ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat huolellisesti, puhelinnumero on myös tärkeä. Ohjelma vaatii henkilötunnuksen täydellisenä.
Tee ilmoittautuminen AINA OPISKELIJAN TIEDOILLA. Esim. jos ilmoitat lapsesi kurssille, ilmoittautumislomake täytetään lapsen
nimellä ja tiedoilla (myös henkilötunnus). Ellei ilmoittautuminen
onnistu, selaimesi ei salli evästeiden laittamista koneellesi. Korjaa selaimesi
asetuksia sallimaan evästeet.
Ilmoittauduthan ajoissa – siten varmistat
kurssin alkamisen! Ilmoittautua voi
myös opetuksen alettua, mikäli vapaita
opiskelupaikkoja on.
4. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit tarkistaa, mille
kurssille ilmoittauduit.
5
ALE N N UKS ET | TYÖNAN TAJ AN L IIKU N TA- J A KU LT T UUR I E T UUD E T
MIKÄLI OLET OIKEUTETTU
SEURAAVIIN ALENNUKSIIN,
ILMOITTAUTUMINEN ALENNUKSEN
(henkilökohtainen) SAAMISEKSI
VAIN TOIMISTOSSA (jälkikäteen
alennusta ei saa):
Opisto on saanut erillistä setelityyppistä valtionavustusta alla mainittujen kohderyhmien kansalaisopisto-opintoihin. Alennuksen saa yhteen kevään kurssimaksuun, jos henkilö täyttää alla mainitut ehdot:
a) Seniorit (väh. 63-vuotiaat) ja eläkeläiset saavat
25 %:n alennuksen yhdestä seuraavien kurssien kurssimaksusta: Keskiviikkoryhmä naisille, Maalaustaiteen työpaja senioreille, Pitsinnypläys
B, Senioreiden puutyö A ja B, Englantia puhuen ja kuunnellen, Update
your conversation skills, Tietokoneen käytön alkeet senioreille, Tietokoneen käytön kertaus seniorit, Tietokoneen käytön jatkokurssi seniorit,
Itämaista tanssia senioreille, Lavis-lavatanssijumppa senioreille, Seniorijumppa, Tuolijumppa (alennus huomioitu kurssimaksussa), Seniorijooga.
Eläkeläiskortti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
b) Seniorit (väh. 63-vuotiaat) ja eläkeläiset, jotka eivät
ole aikaisemmin osallistuneet Rovaniemen kansalaisopiston kursseille, saavat 25 %:n alennuksen kurssimaksusta. Eläkeläiskortti on
esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
c) Työttömät saavat 25 %:n alennuksen kurssimaksusta. Todiste
työttömyydestä on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
d) Maahanmuuttajat saavat 30 %:n alennuksen kieli- ja tekstiilityökurssin kurssimaksusta.
e) Oppimisvaikeuksia kokevat saavat 30 %:n alennuksen Tanssi liikuttaa –kurssista. Alennus huomioitu kurssimaksussa.
f) Sisaralennus: yhteen kurssiin 20 % toisen lapsen kurssimaksusta
ja yhteen kurssiin 30 % kolmannen lapsen kurssimaksusta (ilmoittautumisen on tapahduttava samalla kertaa). Alennus ei koske musiikin
yksilöopetusryhmiä.
Alle 15 €:n kurssimaksuista ei alennusta!
6
TYÖNANTAJAN TYÖNTEKIJÄLLEEN
ANTAMAT MAKSUVÄLINEET
Rovaniemen kansalaisopisto haluaa tukea kaupunkilaisten kulttuuri- ja
liikuntakunnon aktivointia monin tavoin. Niinpä opistomme kursseja
voi maksaa Tyky-Kuntosetelillä, Smartum setelillä, Virikesetelillä sekä Ticket Mind&Body –kortilla. Ne ovat maksuvälineitä, joita voidaan käyttää (ainoastaan) työnantajan tukeman henkilön
omaehtoisen liikunnan ja/tai kulttuurin maksamiseen. Seteleitä ja
kortilla tehtyjä maksuja ei vaihdeta rahaksi eikä niistä
anneta rahaa takaisin. Niitä voidaan käyttää useampia kerralla
tai ylimenevän osuuden voi maksaa itse rahalla. Ilmoittautuminen
silloin vain toimistossa ja setelit sekä kortti tulee olla mukana ilmoittauduttaessa.
Nämä käyvät opiston tanssi- ja liikuntakursseihin:
A) TYKY-KUNTOSETELI
B) SMARTUM –liikuntaseteli
Nämä käyvät opiston liikunta-, tanssi-, taide-, kädentaito- ja kielikursseihin, eivät ruoka- ja juomakursseihin
eikä tietotekniikka ja yhteiskunnallisten aineiden kursseihin.
A) TYKY-KUNTOSETELI+ –seteli
B) SMARTUM Liikunta- ja kulttuuriseteli (Huom! ei kieliin)
C) VIRIKESETELI
D) TICKET MIND&BODY –kortti
HUOM! Tyky-Kuntoseteleillä, Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteleillä,
Virikeseteleillä tai Ticket Mind&Body –kortilla maksettua kurssimaksua ei voida palauttaa, mikäli kurssin peruuttaminen johtuu asiakkaasta. Mikäli opisto peruu kurssin, opiskelija voi siirtää maksun
johonkin vastaavaan kurssiin.
M A K S UT | O P E T UK S E E N L I I T TYVÄT A S IAT
Maksut
Jokaisessa opintoryhmässä/kurssissa on opintoryhmäkohtainen maksu. Kurssimaksu maksetaan käteisellä, pankki-/luottokortilla, kulttuuri- ja liikuntaseteleillä
tai Internetissä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
HUOM!
Kurssi- ja materiaalimaksut ovat perintäkelpoisia. Niiden maksamattomuudesta huomautetaan vain kerran. Sen jälkeen asia
menee perintätoimiston hoidettavaksi.
• Kurssimaksu on henkilökohtainen, sitä EI voi siirtää
toiselle henkilölle.
• Säilytä kurssimaksutosite!
• Kurssimaksu on perintäkelpoinen.
• Kurssimaksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.
• Maksumuistutuksesta peritään 7 €.
• Jos työnantajasi maksaa kurssimaksun, laskutuspalkkio on 7 €.
olla suoritettuna myös. Alle 15-vuotiaille on pääsääntöisesti omat ryhmät
taide- ja taitoaineissa. Opintoryhmän aloittaminen edellyttää pääsääntöisesti 11-15 opiskelijaa.
Vakuutukset ja korvaukset
Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita. Tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan oma vakuutus. Opiskelija on korvausvelvollinen,
jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita työvälineiden rikkoutumisen,
häviämisen tai opetustilalle vahingon. Opisto ei korvaa posliinin, keramiikan tai lasin poltossa rikkoutuneita töitä.
Opintoneuvonta
Rehtori ja taitoaineiden suunnittelijaopettaja antavat opintoneuvontaa lukukauden aikana. Opiston toimistosta voi tiedustella kaikista opiston toimintaa
ja opetusta koskevista asioista puh. 040 487 3010.
Opiskelumateriaali
Peruutusehdot
KURSSIMAKSU PALAUTETAAN KURSSIMAKSUTOSITETTA VASTAAN, JOS KURSSI EI TOTEUDU.
Mikäli kurssi on maksettu TYKY -Kuntosetelillä, Smartum -setelillä, Virikesetelillä tai Ticket Mind&Body -kortilla maksun
voi siirtää vastaavaan kurssiin.
Jos perut kurssille tulosi ja ryhmän/kurssin alkamiseen on
• yli kolme viikkoa aikaa, kurssimaksu palautetaan
• aikaa vähemmän kuin kolme viikkoa, palautetaan puolet kurssimaksusta
• aikaa vähemmän kuin kaksi viikkoa, kurssimaksua ei palauteta lainkaan
• kurssimaksujen palauttamisesta peritään toimistokuluja 5,00 €
• mikäli kurssi on maksettu TYKY-Kuntosetelillä, Smartum –setelillä,
Virikesetelillä tai Ticket Mind&Body –kortilla maksua ei voida palauttaa
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi kurssin alkuvaiheessa terveydellisistä syistä (edellytetään lääkärin todistusta), kurssista veloitetaan ennen
perumista pidetyt kerrat ja toimistomaksu 5 €. Mikäli kurssin tuntimäärästä
yli puolet on jo pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan. TYKY –Kuntoseteleillä, Smartum –seteleillä, Virikeseteleillä tai Ticket Mind&Body –kortilla
maksettua maksua ei voida palauttaa.
Kurssimaksujen palautuspyynnöt on tehtävä saman lukukauden
aikana. HUOM! Kurssilta poisjääminen ei ole peruuttaminen.
Opiskeluoikeus
Opistossa voivat opiskella kaikki opiston tarjoamista kursseista kiinnostuneet asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Valitun kurssin kurssimaksun tulee
Opiskelijat hankkivat itse oppikirjansa, nuottinsa ja muun henkilökohtaisen
opiskelumateriaalin. Posliini-, lasi- ja keramiikkaryhmissä poltetaan vain
kurssilla valmistetut työt.
Tiedotus
Opiston toiminnasta, opintoryhmistä/kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista
muutoksista, luennoista ja uusista kursseista tiedotetaan Lapin Kansan
kansalaisopistopalstalla, Uusi Rovaniemi -lehdessä, opiston kotisivuilla www.
rovala.fi ja opiston ilmoitustauluilla. Opiston tapahtumista ym. kerrotaan myös
opiston Facebook-sivuilla, www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto.
Jos kurssi ei toteudu tai kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia – siitä ilmoitamme
henkilökohtaisesti kurssimaksun maksaneille pääasiassa tekstiviestillä.
Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoittautumisen yhteydessä laitatte puhelinnumeron, josta parhaiten tavoittaa. Kurssin alkamisesta
emme erikseen ilmoita. Myös voimassa oleva sähköpostiosoite on tarpeellinen opistolle mm. markkinoinnin (uudet kurssit), kyselyjen ym. vuoksi.
Opiskelijarekisteri
Opisto ylläpitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen ja tilastoinnin vuoksi.
Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Todistukset
Säännöllisesti (läsnä 3/4 opetustunneista) opetukseen osallistuneet saavat
pyynnöstä todistuksen opinnoistaan (5 €). Jos opiskelusta on yli vuosi, todistuksesta peritään 9,50 €. Todistusmaksu maksetaan todistusta tilattaessa
(sisältää postimaksun).
7
M YYN T IPALVELUKOULUT U S | H E N KIL Ö KU N TA | T O IM I PA I K AT | J O H T O K UNTA
Myyntipalvelukoulutusta
Toimipaikat
Rovaniemen kansalaisopisto räätälöi koulutusta myös maksullisena palvelutoimintana yhdistyksille, yrityksille, hallintokunnille, liikelaitoksille, oppilaitoksille ja muille yhteisöille tilaajan toivomusten mukaan. Lisätietoja saa
rehtori Pirkko Vuoti-Vainikalta puh. 040 487 3016.
(tässä opinto-ohjelmassa mainittujen kurssien)
Opistotalo
Rovala 5
Opistotalo/kutomo
opistotalon vieressä oleva puutalo
Jokkakulma (opistotaloa vastapäätä)
Rovala 5
Astanga-jooga Lappi ry
Varastotie 2, 2. krs
Fermaatti
Etelärinne 41
Jokkakallio
Teerikatu 17 B
Lapin ammattiopisto
Jokiväylä 9
Puutyötila
Hallitie 23
Pöykkölän päiväkoti
Muonakuja 3
Rantavitikan peruskoulu
Yliopiston katu 6
Steinerkoulu
Keltakangas 1
Terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
Porokatu 35
Vaaranlammen päiväkoti
Koulukuja 2
Päätoiminen henkilökunta
Rehtori
Pirkko Vuoti-Vainikka
puh. 040 487 3016
[email protected]
Taitoaineiden
Jouni Ylijääskö
suunnittelijaopettaja [email protected]
puh. 040 487 3018
Koulutussuunnittelija Jana Alaiso
[email protected]
puh. 040 352 6542
Toimisto puh. 040 487 3010
Opiston johtokunta:
(katso toimiston aukioloajat s. 4)
Maarit Airaksinen, Pertti Hartikainen, Markku Härkönen, Simo Koskinen,
Hilkka Kotila-Martti, Olli Lipponen, Iiris Satamo, Eeva Ylihurula (vpj.) ja
Mauri Ylä-Kotola (pj.). Varajäsenet: Jouni Ylijääskö, Risto Ruokamo ja Kirsi
Suoheimo.
Toimistosihteerit
Leena Ollila-Alanko
Helena Säkkinen
Mirja Tikkanen
Tuula Kutila
Sähköpostiosoite: [email protected]
puh. 040 487 3011
puh. 040 487 3014
puh. 040 487 3012
puh. 040 487 3019
Onnistuminen on asenne.
Se on avoimuutta uusille ideoille,
halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia,
halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.
- BJ Gallagher
www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto
8
IH MIN E N J A Y H T E ISKU N TA / L UE NNO T / Y H T E I S K UNTA / K ÄYTÄ NNÖ N TA I D O T / M UU KO ULUTUS
IHMINEN JA YHTEISKUNTA
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542.
Luennot
130102 KEKKONEN JA NAISET
Opistotalo • ke 13.00-14.30
10.2.2016 • Timo Soikkanen • 6 € • max 70
Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluento. Yleisön pyynnöstä ohjelmassamme! Professori Soikkanen on vastikään ”pakkosiirretty eläkkeelle”
Turun yliopistosta, jossa hän sai Vuoden luennoitsija -tunnustuksen peräti
neljästi. Ilm. 4.2.2016 mennessä.
130103 MANNERHEIM JA NAISET
Opistotalo • ke 13.00-14.30
17.2.2016 • Timo Soikkanen • 6 € • max 70
Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluento. Yleisön pyynnöstä ohjelmassamme! Professori Soikkanen on vastikään ”pakkosiirretty eläkkeelle”
Turun yliopistosta, jossa hän sai Vuoden luennoitsija -tunnustuksen peräti
neljästi. Ilm. 11.2.2016 mennessä.
130203 KEHITYSPROJEKTEJA JA PAKKOSIIRTOJA
ETELÄ-AASIASSA
Opistotalo • to 18.00-19.30
25.2.2016 • Tiina Seppälä • 5 € • max 70
Naisten asemasta ja toimijuudesta Intian, Nepalin ja Bangladeshin slummeissa. Ilm. 20.2.2016 mennessä.
Yhteiskunta
320202 KESKIVIIKKORYHMÄ NAISILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 14.00-15.30
20.1.–13.4.2016 • Raija Kivilahti • 20 t • 43 € • max 20
Tavoitteena aktivoida kotona asuvia naisia kansalaisopiston toimintaan,
antaa virikkeitä ja tietoa arkipäivään. Keskustellaan ajankohtaisista asioista, tutustutaan kulttuurin, liikunnan ja arkipäivän asioihin sekä tehdään
vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin. Yhteensä on 10 kokoontumista tammihuhtikuun aikana. Kokoontumisviikoista sovitaan tarkemmin ryhmässä. Ilm.
toimistossa 18.1.2016 mennessä.
Käytännön taidot
320104 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS
Opistotalo • la-su 10.00-17.15
2.4.–10.4.2016 • Pentti Puuronen • 32 t • 84 € • max 20
18 vuotta täyttäneille. Järjestyksenvalvojan tehtäviin liittyvä lainsäädäntö
(laki järjestyksenvalvojista, kokoontumislaki, säännökset hätävarjelusta) ja
ohjeistus (oikeudet, velvollisuudet), järjestyksenvalvojana toimiminen ja voimakeinojen käyttö sekä hätäensiapu. Tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat
järjestyksenvalvojina seurojen järjestämissä tapahtumissa, kesätapahtumissa,
ravintoloiden vahtimestareille, tarjoilijoille jne. Ilm. 29.3.2016 mennessä.
320105 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS
Opistotalo • la 9.00-16.00
6.2.2016 • Pentti Puuronen • 8 t • 35 € • max 20
Henkilöille, jotka ovat suorittaneet järjestyksenvalvojan peruskurssin, mutta
joilla kortti on vanhentumassa. Kortin uusiminen tulee tehdä joko 6 kk ennen
kortin viimeistä voimassaolopäivää tai kortin viimeisestä voimassaolopäivästä lukien 6 kk eteenpäin aikana. Mikäli kertauskoulutusta ei suorita 6
kk:n kuluessa kortin voimassaolon päättymisestä, joutuu käymään koko JV:n
peruskoulutuksen uudestaan. Ilm. 2.2.2016 mennessä.
719801 METSÄSTÄJÄTUTKINTOON VALMENTAVA KURSSI
Opistotalo • to-pe 18.00-20.30
28.1.–5.2.2016 • Matti Ylijääskö • 12 t • 33 € • max 80
Valmennus metsästäjätutkinnon suorittamiseen. Oppikirja: Metsästäjän opas.
Tentit: 11.2. ja 12.2. klo 18.00-20.30. HUOM! Metsästäjän opaspaketti n.
35 € (voi ostaa kurssipaikalta). Tenttimaksu 20 €, käteismaksu. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu. Ilm. 22.1.2016 mennessä.
Muu koulutus
710301 IKEBANA - JAPANILAINEN KUKKIENASETTELUTAIDE
Opistotalo • pe 17.00-19.30, la 10.00-16.00
18.3.–19.3.2016 • Paula Nikka • 10 t • max 10
Kurssim. 25 €, materiaalim. 10 €
Tehdään harjoituksia perustuen japanilaiseen kukkien asetteluun. Lähinnä
pääsiäisteemaan sopivia. Sopii myös vasta-alkajalle. Ota mukaasi pienet
sakset kukkien leikkaamiseen, keraamisia astioita (katso netistä ikebana
kuvahaku). Kenza eli kukkapiikki, jos on. Muut tarvikkeet ja kukat tulevat
opettajalta. Kurssin vetäjänä: Paula Nikka, ogetsubranchnederland jäsen/
oppilas, harrastanut ikebanaa 14 vuotta. Ilm. 11.3.2016 mennessä.
999903 BRIDGEKURSSI
Opistotalo • to 18.00-20.00
4.2.–14.4.2016 • Heikki Ala-Louko • 24 t • 50 € • max 16
Opi kiinnostava ja jännittävä, maailman suosituin korttipeli bridge. Se on
hyvin sosiaalinen ja edullinen harrastus. Bridge on kaikenikäisten peli; koululaisista eläkeläisiin. Sitä voi harrastaa niin seurustelu- kuin kilpailumielessä. Uusien tutkimusten mukaan bridge virkistää aivotoimintoja ja pelatessa
yhteistyö- ja keskittymiskyky paranevat. Ilm. 29.1.2016 mennessä.
9
I HM I N E N JA YHTEIS KU N TA / MU U KO U L U T U S / RU O K A K UR S S I T | L A P S E T J A NUO R E T / M US I I K K I
999904 SUKSIEN VOITELUKURSSI
Hallitie 23 • su 14.00-17.15
21.2.2016 • Heikki Piirainen • 4 t • 10 € • max 16
Perehdytään hiihdon välinehuoltoon, voitelu välineistöön ja suksien voiteluun.
Sopii erityisesti kuntohiihtäjille. Ei omia suksia mukaan. Ilm. 11.2.2016 mennessä.
999905 RETKEILYN PERUSTEET
Opistotalo • ti 17.30-20.00
15.3.-19.4.2016, vaellus 4.–5.6.2016 • Hannu Puhalainen, luennoitsijat
30 t • 59 €/henkilö • max 16
Perehdytään retkeilyn ja vaeltamisen osa-alueisiin. Sisältö mm. jokamiehen
oikeudet, luonnossa liikkuminen ja suunnistaminen, ensiaputaidot, vakuutukset, retkeilyvarusteet ja vaatetus, retkiruokailu sekä retken/vaeltamisen suunnittelu. Kurssin päätteeksi suoritetaan pienimuotoinen harjoitteluvaellus 4.5.6.2016 luonnossa. Vaeltamisesta ja retkeilystä kiinnostuneet henkilöt (yli
16-vuotiaat) tai aikuisen mukana (yli 12-vuotiaat). Ilm. 3.3.2016 mennessä.
999906 MEHILÄISHOIDON PERUSTEET
Opistotalo • to 18.00-20.30
17.3.-19.5.2016 • Hannu Peltokangas • 30 t • 59 € • max 15
Kurssilla saat perustietoa mehiläisistä, eri vuodenaikojen mukaisista tehtävistä sekä sadon korjuusta ja hunajankäsittelystä. Perehdytään mm. mehiläishoidossa käytettäviin varusteisiin ja kalustoon. Käydään kolme kertaa
pesillä kesän ja hunajasadon mukaan. Ilm. 14.3.2016 mennessä.
Ruokakurssit
810207 GLUTEENITONTA LEIVONTAA
Opistotalo • ke 17.00-20.00
3.2.2016 • Satu Urasto • 4 t • 13 € • max 10
Opetellaan karjalanpiirakan teko ja valmistetaan puolukkalimppu. Valmistettavat tuotteet ovat gluteenittomia, maidottomia, munattomia ja sopivat myös vegaaneille. Raaka-ainemaksu 8 € maksetaan opettajalle. Ilm.
27.1.2016 mennessä.
810208 JAPANILAINEN RUOKA - SHOGAYAKI
Opistotalo • ke 17.00-20.00
17.2.2016 • Rerion Huhta • 4 t • 13 € • max 10
Shogayaki tarkoittaa paistettua porsaan pihviä inkiväärikastikkeella. Se on
suosittu japanilainen ruoka, jota valmistetaan inkiväärikastikkeella marinoidusta porsaanlihasta. Ruokaa on helppo ja nopea valmistaa, siksi se on japanilaisissa perheissä suosittu ruoka. Jälkiruoaksi valmistetaan sitruuna-inkivääri
vanukasta. Raaka-ainemaksu 5 € maksetaan opettajalle. Ota pakasterasioita
ja oma essu mukaan. Opetus suomen kielellä. Ilm. 10.2.2016 mennessä.
10
810209 KASVISRUOKAA
Opistotalo • la 12.00-15.45
27.2.2016 • Päivi Ranta • 5 t • 17 € • max 10
Kasvisruoan valmistuksen perusteita. Valmistetaan maittavaa kasvisruokaa
monipuolisesti unohtamatta jälkiruokaa. Kiinnitetään erityistä huomiota kasviproteiinilähteisiin. Kaikki ruuat valmistetaan myös ilman maitoa ja kananmunia. Kurssilaiset saavat reseptit mukaansa. Mukaan oma essu ja pakasterasioita. Ilmoita mahdolliset allergiasi etukäteen. Sopii kaikille kasvisruuasta
kiinnostuneille ja vegaaneille. Raaka-ainemaksu n. 9 € maksetaan opettajalle. Ilm. 20.2.2016 mennessä.
810210 KIINALAINEN RUOKA - SHIZITOU
Opistotalo • ke 17.00-20.00
16.3.2016 • Rerion Huhta • 4 t • 13 € • max 10
Shizitou haudutetut lihapullat on perinteinen ja suosittu kiinalainen ruoka.
Shizitou tarkoittaa onnea, siksi Kiinassa syödään sitä myös juhlissa. Raakaaineena käytetään samoja aineita kuin suomalaisissa lihapullissa, mutta erilaisia mausteita ja eri ruoanlaittomenetelmiä, joka tekee ruoasta eri makuisen ja eri näköisen. Jälkiruoaksi valmistetaan juustokakku-tyylinen bataatti
vanukas. Raaka-ainemaksu 5 € maksetaan opettajalle. Ota pakasterasioita
ja oma essu mukaan. Opetus suomen kielellä. Ilm. 10.3.2016 mennessä.
810211 VILLIYRTTEJÄ JA KASVISRUOKAA
Opistotalo • la 11.00-18.00
4.6.2016 • Päivi Ranta • 9 t • 20 € • max 10
Käydään keräämässä ja tunnistamassa luonnossa villiyrttejä ja valmistetaan
niistä maittavaa kasvisruokaa (munatonta ja maidotonta). Opit myös yrttien
jatkokäsittelyä ja säilöntää, sekä vinkkejä yrttien monipuoliseen käyttöön.
Raaka-ainemaksu 8-9 € maksetaan opettajalle. Ilmoita mahdolliset allergiasi
etukäteen opiston toimistoon. Ota mukaan paperipussi tai kori, pakasterasioita ja oma essu, sekä sään mukainen vaatetus. Ilm. 30.5.2016 mennessä.
LAPSET JA NUORET
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542 (musiikki,
näyttämötaide, tanssi, liikunta), taideaineiden opettaja Mari Mulari puh.
050 365 0256 (kuvataideryhmät), suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö
puh. 040 487 3018 (muut)
Musiikki
Muskariryhmissä päätavoitteena on tutustuttaa lapsi musiikin maailmaan, herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan ja luoda pohjaa musiikillisten perusteiden myöhemmälle kognitiiviselle oppimiselle.
L A P S E T J A NUO R E T / M US I I K K I / KUVATA ID E
110147 MUSKARIRYHMÄ (7-14 kk)
Jokkakulma • ti 11.15-11.45
19.1.–12.4.2016 • Erja Mesimäki • 8 t • 27,50 € • max 10
Vauvat tutustuvat vanhempien kanssa musiikin maailmaan. Lauletaan hellittelylauluja, harjoitellaan motorisia valmiuksia musiikin siivellä ja muistellaan äidin ja mummojen laulamia lauluja. Liikutaan, leikitään, loruillaan ja
kuunnellaan musiikkia. Samalla opitaan leikin ja laulun kautta myös kokonaisvaltaisesti kokien musiikin perusteita. Ilm. lapsen tiedoilla 15.1.2016
mennessä.
110148 MUSKARIRYHMÄ (1-2 v)
Jokkakulma • ti 9.30-10.00
19.1.–12.4.2016 • Erja Mesimäki • 8 t • 27,50 € • max 10
Muskariryhmä 1-2-vuotiaat on jatkoa 2014 syntyneiden ryhmälle. Tutustutaan yhdessä vanhempien kanssa musiikin monipuoliseen maailmaan ja toisiin ryhmän jäseniin. Kartutetaan laulu- ja loruvarastoa, liikutaan, leikitään,
havainnoidaan musiikkia moniaistisesti ja soitetaan yhdessä toisten kanssa.
Leikinomaisen toiminnan avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä
ja samalla opitaan musiikin perusteita. Ilm. lapsen tiedoilla 15.1.2016
mennessä.
110149 MUSKARIRYHMÄ (2-3 v)
Jokkakulma • ti 10.15-11.00
19.1.–12.4.2016 • Erja Mesimäki • 12 t • 30,50 € • max 10
Muskariryhmä 2-3-vuotiaat on jatkoa 2013 syntyneiden ryhmälle. Tutustutaan yhdessä vanhempien kanssa musiikin monipuoliseen maailmaan ja toisiin ryhmän jäseniin. Kartutetaan laulu- ja loruvarastoa, liikutaan, leikitään,
havainnoidaan musiikkia moniaistisesti ja soitetaan yhdessä toisten kanssa.
Leikinomaisen toiminnan avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä
ja samalla opitaan musiikin perusteita. Ilm. lapsen tiedoilla 15.1.2016
mennessä.
Kuvataide
Lasten kuvataide -ryhmien opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen
kykyä ilmaista itseä kuvallisesti sekä tulkita ja arvioida kuvaa. Ryhmissä
harjoitetaan kuvan ja kolmiulotteisen tekemisen erilaisia tekniikoita sekä
tutustutaan kuvataiteen ilmiöihin ja käsitteistöön. Tutkivan asenteen säilyttäminen on tärkeässä osassa.
110337 NAPEROTAIDE (4-6 v)
Opistotalo • ti 16.00-17.30
2.2.–12.4.2016 • Mari Mulari ja Saara Sarparanta • 20 t • max 8
Kurssim. 53 €, materiaalim. 8 €
Naperotaide on kuvalliseen ilmaisuun keskittyvää leikinomaista taidetoimin-
taa. Moniaistisen ja monitaiteisen työskentelyn kautta tutustutaan kuvataiteen erilaisiin menetelmiin ja toteutetaan upeita teoksia! Mukaan essu ja
sisätossut! Ilm. 25.1.2016 mennessä.
110338 LASTEN KUVATAIDE I (7-9 v)
Opistotalo • ma 16.00-17.30
1.2.–18.4.2016 • Mari Mulari ja Saara Sarparanta • 20 t • max 12
Kurssim. 41 €, materiaalim. 16 €
Piirrämme, maalaamme, muovaamme ja rakennamme. Kurssin sisältöä pyritään rakentamaan lasten toiveiden mukaan. Tervetuloa mukaan innostavan ja mielikuvitusrikkaan harrastuksen pariin! Lisätietoja opettajalta puh.
050 365 0256 Ilm. 25.1.2016 mennessä.
110339 LAPSEN JA AIKUISEN TAIDETYÖPAJA
Opistotalo • la 10.00-12.30
9.4., 23.4., 7.5. ja 14.5.2016 • Mari Mulari • 12 t • max 14
Kurssim. 25 €/henkilö, materiaalim. 13 €/henkilö
N. 7-12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Neljän kokoontumisen aikana
toteutetaan teoksia maalaten, painaen sekä muotoillen. Mukaan voi tulla
konkareina tai ilman kummankaan aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä. Ihanaa yhdessä tekemistä molemmille! Lisätietoja opettajalta puh.
050 365 0256. HUOM! Kurssimaksu/materiaalimaksu ja ilmoittautuminen
sekä aikuiselta että lapselta. Ilm. 4.4.2016 mennessä.
110340 KERAMIIKKAA LAPSILLE I (7-12 v)
Opistotalo • to 16.00-17.30
14.1.–17.3.2016 • Janika Takalo • 18 t
Kurssim. 47 €, materiaalim. 15 € • max 10
Peruskurssi. Tutustutaan keramiikan valmistukseen ja materiaaleihin. Kehitetään omaa luovuutta ja ilmaisuvoimaa. Alussa tehdään opettajan laatimia
harjoitustöitä, jonka jälkeen tehdä omien mieltymysten mukaan käsin rakentamalla esineitä savesta. Harjoitellaan lasittamista. Töiden poltot sisältyvät
hintaan. Soveltuu aloittelijoille. Mukaan essu. Lisätietoja opettajalta puh.
040 776 0047. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
110341 KERAMIIKKAA LAPSILLE II (7-12 V)
Opistotalo • 23.3.2016 ke 16.00-17.30
31.3.–26.5.2016 • to 16.00-17.30 • Janika Takalo • 18 t • max 10
Kurssim. 47 €, materiaalim. 17 €
Jatkokurssi. Tutustutaan syvemmin keramiikan valmistukseen ja materiaaleihin. Kehitetään omaa luovuutta ja ilmaisuvoimaa. Tehdään omien mieltymysten mukaan käsin rakentamalla esineitä savesta ja harjoitellaan dreijaamista. Työt lasitetaan ja poltetaan. Soveltuu keramiikkaa harrastaneille
tai Keramiikkaa lapsille -peruskurssin käyneille. Essu mukaan. Lisätietoja
opettajalta puh. 040 776 0047. Ilm. 17.3.2016 mennessä.
11
LA PSE T JA NUORET / K U VATAIDE / N ÄY T TÄMÖ TAIDE / TA NS S I J A L I I K UNTA
110342 LAPSEN JA AIKUISEN SAVIPAJA
Opistotalo • la 12.00-16.15
21.5.2016 • Päivi Ranta • 5 t • max 14
Kurssim. 13 €/henkilö, materiaalim. 6 €/henkilö
Yli 6-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Tehdään persoonallinen asunto
lemmikin nukkumapaikaksi, piilopaikaksi tai leikkipaikaksi akvaarioon,
terraarioon tai jyrsijän häkkiin. Valmistus käsin rakentaen värillisestä (ruskeasta, mustasta, punaisesta tai harmaasta) savesta ilman lasitusta. Olette
itse lemmikkienne parhaita asiantuntijoita ja tiedätte, mitä ne tarvitsevat
viihtyäkseen ja voidakseen hyvin. Ottakaa tarpeelliset mitat etukäteen. Voitte myös piirtää paperille suunnitelman ja tuoda sen mukananne kurssille.
Töiden poltot sisältyvät kurssimaksuun ja tarvittavia materiaaleja voi ostaa
kurssipaikalta. Oma essu mukaan. HUOM! Kurssimaksu ja ilmoittautuminen
sekä aikuiselta että lapselta. Ilm. 16.5.2016 mennessä.
110343 SARJAKUVAKURSSI
Opistotalo • to 15.30-17.25
11.2.–14.4.2016 • Iiris Tuisku • 20 t • 41 € • max 12
Tarkoitettu 10-16-vuotiaille sarjakuvanteosta kiinnostuneille nuorille. Käydään läpi sarjakuvailmaisun perustekniikoita ja opitaan tekemään omia
sarjakuvia ja hahmoja. Aloittelijoille, mutta myös pitemmälle ehtineille. Tarvitset seuraavia välineitä: A3-paperia, lyijykynä, musta tussi, puuvärit. Ilm.
4.2.2016 mennessä.
Näyttämötaide
Teatteriryhmissä pääpaino on ilmaisu- ja teatteritaitojen sekä improvisaatiokyvyn kehittämisen lisäksi kiinnostuksen herättäminen teatteritaidetta
kohtaan.
110206 LASTEN TEATTERI PUMPUTUM
Jokkakulma • ti 16.15-17.45
19.1.–19.4.2016 • Anne Niskala • 26 t • 70 € • max 16
8-13-vuotiaille. Pelejä, leikkejä, mielikuvitusseikkailuja ja liikkumisen riemua
yhdessä oman teatteriryhmän kanssa! Opitaan teatterin tekemistä ja ilmaisun taitoja ja rohkeutta sekä tähdätään valmistamaan pieni kevät-esitys lasten omien ideoiden ja kekseliäisyyden siivittämänä. Osallistumiseen riittää
leikkisä mieli. Ennakkotaitoja ei tarvita. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110207 NUORISOTEATTERI
Jokkakulma • ti 17.50-19.50
19.1.–3.5.2016 • Anne Niskala • 40 t • 96 € • max 16
14-18-vuotiaille. Opitaan teatterin tekemisen, esiintymisen ja näyttelijäntyön
perusteita leikkisin ryhmälähtöisin menetelmin. Jokainen valitsee ohjaajan
opastamana yhdessä valittuun aiheeseen sopivan tekstin pätkän, jota har-
12
joitellaan ryhmässä. Opitaan tekstin jäsentämistä, rooli-analyysiä ja roolihenkilön luomista sekä improvisaatiota, puhe- ja liikeilmaisua, kontaktia
ja rentoutumista. Kurssin lopuksi mahdollisuus pienen kokoavan esityksen
kasaamiseen. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
Tanssi ja liikunta
Tanssi- ja liikuntaryhmissä tavoitteena on koordinointi- ja keskittymiskyvyn, liikunnallisen ilmaisun ja ryhmätaitojen kehittäminen. Tavoitteena on
myös saada lapset ja nuoret harrastamaan aktiivisesti tanssia ja liikuntaa.
Alla olevat tanssiryhmät, joissa vapaita paikkoja ovat syksyllä alkaneita ja toteutetaan yhteistyössä Lapin Tanssiopiston kanssa. Uudet
opiskelijat tervetuloa mukaan!
110503 LASTEN TANSSI 4-5-VUOTIAAT
Vaaranlammen päiväkoti • ti 13.30-14.15
26.1.–3.5.2016 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 16
110506 LASTEN TANSSI ESKARIT A
Vaaranlammen päiväkoti • ti 12.45-13.30
26.1.–3.5.2016 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 15
110507 LASTEN TANSSI ESKARIT B
Rantavitikan peruskoulu • to 12.15-13.00
28.1.–12.5.2016 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 15
110508 LUOVAA TANSSILIIKUNTAA
1.-2. -LUOKKALAISET
Rantavitikan peruskoulu • to 14.15-15.00
28.1.–12.5.2016 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 15
110526 VAUVATANSSI
Jokkakulma • ke 10.00-11.00
20.1.–30.3.2016 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 35,50 € • max 12
Vuorovaikutuksellinen ja läheinen äidin ja vauvan (alle 1-v) tanssihetki. Tanssin, musiikin ja läheisyyden kautta tuetaan lapsen varhaista kehitystä. Se
toimii hyvänä liikuntamuotona äidille. Tarkoitettu äidille ja pienokaiselle,
joka osaa jo kannatella päätään (n. 3 kk). Tanssitaan helpoin askelsarjoin,
lorutellaan ja lauletaan. Välillä saatetaan tehdä lihaskuntoakin. Ota vauvalle mukaan alusta, minkä päällä vauva voi halutessaan makoilla ja seurata
tuntia lattialta. HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen
tiedoilla 18.1.2016 mennessä.
L A P S E T J A NUO R E T / TA NS S I J A LIIKUNTA
110527 TAAPEROTANSSI (1-2 v)
Jokkakulma • ke 11.10-12.10
20.1.–30.3.2016 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 35,50 € • max 10
Lapsen ja aikuisen yhteinen tanssituokio, joka perustuu luovaan tanssiin
ja tanssileikkeihin. Leikinomaisilla tansseilla, musiikilla ja loruilla tuetaan
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, perusliikuntataitojen harjoittamista ja
tutustutaan tanssin eri elementteihin. Monipuolista liikkumista välineiden innoittamana. Aikuiselle taaperotanssi tuo samalla hyvää liikuntaa. HUOM!
Kurssimaksulla yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 18.1.2016 mennessä.
110528 TAAPEROTANSSI (2-3 v)
Opistotalo • ti 11.10-12.10
19.1.–29.3.2016 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 35,50 € • max 10
Sisältö kuten Taaperotanssi (1-2 v). HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja
aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 15.1.2016 mennessä.
110529 TANSSIVARPAAT (5-6 v)
Jokkakulma • to 16.20-17.20
21.1.–7.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 35,50 € • max 10
Vauhdikas ja rytmikäs tanssileikkiryhmä, jossa tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus tanssiin ja ilmaisuun. Tanssin eri elementteihin tutustutaan
leikinomaisin keinoin sekä luovan tanssin kautta. Tunneilla tehdään myös
tanssi-koreografiaa. Tanssin ja liikkumisen iloa! Ilm. 19.1.2016 mennessä.
110530 JUST DANCE (7-9 v)
Opistotalo • ti 16.10-17.10
19.1.–5.4.2016 • Milla Lassila • 14,5 t • 37,50 € • max 25
Tehdään lasten ikätaso huomioon ottaen alkulämmittelyt, helppoja teknillisiä
ja akrobaattisia harjoituksia, koreografiaa sekä kevyitä venyttelyitä tai rentoutusharjoituksia. Myös improvisaatio on osana tuntia. Kehittää motoriikan
lisäksi tanssillisuutta, luovuutta, sosiaalisia taitoja sekä lisää lapsen rohkeutta. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110531 SHOWTANSSI (10-13 v)
Jokkakulma • ke 16.15-17.15
20.1.–13.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 40,50 € • max 18
Tunnit koostuvat lämmittelystä, tekniikkaharjoituksista ja monipuolisista tanssisarjoista. Showtanssissa voi yhdistyä mitkä tahansa tanssin lajit ja tekniikat. Tanssikoreografiat voivat sisältää aineksia mm. jazz-, nyky-, afro-,
street-, itämaisesta- ja latinalaisesta tanssista. Tunneilla pääpaino on esittävissä tanssisarjoissa, ilmaisussa ja tanssin ilossa. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
110532 GO AND SHOW (YLI 13 v)
Opistotalo • pe 15.50-16.50
22.1.–15.4.2016 • Milla Lassila • 14,5 t • 37,50 € • max 18
Vauhdikkailla tunneilla kokeillaan monipuolisen showtanssin eri tyylejä kuten jazzia, nykytanssia ja hip hopia. Tehdään alkulämmittelyt, lihaskuntoa,
tekniikkaa, helppoa akrobatiaa, koreografiaa sekä venytellään. Teknillisiä
taitoja, tanssillisuutta, lihaskuntoa sekä esiintymistaitoja kehittävä tunti soveltuu niin aloittelijalle kuin vähän kokeneemmallekin tanssin ystävälle. Ilm.
20.1.2016 mennessä.
830122 ÄITIVAUVAJUMPPA
Opistotalo • ti 10.00-11.00
19.1.–29.3.2016 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 35,50 € • max 12
Aikuisen ja lapsen (3 kk-alle 1 v) yhteinen iloinen liikuntatuokio. Aikuiselle
se on reipas ja tehokas liikuntamuoto, jossa vauva toimii jumpatessa hyvänä lisäpainona. Tunneilla edetään oman kunnon mukaan ja lapsen ehdoilla
rennossa ilmapiirissä. Koko kehoa vahvistavien ja huoltavien liikkeiden lisäksi lorutellaan ja hassutellaan. Vauvalle voi ottaa mukaan oman alustan,
esim. peiton, minkä päällä hän voi köllötellä. HUOM! Kurssimaksulla yksi
lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 15.1.2016 mennessä.
830123 TAAPEROJUMPPA (2 v)
Opistotalo • ma 15.30-16.15
18.1.–4.4.2016 • Jolene Kokkonen • 10 t • 29,50 € • max 10
Musiikkiliikuntaa, loruja, leikkejä taaperoikäisille yhdessä aikuisen kanssa. HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla
14.1.2016 mennessä.
830124 KIVAN KASVUN PAIKKA I
Opistotalo • to 16.05-16.50
21.1.–7.4.2016 • Jolene Kokkonen • 10 t • 31 € • max 10
HUOM! Tarkoitettu 3-4-vuotiaille. Monipuolista perusmotoriikan harjoittamista sekä yhdessä toimimisen opettelua leikin avulla. Leikin lisäksi
ryhmän toiminta painottuu musiikkiliikuntaan, temppuiluun sekä erilaisiin
välineisiin (pallot, keilat, puolapuut jne.) tutustumiseen. Hauskaa yhdessäoloa ja liikunnan riemua. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
830125 KIVAN KASVUN PAIKKA II
Opistotalo • to 16.55-17.40
21.1.–7.4.2016 • Jolene Kokkonen • 10 t • 31 € • max 10
HUOM! Tarkoitettu 5-6-vuotiaille. Leikin kautta oppimista, ryhmässä
toimimista, koululiikuntaan liukumista. Hauskaa yhdessäolon opettelua. Tavoitteena on monipuolisen motoriikan kehittyminen sekä lapsen luonnollisen
liikkumishalun tukeminen. Yhtenä painopistealueena pelit ja leikit. Mukana
myös musiikki ja erilaiset välineet. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
13
N ÄYT TÄMÖ- JA S ANATA IDE | MU SIIKKI
NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542.
110208 KLOVNERIA
Jokkakulma • pe 17.00-20.15, la 10.00-13.15
15.1.-16.1. ja 12.-13.2.2016 • Anne Niskala • 16 t • 51 € • max 12
Näyttelijän/ohjaajan vetämällä kurssilla tutkaillaan kaikille soveltuvin
käytännön harjoituksin monenkirjavia klovnihahmoja, ja niiden rakentamista. Tehdään yllätyksellinen matka erilaisten klovnien usein hämmentävään
ja hupaisaan ajatus- ja kokemusmaailmaan. Etsiskellään itsessämme
piileskeleviä klovneja ja houkutellaan niitä hellästi esille yhdessä ryhmänä
työskennellen. Ei vaadi aiempaa osaamista. Ikäsuositus 15 vuotta. Ilm.
12.1.2016 mennessä.
110605 LUOVA KIRJOITTAMINEN
Opistotalo • ti 18.00-19.30
19.1.–29.3.2016 • Kati Kanto • 20 t • 47,50 € • max 15
Jatketaan omia kirjoitusprojekteja sekä luodaan uusia tekstejä erilaisten
harjoituksien avulla. Tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua yhä rohkeammaksi sekä löytää keinoja omien ajatusten ja kokemusten työstämiseen.
Käydään läpi erilaisia kirjoittamiseen liittyviä keinoja erilaisten harjoitusten
sekä teoriatiedon avulla. Myös kotiin tulee harjoituksia, joita voi jakaa
sähköpostitse toisille ennen kokoontumista ja saada siitä kommentteja ja
palautetta. Tunneilla kirjoitettuja harjoituksia voi lukea halutessaan ääneen
ja saada niistä palautetta. Päämääränä voi olla oma teos, antologia, lehtiin kirjoittaminen, kirjoituskilpailuihin osallistuminen tai vain omaksi iloksi
kirjoittaminen. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
MUSIIKKI
su toimistossa. Jokaisessa kuorossa on omien vuotuisten tavoitteiden
lisäksi äänenmuodostusta, hengitys- ja stemmaharjoituksia, kuorotekniikkaa ja musiikkiterminologiaa. Esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa
ja omat vuotuiset konsertit rytmittävät kuorojen toimintaa.
110104 ROVALAN KUORO
Opistotalo • ke 18.30-21.00
13.1.–13.4.2016 • Kadri Joamets • 39 t • 37 € • max 40
110105 SEITAKUORO
Opistotalo • ti 18.30-21.00
12.1.–12.4.2016 • Kadri Joamets • 39 t • 37 € • max 40
Seitakuoro on mukana Kumiseva hanki –teatteriesityksessä.
110106 NAISKUORO LAPIN RUSKA
Jokkakulma • ma 17.45-20.15
11.1.–18.4.2016 • Nele Mourujärvi • 39 t • 37 € • max 45
Lisätietoja rehtori Pirkko Vuoti-Vainikka puh. 040 487 3016.
Musiikin opetuksen tavoitteena on tutustuttaa musiikin kiehtovaan ja
rentouttavaan maailmaan, edistää luovuutta ja musiikin tuntemusta, lisätä
musiikkitietoutta, mahdollistaa soitto- sekä laulutaidon tavoitteellinen opiskelu sekä elämysten ja musiikin tuoman hyvinvoinnin kokeminen.
Mahdollisia vapautuneita opiskelupaikkoja instrumentti- ja lauluryhmissä
(klassinen) voi tiedustella opiston toimistosta 040 487 3010.
Kuorolauluharrastuksen voi aloittaa myös keväällä. Ota ensin yhteys sen kuoron johtajaan, jonka johtamaan kuoroon haluaisit.
Kun paikka kuorossa on varmistunut, ilmoittaudu ja suorita kurssimak-
14
110107 LAPIN LAULUVEIKOT
Fermaatti • ma 18.00-20.30
11.1.–25.4.2016 • Tuntiopettaja • 40,5 t • 40 € • max 35
110150 LAULUTAIDOTTOMAT
Jokkakulma • ti 17.00-18.30
19.1.–22.3.2016 • Heidi Kenttälä • 18 t • 37 € • max 22
Oletko aina halunnut laulaa, mutta koet, että ääni ja taidot eivät riitä?
Tässäpä ryhmä sinulle. Tähän ei ole laulukoetta eikä nuotinlukutaitokaan
ole pakollinen. Pääasia on, että haluat laulaa. Jokainen tunti aloitetaan
hengitys- ja äänenmuodostusharjoituksilla. Lauletaan yksiäänisiä lauluja ja
edetään kaksiäänisiin lauluihin. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
M US I I K K I | TA I D E / KUVATA ID E
110151 LAULUTAIDOTTOMAT, JATKO
Jokkakulma • ti 18.45-20.15
19.1.–22.3.2016 • Heidi Kenttälä • 18 t • 37 € • max 22
Tarkoitettu aikaisemmin jossakin laulutaidottomat -ryhmässä mukana olleille. Syvennetään jo opittuja taitoja, jatketaan äänenmuodostuksen ja -huollon opiskelua. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110152 YKSINLAULU, KEVYT-ALKEISJATKO
Jokkakulma • ke 15.30-17.00
20.1.–20.4.2016 • max 5
110153 YKSINLAULU, KEVYT A, JATKO
Jokkakulma • ma 17.15-18.45
18.1.–25.4.2016 • max 6
110154 YKSINLAULU, KEVYT B, JATKO
Jokkakulma • ma 18.55-20.25
18.1.–25.4.2016 • max 6
110155 YKSINLAULU, KEVYT C, JATKO
Jokkakulma • ti 17.15-18.45
19.1.–19.4.2016 • max 6
110156 YKSINLAULU, KEVYT D, JATKO
Jokkakulma • ti 18.55-20.25
19.1.–19.4.2016 • max 6
110157 YKSINLAULU, KEVYT E, JATKO
Jokkakulma • ke 17.15-18.45
20.1.–20.4.2016 • max 6
110158 YKSINLAULU, KEVYT F, JATKO
Jokkakulma • ke 18.55-20.25
20.1.–20.4.2016 • max 6
Yksinlauluryhmät (110152-110158) ovat täysiä. Tarkoitettu syksyllä 2015
mukana olleille. Opett. Nina Valkama/26 t/102 €. Ilm. toimistossa.
TAIDE
Taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö 040 487 3018.
Lisätietoja kurssien sisällöistä kurssien opettajilta.
Mari Mulari 050 365 0256 (kuvataide ryhmät)
Eini Kestilä 0400 578 727 (posliininmaalaus, lasi-, korupajat, lusikoista ja
haarukoista koruja)
Taidekurssien tavoitteena on antaa tietoa, taitoa ja valmiuksia kehittää
ja ilmaista itseään sekä innostaa luovuuteen. Kuvataidekurssit ovat toisiaan
täydentäviä, joista voi rakentaa sopivan yhdistelmän. Taidekurssit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu aikuisille. Tiettyihin taideryhmiin voidaan ottaa myös
nuoria mukaan ja tästä on hyvä sopia kurssin opettajan kanssa. Aikuisten
kuvataideryhmissä työskennellään omilla välineillä.
Peruskurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Jatkokurssit on tarkoitettu
peruskurssin käyneille. Työpajat jo pitkään harrastaneille/opiskelleille, ellei kohderyhmää ole erikseen määritelty. Kuvataiteen, posliininmaalauksen
ja keramiikan opiskelu sopii kaikille: harrastajille, perus- ja jatko-opintoihin
tähtääville, lukiolaisille jne.
Kuvataide
110344 PIIRUSTUSTAIDOTTOMAT
Opistotalo • la 10.00-12.30
20.2., 27.2., 2.4. ja 16.4.2016 • Mari Mulari • 12 t • 25 € • max 15
Nyt jatkuu kapina piirustustaidottomuutta vastaan! Jos koet olevasi piirustustaidoton ja toivot tilanteeseen muutosta, liity toisten samankaltaisten
joukkoon! Opetellaan piirtämisen ja kuvan rakentamisen alkeita yhdessä.
Ensimmäiselle kerralle valkoista paperia, lyijykynä ja reilusti huumoria mukaan! Ilm. 15.2.2016 mennessä.
110345 PIIRUSTUS JA MAALAUS, ALKEET
Opistotalo • la 13.00-15.30
27.2.–14.5.2016 (ei 19.3., 30.4.) • Mari Mulari • 24 t • 48,50 € • max 15
Luodaan perustaa kuvataideharrastukselle. Voit valita joko piirustuksen tai
maalauksen polun tai kokeilla vähän molempia. Kurssi tarjoaa perusteiden
harjoittelua yhteisten harjoitteiden ja omien aiheiden kautta. Opetukseen
sisältyy kuvanrakentamisen keinoja sekä käytännön värioppia. Maalauksen
vaihtoehtoisina tekniikkoina ovat kuivapastelli, akvarelli ja akryyli. Mukaan
omat maalausvälineet valitsemastasi tekniikasta tai piirtämiseen hiiliä, lyijykyniä sekä piirustuspaperia. Ilm. 22.2.2016 mennessä.
15
TA I D E / KUVATAIDE / P O SL IIN IN MAAL AU S J A KE RAM I I K K A
110346 PIIRUSTUS JA MAALAUS
Opistotalo • ti 18.00-20.30
2.2.–26.4.2016 • Mari Mulari ja Saara Sarparanta • 36 t • 69 € • max 15
Hiotaan opiskelijan omaa havaintokykyä sekä kehitetään kuvallisen ilmaisun
taitoja. Ryhmään voi tulla työskentelemään tutulla tekniikalla tai ottamaan
haltuun uusia välineitä. Monitekniikkaryhmä, missä pääasialliset tekniikat
ovat kuivapastelli, akvarelli ja akryyli (Huom! ei öljyväri!). Ota valitsemasi
piirustus- tai maalaustekniikan välineet mukaan! Ilm. 27.1.2016 mennessä.
110347 AKVARELLI
Opistotalo • ma 18.00-20.30
25.1.–25.4.2016 • Mari Mulari ja Saara Sarparanta • 36 t • 69 € • max 15
Perustietoa akvarellimaalauksesta. Harjoitustehtävien ja omaehtoisen työskentelyn kautta harjaannutetaan tekniikkaa ja sovelletaan opittua. Tule
aloittamaan akvarelliharrastus tai kehittämään taitoja entisestään! Omat
välineet mukaan! Ilm. 19.1.2016 mennessä.
110348 VAUVAPERHEEN AKVARELLIRYHMÄ
Opistotalo • ke 9.00-11.30
24.2.–30.3.2016 • Mari Mulari • 15 t • 31 € • max 13
Tarkoitettu vauvan tai taaperon vanhemmalle. Ryhmässä vanhemmat maalaavat, mutta lapsen voi mieluusti ottaa tunneille mukaan. Käytetään nopeita akvarellitekniikoita ja toteutetaan helppoja harjoitteita. Työskentelyssä on
mahdollista huomioida vauvan tarpeet ja vaunuissa nukkuvia vauvoja valvotaan tarvittaessa yhdessä. Lapsen saapuessa perheeseen omat silmät avautuvat uudenlaisille havainnoille. Myös omia taitoja on mahdollista kehittää
edelleen ja nauttia luomisen ilosta yhdessä toisten kanssa! Työskentely on
turvallista myös odottajalle. Omat akvarelli-/ vesivärit, siveltimet ja paperit
mukaan! Lisätietoja opettajalta 050 365 0256. Ilm. 18.2.2016 mennessä.
110349 ÖLJYVÄRIMAALAUS
Opistotalo • ke 18.00-20.30
27.1.–27.4.2016 (ei 23.3.)
Mari Mulari ja Eliina Kolehmainen • 36 t • 69 € • max 15
Opiskellaan öljyvärimaalauksen perusteita annettujen ja omien aiheiden
kautta. Tule aloittamaan uusi harrastus tai syventämään aiemmin opittuja
taitoja. Omat välineet mukaan! Ilm. 21.1.2016 mennessä.
110350 MAALAUSTAITEEN TYÖPAJA,
SENIOREILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • pe 13.00-15.30
29.1.–29.4.2016 • Mari Mulari ja Saara Sarparanta • 36 t • 69 € • max 15
Senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille; mukaan voivat tulla myös ei
seniori-ikäiset. Opiskelija voi itse valita työskentelyvälineensä (eri tekniikoita, myös öljyväri). Aiempi kuvataiteen harrastuneisuus on eduksi osallistu-
16
miselle. Työpajaluonne on kurelma käytännön työskentelyä ja yhteistä keskustelua, henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.
Omat välineet mukaan! Ilm. toimistossa 25.1.2016 mennessä.
110351 KUVATAITEEN PROJEKTIRYHMÄ
Opistotalo • to 18.00-20.30
18.2.–31.3.2016 • Mari Mulari • 15 t • 31 € • max 12
Tarkoitettu aikaisemmin kuvataiteita harrastaneille itsenäisen tekemisen tueksi. Jos sinulla on jokin kuvataiteeseen liittyvä projekti tai haluat muuten vain
varmistaa tilan taiteen tekemiselle, voit tulla työstämään teoksiasi. Toiminta
koostuu omien teosten tai teoskokonaisuuksien työstämisestä henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä yhteisistä keskusteluista. Soveltuu niin oman näyttelyn hiomiseen, kuin yksittäisen teoksenkin valmistamiseen. Lopullinen sisältö
rajautuu ryhmän tarpeiden mukaan. Myös taiteiden väliset projektit ovat
tervetulleita! Vapaille paikoille voidaan ottaa kuvataiteen toisten ryhmien
ulkopuolelle jääneitä. Ilm. 15.2.2016 mennessä.
110352 GRAFIIKAN PERUSKURSSI
Opistotalo • su 10.00-14.15 (10.4. su 10.00-13.15)
21.2., 28.2., 20.3., 3.4. ja 10.4.2016
Saara Sarparanta • 24 t • 47,50 € • max 12
Löydä ja innostu uudesta harrastuksesta grafiikan parissa. Harjoitustöiden kautta opitaan perustiedot ja -taidot grafiikasta taidemenetelmänä
(mm. puupiirros, carborundum). Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa
kokemusta grafiikasta. sopii myös niille, jotka ovat jonkin verran grafiikkaa tehneet. Kurssipaikalta voit ostaa tarvittavia välineitä. Ensimmäiselle
kerralle mukaan kuva-aiheita, lyijykynä ja paperia. Lisätietoja opettajalta puh. 050 550 7660. Ilm. 15.2.2016 mennessä.
Posliininmaalaus ja keramiikka
Kurssimaksuun sisältyy töiden poltto posliini-, keramiikka-, lasi- ja emalikursseilla.
110353 POSLIININMAALAUS, TYÖPAJA A
Opistotalo • ma 15.15-17.45
11.1.–4.4.2016 • Eini Kestilä • 33 t • 67,50 € • max 14
Maalataan posliininmaalaukselle ominaisia aihekokonaisuuksia, syvennetään väline- ja materiaalitietoutta sekä opiskellaan erilaisia tekniikoita. Sopii myös aloittelijoille. Ilm. 6.1.2016 mennessä.
110354 POSLIININMAALAUS, TYÖPAJA B
Opistotalo • ma 18.00-20.30
11.1.–4.4.2016 • Eini Kestilä • 33 t • 67,50 € • max 14
Sisältö kuten Posliininmaalaus, työpaja A. Ilm. 6.1.2016 mennessä.
TA I D E / P O S L I I NI NM A A L A US J A K E R A M I I K K A / M UU TA ID E
110355 POSLIININMAALAUS, PÄIVÄTYÖPAJA
Opistotalo • ti 13.15-15.45
12.1.–29.3.2016 • Eini Kestilä • 33 t • 67,50 € • max 14
Sisältö kuten Posliininmaalaus, työpaja A. Ilm. 7.1.2016 mennessä.
110356 POSLIININMAALAUS, PÄÄSIÄISAIHEET
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
4.3.–5.3.2016 • Aila Törmänen • 12 t • 26 € • max 14
Maalataan erilaisille astioille ja koriste-esineille pääsiäisaiheisia maalauksia ja koristeluja eri posliinitekniikoilla. Sopii kaikille, jotka ovat aikaisemmin maalanneet posliinia. Ilm. 29.2.2016 mennessä.
110357 KESKENERÄISET POSLIINITYÖT VALMIIKSI
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
6.5.–7.5.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 26 € • max 14
Jatketaan keskeneräiset työt valmiiksi. Ilm. 29.4.2016 mennessä.
110358 KERAMIIKAN PÄIVÄRYHMÄ
Opistotalo • to 12.00-14.30
4.2.–28.4.2016 • Päivi Ranta • 33 t • 67,50 € • max 14
Alussa tehdään opettajan laatimia harjoitustöitä, joiden kautta tutustutaan
keramiikan tekemiseen ja materiaalin tuntemukseen. Sen jälkeen töitä voi
tehdä omien mieltymysten mukaan käyttöesineistä veistoksiin. Aloittelijat ja
kokeneemmatkin saven muokkaajat sopivat samaan ryhmään. Kurssi rohkaisee kokeiluihin ja luovuuteen saven työstössä. Tarvittavaa materiaalia voi
ostaa kurssipaikalta. Ilm. 28.1.2016 mennessä.
110359 KERAMIIKAN ILTARYHMÄ
Opistotalo • to 18.00-20.30
21.1.–14.4.2016 • Päivi Ranta • 33 t • 67,50 € • max 14
Sisältö kuten Keramiikan päiväryhmä. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
110360 PUUTARHAKERAMIIKKAA
Opistotalo • ma-ti 17.00-20.15
18.-19.4., 25.-26.4. ja 9.-10.5.2016
Päivi Ranta • 24 t • 48 € • max 12
Harjoitellaan käsirakentamisen perustekniikoita ja opitaan savesta muotoilemaan mm. puutarhapatsaita ja ruukkuja. Voi harjoitella valmistamaan
hieman isompiakin piha- tai parvekekomistuksia omien ideoiden pohjalta
(Huom! Polttouunin tilavuus rajaa töiden max-koon). Sopii aloittelijoille ja
aikaisemmin savitöitä tehneille. Tarvittavaa materiaalia voi ostaa kurssipaikalta. Ilm. 11.4.2016 mennessä.
Muu taide
110361 LASITYÖPAJA A
Opistotalo • ke 14.30-17.00
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 16.3., 30.3. ja 13.4.2016
Eini Kestilä • 21 t • 55 € • max 10
Tutustutaan lasinsulatuksen teoriaan, erilaisiin sulatuksessa käytettäviin
materiaaleihin, muotteihin sekä eri tekniikkoihin. Tehdään erilaisia sulatustöitä (vateja ja erilaisia koriste-esineitä) uusiokäytettävistä pulloista,
purkeista, ikkunalasista sekä sulatelasista. Opiskelijat hankkivat itse materiaalin. Kurssimaksuun kuuluu poltoissa käytettävät eristysaineet. Soveltuu
aloittelijoille, naisille ja miehille sekä lasitöitä jo tehneille. Käytössä on uusia muotteja. Kurssilla tehdään myös vaativampia lasitöitä. Ilm. 8.1.2016
mennessä.
110362 LASITYÖPAJA B
Opistotalo • ke 17.15-19.45
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 16.3., 30.3. ja 13.4.2016
Eini Kestilä • 21 t • 55 € • max 10
Sisältä kuten Lasityöpaja A. Ilm. 8.1.2016 mennessä.
110363 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA A
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
22.1.–23.1.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 30,50 € • max 10
Opetellaan valmistamaan ranne-, korva- ja kaulakoruja sekä sormuksia.
Tarvitaan hopea- tai alpakkalusikoita, jotka opiskelija voi tuoda mukanaan.
Kurssipaikalta on myös ostettavissa tarvittavia materiaaleja. Osanottajille
lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. Lisätietoja saa opettajalta puh.
0400 578 727. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
110364 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA B
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
12.2.–13.2.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 30,50 € • max 10
Sisältö kuten Lusikoista ja haarukoista koruja A. Lisätietoja saa opettajalta
puh. 0400 578 727. Ilm. 3.2.2016 mennessä.
110365 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA, JATKOKURSSI
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
18.3.–19.3.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 30,50 € • max 12
Sopii peruskurssin käyneille. Tehdään hopea- ja alpakkalusikoista ja haarukoista erilaisia koruja. Perustyöskentelyn lisäksi on mahdollisuus hehkutukseen, juotoksiin ja koristesahauksiin. Kurssipaikalla on myytävänä töihin
tarvittavia materiaaleja. Osanottajille lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. Ilm. 3.3.2016 mennessä.
17
TA I D E / MUU TAIDE / KE SÄKU RSSIT
110366 HEVOSENKENKÄNAULAKORUT
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
5.2.–6.2.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 28 € • max 12
Valmistetaan taivuttamalla ja juottamalla hevosenkenkänauloista erilaisia
koruja (ketjuja, riipuksia, sormuksia, ranne- ja rintakoruja) sekä pieniä ikkunakoristeita. Kurssipaikalla on myytävänä töihin tarvittavia materiaaleja.
Osanottajille lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet ja tarvikeluettelo. Ilm.
28.1.2016 mennessä.
110367 EMALIKORUPAJA
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
13.5.–14.5.2016 • Eini Kestilä • 12 t • 30,50 € • max 10
Valmistetaan koruja ja pieniä korurasioiden kansia. Erimallisia kuparipohjia
värjätään emaliväreillä ja poltetaan emaliuunissa. Harjoitellaan eri koristelutekniikoita mm. sraffito-, kuparilanka- ja emaliliimakoristelua sekä sabluunan käyttöä. Kurssipaikalla on myytävänä töihin tarvittavia materiaaleja.
Ilm. 4.5.2016 mennessä.
110368 VIIKINKI- JA HOPEAKETJUT
Opistotalo • ti 17.30-20.00
26.1.–5.4.2016 • Anu Tikkanen • 30 t • 60 € • max 14
Opitaan avolenkkiketjujen kokoaminen ja työvälineiden käyttö. Valmistetaan veivaamalla, sahaamalla, punomalla, virkkaamalla ja kutomalla
aidosta hopealangasta ketjuja (muinais-, perhos-, kuningas- ja kudottu viikinkiketju). Soveltuu aloittelijoille sekä aikaisemmin hopeatöitä tehneille.
Tarvittavia materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta. Ilm. 20.1.2016 mennessä.
110369 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET
Opistotalo • ke 18.00-20.30
10.2.–13.4.2016 • Iiris Tuisku • 24 t • 49 € • max 15
Sopii aloittelijoille sekä jonkin verran kuvausta harrastaneille. Opitaan paremmin käyttämään omaa digitaalista järjestelmäkameraa. Kameran asetukset, kuten aukko ja suljinaika tulevat tutuiksi ja niitä harjoitellaan käyttämään luovien kuva ratkaisujen tekemiseen. Kuvaustehtävien avulla opitaan
henkilökuvauksen, luontokuvauksen ja tapahtumakuvauksen alkeita. Harjoittelemme myös kuvankäsittelyä Photoshop -ohjelmalla. Oma digikamera
mukaan! Ilm. 4.2.2016 mennessä.
110370 VALOKUVAUKSEN JATKOKURSSI
Opistotalo • to 18.15-20.45
25.2.–19.5.2016 • Iiris Tuisku • 30 t • 61 € • max 15
Syvennetään oman digitaalisen järjestelmäkameran käyttötaitoja. Käydään
peruskurssia vaativampien tehtävien muodossa läpi henkilö- ja maisemakuvausta sekä dokumentaarista ja kokeilevaa valokuvausta. Syvennetään
myös kuvankäsittelytaitoja Photoshop-ohjelmalla. Osallistuminen edellyttää
18
jonkin verran kokemusta valokuvaamisesta. Oma digikamera mukaan kurssille! Ilm. 19.2.2016 mennessä.
340132 BLENDER 3D OHJELMAN, PERUSTEET
Katso sivu 30
Kesäkurssit
110371 AKRYYLIMAALAUKSEN TYÖPAJA
Opistotalo • ma-ti 16.30-19.00, su 14.00-17.15
5.6.–7.6.2016 • Mari Mulari • 10 t • 20 € • max 15
Tarkoitettu kaikille akryylimaalauksesta kiinnostuneille. Tule aloittamaan uusi
harrastus tai syventämään aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan akryylimaalauksen tekniikkaa yhteisten harjoitteiden ja omien sovellusten kautta.
Soveltuu hyvin aloituskurssiksi Maisemamaalaus -kurssille. Omat välineet
mukaan: värit, siveltimet, paperia ja halutessa maalauspohja. Lisätietoja
opettajalta 050 365 0256. Ilm. 30.5.2016 mennessä.
110372 MONIAISTINEN TAIDETYÖPAJA
Opistotalo • ke-to 16.30-19.45
8.6.–9.6.2016 • Mari Mulari • 8 t
Kurssim. 16 €, materiaalim. 4 € • max 13
Tehdään kahtena päivänä kaksi erilaista aistimatkaa kuvan tekemiseen.
Herkistytään näköaistin ohessa mm. tunto-, liike- ja kuuloaistimuksiin työskennellen sekä yhdessä ryhmänä että itsenäisesti. Kaikki yli 16-vuotiaat
ovat tervetulleita. Osallistuminen ei edellytä taiteen eikä liikkumisen aikaisempaa harrastuneisuutta - avoin mieli on tärkein edellytys osallistumiselle!
Lisätietoja opettajalta 050 365 0256. Ilm. 1.6.2016 mennessä.
110373 MAISEMANMAALAUSKURSSI
Opistotalo • ma-pe 16.30-19.00
10.6., 13.–16.6.2016 • Mari Mulari • 15 t • 30 € • max 15
Oletko kiinnostunut ulkoilma- /maisemamaalauksesta? Tervetuloa mukaan
aloittelevat ja konkarit! Työskennellään itselle tutulla tekniikalla (pastelli, öljyväri, akvarelli, akryyli...) havaintopohjaisesti ja omaa ilmaisua kehittäen.
Varaa mukaan omat luonnostelu- ja maalausvälineet sekä eväät. Sään salliessa työskentelemme ulkona Rovaniemen lähialueilla. Tarvittaessa jatkamme maalausta sisätiloissa. Lisätietoja opettajalta puh. 050 365 0256. Ilm.
6.6.2016 mennessä.
K Ä D ENTA ID O T
KÄDENTAIDOT
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542.
Kädentaitojen opetuksen tavoitteena on säilyttää, ylläpitää ja edelleen
kehittää käsityöperinnettämme sekä tuoda opiskelijoiden kokeiltavaksi uusia materiaaleja ja tekniikoita. Käsityö harrastuksena antaa elämyksiä, tuo
hyvinvointia, kehittää ilmaisutaitoa, rikastuttaa elämän laatua ja tarjoaa
haasteellista, älyllistä toimintaa. Käsillä tekemisen ilo ja ilmaisun vapaus
vaikuttavat myös myönteisen minäkuvan rakentamisessa.
110415 PITSINNYPLÄYS A
Opistotalo • ti 12.30-15.00
19.1.–29.3.2016 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55 € • max 12
Sopii aloittelijoille ja pitempään nypläystä harrastaneille. Aloittelija voi tutustua nypläyksen alkeisiin opiston työvälineillä, joten välinehankinta ei ole
heti ajankohtainen. Pidemmälle ehtineet voivat nyplätä erilaisilla tekniikoilla
mm. liinoja, reunapitsejä, verhoja, seinävaatteita, tauluja, koristeita, kukkia
ja asusteita. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110416 PITSINNYPLÄYS B
Katso sivu 6
Opistotalo • ti 17.30-20.00
19.1.–29.3.2016 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55 € • max 12
Senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille; mukaan voivat tulla myös ei
seniori-ikäiset. Sopii aloittelijoille ja pitempään nypläystä harrastaneille.
Aloittelija voi tutustua nypläyksen alkeisiin opiston työvälineillä, joten välinehankinta ei ole heti ajankohtainen. Pidemmälle ehtineet voivat nyplätä
erilaisilla tekniikoilla mm. liinoja, reunapitsejä, verhoja, seinävaatteita, tauluja, koristeita, kukkia ja asusteita. Ilm. toimistossa 15.1.2016 mennessä.
110417 PITSINNYPLÄYS C
Terveys- ja sosiaalialan oppilaitos • ke 17.30-20.00
20.1.–30.3.2016 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55 € • max 12
Sisältö kuten Pitsinnypläys A. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
110418 HARDANGER-REIKÄOMPELU
Opistotalo • pe 12.30-15.00
22.1.–8.4.2016 • Martta Niemi • 30 t • 55 € • max 12
Hardanger-kirjonta on saanut nimensä Norjan Hardanger-vuonosta, jonka
alueella sitä perinteisesti ommeltiin 1700-luvulla. Sen oletetaan saapuneen
Intiasta ja Persiasta Eurooppaan ja sieltä viikinkien mukana pohjoiseen.
Hardanger-kirjonnan kuviointi on geometrista, neliöitä, kolmioita, siksakkuvioita. Kuvio-ompeleiden välissä on reikäommelta. Hardanger-kirjonta ommellaan erityisesti sitä varten suunnitelluille kankaille nykyajan tarpeisiin.
Ilm. 20.1.2016 mennessä.
110419 KAAVOJEN MUOKKAUSKURSSI
Opistotalo • ti 17.30-20.00
19.1.–15.3.2016 • Onerva Hemmilä • 24 t • 66 € • max 8
Pienryhmä. Kuositellaan eri malleihin omaa peruskaavaa ja valmistetaan
sovitusvaatteita lakanakankaista. Opetellaan kaavan muuttamista mm. erilaiset leikkaussaumat, kellotukset, vedokset, kaulukset, hihat jne. Mukaan
perusompelu-tarvikkeet ja sovituskangasta. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110420 POROPEUKALON OMPELUKURSSI
Opistotalo • ke 17.30-20.00
20.1.–16.3.2016 • Onerva Hemmilä • 24 t • 59 € • max 10
Ompelun perusteita. Valmistetaan helpoilla työtavoilla eri materiaaleista
vaatteita ja samalla opetellaan oman ompelukoneen käyttöä ja ompelun
niksejä. Kaikille valmistuu oma oppimiskansio ompelun nikseistä mallitilkkuineen. Mukaan perusompelutarvikkeet. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
110421 IHANIA TUOTTEITA TÖLKKINIPSUISTA
Opistotalo/kutomo • to 18.00-20.30
11.2.–3.3.2016 • Tarja Ylitapio • 12 t • 32 € • max 12
Valmistetaan nipsuista virkkaamalla ja erilaisin punontatavoin koruja, laukkuja ja sisustuksellisia tuotteita. Mukaan tarvitset pestyjä nipsuja, lattapääpihdit sekä lankoja, nauhoja ja nyörejä. Kurssi sopii myös vasta-alkajille.
Ilm. 8.2.2016 mennessä.
110422 KEVÄTKUDONNAISIA
Opistotalo/kutomo • ti 18.00-20.30
9.2.–5.4.2016 (ei 29.3.) • Tarja Ylitapio • 21 t • 50 € • max 10
Ideoidaan ja kudotaan kankaat vaihe vaiheelta valmiiksi ja viimeistellyiksi
sisustustekstiileiksi ja asusteiksi. Materiaalina voi käyttää mm. villaa, paperinarua tai perinteisiä materiaaleja. Sidoksina käytetään helppoja perussidoksia. Jokaisella on käytössään omat kangaspuut. Osallistuminen edellyttää lisäksi itsenäistä työskentelyä kokoontumiskertojen ulkopuolella. Ilm.
4.2.2016 mennessä.
110423 SUKKAHOUSUNUKKE
Opistotalo • to 17.30-20.45
11.2.–17.3.2016 • Martta Niemi • 20 t • 40 € • max 10
Tule tekemään ihanan ilmeikäs tonttu tai muori. Sen valmistamiseen tarvitset
sukkahousut, dacronvanua, rautalankaa ja ompelutarvikkeet. Tarkempi tarvikelista lähetetään ilmoittautuneille. Ilm. 9.2.2016 mennessä.
110424 EKOLANGAT KÄYTTÖÖN
Opistotalo • la 10.00-12.30
19.3.–9.4.2016 • Tarja Ylitapio • 9 t • 23 € • max 10
Valmistetaan jäännöslangoista erilaisia tuotteita. Ilm. 16.3.2016 mennessä.
19
T E K N I N EN TYÖ
TEKNINEN TYÖ
Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Jouni Ylijääskö puh. 040 487 3018 tai [email protected]
Tavoite
Teknisissä töissä toteutetaan toiminta-ajatusta Oppivat kädet tekemään!
Kurssien tavoitteena on innostaa kaikenikäisiä kehittämään ja ylläpitämään
kädentaitoja arvostamalla perinteisiä käsityötapoja sekä kannustamalla
ideoimaan uusia malleja ja menetelmiä.
Opiskeluoikeus ja työturvallisuus
Teknisen työn ainealueen kurssitarjonta on suunnattu pääsääntöisesti 18
vuotta täyttäneille aikuisille. Kurssit, mitkä soveltuvat alle 18-vuotiaille nuorille on mainittu erikseen kurssien tiedoissa ikärajoineen.
Esineiden valmistuminen
Harjoitustyön valmistumisaikataulu on hyvin yksilöllinen, sillä siihen vaikuttavat osallistujan tiedot, taidot ja tehokkuus sekä työn koko ja tekninen
vaativuus. Kurssien opettajat auttavat töiden valinnassa ja ensimmäisiksi
harjoitustöiksi on hyvä valita helppoja rakenteita ja muotoja. Osaamisen
ja kokemuksen karttuessa valitaan vaativampia esinemalleja. Keskeneräisiä
töitä voi säilyttää kurssipaikalla (Hallitie 23).
Materiaalipalvelu
Opintoryhmissä tarvittavia materiaaleja on saatavilla kurssipaikalta (Hallitie 23). Maksu käytetyistä materiaaleista suoritetaan opiston toimistoon tai
laskutetaan (laskutuslisä 3,00 €).
Vakuutukset
Teknisen työn kursseille osallistuvia kehotetaan ottamaan vakuutus.
Kurssien valinta
Perustason kurssit
Soveltuvat vasta-alkajille ja hiukan tekniikkaa harrastaneille. Kurssilla opetellaan puutyön perusteita, työstökoneiden ja käsityövälineiden käytön hallintaa. Painopiste on turvalliseen työskentelyyn harjaantuminen. Harjoitustyöt valitaan osallistujien taitojen sekä tarpeiden mukaan.
Keskitason ja kädentaitojen ylläpitokurssit
Soveltuvat perustason taidot hallitsevalle. Mahdollisuus ylläpitää ja kehittää opittuja taitoja. Syvennetään aiemmin opittua ja laajennetaan käsityön
tekemisessä tarvittavaa tietotaitoa. Paneudutaan esineiden muoto- ja rakenneratkaisuihin sekä laajennetaan koneiden/käsityövälineiden monipuolista
käytön osaamista. Käytännön harjoittelu suoritetaan valmiiden työpiirustusten tai omien ideoiden pohjalta.
20
Erityistekniikka
Nämä kurssit keskittyvät tietyn tekniikan opiskeluun eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta, mikäli sitä ei ole erikseen mainittu. Laajennetaan monipuolisesti käsityötaidon ja materiaalien käytön hallintaa.
119824 PÄIVÄNIKKARIT
Hallitie 23 • ma 13.30-16.45
11.1.–18.4.2016 • Jouni Ylijääskö • 52 t • 105,50 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 10.1.2016 mennessä.
119825 PUUTYÖN ILTARYHMÄ A
Hallitie 23 • ma 17.30-20.45
25.1.–11.4.2016 • Jouni Ylijääskö • 40 t • 81,50 € • max 12
Perustason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän perustaitoja käytännönharjoittelun avulla. Sovelletaan
aikaisemmin opittua ja laajennetaan teknistä osaamista. Mahdollisuus valmistaa mm. omia esine- ja kalusteideoita. Sopii vasta-alkajille ja jonkin verran puukäsitöitä harrastaneille. Ilm. 20.1.2016 mennessä.
Katso sivu 6
119826 SENIOREIDEN PUUTYÖ A
Hallitie 23 • ti 9.00-12.15
12.1.–12.4.2016 • Pentti Parkkinen • 52 t • 105,50 € • max 12
Perustason kurssi. Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille.
Ilm. toimistossa 11.1.2016 mennessä.
119827 SENIOREIDEN PUUTYÖ B
Katso sivu 6
Hallitie 23 • ti 13.30-16.45
12.1.–12.4.2016 • Pentti Parkkinen • 52 t • 105,50 € • max 12
Perustason kurssi. Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille.
Ilm. toimistossa 11.1.2016 mennessä.
119828 RANTAVIIRIN PUUTYÖ
Lapin ammattiopisto, Jokiväylä 9 • ti 17.30-20.45
26.1.–19.4.2016 • Pasi Värinen • 48 t • 97,50 € • max 12
Perustason kurssi. Soveltuu vasta-alkajille ja hiukan tekniikkaa harrastaneille. Ohjelmassa koneiden ja käsityövälineiden turvallinen käyttö sekä
materiaalitietoutta. Harjoitustöinä toteutetaan osallistujien omia esine- tai
kalustesuunnitelmia. Ilm. 21.1.2016 mennessä.
119829 PUUTYÖN AAMURYHMÄ
Hallitie 23 • ke 9.00-12.15
20.1.–20.4.2016 • Pentti Parkkinen • 52 t • 105,50 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
T E K N INEN TYÖ
119830 PUUTYÖN TYÖPAJA
Hallitie 23 • ke 13.30-16.45
13.1.–13.4.2016 • Jouni Ylijääskö • 52 t • 105,50 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän käytännöntaitoja. Sovelletaan aikaisemmin opittua ja
laajennetaan teknistä osaamista. Mahdollisuus valmistaa mm. omia kalusteja esineideoita. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119831 PUUTYÖN ILTARYHMÄ
Hallitie 23 • ke 17.30-20.45
13.1.–20.4.2016 (ei 23.3.) • Jouni Ylijääskö • 52 t • 105,50 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän käytännöntaitoja. Sovelletaan aikaisemmin opittua ja
laajennetaan teknistä osaamista. Mahdollisuus valmistaa mm. omia kalusteja esineideoita. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119832 AAMUNIKKARIT
Hallitie 23 • to 9.00-12.15
14.1.–21.4.2016 • Jouni Ylijääskö • 52 t • 105,50 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119833 NIKKARIPAJA
Hallitie 23 • to 17.30-20.45
28.1.–28.4.2016 • Tuomas Puranen • 48 t • 97,50 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 21.1.2016 mennessä.
119834 MIESTEN PUUTYÖ
Hallitie 23 • pe 17.30-20.45
29.1.–29.4.2016 • Tuomas Puranen • 48 t • 97,50 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Ilm. 25.1.2016 mennessä.
119835 PUUTYÖ JA HUONEKALUJEN KUNNOSTUS
Hallitie 23 • la 15.15-19.30
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 19.3., 9.4. ja 23.4.2016
Miia Alakontiola • 35 t • 71 € • max 13
Perustason kurssi. Opiskellaan puutyön perusasioita ja valmistetaan esineistöä omien ideoiden ja toiveiden pohjalta. Mahdollisuus kunnostaa vanhoja
tai rikkoontuneita huonekaluja uuteen käyttöön. Ensimm. kokoontumiskerralle ota kunnostettava esine mukaan. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119836 PUUTYÖ- JA ENTISÖINTI
Hallitie 23 • su 9.00-13.15
24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 3.4. ja 17.4.2016
Pentti Parkkinen • 30 t • 61 € • max 12
Perustason kurssi. Opetellaan huonekalujen korjausta ja pintakäsittelyn uu-
sintaa. Mahdollisuus toteuttaa puuesineistöä omien ideoiden ja toiveiden
pohjalta. Ensimm. kokoontumiskerralle ota entisöitävä työ mukaan. Ilm.
18.1.2016 mennessä.
119837 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS I A
Hallitie 23 • su 9.00-14.15
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 20.3., 10.4. ja 24.4.2016
Maj-Lis Wahlroos • 42 t • 85 € • max 11
Perustason kurssi. Harjoitellaan verhoilun perustekniikoita, verhoilussa käytettävien työvälineiden käyttöä ja opitaan esineen korjaaminen / verhoilun
uusiminen. Ensimm. kokoontumiskerralle esine mukaan ja ota työn alle sellainen esine, minkä jaksat itse kantaa. Tarvittavia materiaaleja voi ostaa
kurssipaikalta. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119838 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS I B
Hallitie 23 • ti 17.30-20.45
2.2.–5.4.2016 • Maj-Lis Wahlroos • 36 t • 73 € • max 11
Perustason kurssi. Harjoitellaan verhoilun perustekniikoita, verhoilussa käytettävien työvälineiden käyttöä ja opitaan esineen korjaaminen / verhoilun
uusiminen. Soveltuu aloittelijoille ja aikaisemmin verhoilutöitä tehneille. Ensimm. kokoontumiskerralle esine mukaan ja ota työn alle sellainen esine,
minkä jaksat itse kantaa. Tarvittavia materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta.
Ilm. 27.1.2016 mennessä.
119839 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS II
Hallitie 23 • la 9.00-14.15
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 19.3., 9.4. ja 23.4.2016
Maj-Lis Wahlroos • 42 t • 85 € • max 11
Keskitason kurssi. Harjoittelu kannattaa aloittaa pienten verhoiltujen huonekalujen kunnostamisesta. Tehdään mm. puuosien, joustinten ja pehmusteiden tarkistus sekä tarvittaessa vaihto. Opitaan esineen korjaaminen ja
verhoilun uusiminen. Ensimm. kokoontumiskerralle esine mukaan ja ota työn
alle sellainen esine, minkä jaksat itse kantaa. Tarvittavia materiaaleja voi
ostaa kurssipaikalta. Ilm. 11.1.2016 mennessä.
119840 AKUSTISEN KITARAN JA BASSON RAKENTAMINEN
Hallitie 23 • la 9.00-13.15
23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 2.4., 16.4. ja 7.5.2016
Reino Vanhatalo • 35 t • 71 € • max 12
Erityistekniikat. Opiskellaan Torres, Martin ja Ukulele –tyyppisen akustisen
kitaran tai 4-5 -kielisen akustisen basson rakentamista. Perehdymme hyvän
soitinpuun ominaisuuksiin ja valintaan. Opetellaan soittimien tekninen rakentaminen, mitoitus, muotoilu, viimeistely ja pintakäsittely. Ilm. 18.1.2016
mennessä.
21
T E K N I N EN TYÖ / KES ÄKU RSSIT | KIE L E T
119841 SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN
Hallitie 23 • la 14.00-18.15
23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 2.4., 16.4. ja 7.5.2016
Reino Vanhatalo • 35 t • 71 € • max 12
Erityistekniikat. Opetellaan sähkökitaroiden ja sähköbassojen rakentamista:
esim. telecaster, stratocaster, jazzbasso. Materiaalit ja työstömenetelmät sekä
soittimen mitoitus, muotoilu ja pintakäsittely. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
119842 OSAAMISTA CNC -JYRSINTÄÄN, JATKOKURSSI
Lapin ammattiopisto, Jokiväylä 9 • ma 17.30-20.45
15.2.–25.4.2016 • Kari Jussila • 36 t • 73 € • max 13
Eritystekniikka. Ohjelmassa CNC -työstön periaate ja järjestelmään tutustuminen, tietokone ohjatuntyöstön osa-alueet - ja neuvovan ohjelman käyttö. Tehdään perusharjoituksia neuvovalla piirto-ohjelmalla ja harjoitellaan
pienimuotoisia CNC- jyrsintöjä. Soveltuu tekniikasta kiinnostuneille ja peruskurssin käyneillä on mahdollisuus syventää perusteita itseohjautuvasti.
Edellyttää tietokoneen käytön alkeiden hallintaa. Ilm. 9.2.2016 mennessä.
119843 PINTAKÄSITTELY RUISKULLA
Hallitie 23 • ma 17.30-20.45
18.1.2016 • Jouni Ylijääskö • 4 t • 10 € • max 10
Perustason kurssi. Opitaan ruiskun säätäminen, käyttö ja huolto. Harjoitellaan maalin, petsin ja lakan ruiskukäsittely. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta
ja sopii erityisesti puutyöryhmien opiskelijoille. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
119844 PUUKONVALMISTUKSEN PERUSTEET
Hallitie 23 • su 14.30-19.45
31.1.–10.4.2016 • Mauri Härkönen • 30 t • 59 € • max 12
Perustason kurssi. Tutustutaan puukon valmistuksessa käytettäviin teknisiin ratkaisuihin. Valmistetaan itse suunniteltu puukko ja tuppi. Valmistuksessa käytämme valmiita teriä, nahkaa ja puuta. Opetukseen sisältyy puukon kahvan ja tupen valmistus, koristelu sekä viimeistely. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa
kokemusta. Materiaalia voi ostaa kurssi-paikalta. Ilm. 25.1.2016 mennessä.
Kesäkurssit
119845 PUUTYÖN KEVÄTKURSSI A
Hallitie 23 • ma ja ke 13.30-16.45
2.5.–30.5.2016 (ei 4.5.) • Pentti Parkkinen • 32 t • 63,50 € • max 12
Perustason kurssi. Ilm. 26.4.2016 mennessä.
119846 PUUTYÖN KEVÄTKURSSI B
Hallitie 23 • ma ja ke 17.30-20.45
2.5.–30.5.2016 (ei 4.5.) • Tuomas Puranen • 32 t • 63,50 € • max 12
Perustason kurssi. Ilm. 26.4.2016 mennessä.
22
119847 VERHOILUN JA PUUTYÖN LYHYTKURSSI
Hallitie 23 • ti ja to 17.00-20.15
26.4.–2.6.2016 (ei 28.4., 5.5.)
Maj-Lis Wahlroos ja puutyön tuntiopettaja • 40 t • 81 € • max 12
Perustason kurssi. Ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan valmistamaan
K-tuolin runko-osat puutyön perustekniikoita hyödyntäen. Kootaan yhdessä
työstetyistä puuosista itselle k-tuolin rungon ja suoritetaan tarvittaviin puuosiin
pintakäsittely. Toisessa vaiheessa perehdytään verhoilun perusteisiin ja suoritetaan harjoittelun kautta tuolin verhoilu. Tarvittavat materiaalit hoidetaan
yhteishankintana opettajien ohjeistuksen mukaan. Lopullisen pintakankaan
jokainen osallistuja ostaa oman maun ja tarpeen mukaan. Ilm. 22.4.2016
mennessä.
KIELET
K i e l t e n E u r o p e a n L a b e l 2 0 0 7 -palkinto
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542.
Opintoneuvontaa ja ohjausta: rehtori Pirkko Vuoti-Vainikka
Tavoitteet
Kaikilla kielikursseilla pyritään käytännön kielitaitoon, jolla selviää arkielämän tilanteissa. Useimpien kurssien painopistealue on puheen tuottamisessa
ja ymmärtämisessä, ellei kurssikuvauksessa ole mainittu erikseen muuta painopistealuetta. Kurssit pohjautuvat yleisten kielitutkintojen (Yki) aiheisiin ja
kielenkäyttötilanteisiin. Kielikursseilla saa tietoa myös kielialueen tavoista,
käytänteistä, kulttuurista ja yhteiskunnallisista oloista sekä ajankohtaisista
tapahtumista.
Kurssien hinnat
Kielikursseilla osallistujien vähimmäismäärä on joko 15 tai pienryhmissä
10. Kurssimaksut ovat korkeampia pienryhmissä. Yksilö- ja pariopetuskurssien hinnat ovat korkeimmat.
Kielikurssien valinta
Perustason kursseilla opiskellaan ääntämistä ja keskeistä
sanastoa, jolla tarkoitetaan jokapäiväisen elämän asioista tai tapahtumista puhuttaessa tarvittavia sanoja. Lisäksi opiskellaan rakenteita kuten esim. sanojen perustaivutusta, väite-, kysymys- ja
kieltolauseiden tekemistä ja verbiaikamuotoja. Perustason kurssit
vastaavat peruskoulun, keskikoulun tai (osittain) lukion lyhyen kielen
kursseja. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 1-2 (=yleiseurooppalainen viitekehys A1-A2).
KIELET
Keskitason kursseilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta
ja puheen ymmärtämistä. Ne sopivat perustason taidot, peruskoulun tai keskikoulun taidot hallitseville tai lukion oppimäärän kertaukseksi. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3-4 (=yleiseurooppalainen
viitekehys B1-B2).
Ylimmän tason kursseilla ylläpidetään jo opittuja taitoja ja
opiskellaan kielen semanttisia vivahde- ja tyylieroja, sanontoja ja
kielikuvia. Ne sopivat lukion pitkän kielen oppimäärän hallitseville.
Yleisten kielitutkintojen taitotaso 5-6 (=yleiseurooppalainen viitekehys
C1-C2).
Yleisten kielitutkintojen (Yki) taitotasokuvaukset:
Perustaso
1. Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka
liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Tuntee
kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.
2. Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja
asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja
aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa
vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan
suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.
Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.
Keskitaso
3. Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi
aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa
vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön
puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.
Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset
rakenteet.
4. Ymmärtää normaalitempoista kasvokaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä
sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa
jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin
välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa
puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron
virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.
Ylin taso
5. Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme
kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia.
Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.
6. Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen
sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.
Yleiset kielitutkinnot (Yki)
Rovaniemen kansalaisopistolla on yleisten kielitutkintojen järjestämisoikeus
perus- ja keskitasolla (ei ruotsi eikä saame). Kielitutkinnot järjestetään yhteistyössä muiden Lapin järjestäjien kanssa.
Yleiset kielitutkinnot on lakiin perustuva kielitutkintojärjestelmä, joka on
suunnattu aikuisille. Niihin voi osallistua kuka tahansa ja osoittaa (missä
tahansa hankitun) kielitaitonsa. Testit järjestetään Opetushallituksen ennalta
määrääminä päivinä, pääosin marraskuussa ja huhtikuussa. Ne mittaavat
kielen osaamista aikuisen elämän käytännön tilanteissa. Testeissä mitataan
puheen tuottamista ja ymmärtämistä, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Valittavana on seitsemän kieltä kolmella tasolla (perustaso, keskitaso ja ylin
taso). Testistä saa todistuksen, jota voi käyttää työnhakuun, työtehtävien
edellyttämään kielitaidon osoittamiseen tai opiskeluun.
Kielitutkintojen järjestämispäivät kevätkaudella 2016
Testipäivä
Kieli
Tutkinnon tasot
Ilmoittautuminen
23.1.2016
suomi
keskitaso
1.-11.12.2015
19.3.2016
englanti
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
19.3.2016
italia
perus- ja keskitaso
1.-29.2.2016
19.3.2016
venäjä
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
2.4.2016
suomi
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
9.4.2016
ranska
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
9.4.2016
ruotsi
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
9.4.2016
saame
perus-, keski- ja ylin taso
1.-29.2.2016
27.8.2016
suomi
keskitaso
1.-10.6.2016
• Ilmoittautumisajoista ja testipaikoista, tutkintomaksuista, testityypeistä ym.
testeihin liittyvistä asioista saa lisätietoa Opetushallituksen kotisivuilta (http://
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot) tai Tanja
Kyykältä puh.040 714 0155 tai [email protected] Ilmoittautumislomakkeita saa Opetushallituksen kotisivuilta ja myös kansalaisopiston toimistosta.
23
KI E LE T
Yksilö- ja pariopetus
Kielistä järjestetään yksilöopetusta vähintään 10 oppitunnin (á 45
min) ja pariopetusta vähintään 15 oppitunnin mittaisina. Kurssisisällöt ja aikataulut sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa.
Yksilöopetuksen hinta on 268 €/10 h/opiskelija ja pariopetuksen
212 €/15 h/opiskelija. Opisto ei hanki opiskeluparia. Kurssimaksun voi maksaa ainoastaan yksityinen henkilö, ei työnantaja, yritys,
yhdistys, seura tms. Oppitunnit on peruttava vähintään kolmea arkipäivää aikaisemmin, muussa tapauksessa ne lasketaan pidetyiksi.
Tiedustelut rehtori Pirkko Vuoti-Vainikka, puh. 040 487 3016 tai
[email protected]
Räätälöity myyntipalvelukoulutus
Yritysten, yhdistysten, seurojen yms. on mahdollista tilata myös räätälöityä kielikoulutusta yhdelle tai useammalle henkilölle omien toivomusten mukaisesti. Tiedustelut rehtori Pirkko Vuoti-Vainikka puh.
040 487 3016 tai [email protected]
.
Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä kielikursseille on muutama
päivä ennen kurssin alkamista. Mikäli kurssille ei ole riittävästi ilmoittautuneita, kurssi perutaan.
SUOMI
120105 FINNISH FOR FOREIGNERS -SUOMEN ALKEET
Opistotalo • ma ja ke 16.30-18.00
25.1.–24.2.2016 • Anita Vizner • 20 t • 47 € • max 20
Alkeiskurssi. Opetus suomeksi. Taso 0. Monistemateriaali. Finnish for beginners. Teaching in Finnish. Material in photocopies. Registration by 21.1.2016.
Ilm. 21.1.2016 mennessä.
120106 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI
Opistotalo • ti ja to 16.00-17.30
19.1.–18.2.2016 • Anita Vizner • 20 t • 47 € • max 20
Tarkoitettu niille, jotka ovat käyneet suomen kielen alkeiskurssin. Opetuskieli:
Suomi. Taso 1. Monistemateriaali. This course is for those who have learned
already basic things. Teaching language is Finnish. Level 1. Registration by
15.1.2016. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
ENGLANTI
Perustaso
120315 ENGLANNIN ALKEET
Jokkakulma • ti 16.00-17.30
24
19.1.–12.4.2016 • Terhi Joki • 24 t • 49,50 € • max 18
Niille, jotka haluavat oppia englannin alkeet tai kerrata kauan sitten unohtamansa perusteet. Kurssi on reippaahkosti etenevä ja puhetta sekä kuuntelua painottava. Aiempaa osaamista ei tarvita. Kotitehtäviä. Oppikirja:
Everyday English, Starter. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
120316 ENGLANNIN ALKEISJATKO
Jokkakulma • to 18.45-20.15
21.1.–21.4.2016 • Terhi Joki • 24 t • 50 € • max 18
Jatkoa syksyn alkeiskurssille ja niille, jotka haluavat mennä perusteissa eteenpäin. Kurssi on reippaahkosti etenevä ja puhetta sekä kuuntelua painottava.
Kotitehtäviä. Oppikirja: English for you, too 1. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
120317 ENGLANTI, JATKO
Jokkakulma • to 17.00-18.30
21.1.–21.4.2016 • Terhi Joki • 24 t • 50 € • max 18
Tarkoitettu niille, jotka haluavat mennä perusteissa eteenpäin. Tehdään paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia, jotta opittu voitaisiin heti soveltaa käytäntöön. Jatkoa syksyn alkeisjatkokurssille, mutta kaikki n. 1,5 vuotta englantia
lukeneet ovat tervetulleita kertaamaan ja oppimaan lisää! Taso 1. Oppikirja: English for you, too 2, kpl 5-. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
120318 ELVYTÄ ENGLANNIN KIELEN TAITOASI
Opistotalo • ti 14.45-16.15
19.1.–12.4.2016 • Sirkku Piispanen • 24 t • 49 € • max 20
Jatkoa syksyn kurssille. Jatketaan kielitaidon elvyttämistä. Kirjamme mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset kannustavat opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. Taso 1-2. Oppikirja: Everyday English 1, kpl 5-. Ilm.
15.1.2016 mennessä.
120319 ENGLANTI II, JATKO
Jokkakulma • ma 18.45-20.15
18.1.–18.4.2016 • Terhi Joki • 24 t • 48 € • max 18
Tämä on oivallinen valinta niille, jotka haluavat aktivoida ruostunutta kielitaitoaan tai soveltaa oppimaansa käytäntöön. Suunnattu jo jonkin verran
englantia osaaville. Kerrataan perusrakenteita ja vahvistetaan aiemmin
opittua runsain puhe- ja kuunteluharjoituksin. Taso 2. Oppikirja: Pat and
Polly: Passport to Finland, kpl 4-. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120320 ENGLANTI IV, JATKO
Jokkakulma • ke 17.45-19.15
20.1.–6.4.2016 • Terhi Joki • 22 t • 49 € • max 15
Suunnattu niille, jotka hallitsevat englannin perusteet, mutta haluavat verestää sekä monipuolistaa taitojaan ja parantaa puhevarmuuttaan arkipäivän
KIELET
kielenkäyttötilanteissa. Kurssi sisältää runsaasti puhe- ja kuunteluharjoituksia, kielioppia kohtuudella ja toiveiden mukaan. Taso 3. Oppikirja: English
for You, too 4, kpl 5-. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120321 TAKE IT EASY AND LEARN
Opistotalo • ma 17.00-18.30
18.1.–4.4.2016 • Sirkku Piispanen • 20 t • 48 € • max 20
Jatkoa syksyn kurssille. Puhutaan rohkeasti virheitäkin tehden. Kirjamme
tekstit sisältävät paljon keskusteluun innostavia aiheita. Samalla rakenteiden
monipuoliset harjoitukset kehittävät tehokkaasti suullista kielitaitoa. Taso 3.
Oppikirja: Pat and Polly 2 Five Years on, kpl 2-. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
120322 ENGLANTIA
PUHUEN JA KUUNNELLEN
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 14.45-16.15
20.1.–30.3.2016 • Sirkku Piispanen • 20 t • 48 € • max 15
Oivallinen valinta sinulle, joka haluat kannustusta puhumisen harjoitteluun
ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Käyttämämme oppikirja näkee englanninkielen maailmankielenä. Sanasto on päivitetty nykyaikaan ja teksteissä
sekä tehtävissä vankennetaan rakenteiden hallintaa unohtamatta opiskelijoiden omaa, vahvaa panosta. Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja
eläkeläisille. Mukaan voivat tulla myös ei seniori-ikäiset. Taso 3. Oppikirja:
Stepping Stones 1, kpl 1-. Ilm. toimistossa 18.1.2016 mennessä.
120323 UPDATE YOUR
CONVERSATION SKILLS
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 16.30-18.00
20.1.–23.3.2016 • Sirkku Piispanen • 18 t • 46 € • max 15
Pienryhmä. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ylläpitämään englanninkielen puhumisen ja keskustelun taitojaan innostuneessa ryhmässä. Soveltuu
senioreille (väh. 63-vuotiaille). Mukaan voivat tulla myös ei seniori-ikäiset.
Taso 3-4. Oppikirja: Pat and Polly 2 Five Years on, kpl 2-. Lisäksi sovitaan ryhmän kanssa yhdessä oheismateriaalin käyttö. Ilm. toimistossa
18.1.2016 mennessä.
120324 ENGLISH FORWARD
Jokkakulma • ma 17.00-18.30
18.1.–11.4.2016 • Terhi Joki • 22 t • 48 € • max 18
Tämä on juuri oikea sinulle, joka osaat jo paljon, mutta haluat laajentaa ja
syventää kielitaitoasi mielenkiintoisten ja vaativienkin aihepiirien parissa. Kurssi
on puhepainotteinen, mutta kielioppiakaan ei ole unohdettu. Suurin osa opetuksesta englannin kielellä. Taso 4. Monistemateriaali. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
Ylin taso
120325 LETS TALK AND LISTEN! ADVANCED
Jokkakulma • ke 19.30-21.00
20.1.–30.3.2016 • Terhi Joki • 20 t • 50 € • max 15
Have you had enough of books and grammar exercises? Would you rather
activate your vast but passive vocabulary on a course that aims to enhance
speaking and listening skills? Great, because on this course we do nothing
but talk, talk and listen every now and then. Teaching is mainly in English,
but if there is any need to check some grammar points, that will be done in
Finnish. Topics vary from family affairs to current phenomena and beyond.
Students’ wishes will be taken into account, too. Some homework may be
given. Level 4-5. Material in photocopy. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
SAKSA
Perustaso
120405 SAKSA, ALKEISJATKO
Opistotalo • ti 16.30-18.00
19.1.–29.3.2016 • Peter Sippel • 20 t • 47 € • max 20
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Taso 0-1. Oppikirja: Einverstanden 1, kpl 6-.
Ilm. 15.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120406 SAKSA IV
Opistotalo • ke 18.15-19.45
20.1.–23.3.2016 • Peter Sippel • 18 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Jatkoa syksyn kurssille. Taso 3. Oppikirja: Einverstanden 3, kpl
8-. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120407 WIR REDEN DEUTSCH!
Opistotalo • ti 18.15-19.45
19.1.–22.4.2016 • Peter Sippel • 16 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Keskustelun ja kuullun ymmärtämiseen painottuva aktivointikurssi. Oppimateriaalina videot, ajankohtaiset artikkelit ja netti. Taso 3-4. Ilm.
15.1.2016 mennessä.
RANSKA
Perustaso
120504 RANSKA, ALKEET
Opistotalo • to 18.00-19.30
21.1.–7.4.2016 • Katja Leinonen • 20 t • 48 € • max 20
Ranskan kielen perusteita, ääntämistä, tervehdykset, matkustamiseen liittyvä
sanasto. Taso 0. Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa. Ilm. 19.1.2016
mennessä.
25
K I E LE T
120505 RANSKA I
Opistotalo • ke 18.00-19.30
20.1.–30.3.2016 • Iris Tukiainen • 20 t • 49 € • max 20
Jatkoa syksyn Ranskan jatkokurssille. Taso 1-2. Oppikirja: Escalier 1, kpl
11-. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120506 RANSKAN KESKUSTELURYHMÄ
Opistotalo • ma 17.00-18.30
18.1.–21.3.2016 • Iris Tukiainen • 18 t • 49 € • max 12
Pienryhmä. Jatkoa syksyn kurssille. Keskustellaan eri aiheista ja kertaamme
kirjaa Parfait 3. Taso 3-4. Oppikirja: Parfait! 3, kpl 8-. Ilm. 14.1.2016
mennessä.
VENÄJÄ
Perustaso
120610 VENÄJÄN ALKEET
Opistotalo • ke 17.00-18.30
20.1.–13.4.2016 • Aila Lesonen • 24 t • 49 € • max 20
Kyrilliset aakkoset: vokaalit ja konsonantit, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, substantiivien suvut. Tutustuminen ja tervehdykset. Kertominen itsestä, kielitaidosta, perheestä. Peruskysymysten esittäminen ja niihin
vastaaminen. Opitaan kirjoittamaan, lukemaan ja ääntämään. Teksti- ja
harjoitustehtävät. Oppikirja: Mozno I. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120611 VENÄJÄN ALKEISJATKO
Opistotalo • ma 17.00-18.30
18.1.–18.4.2016 • Aila Lesonen • 24 t • 49 € • max 20
Kertaus kpl 1-3. Itsestä ja perheestä kertominen, peruskysymisten esittäminen
ja niihin vastaaminen. Aiheina ruoka, ammatit, koulutus, kielitaito, verbit,
kielioppi. Taso 0-1. Teksti- ja harjoituskirja Mozno I, kpl 4-. Ilm. 14.1.2016
mennessä.
120612 VENÄJÄ, JATKO
Opistotalo • ke 18.40-20.10
20.1.–6.4.2016 • Aila Lesonen • 22 t • 50 € • max 12
Pienryhmä. Aiheet: opiskelu, kielitaito, ammatit, työpaikat, viikonpäivät,
vuodenajat, kuukaudet ja säätila. Liikkuminen kaupungilla, paikan löytäminen, puhelimessa puhuminen ja soittaminen. Ostoksien tekeminen, säästä
kertominen. Datiivi. Metro ja sen historiaa. Taso 1. Oppikirja: Mozno I, kpl
6-. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120613 VENÄJÄ I
Opistotalo • ma 18.40-20.10
18.1.–11.4.2016 • Aila Lesonen • 22 t • 49 € • max 20
26
Kerrataan ammatit, koulutus, opiskelu, kielitaito ja työpaikat, paikan etsiminen, kaupungilla ja metrolla liikkuminen, ostoksilla käynti, puhelimessa,
säästä kertominen. Laajennetaan sanavarastoa, harjoitellaan kieliopin perusteet. Taso 1-2. Oppikirja: Mozno 1, kpl 9-. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
120614 VENÄJÄ III
Opistotalo • ti 17.45-19.15
26.1.–29.3.2016 • Aila Lesonen • 18 t • 49 € • max 12
Pienryhmä. Kertaustehtävät kpl 1-2. Kielioppi ja rakenteet. Venäläinen ja
suomalainen kulttuuri, urheilu, matkustaminen. Taso 2-3. Teksti- ja harjoituskirja Mozno 2, kpl 3-. Ilm. 22.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120615 POGOVORIM PO-RUSSKI! -KESKUSTELU
Opistotalo • ke 18.15-19.45
27.1.–30.3.2016 • Olga Ruokanen • 18 t • 49 € • max 12
Pienryhmä. Sopii henkilöille, jotka haluavat ylläpitää, aktivoida ja laajentaa sanavarastoaan sekä kehittää puhetaitoaan. Minidialogeja, kieliopin
kertausta, Venäjän kulttuuria ja historiaa sekä nykyaikainen elämä Venäjällä: ongelmia ja miten selviydyt niistä. Aiheet: vapaa-aika, harrastukset,
koulutus, työelämä, ihmiset, luonto ym. Taso 3. Oppimateriaali sovitaan
kurssin alussa. Ilm. 25.1.2016 mennessä.
ESPANJA
Perustaso
120709 ESPANJAN ALKEET
Opistotalo • to 18.35-20.05
21.1.–21.4.2016 • Laura Pallari • 24 t • 48 € • max 20
Interaktiivinen espanjan alkeiskurssi. Tavoitteena tutustua espanjan kielen
perusteisiin hauskan oppikirjan avulla sekä maan kulttuuriin ja tapoihin.
Kurssi sisältää paljon puheharjoituksia ja sopii myös niille, jotka haluavat
kerrata kielen alkeet. Oppikirja: ¡Dime! 1. Vuoden 2014 tai uusin painos.
Ilm. 19.1.2016 mennessä.
120710 ESPANJA, ALKEISJATKO
Opistotalo • to 17.00-18.30
21.1.–21.4.2016 • Laura Pallari • 24 t • 49 € • max 20
Jatketaan tutustumista vauhdikkaaseen Fermándezin perheeseen. Käsiteltävät asiat mm. säännölliset verbit preesensissä ja kysymyksien muodostaminen. Aiheet mm. perhe ja alkuperä, ravintolassa tilaaminen, kuukaudet,
päivät ja vuodenajat, harrastuksista, arkitoimista, matkailusta ja säästä
kertominen. Taso 0-1. Oppikirja: ¡Dime! 1, kpl 4-. Vuoden 2014 tai uusin
painos. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
KIELET
120711 ESPANJA, JATKO
Opistotalo • ti 19.00-20.30
19.1.–12.4.2016 • Inkeri Johansson • 24 t • 49 € • max 20
Opetellaan sanastoa ja keskustelufraaseja liittyen perheen aamutoimiin,
työrutiineihin, ostoksilla käymiseen, majoittumiseen ja tien neuvomiseen.
Keskeisinä kielioppiasioina ovat adjektiivit ja refleksiiviverbit. Keskustellaan
paljon pareittain ja pienryhmissä. Taso 1-2. Oppikirja: ¡Dime! 1, kpl 8-.
Vuoden 2013 tai 2014 painos. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
ITALIA
120712 ESPANJA I
Opistotalo • ke 18.35-20.05
20.1.–30.3.2016 • Laura Pallari • 20 t • 50 € • max 15
Pienryhmä. Aktivoidaan puhetaitoa painottaen sää-, matkailu ja asumissanastoa. Vahvistetaan kielitaitoa kuunteluiden ja keskusteluiden avulla. Opetellaan kestopreesens ja paikan adverbit. Taso 2. Oppikirja: ¡Dime! 2, kpl
1-. Vuoden 2014 tai uusin painos. Vanhempi käy myös. Ilm. 18.1.2016
mennessä.
120809 ITALIA, JATKO
Opistotalo • ti 17.00-18.30
19.1.–5.4.2016 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 20
Noin vuoden italiaa opiskelleille. Opitaan kielen perusrakenteita ja tutustutaan Italian kulttuuriin ja tapoihin. Opitaan selviämään matkailijoille tarpeellisissa tilanteissa. Taso 0-1. Oppikirja: In Piazza 1, kpl 8-. Ilm.
15.1.2016 mennessä.
120713 ESPANJA II
Opistotalo • ke 17.00-18.30
20.1.–30.3.2016 • Laura Pallari • 20 t • 49 € • max 20
Syvennetään kielitaitoa uusiin viestintätilanteisiin, joissa keskeisellä sijalla
ovat mm. matkustaminen, pankissa ja poliisilaitoksella asiointi, Suomesta
kertominen sekä kulkuneuvojen vuokraus. Uutena kielioppikokonaisuutena
säännöllinen subjunktiivi. Taso 2-3. Oppikirja: ¡Dime! 2, kpl 6-. Vuoden
2013 tai 2014 painos. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120714 ESPANJA III, JATKO
Opistotalo • to 18.30-20.00
21.1.–31.3.2016 • Inkeri Johansson • 18 t • 48 € • max 15
Pienryhmä. Keskustellaan aiheista musiikki, espanjan kielen leviäminen ja
espanjalainen kulttuuri Keski-Amerikassa sekä opetellaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sanastoa ja fraaseja. Vahvistetaan puhetaitoa ja opetellaan menneen ajan aikamuotoja ja niiden käyttöä puheessa. Taso 3. Oppikirja: ¡Dime! 3, kpl 2-. Vuoden 2014 painos. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120715 ESPANJA IV, JATKO
Opistotalo • ti 17.15-18.45
26.1.–29.3.2016 • Inkeri Johansson • 18 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Keskustellaan opiskeluun, tulevaisuuden suunnitteluun ja työn
hakemiseen liittyvistä asioista. Opetellaan tunne- ja tahtotilasta sekä tulevaisuudesta kertomisen puhetapaa eli opetellaan ymmärtämään ja käyttämään verbien subjunktiivi-tapaluokkaa. Taso 3. Oppikirja: ¡Dime! 3, kpl 6-.
Vuoden 2014 painos. Ilm. 22.1.2016 mennessä.
Perustaso
120808 ITALIA, ALKEISJATKO
Opistotalo • ti 18.45-20.15
19.1.–12.4.2016 • Paula Mansikka • 24 t • 49 € • max 20
Noin puoli vuotta italiaa opiskelleille. Opitaan kielen perusrakenteita ja
ääntämistä. Tutustutaan Italian kulttuuriin ja tapoihin. Oppikirja: In Piazza
1, kpl 5-. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
120810 ITALIA I
Opistotalo • ke 17.00-18.30
20.1.–6.4.2016 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 20
Opitaan lisää matkailijan tarvitsemaa sanastoa ja harjoitellaan keskustelua.
Tutustutaan Italian kulttuuriin ja tapoihin. Taso 1-2. Oppikirja: In Piazza 1,
kpl 13-. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
120811 ITALIA II
Opistotalo • ma 17.00-18.30
18.1.–11.4.2016 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 15
Syvennetään kielitaitoa ja harjoitellaan sujuvampaa keskustelua. Syvennetään kulttuurin tuntemusta ja tutustutaan maan ajankohtaisiin tapahtumiin ja
ilmiöihin. Taso 2. Oppikirja: In Piazza 1, kpl 20-. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
120812 ITALIA IV, JATKO
Opistotalo • ma 18.45-20.15
18.1.–21.3.2016 • Paula Mansikka • 18 t • 50 € • max 12
Pienryhmä. Lisätään keskustelutaitoja. Tutustutaan Italian kulttuuriin ja kiinnostaviin maan ilmiöihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Taso 2-3. Oppikirja:
In Piazza 1, kpl 26-. Ilm. 14.1.2016 mennessä.
Keskitaso
120813 ITALIA VII, JATKO
Jokkakulma • ke 18.45-20.15
20.1.–23.3.2016 • Paula Mansikka • 18 t • 50 € • max 12
Pienryhmä. Keskustellaan oman elämän tapahtumista sekä kaikesta Italiaan
liittyvästä. Oppimateriaalina myös musiikki, kirjat ja elokuvat sekä opiskelijoiden tuoma materiaali. Taso 3. Oppikirja: In Piazza 2, kpl 15-. Ilm.
25.1.2016 mennessä.
27
K I E LE T | TIETOTEKNIIKKA
MUUT KIELET
129807 JAPANI, ALKEISJATKO
Opistotalo • ma 18.00-19.30
18.1.–4.4.2016 • Masakazu Kina • 20 t • 49 € • max 20
Noin 20 tuntia japania opiskelleille. Syvennetään jo opittua tietoa ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirja: Takako Karppisen Japanin kielen alkeet 1.
Ilm. 14.1.2016 mennessä.
129808 JAPANI I
Opistotalo • ke 18.00-19.30
27.1.–30.3.2016 • Masakazu Kina • 18 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Tarkoitettu noin 60 tuntia japania opiskelleille. Syvennetään jo
opittua tietoa ja laajennetaan sanavarastoa. Taso 0-1. Oppikirja: Takako
Karppisen Japanin kielen alkeet 1. Ilm. 25.1.2016 mennessä.
129809 NORJAN ALKEET
Opistotalo • ke 18.45-20.15
20.1.–30.3.2016 • Jim Hulbekkmo • 20 t • 48 € • max 20
Tutustutaan norjan aakkosiin ja niiden ääntämiseen; harjoitellaan lukemista
ja kirjoittamista. Lisäksi käsitellään kielen perusrakenteita ja norjalaista tapakulttuuria. Ny i Norge. Ilm.18.1.2016 mennessä.
129810 NORJAN ALKEISJATKO
Opistotalo • ke 17.00-18.30
20.1.–23.3.2016 • Jim Hulbekkmo • 18 t • 48,00 € • max 20
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Jatketaan norjan kielen perusrakenteita ja norjalaista tapakulttuuria. Ny i Norge. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
28
sekä itsenäisiä harjoituksia. Oman tason mukaan. Taso 0-1. Monistemateriaali. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
129813 ARABIAN ALKEET
Opistotalo • to 18.00-19.30
4.2.–7.4.2016 • Walid Ahmed • 16 t • 38 € • max 15
Arabian kielen aakkoset, lukusanat ja perussanasto. Opiskellaan tervehdyksiä ja yksinkertaisia kysymyksiä. Harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista.
Taso 0. Monistemateriaali. Ilm. 1.2.2016 mennessä.
TIETOTEKNIIKKA
Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja
Jouni Ylijääskö puh. 040 487 3018 tai [email protected]
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus tutustua tietokoneisiin ja niiden hyväksikäyttöön sekä ylläpitää it-osaamistaan
jokapäiväisessä elämässä, opiskelussa ja työelämässä.
Tietokoneen perusteiden hallinnalla tarkoitamme:
• henkilö osaa käyttää hiirtä ja näppäimistöä Windows käyttöjärjestelmän
perustoimintoihin
• osaa tallentaa ja avata tiedostoja
• kykenee avaamaan ja selaamaan Internet-sivuja
Peruskurssit
129811 MATKAILIJAN KIINAA
Opistotalo • to 18.00-19.30
21.1.–24.3.2016 • Rerion Huhta • 18 t • 48 € • max 15
Jatkoa syksyn Käytännön kiinaa matkailijoille -kurssille. Laajennetaan kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa. Tutustutaan enemmän kulttuuriin, tapoihin
sekä historiaan. Opetellaan peruskielioppia ja lauserakennetta. Keskitytään
puhe-harjoituksiin. Taso 0. Monistemateriaali. Opettaja puhuu suomea. Ilm.
19.1.2016 mennessä.
340119 TIETOKONEEN KÄYTÖN ALKEET,
SENIORIT
Katso sivu 6
Opistotalo • ma 15.15-17.45
25.1.–21.3.2016 • Eino Inkeri • 24 t • 53 € • max 15
Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille. Edetään erittäin
rauhalliseen tahtiin. Opetellaan hiiren ja näppäimistön käyttöä, Windows
-peruskäyttöä ja tekstinkäsittelyn alkeita. Tutustutaan Internetin käyttöön. Sopii vasta-alkajille tai hyvin vähän tietokonetta käyttäneille. Ilm. toimistossa
19.1.2016 mennessä.
129812 PORTUGALIN KIELTÄ
MATKAILIJOILLE
Opistotalo • ke 16.15-17.45
20.1.–23.3.2016 • Jônatas Serratti • 18 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Jatkoa syksyn kurssille. Mukaan voivat tulla myös uudet opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin opiskelleet jonkun verran portugalin kieltä. Harjoitellaan portugalin kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa kuten matkalla ja
sosiaalisessa mediassa. Myös ihmisten, paikkojen ja esineiden kuvailemista
340120 TIETOKONEEN KÄYTÖN KERTAUS,
SENIORIT
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 15.15-17.45
3.2.–30.3.2016 • Eino Inkeri • 24 t • 53 € • max 15
Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille. Kerrataan tietokoneen ja Internetin käytön perusteita. Suoritetaan harjoitteita ja haetaan
lisää varmuutta tietokoneen peruskäyttämiseen. Ilm. toimistossa 29.1.2016
mennessä.
T I E T O TEKNIIKKA
340121 TIETOKONEEN KÄYTÖN JATKOKURSSI,
SENIORIT
Katso sivu 6
Opistotalo • ma ja to 15.15-17.45
28.4.–12.5.2016 • Kimmo Koponen • 12 t • 27 € • max 15
Tarkoitettu senioreille (väh. 63-vuotiaille) ja eläkeläisille, jotka haluavat päivittää atk-taitojaan, ja ratkoa yhdessä tietokoneen käyttöön liittyviä ongelmia, ja haluavat oppia lisää tietokoneen monista käyttömahdollisuuksista.
Voit ottaa mukaan myös oman kannettavan tietokoneen. Sopii alkeis- ja/
tai jatkokurssin käyneille tai vastaavat taidot hallitseville. Ilm. toimistossa
22.4.2016 mennessä.
340122 WINDOWS 10
Opistotalo • ma 18.00-20.30
18.1.–1.2.2016 • Kimmo Koponen • 9 t • 20 € • max 15
Opi Windows 10 tehokas peruskäyttö, ja uudet ominaisuudet. Sopii niille
Windowsia jo käyttäneille, jotka haluavat päivittää osaamisensa uusimpaan Windows 10 –versioon. Ilm. 13.1.2016 mennessä.
340123 PALVELUJEN KÄYTTÖ TIETOKONEELLA
Opistotalo • ke 15.15-17.45
6.4.–27.4.2016 • Eino Inkeri • 12 t • 27 € • max 15
Tule oppimaan verkkopalvelujen turvallista käyttämistä Internetissä. Harjoitellaan yhdessä mm. käyttämään pankkipalveluja, varamaan junalippuja,
hakemaan eri toimijoiden aukioloaikoja ja täyttämään virastojen sähköisiä lomakkeita. Opitaan myös sähköpostin perustaminen ja sen käyttämistä. Sopii henkilöille, jotka ovat jonkin verran käyttäneet tietokonetta. Ilm.
1.4.2016 mennessä.
340124 SOSIAALISEN MEDIAN PERUSTEET
Opistotalo • to 17.30-20.00
18.2.–17.3.2016 • Sari Nisula • 12 t • 27 € • max 12
Mikä on sosiaalinen media? Mitä siihen kuuluu ja miten sosiaaliseen mediaan voi liittyä mukaan? Perehdymme näihin kysymyksiin ja pohdimme
yhdessä kuinka tarpeellisia sosiaalisen median tarjoamat palvelut ovat. Tutustutaan erilaisiin sosiaalisen median muotoihin, kuten facebookiin, twitteriin, blogeihin jne. Halutessaan kurssilla voi myös liittyä sosiaalisen median
palveluihin ja harjoitella niiden käyttöä. Ilm. 12.2.2016 mennessä.
340125 GMAIL -SÄHKÖPOSTITOIMINNOT
Opistotalo • ti 15.15-17.45
16.2.–1.3.2016 • Sari Nisula • 9 t • 20 € • max 12
Tutustutaan Gmail -sähköpostin ominaisuuksiin, tärkeimpiin asetuksiin, liitteiden lähetystapoihin ja tallentamiseen. Ei edellytä aikaisempaa kokemusta
sähköpostin käyttämisestä. Ilm. 11.2.2016 mennessä.
Työelämän ATK- taidot ja kuvaus
340126 KYMMENSORMIJÄRJESTELMÄ
Opistotalo • ma 18.15-19.15
25.1.–25.4.2016 • Anita Vizner • 16 t • 35 € • max 12
Käytätkö kirjoittamiseen vieläkin kahta sormea? Joudutko vilkaisemaan
näppäimistöäsi ennen jokaista näppäimen painallusta? Kymmensormijärjestelmä on menetelmä, joka perustuu lihasmuistiin näön sijaan. Menetelmän avulla saavutetaan paljon nopeampi tietojensyöttönopeus, etenkin jos
kopioit tekstiä muusta visuaalisesta aineistosta. Kymmensormijärjestelmän
käyttö tekee sinusta selvästi nopeamman tietokoneenkäyttäjän: tietojensyöttönopeutesi paranee ja usein myös väsymys ja silmäongelmat vähenevät.
Ilm. 21.1.2016 mennessä.
340127 DIGIJÄRJESTELMÄKAMERAN KÄYTTÖ
Opistotalo • ma 18.00-20.30
22.2.–11.4.2016 • Kimmo Koponen • 18 t • 40 € • max 15
Tarkoitettu henkilöille, jotka omistavat digitaalijärjestelmäkameran tai suunnittelevat sen hankintaa. Opiskellaan kameran tehokäyttöä mm. ajan ja aukon
merkitys, terävyysalue, rajaus, sommittelu sekä raw-kuvan ja HDR -kuvauksen
mahdollisuudet. Kuvien käsittely tapahtuu Photoshop -ohjelmistolla. Sopii henkilöille, jotka hallitsevat tietokoneen käytön alkeet. Ilm.16.2.2016 mennessä
340128 KUVANKÄSITTELYÄ
ILMAISELLA PAINT.NET OHJELMALLA
Opistotalo • ti 17.30-20.00
2.2.–1.3.2016 • Sari Nisula • 15 t • 33 € • max 12
Ilmainen paint.net ohjelma antaa hyvät mahdollisuudet oppia käsittelemään ja
korjailemaan digikuvia monipuolisesti ja helposti. Ilm. 29.1.2016 mennessä.
Sukututkimus, 3D-grafiikka,
Tablet- ja mobiililaitteet
340129 ATK -SUKUTUTKIMUKSEN APUNA, PERUSTEET
Opistotalo • ke 17.30-20.00
3.2.–24.2.2016 • Timo Koskinen • 12 t • 28 € • max 12
Perehdytään Sukujutut -ohjelmaan ja opetellaan ohjelman peruskäyttäminen.
Osallistuminen edellyttää sukututkimuksen alkeiden ja peruskäsitteiden hallintaa sekä tietokoneen ja Internetin peruskäytön osaamista. Ilm. 28.1.2016
mennessä.
340130 ATK -SUKUTUTKIMUKSEN APUNA, JATKO
Opistotalo • ke 17.30-20.00
30.3.–20.4.2016 • Timo Koskinen • 12 t • 28 € • max 12
Perehdytään sukututkimustiedon hakemiseen Internetistä. Osallistuminen
edellyttää sukututkimuksen alkeiden ja peruskäsitteiden hallintaa sekä tietokoneen ja Internetin peruskäytön osaamista. Ilm. 24.3.2016 mennessä.
29
T I E T OT EKNIIKKA | TAN SSI
340131 ANDROID -TABLETIT
Opistotalo • ti ja pe 17.00-19.30
26.2. ja 1.3.2016 • Kimmo Koponen • 6 t • 13 € • max 15
Opiskellaan Android-käyttöjärjestelmään pohjautuvan taulumikron käyttöä.
Miten laitetta käytetään tehokkaasti ja turvallisesti. Viritetään laitteeseen
sähköpostisi ja muut käytössä olevat tilisi. Tutkitaan, miten taulumikroosi
saadaan lisää ohjelmia. Miten liitetään oheislaitteita tai tulostat kirjoittimelle. Osallistujilla olisi hyvä olla käytössään Android-taulumikro kurssille tullessaan. Ilm. 22.2.2016 mennessä.
340132 BLENDER 3D OHJELMAN, PERUSTEET
Opistotalo • la 12.00-17.30
6.2., 20.2., 19.3., 2.4. ja 16.4.2016 • Petteri Putkinen • 30 t • 61 € • max 15
Tutustutaan ilmaiseen, mutta ominaisuuksiltaan monipuoliseen 3D-grafiikan suunnitteluohjelmisto Blenderiin. Käydään läpi 3D-suunnittelun perusteet termeistä ja käsitteistä alkaen. Opetellaan käyttämiseen
liittyvät erityispiirteet ja komennot. Mallinnetaan perusmuotoja, tutustutaan sculpting-työkaluihin ja teksturoidaan mallinnettu 3D-muoto. Tehdään
materiaaleja node-editorilla. Opetellaan valojen ja kameran asettelu ja
asetukset. Cycles-renderöijällä tuotetaan valmis still-kuva/kuvia. Osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön perusteiden hallintaa. Ilm. 1.2.2016
mennessä.
340133 ÄLYKÄNNYKÄN KÄYTTÖ TUTUKSI
Opistotalo • to 17.30-20.00
4.2.–25.2.2016 • Sari Nisula • 12 t • 29 € • max 10
Tutustutaan Android ja Windows Phone -käyttöjärjestelmällä varustettujen
älykännyköiden ominaisuuksiin ja käyttöön. Osallistuja oppii käyttämään
älypuhelinta monipuolisesti ja tutustuu tämän hetkisiin yleisimpiin sovelluksiin
ja palveluihin. Oma puhelin mukaan! Ilmoita toimistoon kännykkäsi
merkki ja malli 29.1.2016 mennessä. Ilm. 29.1.2016 mennessä.
TANSSI
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso puh. 040 352 6542.
Tanssikurssien tavoitteena on tutustuttaa eri tanssilajeihin ja -rytmeihin sekä
mahdollistaa tanssin aloittaminen myös aikuisiällä. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille tanssin terveydellistä vaikutusta ja siitä saatavia taiteellisia elämyksiä.
Itämainen tanssi on vapaata ja pehmeää liikuntaa kehon hyvinvoinnille.
Sen avulla mm. ryhti, lihastasapaino sekä keskittymiskyky paranevat. Tanssi
parantaa lantionpohjan lihaksia, syviä selkälihaksia ja sopii hyvin niska- ja
selkäsairaille sekä sellaisille, joilla alaraajojen kuormittaminen tai hyppiminen painoja käyttäen ei sovi.
30
110533 ITÄMAISTA TANSSIA
Katso sivu 6
SENIOREILLE
Opistotalo • ma 13.45-15.15
18.1.–18.4.2016 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 25
Itämaisen tanssin perusteita ja kehon hallintaa, tasapainoa sekä lihaskuntoa seniori-ikäisille sopivaan tahtiin. Lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta,
parantaa ryhtiä sekä lihaskuntoa ja -hallintaa tanssillisia elementtejä unohtamatta. Opetellaan ryhmän ehdoilla myös uusia perusliikkeitä ja askelsarjoja turvalliseen ja rauhalliseen tahtiin. Ilm. toimistossa 14.1.2016
mennessä.
110534 ITÄMAINEN TANSSI, PERUSTASO
Opistotalo • ti 19.00-20.30
19.1.–12.4.2016 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 20
Perustekniikka hallitseville eli alkeiskurssin käyneille. Tanssillisten peruskäsitteiden hiomista: kehon kierrot ja muut suunnat, tilan ja painonkäytön sekä
tempon vaihtelut. Syvennetään aikaisempia taitoja, yhdistellään perusliikkeitä ja niiden variaatioita, tehdään askelsarjoja sekä värinöitä, lonkan iskuja, pudotuksia, undulaatioita, kamelikävelyitä ja helppoja koreografioita.
Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110535 ITÄMAINEN TANSSI, KESKITASO JA EDISTYNEET
Opistotalo • ti 17.20-18.50
19.1.–12.4.2016 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 35
Teemana tanssin monimuotoisuus. Syvennetään aikaisempia taitoja ja
tehdään tanssiaskelsarjoja, keskivartalotekniikkaa ja opetellaan rytmejä.
Harjoitellaan myös kävelyitä, värinöitä, vatsapotkuja, silmukoita ja lonkan kaksoiskiertopudotuksia, vaativia tekniikkaharjoituksia ja askelsarjoja.
Opetellaan tanssivälineiden laajempaa käyttöä, soittamaan zilellä rytmejä
ja tanssiväline huivin käyttöä sekä tanssimaan estradi- ja kansantanssikoreografioita. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
110536 DANCE HARMONY
Jokkakulma • to 17.30-18.30
21.1.–21.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 20
Dance Harmony on kehonhallinta ja -huoltotunti, joka pohjaa tanssin liikemaailmaan. Tunti koostuu noin puolen tunnin baletin/nykytanssin harjoituksista ja liikesarjoista, keskivartaloa vahvistavista harjoitteista, jotka
pohjautuvat pilatekseen sekä loppuvenyttelystä. Soveltuu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita tanssin ja treenin kauniista yhdistelmästä. Kehittää lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta; toimii hyvin myös stressinpoistajana. Ilm.
19.1.2016 mennessä.
TA NS S I | L I I K UNTA JA TERV EYS
110537 AFRO-KUUBALAISIA TANSSEJA
Opistotalo • pe 17.00-18.00
29.1.–15.4.2016 • Gerodanis Figuerola • 13 t • 27 € • max 30
Tule tutustumaan kuubalaisten tanssien ja rytmien rikkaaseen maailmaan.
Tansseina mm. kuubalainen rumba, yoruba- ja congo-tanssit. Sopii kaikille,
sillä osallistumiseen ei vaadita aiempaa tanssipohjaa. Pääosin tunneista
tulkkaus suomeksi. Ilm. 27.1.2016 mennessä.
110538 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA
Opistotalo • la 15.30-16.30
23.1.–30.4.2016 (ei 9.4.) • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 20
Uusi liikuntamuoto, jossa yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Hauskaa,
helppoa ja hikistä! LAVIS:ta tanssitaan yksin. Sen periaatteisiin kuuluu, että
tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille, naisille ja
miehille, jotka haluavat yhdistää hauskanpidon ja hyödyn. Kunnon kohotus
käy huomaamatta ja samalla opit myös lavatanssiaskeleiden perusteita.
Tunneilla soi mm. valssi, humppa, jenkka, foksi, tango, rock/jive ja cha cha
sekä muut tanssilavoilta tutut tanssit. Ilm. 21.1.2016 mennessä.
110539 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA
SENIOREILLE
Katso sivu 6
Jokkakulma • ti 12.25-13.25
26.1.–19.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 20
Sisältö kuten Lavis-lavatanssijumppa. Suunnattu ikääntyneille ja tunnilla mennään rauhalliseen tahtiin. Ilm. toimistossa 22.1.2016 mennessä.
110540 TANSSI LIIKUTTAA
Katso sivu 6
Jokkakulma • ti 13.35-14.35
2.2.–5.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 12 t • 20 € • max 20
Tarkoitettu mielenterveyden ongelmia kohdanneille henkilöille, jotka ovat
kiinnostuneita tanssista ja kokevat olevansa tällaisen tuen tarpeessa. Tunneilla harjoitetaan monipuolisesti kehoa ja mieltä tanssien ja rentoutuen.
Tunnit koostuvat hengittävästä ja avaavasta lämmittelystä, jonka jälkeen
lähdetään rakentamaan helppoja tanssisarjoja pohjautuen erilaisiin tanssi- ja musiikkityyleihin. Rauhallinen venyttely-/rentoutusosio päättää aina
tunnin. Tunneilla tanssitaan yksin, mutta yhdessä. Edetään ryhmäläisten
mukaan. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan! Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta tanssista. Alennus kurssimaksussa huomioitu. Ilm. toimistossa
29.1.2016 mennessä.
LIIKUNTA JA TERVEYS
Lisätietoja koulutussuunnittelija Jana Alaiso 040 352 6542.
Liikuntakurssien tavoitteena on tarjota monipuolista perusliikuntaa eriikäisille harrastajille. Liikunnan tarjonta noudattelee ajankohtaisia suuntauksia ja suosituksia. Tarjolla on mm. venyttelyyn, hengitykseen ja tasapainoon
perustuvia liikunnan muotoja. Sisällöt on rakennettu siten, että ne ylläpitävät
ja kohottavat kuntoa. Kurssien sisällöillä on merkitystä erilaisten lihas- ja tukirankaperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja näin myös työkunnon ylläpitämisessä. Yhdessä liikkuminen motivoi jatkuvaan liikkumiseen ja terveisiin
elämäntapoihin sekä tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Katso sivu 6
830126 SENIORIJUMPPA
Opistotalo • ke 11.45-12.45
20.1.–13.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 25
Tarkoitettu senioreille (väh 63-vuotiaille) ja eläkeläisille, jotka haluavat ylläpitää ja kohottaa kuntoaan. Kuntoilun lisäksi tavoitteena ovat rentoutuminen
ja virkistäytyminen. Jumpan teemat vaihtelevat ja välineinä käytetään mm.
jumppapalloja, -keppejä ja -kuminauhoja. Harjoitellaan myös tasapainoa
ja lihaskuntoa erilaisin apuvälinein. Näillä harjoituksilla voi ennalta ehkäistä ja kehittää turvallista liikkumista sekä parantaa tasapainoa ja lihasten
hallintaa. Ilm. toimistossa 18.1.2016 mennessä.
830127 TERVE SELKÄ A
Opistotalo • ma 16.20-17.20
18.1.–18.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Keskitytään keskivartalon ja selkärankaa ympäröivien lihasten vahvistamiseen sekä selkärangan liikkuvuuden parantamiseen. Lihaskunnon vahvistamisessa käytetään myös eri välineitä apuna. Tehokasta, sopii kaikille, ei
sisällä hyppyjä! Tule mukaan hakemaan vinkkejä selän hyvinvointiin. Ilm.
14.1.2016 mennessä.
830128 TERVE SELKÄ B
Opistotalo • ke 17.30-18.30
20.1.–13.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 41 € • max 30
Fysioterapeutin ohjaama tunti, jossa huomio on selkärankaa tukevissa lihaksissa, kehonhallintaharjoittelussa ja selän hyvinvoinnissa. Tehdään lihaskuntoja liikkuvuusharjoitteita omalla kehonpainolla ja eri välineitä apuna käyttäen.
Sopii aloittelijoille, kuntoutujille kuin myös paljon treenaaville. Tunti on hypytön. Hyviä vinkkejä selän hoitoon ja hyvinvointiin! Ilm. 18.1.2016 mennessä.
830129 TERVE SELKÄ C
Jokkakulma • to 18.35-19.35
21.1.–21.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 41 € • max 20
Sisältö kuten Terve selkä B. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
31
LI I K UN TA JA TERVEYS
830130 PILATES & STRETCH A
Opistotalo • ma 19.45-20.45
18.1.–18.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti harjoittava tunti. Pilates-harjoitteet kiinteyttävät ja vahvistavat lihaksia ja harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota keskivartaloon, syviin vatsalihaksiin ja hengitykseen. Pilates kehittää
voimaa, kehonhallintaa, liikkuvuutta, tasapainoa ja parantaa ryhtiä. Ilm.
14.1.2016 mennessä.
830131 PILATES & STRETCH B
Opistotalo • to 20.00-21.00
21.1.–21.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Sisältö kuten Pilates & Stretch A. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
830132 STRETCHING-VENYTTELY
Jokkakulma • to 19.40-20.40
21.1.–21.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 41 € • max 20
Venyttelytunti koko keholle. Lyhyt avaava ja rauhallinen alkulämmittely, jonka jälkeen venyttelyosuus. Venytellään rauhallisesti ja monipuolisesti koko
keho läpi. Soveltuu kaikille, erityisesti liikkuvuutta, vireyttä ja hyvää oloa
kaipaaville. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
830133 CORE
Opistotalo • to 18.55-19.55
21.1.–21.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Koko kehoa huoltava tunti. Lyhyt alkulämmittely, jonka jälkeen tehokas keskivartalo- ja kehonhallintaosuus. Keskitytään keskivartalon syviin lihaksiin
sekä keskivartalon hallintaan ja kontrolliin. Tunnilla rauhallinen tempo. Sopii kaikentasoisille liikkujille. Ilm. 19.1.2016 mennessä.
830134 CIRCUIT
Opistotalo • ma 17.30-18.30
18.1.–18.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 20
Musiikin tahdissa tapahtuvaa kiertoharjoittelua, monipuolisesti kuntoa, liikkuvuutta ja lihasvoimaa kehittävä liikuntamuoto. Tunnin lopuksi venyttelyt.
Ilm. 14.1.2016 mennessä.
830135 ZUMBA-LIIKUNTA
Opistotalo • ke 16.20-17.20
20.1.–13.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Tanssillista liikuntaa, jossa yhdistyy kuntojumppa ja tanssi. Erilaisia helposti
omaksuttavia tansseja. Tavoitteena on muokata/herätellä vartalon eri lihasryhmiä. Zumba-liikunta sopii kaikenikäisille niin vasta-alkajille kuin liikuntaa
jo pidempään harrastaneille! Ilm. 18.1.2016 mennessä.
830136 RVP-JUMPPA A
Opistotalo • ke 18.40-19.40
20.1.–13.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 41 € • max 25
Tehotreeniä reisille, vatsalle ja pakaroille omalla kehonpainolla sekä eri
välineitä apuna käyttäen (redondo-pallo, fit ball, kuminauhat). Tunti koostuu
alkulämmittelystä, lihaskunto-osuuksista ja lyhyestä venyttelystä. Sopii kaiken kuntoisille! Ilm. 18.1.2016 mennessä.
830137 RVP-JUMPPA B
Opistotalo • to 17.50-18.50
21.1.–21.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 25
Tehotunti reisille, vatsalle ja pakaroille; hiki virtaa! Tunnit koostuvat lyhyestä lämmittelystä, jonka jälkeen keskitytään lihaskuntoliikkeisiin eri välineitä
apuna käyttäen. Lopussa on lyhyet venyttelyt. Sopii kaikille! Ilm. 19.1.2016
mennessä.
830138 KOKO KEHON TEHOTREENI
Pöykkölän päiväkoti • ti 18.00-19.00
19.1.–19.4.2016 • Leena Kannisto • 16 t • 41 € • max 20
Vauhdikas, koko kehoa kuormittava treeni kolmen viikon välein vaihtuvin
teemoin. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto- ja sykkeennosto-osion
sekä loppuvenyttelyt. Sopii niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin jumpparille! Tule mukaan reippailemaan! Ilm.15.1.2016 mennessä
830139 KAHVAKUULA
Opistotalo • ma 18.40-19.40
18.1.–18.4.2016 • Jolene Kokkonen • 16 t • 41 € • max 30
Kahvakuulalla suoritettu koko kehon toiminnallinen treeni. Tunti kehittää
sekä kestävyyttä että lihasvoimaa. Sopii miehille ja naisille kuntotasosta
riippumatta. Ota oma kahvakuula mukaan! Ilm. 14.1.2016 mennessä.
32
L I I K UNTA JA TERV EYS
830140 NAISTEN KUNTONYRKKEILY
Jokkakulma • ti 20.00-21.00
19.1.–12.4.2016 • Tuomas Manninen • 16 t • 41 € • max 20
Peruslyönnit ja potkut. Opetellaan haastavampia ja pitempiä nyrkkeily- ja
potkusarjoja. Kehittää nyrkkeilijöiden peruskuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa
ja notkeutta. Ilm. 15.1.2016 mennessä.
830141 TUOLIJUMPPA
Katso sivu 6
Jokkakallio • joka toinen to 15.15-16.00
4.2.- 28.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 7 t • 15 € • max 19
Pääasiassa Jokkakallion asukkaille. Harjoitetaan lihaksia, liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa. Jokainen liikkuu oman kunnon ja tunnon mukaisesti. Myös musiikkia voidaan käyttää rytmittämään harjoitusta ja luomaan
tunnelmaa. Vetreyttä kehoon ja mieleen, tervetuloa! Alennus kurssimaksussa
huomioitu. Ilm. 4.2.2016 klo 14.45 Jokkakalliolla.
110538 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA
Katso sivu 31
110539 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA SENIOREILLE
Katso sivu 31
830216 MINDFULNESS
- MYÖTÄTUNTOINEN TIETOISUUS LÄSNÄOLO
Steinerkoulu • ma 17.00-18.30
18.1.–21.3.2016 • Pirjo Valkama • 18 t • 45 € • max 25
Tietoisuusharjoitusten avulla opettelemme keskittymään ja olemaan läsnä tässä hetkessä. Tulemalla tietoiseksi myös kehostamme, tunteistamme
ja ajatuksistamme, opimme suhtautumaan itseemme, toisiin ja kaikkeen
elämään hyväksyvämmin, myötätuntoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.
Säännöllisen harjoituksen kautta opimme löytämään henkisen ydinolemuksemme, joka on tyyni ja levollinen kiireenkin keskellä. Tämä puolestaan tekee elämästämme vähemmän pirstaleista ja kuormittavaa. Kurssi
sisältää ohjattuja istumameditaatioita sekä pienessä määrin kehollisia- ja
pariharjoituksia sekä niihin liittyvää teoreettista taustaa. Ilm. 14.1.2016
mennessä.
830217 RENTOUTUSTUNTI
Opistotalo • ke 19.50-20.50
20.1.–13.4.2016 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 41 € • max 25
Tunti antaa sinulle mahdollisuuden säännölliseen ohjattuun rentoutumishetkeen. Rentoutus rauhoittaa kehoa ja mieltä, ja tunnin jälkeen tunnet
olosi levänneeksi, rauhalliseksi ja samalla energiseksi. Rentoutunut ihminen voi paremmin niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tunnit koostuvat
erilaisista rentoutusmenetelmistä ja kehotietoisuusharjoituksista. Näillä
tunneilla sinulla on lupa vain olla. Tuntia kuvaa hyvin sanat suorittamattomuus, rentous ja hengitys. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan
mukavat ja lämpimät vaatteet. Tule ihastumaan tuntiin! Ilm. 18.1.2016
mennessä.
830218 CHI GONG -PERUSKURSSI
Jokkakulma • ke 19.10-20.10
20.1.–6.4.2016 • Tane Tuuliainen • 14,5 t • 50 € • max 15
Chi Gong (Qi Gong) on kiinalaiseen lääketieteeseen perustuva terveysliikuntamuoto. Harjoitusliikkeet ovat kaikille helppoja, liikkeet tehdään kevyesti ja hitaasti. Chi (japaniksi ki) on elämän peruselementti. Se on energiaa,
joka ylläpitää terveyttä ihmiskehossa. Chi Gong vahvistaa mm. ihmisen
sisäelimiä kuten maksaa, munuaisia, haimaa, pernaa jne. Ilm. 18.1.2016
mennessä.
Joogalajit
Eri joogalajeissa olennainen sisältö ja päämäärä ovat samoja. Keskeistä
niissä on, että joogan harrastaja oppii tuntemaan ja kehittämään itseään
sekä edistämään ja vaalimaan hyvää terveyttä. Konkreettinen joogaharjoitus voi kuitenkin eri suuntauksissa olla hyvin erilainen, koska joogan keinoja
käytetään ja painotetaan eri tavalla.
830219 KUNDALIINIJOOGA
Steinerkoulu • ma 18.45-20.15
18.1.–4.4.2016 • Marja Tuulia Lehtinen • 20 t • 58 € • max 25
Kundaliinijooga on tietoisuuden jooga. Se tasapainottaa kehon ja mielen
toimintoja, lisää elinvoimaa ja vitaliteettia sekä parantaa stressinsietokykyä. Harjoitukset ovat dynaamisia, mutta meditatiivisia. Jokainen tunti on
erilainen. Tunnit sisältävät erilaisia liikesarjoja, hengitystekniikoita, mantroja ja meditaatiota. Ne tasapainottavat kehon eri järjestelmiä, aktivoivat
hienosyistä energiaa ja rauhoittavat ja selkeyttävät mieltä, jotta voimme
jaksaa ja kukoistaa kiireestä ja paineesta huolimatta. Ilm. 14.1.2016
mennessä.
830220 KUNDALIINIJOOGAMEDITAATIO
Steinerkoulu • ke 18.45-20.15
27.1.–6.4.2016 • Marja Tuulia Lehtinen • 20 t • 61 € • max 25
Koe syvä sisäinen hiljaisuus ja rauha. Menetelmät: erilaisia meditaatiotekniikoita, mantroja, hengitysharjoituksia, celestial communications (mantrat liikkeessä) sekä gong-rentoutusta. Mantrat stimuloivat kitalaessa olevia
aku/marmapisteitä ja sitä kautta tasapainottavat ja säätelevät hypotalamuksen sekä aivolisäkkeen toimintaa muuntaen tietoisuuden tilaa. Hengitys- ja meditaatioharjoitukset hiljentävät mielen, jotta voit kokea sisäisen
rauhan ja yhteyden sisimpääsi. Gong-rentoutus on yksi voimallisimmista
rentoutustekniikoista, jota käytetään kundaliinijoogassa. Ilm. 22.1.2016
mennessä.
33
LI I K UN TA JA TERVEYS
830221 YIN-JOOGA
Varastotie 2, 2. krs • ke 17.00-18.30
20.1.–30.3.2016 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 51 € • max 15
Yin-jooga on meditatiivisen rauhallinen ja tasapainottava harjoitus, jossa
keskitytään lihasten sijaan avaamaan sidekudoksia. Sidekudokset lyhenevät ja jäykistyvät iän myötä ja vaativat elpyäkseen pitkäkestoisia venytyksiä, minkä vuoksi asennoissa viivytään useita minuutteja. Yin-jooga elvyttää
sidekudosten aineenvaihduntaa, huoltaa niveliä, parantaa sisäelinten toimintaa ja energian virtausta kehossa, tyynnyttää hermostoa ja opettaa hyväksyvän läsnäolon taitoa. Harjoitukset keskittyvät erityisesti lantionseudun,
lonkkien ja selän liikkuvuuden lisäämiseen ja jännitysten laukaisemiseen, ja
mahdollistavat tilan, keveyden ja syvän rentouden palauttamisen kehoon.
Sopii hyvin niin aloittelijoille kuin pitkäänkin jooganneille. Olet lämpimästi
tervetullut sellaisena kuin olet. Mukaan kurssille tarvitset lämpimät vaatteet,
jooga-alustan, viltin ja tyynyn. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
830222 SENIORIJOOGA
Katso sivu 6
Jokkakulma • ma 9.00-10.30
18.1.–11.4.2016 • Tarja Taavo • 22 t • 54 € • max 20
Jo aikaisemmin joogaan tutustuneille. Harjoituksessa tehdään klassisia jooga-asanoita, makuulla, seisten, istuen, polviltaan ja päinmakuulla. Ottaen
huomioon iän mukanaan tuomat ongelmakohdat kehossa. Asanaan edetään kiireettömästi valmistellen kehoa yksinkertaisin hathajoogaan pohjautuvin liikkein. Varusteet: Lämmin joustava asu, oma joogamatto ja huopa tai
pyyhe opiston maton päälle. Ilm. toimistossa 14.1.2016 mennessä.
830223 JOOGA A
Jokkakulma • ma 19.00-20.30
18.1.–11.4.2016 • Tarja Rönkkö • 22 t • 54 € • max 18
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Harjoituksissa korostetaan oman itsensä kuuntelua, työskennellään kehon liikkuvuuden edistämiseksi, keskitytään hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen sekä tietoiseen läsnäoloon. Sopii sekä
aloittelijoille että joogaa jonkin verran harrastaneille. Varusteet: lämmin,
joustava asu ja kevyt matto, huopa tai pyyhe opiston maton päälle. Ilm.
14.1.2016 mennessä.
830224 JOOGA B
Varastotie 2, 2. krs • ma 17.15-18.45
1.2.–11.4.2016 • Solja Temmes • 18 t • 46 € • max 15
Sisältää rauhallisia joogaliikkeitä ja hengitysharjoituksia, joilla vahvistetaan
ja rentoutetaan kehoa; samalla lihakset venyvät. Sopii sekä aloittelijoille
että joogaa jonkin verran harrastaneille. Ei ole Joogaliiton perinteistä hathajoogaa. Varusteet: lämmin, joustava asu ja kevyt matto. Ilm. 28.1.2016
mennessä.
34
830225 JOOGA, JATKO
Jokkakulma • ke 17.30-19.00
20.1.–6.4.2016 • Tarja Rönkkö • 22 t • 54 € • max 15
Joogaa aiemmin harrastaneille. Tule mukaan tekemään harjoituksia, johon
liitetään tietoinen hengitys ja keskittyminen. Varusteet: lämmin, joustava asu
ja kevyt matto, huopa tai pyyhe opiston maton päälle. Ilm. 18.1.2016 mennessä.
830226 ASTANGA-JOOGAN ALKEET
Varastotie 2, 2. krs • ma 19.00-20.30
1.2.–11.4.2016 • Solja Temmes • 18 t • 50 € • max 15
Astanga-joogan perusteet. Liikunnallinen ja dynaaminen joogamuoto, jossa hengitys ja liike sidotaan yhteen asanasarjojen avulla. Ilm. 28.1.2016
mennessä.
830227 ASTANGA-JOOGA, JATKO
Steinerkoulu • ke 17.00-18.30
3.2.–6.4.2016 • Solja Temmes • 18 t • 50 € • max 15
Astanga-joogan perusteiden kertausta astanga-joogan alkeet käyneille. Ilm.
1.2.2016 mennessä.
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 2015-2016
2015 -201
I L M O I T TAU
Sukunimi / Last Name
Etunimi / First Name
Lähiosoite / Address
Postinumero ja -toimipaikka / Postal Code and City
Henkilötunnus / Date of Birth
Sähköposti / E-mail
Puh. koti / Telephone (home)
Puh. työ / Telephone (work)
Lasten ryhmissä (alle 10 v); huoltajan nimi
Children´s groups, under 10 years old, guardian’s name
Puh. / Telephone Number
Kansallisuus /
(jos muu kuin suomi) Nationality
Äidinkieli /
Native language
TUMINEN
Ammatti/toimi / Occupation
mies / Male
!! m
nainen
/ Female
na
työllinen / Employed
ty
opiskelija / koululainen
Student
opiskelija/koululainen
//
Student
op
työtön
/ Unemployed
ty
t
eläkeläinen
/ Retired
ell
muu
m /other e.g., kotiäiti / housewife,
f alle kouluikäinen / under schoolaged,
varusmies
/ person doing his /her military service
va
olen opiston uusi opiskelija /
New student at Rovala Adult Education Centre
olen opiskellut opistossa aikaisemmin /
Studied before at Rovala Adult Education Centre
Koulutus / aste loppuun suoritettuna / Completed Stage of Education
Perusaste / Basic Education
(peruskoulu, kansakoulu)
(Folk-School, Secondary School,
Upper Comprehensive School,
Comprehensive School)
Korkea-aste
/ Higher Education
K
(yliopisto,
korkeak., ammattikorkeak.)
(yy
(University, Academic Institution,
(U
Polytechnic)
Toinen aste / Upper Secondary Education
(lukio, ammattikoulu ja -opisto)
(Upper Secondary School, Vocational School,
College/Institute)
PPeruskoululaiset, nuoremmat /
schoolchildren, or younger
sc
Koodi/Code
Päiväys / Date
Kurssin nimi/Course
Maksu/Fee
Allekirjoitus / Signature
__________________________________________________________________________________________________
35
Yhteystiedot:
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
puh. 040 487 3010 toimisto
www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto
[email protected]
Opiston nettisivut
http://www.rovala.fi/
rovaniemen-kansalaisopisto
VALITSE
Kurssien selaus ja
ilmoittautuminen
TAI
Lataa
opinto-ohjelma
ja ilmoittautumi-
Suora linkki ilmoittautumiseen:
https://www.opistopalvelut.fi/rovala
Hyvinvointia, oppimisen iloa ja luovaa toimintaa!
Kansikuva: Saara Sarparanta

Similar documents